Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tulevaisuuden haasteet ja ratkaisut Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.12.2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tulevaisuuden haasteet ja ratkaisut Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.12.2015."— Esityksen transkriptio:

1 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tulevaisuuden haasteet ja ratkaisut Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.12.2015

2 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä. Uudistetaan koulutuksen rahoitusta ja rakenteita jatko-opintokelpoisuus säilyttäen. Huolehditaan alueellisesti kattavasta koulutuksesta sekä tiivistetään koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta. Varmistetaan osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus, vaikuttavuus ja laatu

3 Osaamisperusteinen ja asiakaslähtöinen koulutus – mitä tavoitellaan? Nopeampaa, oikea-aikaisempaa ja joustavampaa vastaamista työ- ja elinkeinoelämän ja yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin –työuran eri vaiheissa ja rakennemuutostilanteissa Siirtymistä tarjontalähtöisyydestä kysyntälähtöisyyteen – osaamistarpeet koulutus/osaamispolkujen rakentamisen lähtökohtana Uusia, joustavia ja asiakaslähtöisiä osaamisen kehittämispolkuja –Opintopolut yksilön ja työelämän tarpeiden ja edellytysten mukaisesti (nuoret, työssäolevat, yrittäjät, työttömät, alanvaihtajat…) Tehokkaampia ja laadukkaampia koulutusprosesseja –aiemmin ja eri tavoin hankitun osaamisen tunnustamisen ja henkilökohtaistamisen tehostamista - keskittyminen yksilöltä puuttuvan osaamisen hankkimiseen Parempaa laatua ja vaikuttavuutta Vahvempaa työelämäyhteistyötä Vahvempaa roolia työ- ja elinkeinoelämän kehittämisessä ja innovaatiotoiminnan tukemisessa.

4 Osaamisperusteisuus koulutuksen järjestäjän toiminnassa – mihin vaikuttaa? Toimintaprosesseihin ja pedagogisiin käytäntöihin Opetushenkilöstön tehtäväkuviin ja toimintamuotoihin Opetushenkilöstön osaamisvaatimuksiin Koulutuksen järjestäjän organisaatiorakenteeseen Resurssien käyttöön (rahoitus, henkilöstö) Työelämäyhteistyöhön Asiakkaille tarjottaviin palveluihin Tietojärjestelmiin Koulutuksen järjestäjän toimintajärjestelmään ja laadunhallinnan menettelyihin

5 Kriittiset tekijät pähkinänkuoressa Toimintaprosessien ja -käytäntöjen uudistaminen –osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset toimintaprosessit ja oppimisympäristöt –tavoitteellisen oppimisen tuki eri oppimisympäristöissä –koulutuksen järjestämis- ja toteuttamismuotojen joustava käyttö –työelämäyhteistyön vahvistaminen –tehokkuuden parantaminen, kustannusrakenteen keventäminen –digitaalisuus oppimisen ja tehokkaiden toimintaprosessien tukena Rahoitus-, ohjaus- ja säätelyjärjestelmän uudistaminen –osaamisperusteisen ja asiakaslähtöisen toiminnan tukeminen –toiminnan vaikuttavuuteen, tuloksellisuuteen ja tehokkuuteen ohjaaminen ja kannustaminen –johdonmukaisuus ja selkeys ohjauksessa ja rahoituksessa –tulos ratkaisee – enemmän liikkumavaraa keinojen valintaan Rakenteiden uudistaminen –järjestäjäverkko –järjestäjien tehtävät ja työnjako –järjestäjäorganisaatioiden sisäiset rakenteet

6 Läpäisyn haasteita Alueiden, koulutuksen järjestäjien, koulutusalojen ja tutkintojen jakaantuminen ”hyviin ja huonoihin” – vaikutukset koulutukseen hakeutumiseen, työvoiman saatavuuteen, järjestäjän rahoitukseen Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden toteutuminen; opettajuus Nuorten aikuisten keskeyttäminen ja vastaaminen heidän elämäntilanteensa haasteisiin – ei yksin koulutuskysymys Jokainen opiskelija voi olla mahdollinen keskeyttäjä – motivaation säilyttäminen Joustavien opintopolkujen ja yksilöllisyyden tuomat vaatimukset opiskelijoille – tuki ja ohjaus

7 Ratkaisuja ja mahdollisuuksia Opiskelijoiden opinnoista eroamiseen voi vaikuttaa ja läpäisyä voi tehostaa – tehostamisohjelma tuonut näyttöä! Kehitettävä kokonaisvaltaisesti toimintaa – opiskelu- ja työhyvinvointi. Varmistettava riittävä opetus, ohjaus ja tuki opiskelijoille mutta myös henkilöstölle muutoksissa. Läpäisyn tehostaminen osaksi koulutuksen järjestäjän laadunvarmistusta – jatkuvaa toimintaa, suunnitelmallista ja systemaattista kehittämistä.

8 Ratkaisuja ja mahdollisuuksia Joustavat ja yksilölliset opintopolut asiakaslähtöisesti toteutettuna kiinnittävät opiskeluun ja ylläpitävät motivaatiota – keskeyttämisriski ja riskiopiskelijoiden määrä pienenee. Osaamisperusteisuus rakennetaan olemassa olevan osaamisen varaan – käsitys omasta itsestä ja oppimismahdollisuuksista vahvistuu. Oppijan oman aktiivisuuden ja osallisuuden vahvistaminen.

9 Ratkaisuja ja mahdollisuuksia Oppimisympäristöjen, opetusmenetelmien, opettajuuden ja ohjauksen kehittäminen vastaamaan osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden vaatimuksiin: opettajan rooli keskeinen opiskelijoille sopivan kokoisia haasteita opintopolulle – ei enää ”yliopettamista ja alioppimista” opiskelijan osallisuus

10 Läpäisyn tehostamisohjelman elämä jatkuu Ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa ja sille asetetuissa tavoitteissa Koulutuskeskustelussa Koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten arjessa Tehostamisohjelman hyvissä käytännöissä ESR-hankkeissa

11 ZOOMI – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi Opetushallituksen ja SAKU ry:n yhteistyöhanke (ESR), jossa tullaan hyödyntämään läpäisyhankkeiden käytännön toimintamalleja, kehittämisosaamista ja ohjelman tutkimustuloksia. Tarkoituksena on: o Muodostaa valtakunnallinen verkosto, jossa mukana mm. sujuvat siirtymät -osion alueelliset ja valtakunnalliset ESR-hankkeet ja niiden koulutuksen järjestäjät o Tukea, neuvoa ja kouluttaa verkostoa o Koota ja nostaa esiin jo olemassa olevia toimivia ja joustavia siirtymä- ja koulutusmalleja hakkeiden kehittämistyön tueksi o Selvittää ja tunnistaa koulutuspolun varmentamiseen liittyviä haastekohtia yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa ja sovittaa yhteen kansallisella ja ESR-rahoituksella kehitettäviä kokonaisuuksia o Tuottaa määrällistä ja laadullista seuranta- ja tutkimustietoa kehittämistyön tueksi sekä arvioida koordinoitavan hankekokonaisuuden kehittämistyön vaikuttavuutta


Lataa ppt "Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tulevaisuuden haasteet ja ratkaisut Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.12.2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google