Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Moniaihekokonaisuudet Tampereen yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Moniaihekokonaisuudet Tampereen yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Moniaihekokonaisuudet Tampereen yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa http://www.uta.fi/opiskelu/o-opas/kasvatus/luokanopettajat.pdf http://www.uta.fi/opiskelu/o-opas/kasvatus/luokanopettajat.pdf Eila Lindfors Eila.Lindfors@uta.fi

2 Kuusi valinnaista opintojaksoa Ihminen ja teknologia 5 op Kulttuurikasvatus 5 op Luova ilmaisu 5 op Terveys ja turvallisuus 5 op Toiminallisuudella tietoon 5 op Ainedidaktiikat perusopetuksen luokilla 1-6: teoriaa ja käytäntöä 5 op

3 Yleistä: Opiskelija osallistuu vähintään kahteen valitsemaansa viiden pisteen opintojaksoon. Opintojaksot rakentuvat eri aineiden yhteistyönä  monitieteinen näkökulma. Opintojaksoja toteutettu vuodesta 2005 alkaen.

4 Ihminen ja teknologia 5 op Yleiskuvaus Fysiikan ja kemian, käsityön, matematiikan ja kuvataiteiden integroiva opintojakso. Tavoitteet –Tavoitteena on laajentaa ja syventää opiskelijan ymmärrystä teknologiasta, sen kehittymisestä ja soveltamisalueista. –Opintojakson käytyään opiskelija hahmottaa yhteiskunnan keskeisiä teknologiajärjestelmiä, niiden vaikutuksia luontoon, sekä tiedostaa teknologian ja matemaattis-luonnontieteellisen tieteenalan käsitteiden merkityksen elinympäristössään, muotoilussa ja erityisesti kodissa. –Jakso auttaa pohtimaan teknologian eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä sekä yhteiskunnallisesti että perusopetuksen näkökulmasta. Sisältö –Opintojaksolla sovelletaan teknologian alueiden tietämystä fyysisten mallien sekä toiminta- ja havaintomateriaalien innovatiivisessa suunnittelussa ja valmistuksessa. –Jaksoon sisältyy toiminnallisia opintokäyntejä. Toteutustavat: Harjoitukset 40 t Vaadittavat opintosuoritukset –Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja vaadittavien tehtävien hyväksytty suorittaminen.

5 Kulttuurikasvatus 5 op Tavoitteet –Opiskelija perehtyy suomalaiseen ja kansainväliseen nykykulttuuriin mahdollisimman laaja- alaisesti ja monipuolisesti. –Opiskelija ymmärtää luokanopettajan vastuun oppilaiden kulttuuritietouden lisäämisessä ja asenteiden muokkaamisessa. Sisältö –Opintojaksolla tutustutaan suomalaisen kulttuurin muotoihin (musiikki, kuvataide, teatteri, tanssi, kirjallisuus) kattavasti opintokäyntien avulla. –Opiskelijat perehtyvät myös johonkin valitsemaansa kulttuurin ilmiöön syvällisemmin laatimalla siitä esitelmän. –Opiskelijat kirjoittavat teatteri-, konsertti- tai taidenäyttelykritiikin. –Opintojakso keskittyy kulttuurin alueiden ennakkoluulottomaan kohtaamiseen ja omakohtaiseen kriittiseen tulkintaan periaatteella läheltä kauas. Tutun kautta myös tuntemattomammat kulttuurit muuttuvat ymmärrettävämmäksi. Toteutustavat –Jakso sisältää 20 luentoa ja opintokäyntejä, 20 t seminaaria. Vaadittavat opintosuoritukset –Tutkielma / opinnäytetyö ja osallistuminen kontaktiopetukseen Taito- ja taideaineiden lehtorien vastaama kokonaisuus

6 Luova ilmaisu 5 op Vastuuhenkilöt: musiikin didaktiikan lehtori ja äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan lehtori Tavoitteet –Tavoitteena on, että opiskelija löytää omia ilmaisuvarojaan ja perehtyy ryhmän luovan prosessin ohjaamiseen. Sisältö –Opiskelija perehtyy erilaisiin luoviin ilmaisutapoihin ja etsii omaa ilmaisuaan. Kurssilla toteutetaan luovan ilmaisun projekti, joka tukee opettajaksi kasvua ja luovan ilmaisun hyödyntämistä koulutyössä. Toteutustavat –Projektiopiskelu, joka sisältää kontaktiopetusta, prosessin työstämistä ja reflektointia sekä itsenäistä työskentelyä. Arviointi ja arviontiperusteet –Hyväksytty/hylätty. Arvioinnin perustana on projektin toteutus ja itsearviointi

7 Terveys ja turvallisuus 5 op Tavoitteet –Opiskelija ymmärtää oman ja ryhmän toiminnan sekä vuorovaikutuksen merkityksen yksilön kasvulle sekä yhteisön hyvinvoinnille ja turvallisuudelle. –Opiskelija kehittää valmiuttaan ja toimintatapojaan ottaa vastuuta sekä oman että toisen terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Sisältö –Harjoitukset ovat toiminnallisia tilanteita, joissa tavoitteena on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. –Harjoitusten välillä on itsenäisen työn vaiheita, jolloin opiskelija pohtii koetun merkitystä omalle kasvulleen ja liittää opitun myös tulevaan opettajan työhön. Toteutustavat Luento-opetus25 t,Pienryhmäopetus25 t Vaadittavat opintosuoritukset Portfolio ja Osallistuminen opetukseen Arviointi Hyväksytty/hylätty.

8 Toiminallisuudella tietoon 5 op Tavoitteet Opiskelija johdatetaan luonnontieteiden ja matematiikan työtapoihin, joissa ensin tehdään havaintoja ja mittauksia tutkittavasta kohteesta. Tämän jälkeen havaintomateriaalia jäsennetään ja etsitään siitä lainalaisuuksia. Näin rakennetaan uusia käsitteitä, tunnistetaan ilmiöitä sekä tuotetaan uutta tietoa. Sisältö Luonnontieteellisen kokeen suunnittelu, havaintojen luokittelu ja analysointi, tulosten mallintaminen ja matemaattiset mallit, edellä esitettyjen periaatteiden soveltaminen fysiikan, kemian, biologian ja ympäristötiedon piiriin kuuluviin ilmiöihin, empiirinen todennäköisyys. Toteutustavat Pienryhmäopetus32 t Vaadittavat opintosuoritukset Tehdyistä töistä laaditaan työselosteet. Arviointi Hyväksytty/hylätty.

9 Ainedidaktiikat perusopetuksen luokilla 1-6: teoriaa ja käytäntöä 5 op Yleiskuvaus –Tämä aihekokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole varsinaisesti luokanopettajakoulutusohjelmassa, vaan suorittavat monialaiset valinnaisena sivuaineena. –Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija perusopetuksen luokkien 1-6 opetuksen erityispiirteisiin eri oppiaineissa. Tavoitteet Opiskelija perehtyy perusopetuksen luokkien 1-6 opetuksen erityispiirteisiin eri oppiaineissa. Sisältö Perehtyminen valittuun ainedidaktisesti suuntautuneeseen aihepiiriin ja siihen liittyvää ohjattua opetusharjoittelua normaalikoulussa luokilla 1-6. Vaadittavat opintosuoritukset Osallistuminen opetukseen ja Portfolio Arviointi Hyväksytty/hylätty.


Lataa ppt "Moniaihekokonaisuudet Tampereen yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google