Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miten kunnassa toimivat tahot voivat tukea kunnan hyvinvointijohtamista ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistymistä? Esimerkkejä keskeisten toimijoiden rooleista.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miten kunnassa toimivat tahot voivat tukea kunnan hyvinvointijohtamista ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistymistä? Esimerkkejä keskeisten toimijoiden rooleista."— Esityksen transkriptio:

1 Miten kunnassa toimivat tahot voivat tukea kunnan hyvinvointijohtamista ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistymistä? Esimerkkejä keskeisten toimijoiden rooleista ja vastuista Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke

2 Johdanto Esimerkkejä on työstetty Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) – hankkeessa Kattavammin kuvatut esimerkit Word-dokumenttina osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi/help www.hyvinvointikertomus.fi/help Esimerkeissä keskitytään kunnan hyvinvointijohtamiseen ja hyvinvointikertomustyöhön Esimerkit eivät ole valmiita malleja, joita joka kunnassa pitäisi sellaisenaan hyödyntää  ovat KONKREETTISIA JA YLEISIÄ ESIMERKKEJÄ, jotka helpottavat kunta- ja henkilökohtaisista rooleista ja vastuista käytävää keskustelua LOPULLISET ROOLIT JA VASTUUT OVAT AINA RIIPPUVAISIA KUNNASTA JA HENKILÖSTÄ / HENKILÖISTÄ

3 Sisältö 1.Hyvinvointiryhmä tai vastaava 2.Kunnan- / Kaupunginjohtaja, joka on hyvinvointiryhmän jäsen 3.Kunnan- / Kaupunginjohtaja, joka ei ole hyvinvointiryhmän jäsen 4.Toimiala- tai palvelualuejohtaja / Apulaiskaupunginjohtaja 5.Hyvinvointikoordinaattori / -suunnittelija / -asiantuntija tai vastaava 6.Hyvinvoinnin teemaryhmä ja/tai kuntalaisia edustava ryhmä 7.Kunnan tai kaupungin johtoryhmä 8.Valtuusto 9.Kunnanhallitus 10.Lautakunnat / Valiokunnat 11.Toimialalla / palvelualueella toimivat esimiehet 12.Toimialalla / palvelualueella toimivat käytännön työntekijät 13.Yksityissektori, vapaaehtoissektori, seurakunnat ja muut julkistoimijat 14.Kuntalaiset (Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2014)

4 Valmistelee valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen ja vuosittaiset raportit Osallistaa valmisteluun tarpeellisiksi katsottuja tahoja Raportoi säännöllisesti valtuustolle ja viranhaltijajohdolle Valmistelee hyvinvointia koskevat asiat johtoryhmälle Tukee hyvinvoinnin edistämissuunnitelman toimeenpanoa Tiedolla johtaminen & hyvinvoinnin edistämisen suunnittelu, seuranta ja arviointi Sopii yhteisistä hyvinvoinnin edistämisen toimintamalleista Tukee eri toimialojen ammattilaisten hyvinvointiosaamista Hyvinvointiosaamisen vahvistaminen Sopii EVAn käytännöistä Tukee EVA-osaamista Vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVAn) koordinointi Valmistelee alueelliset hyvinvointisopimukset ja -tehtävät johtoryhmälle Vastaa alueellisesta hyvinvointiyhteistyöstä oman kunnan osalta Tekee tarvittaessa muuta yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa Alueellinen yhteistyö 1. Hyvinvointiryhmä (tai vastaava) (Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2014)

5 2. Kunnan- / Kaupunginjohtaja, joka on hyvinvointiryhmän jäsen Voi toimia ryhmän puheenjohtajana Kannustaa muita jäseniä ryhmän työskentelyyn ja hyvinvointi- suunnitelman toimeenpanoon, seurantaan ja arviointiin Vie ryhmän näkemyksiä kunnan johtoryhmälle (jos johtoryhmä ei toimi myös hyvinvointiryhmänä) Osallistuminen hyvinvointiryhmän toimintaan Tarkastelee hyvinvoinnin edistämistä kunnan johtamisen ja kaikkien toimialojen näkökulmasta Edistää viranhaltijajohdon ja luottamushenkilöjohdon yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen tarkasteleminen kokonaisuutena Varmistaa, että hyvinvoinnin näkökulmat on kytketty a) kuntastrategiaan, b) kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun / talousarvioon ja -suunnitelmaan c) osavuosikatsauksiin d) tilinpäätöksiin ja e) arviointi- ja toimintakertomuksiin Huolehtii, että eri toimijoiden hyvinvointiosaamista vahvistetaan Hyvinvointiin liittyvien näkökulmien edistäminen Varmistaa, että toimialojen valmistelijat käyttävät EVA- menetelmää päätösten valmistelussa Vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVAn) tukeminen (Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2014)

6 3. Kunnan- / Kaupunginjohtaja, joka ei ole hyvinvointiryhmän jäsen Tarkastelee hyvinvoinnin edistämistä kunnan johtamisen ja kaikkien toimialojen näkökulmasta Edistää viranhaltijajohdon ja luottamushenkilöjohdon yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen tarkasteleminen kokonaisuutena Kutsuu hyvinvointiryhmän jäseniä kunnan johtoryhmän kokouksiin Ottaa kokousten asialistalle hyvinvointiasioita Varmistaa, että hyvinvoinnin näkökulmat on kytketty a) kuntastrategiaan, b) kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun / talousarvioon ja -suunnitelmaan c) osavuosikatsauksiin d) tilinpäätöksiin ja e) arviointi- ja toimintakertomuksiin Huolehtii, että eri toimijoiden hyvinvointiosaamista vahvistetaan Hyvinvointiin liittyvien näkökulmien edistäminen Varmistaa, että toimialojen valmistelijat käyttävät EVA- menetelmää päätösten valmistelussa Vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVAn) tukeminen (Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2014)

7 4. Toimiala- tai palvelualuejohtaja / Apulaiskaupunginjohtaja Tunnistaa, mitkä asiat oman toimialan / palvelualueen työssä vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin Hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden ja toimenpiteiden tunnistaminen On hyvinvointiryhmän jäsen Tuo hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien valmisteluun oman toimialansa tietoa, mittareita, kokemuksia ja toimenpide-ehdotuksia Tulkitsee erityisesti oman toimialansa hyvinvointitietoa Oman toimialan edustaminen hyvinvointiryhmässä ja hyvinvointikertomusten valmistelussa Kytkee suunnitelman asiat oman toimialansa talousarvioihin ja käyttösuunnitelmiin / tuloskortteihin Tukee esimiehiä suunnitelman käytännön toteutuksessa Vastaa hyvinvointiryhmälle ja johtoryhmälle siitä, että hänen toimialansa kantaa oman osuutensa hyvinvointivastuusta Johtaa hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman käytännön toteutusta omalla toimialallaan Tunnistaa ja kehittää mittareita, joilla voidaan arvioida omalla toimialalla tapahtuvaa hyvinvointityötä Seuraa mittareiden ja työntekijöiden kokemusten avulla hyvinvointia edistävien toimenpiteiden onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista Omaa toimialaa koskevien hyvinvointimittareiden kehittäminen (Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2014)

8 5. Hyvinvointikoordinaattori (tai vastaava) Tarkastelee hyvinvointia yhtenä kokonaisuutena Toimii hyvinvointiryhmän kokousten sihteerinä ja valmistelijana Koordinoi ja tukee hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien valmistelua, käytännön toteutusta, seurantaa ja arviointia Kokoaa kuntakohtaista ja alueellista hyvinvointitietoa ja tukee tiedon hyödyntämistä Hyvinvoinnin edistämisen koordinointi sekä strategisella että käytännön työn tasolla Toimii hyvinvoinnin asiantuntijana ja yhdyshenkilönä eri tehtävissä Tuntee alueelliset ja kansalliset hyvinvointiohjelmat ja - suunnitelmat tukien niiden toteutusta toimialueellaan Toimii vaikutusten ennakkoarvioinnin (EVAn) asiantuntijana, kouluttajana ja tutorina Hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijana toimiminen Tukee hyvien, kuntalaisten hyvinvointia tukevien toimintamallien kehittämistä, käyttöönottoa, levittämistä, seurantaa ja arviointia ja niihin liittyvää osaamista Voi osallistua hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin Hyvinvoinnin edistämisen käytännön työn kehittäminen (Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2014)

9 6. Hyvinvoinnin teemaryhmä ja/tai kuntalaisia edustava ryhmä (= esim. ehkäisevän päihdetyön ryhmä, lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä, nuorisoparlamentti, vammais- ja vanhusneuvosto, asukasraadit) Antaa teemaan liittyvää, omaan asiantuntijuuteen ja kokemuksiin perustuvaa tukea ja tietoa hyvinvointiryhmälle Auttaa hyvinvointiryhmää omaan teemaan liittyvän tiedon tulkinnassa Varmistaa, että omaan teemaan liittyvät muut ohjelmat ja suunnitelmat (yms.) tulevat huomioiduiksi hyvinvointikertomuksen valmistelussa Pohtii, mitä oma ryhmä yhteistyöverkostoineen voi tehdä tukeakseen kunnan hyvinvointitavoitteiden saavuttamista Kokemus- ja asiantuntijatiedon yhdistäminen kunnan hyvinvointityöhön Tukee omalla toiminnallaan hyvinvointikertomukseen kirjattujen hyvinvointitavoitteiden saavuttamista Kehittää käytännön toimintaa, kuten yhteisiä toimintamalleja, työmenetelmiä ja asiakaslähtöisiä yhteistoimintamuotoja Osallistuu omaa teemaa koskeviin kehittämishankkeisiin Seuraa ja arvioi toteutettuja toimenpiteitä ja niiden vaikuttavuutta omasta näkökulmastaan Hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon tukeminen (Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2014)

10 Kuulee hyvinvointiryhmän jäseniä kokouksissaan Ohjaa, kannustaa ja sitouttaa hyvinvointiryhmää ja sen jäseniä työhönsä ja sen arviointiin ja kehittämiseen Hyvinvointiryhmän toiminnan ja hyvinvointikertomuksen valmistelun ohjaaminen Varmistaa, että hyvinvoinnin näkökulmat on kytketty kuntastrategiaan, kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun / talousarvioon ja -suunnitelmaan, käyttösuunnitelmiin ja osavuosikatsauksiin, tilinpäätöksiin ja arviointi- ja toimintakertomuksiin Varmistaa, että toimialojen valmistelijat käyttävät vaikutusten ennakkoarviointia (EVAa) päätösten valmistelussa Hyvinvointiin liittyvien asioiden tukeminen ja edistäminen Tarkastelee hyvinvoinnin edistämistä kunnan johtamisen ja kaikkien toimialojen näkökulmasta Kannustaa toimialojen esimiehiä ja muuta henkilöstöä hyvinvointisuunnitelman käytännön toteutukseen Vastaa hyvinvointiin liittyvästä tiedonkulusta ja tiedottamisesta (esim. raportoi hyvinvointiasioista luottamushenkilöille) Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyön johtaminen Johtaa hyvinvoinnin edistämisen yhteistyötä toimialojen välillä ja muiden tahojen kanssa Vastaa alueellisesta yhteistyöstä (esim. kuntayhtymän tai maakunnan tasolla) Hyvinvointia tukevan yhteistyön johtaminen 7. Kunnan tai kaupungin johtoryhmä (joka ei toimi hyvinvointiryhmänä) (Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2014)

11 8. Valtuusto Tutustuu hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien sisältämään tietoon Hyväksyy hyvinvointikertomukset ja vuosittaiset raportit Hyvinvointitietoon tutustuminen ja hyvinvointikertomusten hyväksyminen Hyödyntää hyvinvointitietoa päätöksenteossa ja tekee hyvinvointia tukevia päätöksiä Tarkastelee hyvinvointitietoa tasa-arvoisena taloutta koskevien tietojen kanssa Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa Varmistaa, että kunnan asiakirjoissa on hyvinvoinnin edistämisen näkökulmia: mm. kuntastrategiassa, toiminnan ja talouden suunnitelmissa / talousarvioissa ja -suunnitelmissa, osavuosikatsauksissa, tilinpäätöksissä ja toiminta- ja arviointikertomuksissa Hyvinvointiin liittyvien näkökulmien tukeminen ja edistäminen Seuraa ja arvioi, onko kertomukseen ja vuosittaisiin raportteihin kirjatut hyvinvointitavoitteet saavutettu ja toimenpiteet toteutettu Hyvinvointia tukevien ja edistävien toimenpiteiden seuranta ja arviointi (Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2014)

12 9. Kunnanhallitus Käsittelee hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien sisältämää hyvinvointitietoa osana talouden ja toiminnan suunnittelua, seurantaa, raportointia ja arviointia Hyvinvointikertomuksen ja vuosittaisten raporttien käsittely Kytkee hyvinvointikertomukseen ja vuosittaisiin raportteihin kirjatut hyvinvoinnin tavoitteet, toimenpiteet, resurssit ja arviointimittarit talousarvion ja -suunnitelman valmisteluun ja seurantaan Hyvinvointinäkökulman kytkeminen talousarvioon ja - suunnitelmaan Huolehtii, että eri toimialojen käyttösuunnitelmissa / tuloskorteissa on huomioitu hyvinvointikertomukseen ja vuosittaisiin raportteihin kirjatut tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit Hyvinvointinäkökulman kytkeminen eri toimialojen käyttösuunnitelmiin / tuloskortteihin (Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2014)

13 10. Lautakunnat / Valiokunnat Huomioi valmistelussa ja päätöksenteossa hyvinvointitiedon Huolehtii, että oman alan talousarviossa ja määrärahojen käyttösuunnitelmissa on huomioitu hyvinvointikertomukseen ja vuosittaisiin raportteihin kirjatut tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit Hyvinvointitietoon tutustuminen ja sen hyödyntäminen Valmistelee omaa alaansa koskevat hyvinvointiasiat kunnan- tai kaupunginhallitukselle ja valtuustolle Huolehtii, että hyvinvoinnin edistäminen ja kuntalaisnäkökulma huomioidaan palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä Oman alan hyvinvointiasioiden valmistelu ja edistäminen Osallistuvat hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon seurantaan ja arviointiin oman alansa osalta Hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon tukeminen (Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2014)

14 11. Toimialalla toimivat esimiehet Tunnistaa yhdessä työntekijöidensä ja toimialajohtajan kanssa, mitkä asiat oman toimialan työssä vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin Hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden ja toimenpiteiden tunnistaminen Tukee omia työntekijöitään toteuttamaan käytännössä hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmaan ja oman toimialan käyttösuunnitelmiin / tuloskortteihin kirjattuja toimenpiteitä Vastaa toimialajohtajalle siitä, että hänen työntekijänsä kantavat vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä omassa käytännön työssään Hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman käytännön toteutus omassa ja työntekijöiden työssä Tunnistaa ja kehittää yhdessä toimialajohtajan ja työntekijöiden kanssa mittareita, joilla voidaan arvioida käytännön työssä tapahtuvaa hyvinvoinnin edistämistä Seuraa mittareiden ja työntekijöiden kokemusten kautta toimenpiteiden onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista Tehtyjen toimenpiteiden seuranta ja arviointi Kehittää kokemusten perusteella oman toimialansa sisällä tapahtuvaa hyvinvointityötä Kehittää yhteistyötä muiden toimialojen ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa Oman toimialan hyvinvointityön kehittäminen (Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2014)

15 12. Toimialalla toimivat käytännön työntekijät Opettelee muiden työntekijöiden ja esimiehen kanssa tunnistamaan, mitkä asiat omassa käytännön työssä vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin Hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden ja toimenpiteiden tunnistaminen Toteuttaa omassa työssään niitä hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä toimenpiteitä, jotka on kirjattu käyttösuunnitelmaan / tuloskorttiin Vastaa esimiehelleen siitä, että kantaa omassa käytännön työssään vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä Hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman toimeenpano omassa työssä Tunnistaa ja kehittää yhdessä esimiehensä kanssa mittareita, joilla voidaan arvioida hänen käytännön työssään tapahtuvaa hyvinvoinnin edistämistä Seuraa mittareiden ja omien kokemusten kautta toimenpiteiden onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista ja keskustelee niistä esimiehensä kanssa Tehtyjen toimenpiteiden seuranta ja arviointi Kehittää kokemustensa perusteella omassa työssään tapahtuvaa hyvinvoinnin edistämistä Kehittää yhteistyötä muiden toimialojen ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa Oman työn sisältämän hyvinvointityön kehittäminen (Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2014)

16 13. Yksityinen ja vapaaehtoissektori, seurakunnat ja julkistoimijat Tuovat esille edustamansa tahon tietoja, näkemyksiä ja kokemuksia kuntalaisten hyvinvoinnista ja palveluista Osallistuvat mahdollisiin toimiin, jotka tukevat kuntien hyvinvointijohtamista (esim. tiedontuotantoon) Edustamansa tahon näkökulmien kytkeminen hyvinvointityöhön Nostavat esille edustamansa tahon hyvinvointitarpeita ja antavat kuntalaispalautetta Tulkitsevat edustamaansa tahoa koskevaa hyvinvointitietoa Pohtivat, mitä edustamansa taho voisi tehdä tukeakseen yhdessä sovittujen hyvinvointitavoitteiden saavuttamista Hyvinvointikertomusten ja vuosittaisten raporttien valmisteluun osallistuminen Suunnittelevat oman toimintansa sellaiseksi, että se tukee yhteisten hyvinvointitavoitteiden saavuttamista Käyttöönottavat, vakiinnuttavat ja levittävät hyviä toimintamalleja Arvioivat oman toimintansa toteutusta ja yhteisten hyvinvointitavoitteiden saavuttamista Hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon tukeminen ja arviointi (Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2014)

17 14. Kuntalaiset Tekevät hyvinvointiin liittyviä kuntalaisaloitteita Osallistuvat tilaisuuksiin, joissa esimerkiksi kerätään ideoita, toiveita ja tarpeita hyvinvoinnin edistämiseen liittyen Vastaavat kyselyihin tai osallistuvat muihin tiedonkeruumenetelmiin, joilla kerätään kuntalaisten kokemustietoa hyvinvoinnista ja palveluista Hyödyntävät erilaisia osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, joita kunta tai kaupunki heille tarjoaa Tukevat kunnan hyvinvointijohtamista Ylläpitävät ja edistävät omaa hyvinvointiaan Pitävät huolta läheisistään ja yhteisöistään Oman, läheisten ja yhteisön hyvinvoinnin edistäminen Osallistuvat yhteisten asioiden hoitamiseen Hyödyntävät erilaisia osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, joita kunta / kaupunki tarjoaa Yhteisten asioiden hoitaminen (Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke 2014)


Lataa ppt "Miten kunnassa toimivat tahot voivat tukea kunnan hyvinvointijohtamista ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistymistä? Esimerkkejä keskeisten toimijoiden rooleista."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google