Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hurtig 2015-2016 TE1 Mitä on terveys?. Tehtävä terveys Mitä terveys mielestäsi on ja mitä siihen liittyy? Voit luoda omia käsitekarttoja myös tabletillasi:

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hurtig 2015-2016 TE1 Mitä on terveys?. Tehtävä terveys Mitä terveys mielestäsi on ja mitä siihen liittyy? Voit luoda omia käsitekarttoja myös tabletillasi:"— Esityksen transkriptio:

1 Hurtig 2015-2016 TE1 Mitä on terveys?

2 Tehtävä terveys Mitä terveys mielestäsi on ja mitä siihen liittyy? Voit luoda omia käsitekarttoja myös tabletillasi: Esim sovelluksilla Popplet Mindmup Prezi Minmodo Lucidchart

3 Määritelmiä terveydestä WHO, Maailman terveysjärjestö, määritteli terveyden vuonna 1948: Terveys on täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä vain taudin tai heikkouden puuttumista. Terveyttä kokonaisvaltaisesti (fyys, psyyk, sos) tarkastelevalla määritelmällä oli erityinen merkitys toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa. Se teki terveydestä ihmisoikeuden. Luonteeltaan määritelmä on tavoitteenomainen.

4 Terveyden määrittelyt muuttuvat ajan myötä. Vuonna 1986 WHO määritteli terveyttä terveyden edistämisen näkökulmasta, jolloin korostui terveyden merkitys voimavarana: Terveys on päivittäisen elämän voimavara, ei päämäärä. Terveys sisältää sosiaaliset ja henkilökohtaiset voimavarat sekä fyysisen toimintakyvyn. Terveys on inhimillinen resurssi, joka mahdollistaa monia muita asioita. Terveys on myös suhteellista. Esimerkiksi omat henkilökohtaiset tavoitteet elämässä määrittävät sitä, miten terveys koetaan.

5 Positiivisen terveyden tunnuspiirteet (Peter Hjort) Elämänasenne Elämänilo Optimismi Toiveikkuus Onnellisuus Iloisuus Fyysiset voimavarat Fyysinen kunto Energisyys Hallinnan tunne Sisäinen eheys Itseluottamus Kyvykkyyden tunne Sopeutumiskyky Myönteinen minäkuva Sosiaalinen tuki Luotettavuus Avuliaisuus Ystävyys Rakkaus

6 Terveyden ja sairauden yhdistelmiä TERVE SAIRAS TERVE SAIRAS

7 Terve vai sairas? Astmaatikko? Allergikko? Polvivammainen? Keliaakikko? Laktoosi-intolerantikko? Sokea ADHD

8 Terveys 1)Objektiivinen terveys Perustuu mittaustuloksiin. 2) Subjektiivinen terveys Oma kokemus. Yleisimmin käytettyjä terveyden ulottuvuuksia ovat: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen.

9 1) Objektiivinen terveys Arvio perustuu lääkärin arvioon ja erilaisin tutkimusmenetelmin saatuihin tietoihin (esimerkiksi verikokeet). Lääkäri tulkitsee tutkimusten ja kokeiden tulokset. Laboratoriokokeiden tulosteissa annetaan yleensä arvot eli rajat, joiden välissä tulos on normaali (=viitearvoja)

10 2) Subjektiivinen terveys Ihmisen oma kokemus ja arvio omasta terveydentilastaan Ennustaa hyvin tulevaa terveyspalvelujen käyttöä, toimintakykyä ja kuolleisuutta. Käytetään yleisesti 5-portaista kysymystä :”Onko oma terveydentilanne nykyisin mielestänne yleensä: 1 hyvä 2 melko hyvä 3 keskitasoinen 4 melko huono 5 huono?”

11 Tehtävä Suomessa käytetään usein käsitteitä 1. terveyden lukutaito 2. terveysosaaminen Mitä käsitteet tarkoittavat? Mitä ne pitävät sisällään?

12 1.Terveyden lukutaito = kykyä vastaanottaa ja käyttää terveyteen liittyvää informaatiota Kts. OTE s. 13

13 2. Terveysosaaminen = Terveyteen liittyvät 1. tiedot 2. taidot 3. itsetuntemus 4. vastuullisuus 5. kriittinen ajattelu Terveysosaamista voidaan määritellä monella tavalla.

14 Eettinen pohdinta on osa terveysosaamista toiminnan perusteista hyvästä elämästä Eettinen pohdinta liittyy muun muassa käsityksiin oikeasta ja väärästä, toiminnan perusteista, muiden ihmisten kohtelusta sekä hyvästä elämästä. Esimerkiksi terveyteen liittyvien valintojen tarkastelussa voi erottaa kolme päälinjaa 1. seurausetiikka 2. velvollisuusetiikka 3. hyve-etiikka

15 1. Seurausetiikka: Utilitaristi valitsee teon, jonka ennakoidut seuraukset ovat hyviä mahdollisimman monelle tai tuottavat mahdollisimman vähän pahaa mahdollisimman harvoille. Egoisti valitsee teon, jonka seuraukset hyödyttävät häntä itseään mahdollisimman paljon. 2. Velvollisuusetiikka: valintojen perusteina ovat yleispätevät tai hyviksi havaitut säännöt eli normit. 3. Hyve-etiikka: Aristoteleen muotoilema oppi. Antiikin ajan perushyveet olivat viisaus, rohkeus, kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Jokainen hyve on kultainen keskitie liian vähän tai liian paljon välillä. Hyveitä voi tietoisesti kehittää.

16 Onko nuoren tupakointi hänen oma asiansa? Näkökulmia pohdintaan: 1. Seurausetiikka – Millaisia terveydellisiä seurauksia tupakoinnista on yksilölle itselleen tai lähiyhteisölle? – Taloudelliset näkökohdat (raha, verotulot, kaupan tulot, terveyden-huolto) 2. Velvollisuusetiikka – Sääntöjen ja normien noudattaminen – Tupakkalaki – Esimerkkinä oleminen (esim. nuoremmille sisaruksille) 3.Hyve-etiikka – Kuluuko tupakointi hyvään elämään? – Kuka hyvän elämän voi määritellä?

17 Tehtävä Millä perusteilla voit arvioida terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta?

18 Tiedon luotettavuuteen vaikuttavat: 1. Julkaisija Miksi ja milloin aineisto on julkaistu? Mikä taho julkaisun takana on? Missä aineisto on julkaistu? Julkaisijan asiantuntemus? 2. Aineiston laatu Voiko faktat erottaa mielipiteistä tai mainoksista? Mistä näkökulmasta tietoa tarkastellaan? Aineiston selkeys, virheettömyys, täsmällisyys Tekstin sujuvuus, helppolukuisuus, yksiselitteisyys 3. Varmistettavuus Onko käytetty lähdeviitteitä? Ovatko lähteet löydettävissä ja luotettavia? Onko sama tieto löydettävissä myös muista lähteistä? Onko aineisto arvioitu?


Lataa ppt "Hurtig 2015-2016 TE1 Mitä on terveys?. Tehtävä terveys Mitä terveys mielestäsi on ja mitä siihen liittyy? Voit luoda omia käsitekarttoja myös tabletillasi:"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google