Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

FYSIIKAN JA KEMIAN OPS 2016 Vuosiluokat 7-9. Mikä muuttuu? (FYKE 7-9) Pääpaino kvalitatiivisella/makroskooppisella tasolla Sisältöjen jäsentäminen ja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "FYSIIKAN JA KEMIAN OPS 2016 Vuosiluokat 7-9. Mikä muuttuu? (FYKE 7-9) Pääpaino kvalitatiivisella/makroskooppisella tasolla Sisältöjen jäsentäminen ja."— Esityksen transkriptio:

1 FYSIIKAN JA KEMIAN OPS 2016 Vuosiluokat 7-9

2 Mikä muuttuu? (FYKE 7-9) Pääpaino kvalitatiivisella/makroskooppisella tasolla Sisältöjen jäsentäminen ja karsiminen Luovaa ajattelua kriittisen ajattelun rinnalla Tavoitteellinen työskentely, merkitys, asenteet ja onnistumisen kokemukset Arviointi perustuu tavoitteisiin, tukimateriaalina yli 8 ja alle 8 osaamisen kuvaukset Mahdollisuuksia muutokseen on paljon, mutta varsinainen työ tapahtuu jokaisella oppitunnilla! ”Tiina Tähkä, Opetushallitus”

3 Esille nostetaan (FYKE 7-9) Energian käsite ja siihen liittyvät ilmiöt, käsitteet ja asiat Arjen turvallisuus – kotona – koulussa – työpaikalla … Ilmiöitä havainnoidaan omasta lähiympäristöstä Opetuksessa mukana yritysvierailut, ajankohtaiset uutiset …

4 Fysiikan tavoitteet ja keskeinen oppisisältö, 7-luokka Tavoitteet Oppilas osaa Fysiikan keskeinen oppisisältö 7.lk - työskennellä turvallisesti sekä tehdä havaintoja ja mittauksia ohjeiden ja suunnitelmien mukaan. - käsitellä, tulkita ja esittää tutkimuksen tuloksia sekä arvioida tuloksen oikeellisuutta, luotettavuutta ja tutkimusprosessin toimivuutta. - kuvata osaamistaan saamansa palautteen avulla. - muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä. -kuvata ja selittää valo- ja ääniopinilmiöitä fysiikan keskeisten käsitteiden avulla. -yhdistää ilmiöön liittyvät ominaisuudet ja niitä kuvaavat suureet - hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. - käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä ja sovellutuksia tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen. - hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. - kokeellisen työskentelyn vaiheet - aaltoliike - ääni - valo - maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet - fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä, esim. melun torjunta, valaistus, silmän taittoviat ja sähkömagneettinen säteily - tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista - tutustutaan fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen - fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista.

5 Fysiikan tavoitteet ja keskeinen oppisisältö, 8-luokka Tavoitteet Oppilas osaa Fysiikan keskeinen oppisisältö 8.lk - 7.luokan tavoitteiden lisäksi: -kuvata ja selittää mekaniikan ja energian ilmiöitä fysiikan keskeisten käsitteiden avulla. -yhdistää ilmiöön siihen liittyvät ominaisuudet ja niitä kuvaavat suureet -kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. -kuvata erilaisia valintoja energiavarojen kestävän käytön kannalta. - käyttää vuorovaikutuksen ja liikkeen keskeisiä käsitteitä, olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa. -kuvata joitakin teknologisia sovellutuksia ja niiden toimintaperiaatteita. - käyttää tietojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa tai tilanteissa, jossa fysiikkaa sovelletaan eri ympäristöihin. - kokeellisen työskentelyn vaiheet - vuorovaikutukset ja kappaleiden liiketilat - yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen kappaleen liikkeeseen - liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös kvantitatiivisesti - mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan - fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä, esim. mekaniikassa jarrutusmatkat ja turvavyöt - lämpöoppi, joihinkin lämpöilmiöihin tutustutaan kvalitatiivisella tasolla - energiantuotanto ja kestävä energiavarojen käyttö - tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista - tutustutaan fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen - fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista

6 Fysiikan tavoitteet ja keskeinen oppisisältö, 9-luokka Tavoitteet Oppilas osaa Fysiikan keskeinen oppisisältö 9.lk -7. ja 8.-luokan tavoitteiden lisäksi: -käyttää sähkön keskeisiä käsitteitä, olioita, ilmiöitä, ominaisuuksia, suureita, malleja ja lakeja tutuissa tilanteissa. - kokeellisen työskentelyn vaiheet - jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä - sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan - kodin sähköturvallisuus - sähkön tuotanto - energiantuotanto ja kestävä energiavarojen käyttö - tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin - tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista - fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. - tutustutaan fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen

7 Kemian tavoitteet ja keskeinen oppisisältö, 7-luokka Tavoitteet Kemian keskeinen oppisisältö 7.lk -Kannustaa ja innostaa oppilasta pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kemian opiskeluun sekä tunnistamaan omaa osaamistaan -Oppilas hallitsee turvalliset perustyötaidot, jolloin hän osaa tehdä pieniä kokeellisia töitä ja niistä havaintoja ohjeiden tai suunnitelman mukaan.  pääpiirteittäin turvallisuus- ja ensiapuohjeet  varoitusmerkit  työvälineet  kaasupolttimen käyttö  erotusmenetelmät Oppilas osaa toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa suljettuja ja avoimia tutkimuksia. - turvallisen työskentelyn periaatteet ja varoitusmerkit (kodin kemikaaleihin tutustuminen) - kokeellinen työskentelyn vaiheet - Tutustutaan perustyövälineisiin -tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. - Puhtaat aineet (yleisimmät alkuaineet ja niiden kemialliset merkit) ja seokset -Olomuodon muutokset

8 Kemian tavoitteet ja keskeinen oppisisältö, 7-luokka …jatkoa Tavoitteet Oppilas osaa Kemian keskeinen oppisisältö 7.lk - käsitellä, tulkita ja esittää tutkimuksen tuloksia. -muodostaa kysymyksiä tarkasteltavasta ilmiöstä. -käyttää kemian keskeisiä käsitteitä oikeassa asiayhteydessä ja yhdistää niitä toisiinsa.  atomi ja molekyyli  puhdas aine ja seokset  alkuaineet, myös kemiallisia merkkejä, tarkemmin happi ja vety  kemialliset yhdisteet - kuvata ja selittää ilmiöitä (pH, palaminen, kemiallinen reaktio) kemian keskeisten käsitteiden avulla. -kuvata esimerkkien avulla, miten kemian tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa tilanteissa. -tietoa eri tietolähteistä ja valita luotettavia tietoläh- - käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimiseen sekä tulosten käsittelyyn ja esittämiseen. - Kemian merkkikieli ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitseminen - Joihinkin erotusmenetelmiin tutustuminen -Kemiallinen reaktio ja sen nopeuteen vaikuttavia asioita - Palaminen ja paloturvallisuus -happamuus, emäksisyys ja indikaattorit -Tutustutaan kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovellutuksiin ja nykypäivän tutkimukseen

9 Kemian tavoitteet ja keskeinen oppisisältö, 8-luokka Tavoitteet Oppilas osaa Kemian keskeinen oppisisältö 8.lk 7.luokan tavoitteiden lisäksi: - kirjata havainnot, tehdä tulosten tarkastelun - käyttää kemian keskeisiä käsitteitä oikeassa asiayhteydessä ja yhdistää niitä toisiinsa.  atomin osat, massaluku ja järjestysluku, oktetti  jaksollinen järjestelmä  ioniyhdiste, kovalenttinen sidos ja metallisidos  tavallisimmat hapot ja emäkset  metallit  tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä  neutraloituminen  korroosio -kuvata esimerkkien avulla, miten kemia liittyy kestävään kehitykseen ja miten erilaiset valinnat vaikuttavat luonnonvarojen kestävään käyttöön ja tuotteiden elinkaareen.  metallien kierrätys  ongelmajätteet -käyttää kemian tietojaan monialaisissa kokonaisuuksissa, jossa kemiaa sovelletaan eri ympäristöissä. - turvallisen työskentelyn periaatteet - kokeellinen työskentelyn vaiheet - Tutustutaan perustyövälineisiin -tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. - Atomit ja jaksollinen järjestelmä sekä erilaiset sidokset - Kemian merkkikieli ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitseminen -Hapot, emäkset ja neutraloituminen -jalot ja epäjalot metallit -metallien kierrätys ja ongelmajätteet -Luonnonvarojen kestävä käyttö ja tuotteiden elinkaariajattelu. -Tutustutaan kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovellutuksiin ja nykypäivän tutkimukseen

10 Kemian tavoitteet ja keskeinen oppisisältö, 9-luokka Tavoitteet Oppilas osaa Kemian keskeinen oppisisältö 9.lk 7. ja 8.-luokan tavoitteiden lisäksi: -Oppilas osaa käyttää kemian keskeisiä käsitteitä oikeassa asiayhteydessä ja yhdistää niitä toisiinsa.  hiili ja sen yhdisteet  ravintoaineet  perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään Hän osaa kuvata ja selittää ilmiöitä kemian keskeisten käsitteiden avulla.  hiilen kiertokulku  vesi- ja rasvaliukoisuus  kestävä luonnonvarojen käyttö -Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian tietoja ja taitoja tarvitaan erilaisissa tilanteissa. Hän osaa kuvata kemian osaamisen merkitystä eri ammateissa ja jatko-opinnoissa. turvallisen työskentelyn periaatteet - kokeellinen työskentelyn vaiheet - Tutustutaan perustyövälineisiin-tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. - Kemian merkkikieli ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitseminen - Hiili ja sen yhdisteet -Hiilen kiertokulku ja sen merkitys elämälle -fossiiliset ja biopolttoaineet -Ravintoaineet sekä rasvaliukoisuus -Luonnonvarojen kestävä käyttö ja tuotteiden elinkaariajattelu. -Tutustutaan kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovellutuksiin ja nykypäivän tutkimukseen


Lataa ppt "FYSIIKAN JA KEMIAN OPS 2016 Vuosiluokat 7-9. Mikä muuttuu? (FYKE 7-9) Pääpaino kvalitatiivisella/makroskooppisella tasolla Sisältöjen jäsentäminen ja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google