Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esityksen otsikko Arial 22pt Ala-otsikko Arial 14pt Maatalousalan perustutkinto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esityksen otsikko Arial 22pt Ala-otsikko Arial 14pt Maatalousalan perustutkinto."— Esityksen transkriptio:

1 Esityksen otsikko Arial 22pt Ala-otsikko Arial 14pt Maatalousalan perustutkinto

2 Opetukseen liittyvää termistöä Lähiopetus= opetuspisteessä tai sovitussa paikassa tapahtuvaa opettajan valvonnan alaista opiskelua – Teoriaopetus= suuressa ryhmässä (12-30 opiskelijaa) tapahtuvaa opiskelua – Käytännön opetus= pienessä ryhmässä ( alle 12 opiskelijaa) tapahtuvaa käytännön töihin liittyvää opiskelua – Lähiopetuksen määrä 1 ov = 29-30 oppituntia Työssä oppiminen= työelämässä työtehtävien lomassa tapahtuvaa oppimista, jota ohjaa työpaikkaohjaaja ts. maatilan isäntä emäntä tai to-paikalla yrityksen omistaja, esimies tai ohjaukseen osoitettu henkilö – Työssäoppimisen määrä 1 ov=38 tuntia työtä Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

3 Maatalousalan perustutkinnon rakenne Maaseutuyrittäjän tutkinto koostuu –20 ov kaikille pakollisia opintoja: työskentelymaatalousalalla (10 ov) maaseutuyrittäminen (10 ov). –30 ov koulutusohjelman mukaisia opintoja: Maatilatalouden koulutusohjelma Maatalousteknologian koulutusohjelma –40 ov ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat: 10 valinnaista kokonaisuutta (yksi sisältää 10ov opintoja), joista voi valita 4 kokonaisuutta –20 ov ns. ATTO- opintoja (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat: äidinkieli, matematiikka jne.) –10 ov vapaasti valittavia tutkinnon osia (vvo) Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

4 Maatalousalan perustutkinnon rakenne  1. vuoden aikana oppilas saa käytännön opetusta yhteensä noin 300 tuntia  Kotieläintuotannossa, koneiden korjauksessa, rakentamisessa, traktorilla ajossa ja työkoneiden käytössä, sekä metsänhoidossa (raivaussaha harjoitukset)  2. opiskeluvuotena opiskelija syventää ensimmäisenä vuotena opittua, aloittaa ammatilliset valinnaiset opinnot ja suorittaa koulutusohjelman mukaisten opintojen työssäoppimiset loppuun sekä ammatillisten valinnaisten työssäoppimisista suurimman osan  3. opiskeluvuotena opiskelija jatkaa ammatillisia valinnaisia opintoja, tekee opinnäytetyön ja loput ammatillisten valinnaisten opintojen työssä oppimisista Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

5 Kaikille pakolliset opinnot Lähiopetuksen sisältö: teoria- ja käytännön opetuksen suhteen, sekä työssäoppimisen (to:n) määrät opintojaksoittain –Työskentelymaatalousalalla (10 ov) käytännön töitä koulutilalla 6 ov, teoriatunteja 4 ov (Suoritetaan ensimmäisen vuoden syksyllä. Sisältää mm. traktorin turvallisen käytön tunnit, kotieläinten hoitoa, pieniä rakennustöitä, maatalouden konetöitä, tutustumista viljely- ja rikkakasveihin sekä raivaustöitä) –Maaseutuyrittäminen (10 ov) teoriaopetuksena 6ov, työssäoppimista 4 ov (Ensimmäisenä vuotena käydään läpi yrityksen perustamistoimenpiteet, markkinointia ja kirjanpidon perusteet. Toisena vuotena syvennytään maatalouden kirjanpitoon, verotukseen, tuotannon suunnitteluun ja suoritetaan 4 ov:n to asiakaspalvelulähtöisessä toimintaympäristössä: esim: maatalouskauppa) Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

6 Koulutusohjelman mukaiset opinnot sekä ammatilliset valinnaiset opinnot Lähiopetuksen sisältö: teoria - ja käytännön opetuksen suhteen, sekä työssäoppimisen (to:n) määrät opintojaksoittain –Koulutusohjelman mukaiset opinnot: Maatilatalouden koulutusohjelma sisältää 11 ov teoriaopetusta ja käytännön opetusta 13 ov, josta 6 ov suoritetaan koululla ns. kesäjaksona. Lisäksi työssäoppimista 6 ov:a. Maatalousteknologian koulutusohjelma sisältää 8ov teoriaopetusta ja käytännön opetusta 16ov, josta 6ov suoritetaan koululla ns. kesäjaksona. Lisäksi työssäoppimista 6ov:a. –Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat: –Metsien hyödyntäminen 10 ov (käytäntöä 3 ov, teoriaa 2 ov ja to 5 ov) –Rakentaminen maatilalla 10 ov (käytäntöä 3 ov, teoriaa 2 ov ja to 5ov) –Maatalouskoneiden hyödyntäminen 10 ov (käytäntöä 2 ov, teoriaa 3 ov ja to 5 ov) –Eläinten hoidosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen 10ov (5ov teoriaa navetalla että luokassa, 5 ov to) –Maatalousurakointityöt 10ov ( teoria 2 ov ja to 8 ov) –Eläinten terveydenhoidosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen 10 ov (teoriaa 2 ov ja to 8 ov) –Pienmärehtijöiden ja siipikarjan hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 10 ov (2 ov teoriaa ja to 8 ov) –Turvetuotanto 10 ov (teoriaa 2 ov ja to 8 ov) –Hevosten hoidosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen 10 ov (teoriaa 2 ov ja to 8 ov) –Hevoslomitus 10 ov (teoriaa 2 ov ja to 8 ov) Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

7 Työssäoppimisen merkitys opintojen osana Työssäoppimista sisältyy maatalouden perustutkintoon 26-42 ov Työssäoppiminen tapahtuu maatiloilla, urakointiyrityksissä, maatalouskonekorjaamoilla, maatalouden rakennuksilla, turvenevoilla tai maatalouskytkennäisissä asiakaspalvelutehtävissä Työssäoppimisen tarkoitus on syventää opetuksessa käytännössä ja teoriassa opittuja tietoja ja taitoja, jotta opiskelijan osaaminen vastaisi opetussuunnitelmassa esitettyjä osaamistavoitteita. Osaamistavoitteet on kirjattu alan ja opetusta järjestävän oppilaitoksen opetussuunnitelmaan, josta on luettavissa jokaisen opintojakson keskeisin sisältö. Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

8 Kaikille pakollisten opintojen sisällöt Työskentely maatalousalalla: Opintokokonaisuus tehdään ensimmäisen vuoden syksyllä Opiskelija osaa tämän opintokokonaisuuden jälkeen – käyttää traktorin ja yksinkertaisimpien työkoneiden käytön perusteet maataloustöissä. – huomioida jätehuoltovaatimukset nykyajan maatilalla tai maaseutuyrityksessä. – tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaaratilanteeet ja terveyshaitat – käyttäen työtilanteen mukaisia suojaimia. – tehdä yleisimpien kotieläinlajien päivittäisiä hoitotöitä turvallisesti ja hygieenisesti. – tehdä pienimuotoisia rakennustöitä ja käyttää yleisimpiä rakennustyökaluja ja tarvittavia suojaimia – tehdä metsän uudistustöitä ja käyttää metsänhoitotöihin liittyviä turvavarusteita käyttää maatilan tai maaseutuyrityksen työkaluja Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

9 Kaikille pakollisten opintojen sisällöt Maaseutuyrittäminen: Käydään läpi kahdessa osassa ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana Opiskelija osaa: – arvostaa ammattiaan sekä maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistämistä, sekä ottaa huomioon vastuullisen elintarviketuotannon edellytykset – hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä, sekä toimia erilaisten sidosryhmien kanssa yhteistyössä – verkostoitua muiden yrittäjien kanssa – kehittää liikeideoita ja perustaa yrityksen – markkinoida ja hinnoitella tuotteita ja palveluja, sekä kilpailuttaa ja laatia tarjouksia – suunnitella tuotannon ja toiminnan kannattavuutta – ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä – järjestää rahoituksen ja vertailla investointien kannattavuutta – toimia työnantajana ja työntekijänä – huolehtia tuotantotukien hausta – laatia maatilan maatalouden ja metsätalouden veroilmoituksen Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

10 Maatalousteknologian koulutusohjelman mukaisten opintojen sisältö: Maatalouskoneiden ja –laitteiden käyttö, huolto ja korjaus Maatalousteknologian ko:n mukaiset pakolliset opinnot käydään läpi ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana Opintokokonaisuuden sisältämiä opintoja: Konetyönyleistaidot, maatalouden metalli ja koneistustyöt, kasvinviljelykoneet ja kesäjakso käyttää työtehtävissään maatalouskoneita ja huoltotiloja määrittää maatalouskoneiden ja –laitteiden vikoja sekä määrittää niiden huolto- ja korjaustarpeen tehdä määräaikaishuollot Käyttää ja kunnossapitää perus- ja erikoistyövälineitä tekee huollot/korjaukset hyvää asennustapaa noudattaen tehdä korjaushitsaus- ja metallitöitä tuntee ja tekee kasvinviljelykoneiden toimintaperiaatteet ja tekee perussäädöt osaa käyttää työtehtävissään kasvinviljelykoneita arvioida omaa työtään / työmenetelmiään ja tarvittaessa muuttaa niitä lajitella syntyneet ongelma- ja muut jätteet ja säilyttää niitä noudattaa alansa työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita Tähän opintokokonaisuuteen kuuluu 6 ov työssäoppimista Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

11 Maatalousteknologian koulutusohjelman mukaisten opintojen sisältö: Maatalouskoneiden ja –laitteiden käyttö, huolto ja korjaus Maatalousteknologian ko:n mukaiset pakolliset opinnot käydään läpi ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana Opintokokonaisuuden sisältämiä opintoja: Moottori (2ov), tehonsiirto (3ov) ja sähkötekniikka (2ov): tuntee maatalouskoneissa ja traktoreissa käytettävien moottorien rakenteet ja ominaisuudet tekee maatalouskoneiden ja –laitteiden moottorin määräaikaishuoltoja tuntee käytettävät poltto- ja voiteluaineet sekä niiden ympäristövaikutukset käyttää, hoitaa ja säilyttää perus- ja erikoistyövälineitä Tuntee maatalouskoneissa ja traktoreissa käytettävien voimansiirron ja hydrauliikan rakenteet ja ominaisuudet Tekee maatalouskoneiden ja –laitteiden voimansiirron ja hydrauliikan huoltoja sekä korjauksia Tuntee maatalouskoneissa käytettävän sähkötekniikan perusteet Tekee maatalouskoneissa ja –laitteissa käytettävien matalajännitteisten sähkölaitteiden huoltoja ja perusmittauksia hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä Maatalouden metalli- ja koneistustyöt Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

12 Maatalousteknologian koulutusohjelman mukaisten opintojen sisältö: Maatalouskoneiden ja –laitteiden käyttö, huolto ja korjaus Kesäjakso: 6 vk koulutilalla tehtäviä maatilan koneenkäyttö ja –korjaustöitä, ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen käyttää työtehtävissään traktoria, maatalouskoneita ja huoltotiloja ja tehdä työkoneiden perussäädöt käyttää, hoitaa ja säilyttää perus- ja erikoistyövälineitä tehdä korjaushitsauksia arvioi omia työmenetelmiään ja pystyä muuttamaan niitä tarvittaessa osaa lajitella työstä syntyneet jätteet ja säilyttää niitä noudattaa työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita noudattaa kestävän kehityksen periaatteita Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimia muuttuvissa olosuhteissa käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

13 Maatilatalouden koulutusohjelman mukainen sisältö: Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen Maatilatalouden ko:n mukaiset pakolliset opinnot käydään läpi ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana Opintokokonaisuuden sisältämiä opintoja: Kasvutekijät, kasvinviljely ja kesäjakso: opiskelija osaa vaikuttaa kasvien kasvutekijöihin ylläpitää peltomaan kasvukuntoa, maan rakennetta ja hoitaa peltomaisemaa edistää kestävän kehityksen toimintatapoja viljellä alueellisesti tärkeimpiä viljelykasveja tehdä muokkaus-, kylvö- ja sadonkorjuutöitä käyttää ja huoltaa yleisimpiä maatalouskoneita ja laitteita suunnitella oman työnsä ohjeiden, suunnitelmien ja sääolosuhteet huomioon ottaen Kesäjakso (6ov) suoritetaan ensimmäisen vuoden jälkeen Terveys, turvallisuus ja toimintakyky käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa edistää kestävän kehityksen toimintatapoja Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

14 Maatilatalouden koulutusohjelman pakolliset opinnot: Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen Maatilan rakennusten käyttö ja kunnossapito ja metsänhoitotyöt : opiskelija osaa Hyödyntää maatilan rakennuksia tuotannossa Ylläpitää maatilan rakennusten kuntoa Ylläpitää metsämaan kasvukuntoa ja maan rakennetta Tehdä metsän hoitotöitä (uudistustyöt, nuoren metsän hoitaminen) Hoitaa metsämaisemaa Toimia muuttuvissa olosuhteissa Käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä Ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden Noudattaa kestävän kehityksen periaatteita Suunnitella oman työnsä ohjeiden, suunnitelmien ja sääolosuhteet huomioon ottaen Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

15 Maatilatalouden koulutusohjelman pakolliset opinnot: Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen Konetyön yleistaidot, kasvinviljelykoneet ja maatalouden hitsaustyöt: opiskelija osaa käyttää työtehtävissään maatalouskoneita ja huoltotiloja määrittää maatalouskoneiden ja –laitteiden vikoja sekä määrittää niiden huolto- ja korjaustarpeen tehdä määräaikaishuollot käyttää, hoitaa ja säilyttää perus- ja erikoistyövälineitä tekee huollot/korjaukset hyvää asennustapaa noudattaen osaa kasvinviljelykoneiden toimintaperiaatteet ja tekee perussäädöt osaa käyttää työtehtävissään kasvinviljelykoneita tuntee työturvallisuuteen liittyvät riskit hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä osaa hitsata yksinkertaisia hitsauksia MIG/MAG- ja puikkomenetelmillä osaa polttoleikkauksen periaatteet arvioida omaa työtään / työmenetelmiään ja tarvittaessa muuttaa niitä lajitella syntyneet ongelma- ja muut jätteet ja säilyttää niitä noudattaa alansa työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita noudattaa kestävän kehityksen periaatteita Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

16 Ammatillisten valinnaisten opintojaksojen ammattitaitovaatimukset Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen (kontaktiopetus 5 ov, työssäoppiminen 5 ov) – hoitaa, ruokkia ja käsitellä tavallisimpia tuotantoeläimiä eri ikäkausina ja tuotantokierron eri vaiheissa – ottaa huomioon eläinten lajityypillisen käyttäytymisen hoitotöissä – ottaa rehunäytteen sekä arvioida rehujen laatua aistinvaraisesti ja analyysitulosten perusteella – seurata eläintilojen olosuhteita sekä rakennusten ja rakenteiden kuntoa – käyttää tavallisimpia eläinten hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita sekä tehdä päivittäiset huollot – tehdä tuotosseurannan, omavalvonnan ja laatujärjestelmän edellyttämiä muistiinpanoja ja toimia laatujärjestelmän mukaan – toimia vastuullisesti Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

17 Ammatillisten valinnaisten opintojaksojen ammattitaitovaatimukset Eläinten terveyden hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (kontaktiopetus 2 ov, työssäoppiminen 8 ov) arvioida eläinten hyvinvointia ja eläinsuolelulainsäädännön toteutumista tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän eläimen ja hakea apua tunnistaa eläinten yleisimpiä sairauksia osaa perusteet eläinten ensiavusta ennaltaehkäistä olosuhteista johtuvia sairauksia seurata tuotantorakennuksen olosuhteita Pienmärehtijöiden ja siipikarjan hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen (kontaktiopetus 2ov, työssäoppiminen 8 ov) hoitaa, ruokkia ja käsitellä eläimiä käyttää päivittäisissä hoitotöissä tarvittavia laitteita tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän eläimen ja hakea apua pitää eläintilat siisteinä ja kunnossa sekä ennaltaehkäistä tarttuvien tautien leviämistä käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat edistää kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

18 Ammatillisten valinnaisten opintojaksojen ammattitaitovaatimukset Hevosten hoito (kontaktiopetusta 2 ov, työssäoppiminen 8 ov) hoitaa, ruokkia ja käsitellä hevosia tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän eläimen ja hakea apua pitää eläintilat siisteinä ja kunnossa sekä ennaltaehkäistä tarttuvien tautien leviämistä Hevoslomitus (kontaktiopetusta 2 ov, työssäoppimista 8 ov) hoitaa, ruokkia ja käsitellä hevosia tulkita vieraiden hevosten luontaista käyttäytymistä ja käsitellä niitä tilanteen mukaan tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän eläimen ja hakea apua pitää eläintilat siisteinä ja kunnossa sekä ennaltaehkäistä tarttuvien tautien leviämistä hevoslomittajana toimia yrittäjämäisesti, palveluhenkisesti ja osaa hoitaa markkinointia noudattaa eläinsuojelusäädöksiä Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

19 Ammatillisten valinnaisten opintojaksojen ammattitaitovaatimukset Maatalouskoneiden hyödyntäminen (kontaktiopetusta 5 ov, työssäoppiminen 5 ov) tehdä huolto-, korjaus-, metallitöitä määrittää koneiden hoito-, huolto- ja korjaustarpeen käyttää, hoitaa, huoltaa ja korjata alueellisesti merkittäviä maatalouden urakointikoneita ja laitteita käyttää koneurakoinnissa maatalouskoneita ja niiden yhdistelmiä markkinoida kone-, huolto-, korjaus- ja metallipalveluja ja tuottaa niitä tarpeiden mukaisesti sekä palvella asiakkaita noudattaa alansa työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita noudattaa kestävän kehityksen periaatteita Rakentaminen maatilalla (kontaktiopetusta 5 ov, työssäoppimista 5 ov) tehdä rakennustöitä maatilalla toteuttaa rakennushankkeita käyttää rakennusmateriaaleja käyttää tavallisimpia kirvesmiehen työkaluja ja mittausvälineitä käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

20 Ammatillisten valinnaisten opintojaksojen ammattitaitovaatimukset Maatalousurakointityöt (kontaktiopetusta 2 ov, työssäoppiminen 8 ov) käyttää, hoitaa, huoltaa ja korjata alueellisesti merkittäviä maatalouden urakointikoneita ja- laitteita käyttää koneurakoinnissa maatalouskoneita ja niiden yhdistelmiä ottaa työskentelyssään huomioon tehokkuuden ja taloudellisuuden seurata koneiden toimivuutta ja tunnistaa ongelmakohdat määrittää ja tehdä koneiden hoito-, huolto- ja korjaustarpeen markkinoida kone-, huolto-, korjaus- ja metallipalveluja ja tuottaa niitä tarpeiden mukaisesti palvella asiakkaita Turve-energian tuottaminen (kontaktiopetusta 2 ov, työssäoppiminen 8ov) suunnitella ja tehdä yhden satokerran työt tuotantolohkolle ylläpitää tuotantokoneiden toimintakuntoa määrittää turpeen kosteuden hinnoitella yhden satokerran työt tehdä työn, ottaen huomioon työtä koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet ottaa työssään huomioon asiakkaan ja yrittäjän varmistaa työskentelyalueensa paloturvallisuuden sekä vesiensuojelun ja minimoi pölyhaitat Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

21 Ammatillisten valinnaisten opintojaksojen ammattitaitovaatimukset Peltokasvien viljely (tarjolla vain Maatalousteknologian ko.n valinneille, kontaktiopetusta 5 ov, työssäoppiminen 5 ov) vaikuttaa kasvien kasvutekijöihin ylläpitää peltomaan kasvukuntoa ja maan rakennetta käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä Metsien hyödyntäminen (kontaktiopetusta 5 ov, työssäoppiminen 5 ov) tehdä metsäsuunnitelman mukaisia metsänhoito- tai hakkuutöitä. käyttää moottori- tai raivaussahaa metsänhoitotöissä. huolehtia käyttämiensä koneiden, laitteiden ja välineiden perustoimintakunnosta. valmistaa mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä puutavaralajeja. käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

22 Työssäoppimisen arviointi Työssäoppimisen aikana tehdään usein kaksi arviointia: itse työssäoppimisen arviointi sekä tarvittaessa ammattiosaamisen näytön arviointi. Sekä työssäoppimisen arvioinnissa että ammattiosaamisen näytön arvioinnissa käytetään aina asteikkoa T1-K3: T1 = tyydyttävä H2 = hyvä K3 = kiitettävä Arvioinnin perusteet eli arviointikriteerit perustuvat opintojen sisältöihin ja ammattitaitovaatimuksiin. Arviointikriteerit lähetetään työssäopimispaikalle ja ne käydään läpi, kun työssäoppimisesta vastaava opettaja tekee työssäoppimispaikkakäynnin tai on puhelimitse yhteydessä työssäoppimispaikkaan. Arviointikriteerit löytyvät Opetushallituksen sivuilta tutkinnonaloittain. http://www.oph.fi/download/110513_Maatalousalan_perustutkinto_2009.pdf Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

23 Työssäoppimisen arviointi Työssäoppimisen arviointikeskusteluun osallistuu – Työpaikkaohjaaja: arvioi opiskelijan työnteon työssäoppimisen aikana. – Opiskelija: tekee itsearvioinnin osaamisestaan ja onnistumisestaan työssäoppimisjaksolla. – Työssäoppimisen ohjaaja eli ko. aineen aineopettaja: auttaa tarvittaessa arviointikriteerien ja arviointiasteikon tulkinnassa. Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

24 Ammattiosaamisen näytöt ja arviointi Pääsääntöisesti kaikki ammattiosaamisen näytöt suoritetaan työssäoppimisten aikana. Ammattiosaamisen näytön arviointi voi olla yksittäinen osaamista vaativa työsuorite. Tavoitteena on kuitenkin, että ammttiosaamisen näytöt olisivat ajallisesti pitkiä ns. jatkuvia näyttöjä (esim. työssäoppimisen loppuajalta 1-2 viikkoa), joissa arvioidaan kokonaisvaltaisesti opiskelijan osaamista ja ammattitaidon tasoa. Ammattiosaamisen näytön ajankohdasta sovitaan opiskelijan kanssa ja tarvittaessa ollaan yhteydessä ohjaavaan opettajaan. Ohjaavan opettajan läsnäolo työssäoppimispaikalla ei ole välttämätöntä juuri näyttöajankohtana, mutta hänen käyntinsä näytön aikana tai loppuvaiheessa antavat hyvän lähtökohdan näyttökeskustelulle ja sen arvioinnille. Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

25 Ammattiosaamisen näytöt ja arviointi Näyttökeskustelu: –Näyttökeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava / ammattiaineen opettaja. –Näyttökeskustelun arviointidokumenttina toimii 4- kohtainen ammattiosaamisen näytön lomake. –Näytön arviointi noudattaa samoja periaatteita, mitä työssäoppimisen arviointi: Opiskelija tekee itsearvioinnin. Työpaikkaohjaaja arvioi osaamisen ja ammattiosaamisen arviointikriteerin täyttymisen. Ohjaava opettaja / aineopettaja antaa oman arvionsa opiskelijan osaamisesta opetuksessa kertyneen näytön ja aktiivisuuden perusteella. Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

26 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytössä arvioitavat arviointikohteet: työprosessin hallinta: työn teon suunnittelu ja tekeminen, työvaiheet, työkokonaisuudet työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalin hallinta: työhön kuuluvien laitteiden/välineiden käyttö, oikeiden menetelmien valinta työn perustana olevan tiedon hallinta: teoriatieto, kyky käyttää teoriassa opittua tietoa hyväksi työtilanteissa ja vertailla teoriatiedon pohjalta työn kohteen eri vaihtoehtoja elinikäisen oppimisen avaintaidot: työturvallisuus, tiedon hankinta, sosiaalisuus; ohjeita vastaanottavainen ja kyselevä, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen, positiivinen ja motivoitunut työasenne Outi Mäenpää /S12178 SeDuuni2-hanke

27 Yhteistyössä:


Lataa ppt "Esityksen otsikko Arial 22pt Ala-otsikko Arial 14pt Maatalousalan perustutkinto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google