Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Fazerin päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 1. Perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma Päiväkotimme esiopetussuunnitelma perustuu Vantaan paikalliseen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Fazerin päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 1. Perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma Päiväkotimme esiopetussuunnitelma perustuu Vantaan paikalliseen."— Esityksen transkriptio:

1 Fazerin päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 1. Perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma Päiväkotimme esiopetussuunnitelma perustuu Vantaan paikalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan, joka puolestaan perustuu valtakunnalliseen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014). Esiopetuksen järjestämispaikka on Fazerin päiväkoti, joka sijaitsee Fazerin tehdasalueella. Järjestämme opetuksen esiopetusryhmänä tai osana muun ryhmän toimintaa, vaihdellen vuosittaisen lapsimäärän ja tilojen soveltuvuuden mukaisesti. Esiopetusta annamme 4 tuntia päivässä, minkä lisäksi lapsi voi olla meillä täydentävässä päivähoidossa. Fazerin päiväkodissa tarjoamme suomenkielistä esiopetusta. Yleistä tukea kasvuun ja oppimiseen annamme kaikille tarvitseville. Tehostettua tukea voimme tarjota lapsille, jotka tarvitsevat kasvuun ja oppimiseen intensiivisempää pedagogista tukea tai useampia tuen muotoja. Erityinen tuki ja rakenteelliset tukimuodot (kuten avustaja tai pienennetty ryhmä) sekä valmistava opetus järjestetään Vantaan kunnallisissa päiväkodeissa. Fazerin päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma on vanhempien luettavissa sähköisesti sekä paperiversiona. Suunnitelmaa päivitetään olosuhteiden muuttuessa ja valtakunnallisten suunnitelmien uudistusten yhteydessä. 2. Esiopetuksen tehtävät ja yleiset tavoitteet Fazerin päiväkoti on yksityinen päiväkoti, joka täyttää perusopetuslain- ja asetuksen vaatimukset sekä Vantaan kunnan esiopetukselle asettamat vaatimukset. Vantaalla esiopetuksen järjestämislupa voidaan myöntää päiväkodille, johon muodostuu 13 lapsen esiopetusryhmä. Perustelluista syistä ja varhaiskasvatuspäällikön luvalla voimme saada esiopetuksen järjestettyä myös pienemmälle lapsiryhmälle (7 lasta).

2 Tarjoamme esiopetusta ensisijaisesti Fazerin työntekijöiden lapsille sekä jo hoitosuhteessa oleville lapsille, minkä lisäksi vapaille paikoille voivat hakea kaikki ikäryhmään kuuluvat. Meille ovat tervetulleita vantaalaisten lisäksi myös muissa kunnissa asuvat lapset. Yhteistyössä lapsen ja vanhempien kanssa teemme jokaiselle lapselle oman Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman (LEOPS). Lapselle ei aseteta varsinaisia oppimistavoitteita, vaan yhdessä pohditaan asioita, joita lapsi harjoittelee ja opettelee esiopetusvuoden aikana. Ryhmälle tehdään vuosittain myös yhteinen opetussuunnitelma, joka pohjautuu henkilökohtaisiin oppimissuunnitelmiin. Esiopetuksesta kouluun siirryttäessä käytössämme on Vantaan EsKo-tiedonsiirtomalli. Oppimiskäsityksemme sekä arvomme Fazerin päiväkodin esiopetuksessa pohjautuvat Fazerin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Oppiminen nähdään kokonaisvaltaisena ja sitä tapahtuu kaikissa esiopetuksen ja arjen tilanteissa, yksin ja yhdessä. Esiopetuksessa lapset ovat aktiivisia toimijoita ja opettelevat myös arvioimaan omaa oppimistaan ja toimintaansa. Esiopetuksessa tavoitellaan laaja-alaista osaamista, minkä yhtenä osa-alueena on ajattelu ja oppiminen. Tavoitteenamme on lisätä lapsen tietoisuutta omasta oppimisesta, kehittää itsearviointia sekä vaalia oppimisen iloa. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu edellyttävät yhteistyötaitoja, joita opettelemme esiopetuksessa. Itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen kehittyminen ovat myös vanhempien yleisimpiä toiveita esiopetusvuodelle ja olennaisia opeteltavia asioita ennen koulun aloitusta. Nykypäivänä osaamisessa korostuu myös monilukutaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan perehtymistä erilaisiin viesteihin ja niiden tuottamiseen, kuten kirjoitetun kielen pieniin ja isoihin kirjaimiin, kuvista lukemisen mahdollisuuteen, medialukutaitoon sekä vuorovaikutuksen elekieleen eli niin sanottuun tilanteenlukutaitoon. Tieto- ja viestintäteknologiseen osaamista edistämme käyttämällä aktiivisesti laitteita osana oppimista ja leikkiä. Käytössämme on tabletit, tietokone sekä dataprojektori. Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin tutustumme suunnittelemalla ja arvioimalla toimintaa yhdessä lasten kanssa.

3 3. Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri Esiopetuksessa käytämme monipuolisia työtapoja niin, että lapset pääsevät mahdollisimman osallisiksi toiminnassa. Teemme asioita yhdessä lasten kanssa, hyvää ilmapiiriä ja tunnetaitoja vaalien sekä kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmaa noudattaen. Esiopetuksessa huomioimme lasten monipuoliset työasennot ja lapselle ominaisen tavan oppia. Fyysiset tilamme ovat muokattavissa ryhmän tarpeita vastaamaan. Lapset pääsevät osallistumaan tilan suunnitteluun ja materiaaleihin. Meillä on lisäksi mahdollisuus käyttää Fazerin tehtaan liikuntasalia, lähiluontoa sekä -ympäristöä. Yhteistyö vanhempien kanssa on päivittäisiä kohtaamisia sekä keskusteluja. Kasvatuskumppaneina tuemme yhdessä lapsen kehitystä ja oppimista. Lisäksi käytössämme on sähköinen Muksunkirja, josta vanhemmat voivat katsella kuvia lapsen esiopetuspäivistä, lukea tiedotteita, seurata viikko-ohjelmaa sekä viestiä kanssamme sähköisen reissuvihkon kautta. Jos tarvetta ilmenee, järjestämme lisää keskusteluaikaa vanhempien kanssa. Ammatillista valmiutta pidämme yllä koulutuksin ja kokouksin sekä kehitystavoitteita asettaen ja arvioiden. Lähtökohtanamme on tarjota kaikille yhteistä esiopetusta, josta löytyy jokaiselle sopivia oppimisen haasteita. Esiopetuksessa lähestymme asioita onnistumisten ja oivallusten kautta, kokeilemme asioita ja pohdimme yhdessä. Ihmettelylle annamme aikaa. Leikki on tärkeässä roolissa oppimisprosessissa.

4 Monipuolisiin työtapoihimme kuuluvat leikki sekä liikunta. Jokaiseen esiopetuspäiväämme sisältyy liikuntaa ja liikettä, mikä otetaan huomioon työtapoja ja opetusta suunniteltaessa. Vältämme liiallista istumista ja paikallaan pysyttelyä. Opetuksemme perustuu tieteelliseen tietoon. Esiopetuksessa lapset tottuvat toimimaan suuren ryhmän ohella erilaisissa muuttuvissa pienryhmissä, pareittain sekä itsenäisesti. Esiopetus Fazerin päiväkodissa perustuu monipuolisuuteen sekä ryhmälle sopiviin menetelmiin eikä tehtäväkirjan käyttöön. Esiopetusmateriaali ja – kirja voivat olla muun opetuksen rinnalla käytössä, mutta eivät ole välttämätön osa esiopetusta. Opetuksemme on eheytettyä ja yhdistää eri tieteen- ja taiteenaloja sekä lapsiryhmän kiinnostuksen kohteita. Esiopetuksessa painotamme laaja-alaista osaamista, jossa yhdistyvät lasten mielenkiinnon kohteet sekä opetuksen yhteiset tavoitteet. Opetuksen yhteiset tavoitteet on ryhmitelty viideksi kokonaisuudeksi, joita yhdistelemme opetuksessa. Kokonaisuuteen Ilmaisun monet muodot sisältyy musiikillista toimintaa tanssien, laulaen, kuunnellen ja soittaen. Käsitöissä työstämme sekä kovia, että pehmeitä materiaaleja ja valmistamme pidempikestoisen käsityön. Kuvallista ilmaisua ja ajattelua rohkaisemme kuvia tutkien ja tulkiten sekä tuottaen. Suullista ja kehollista ilmaisua käytämme mm. draamaharjoituksissa. Osallistumme myös ainakin yhteen ryhmälle soveltuvaan kulttuuritapahtumaan. 4.Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet Esiopetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioimme lasten kiinnostuksen kohteet sekä kannustamme lapsia tutkimaan ja kyseenalaistamaan. Perehdymme ilmiöihin tutkien ja opettelemme tiedon etsimistä erilaisista lähteistä.

5 Kielen rikas maailma- kokonaisuudessa vahvistamme lapsen kiinnostusta puhuttua kieltä sekä lukemista ja kirjoittamista kohtaan. Lapset saavat kokemuksia siitä, miten puhutun kielen voi muuttaa kirjoitetuksi kieleksi ja kirjoitetun kielen puheeksi. Lapsia ohjataan havaitsemaan, kuinka puheen voi jakaa pienempiin osiin, kuten sanoihin, tavuihin ja äänteisiin. Lapset pääsevät myös kokeilemaan leikillistä kirjoittamista tietokoneella ja taitojen karttuessa tuottamaan omia tekstejä, omaa salakirjoitusta unohtamatta. Tutustumme kaikkien lasten kotikieliin ja opettelemme muutaman sanan vierasta kieltä. Käytämme esiopetusvuoden aikana myös kirjaston palveluita. Tarkoituksenmukaisen kynäotteen vahvistaminen sekä kokemukset erilaisista näppäimistöistä kuuluvat tähän kokonaisuuteen. ENSIMÄIN KOULUPÄIVÄNI TERVEHDINOPETTAJAA JA SITIEN OPETTAJA SANOI TERVE TAKAISIN. JA SITTEN OPETTAJA PYYSI MENEMÄÄN ISTUMAAN JA SANOI TERVELUOK KA. OIS KIVA KUN SAIS KOULUN JÄLKEEN KARKKIA OIS KIVA IUTTOU KOULUSSA joku leffa ENKXUSTA. SIELLÄ OLI TEHTÄVIÄ, SIINÄ EI OLLU MITÄÄN HAHMOJA. OPETTAJA SANOI ETTÄ NYT RUOKAILEMAAN. RUOKATUNTI TUI ÄKKIÄ. OPETIAJA PYYSI MENEMÄÄN PERIJONOSA. Kokonaisuudessa Minä ja meidän yhteisömme edistämme lasten mielenkiintoa yhteiskuntaa ja lähiympäristöä, kuten Fazerin tehdasta ja päiväkotiamme, kohtaan. Tutustumme Karl Fazerin historiaan sekä kunkin lapsen omaan historiaan ja varhaisiin vuosiin. Lasten oikeuksiin tutustumme hyödyntäen YK:n yleissopimusta lasten oikeuksista ja yhdessä lasten kanssa sovimme omalle ryhmälle sopivat säännöt. Eettinen kasvatus on luonteva osa yhteistä esiopetusta. Katsomuskasvatuksessa huomioimme ryhmässä läsnä olevat uskonnot ja katsomukset sekä kunnioitamme omia ja toisten perinteitä, tapoja ja käsityksiä.

6 Kokonaisuus Tutkin ja toimin ympäristössäni pitää sisällään matemaattisiin taitoihin perehtymistä toiminnallisesti sekä ympäristöä havainnoiden. Korostamme arkipäivän matematiikkaa vertaillen, luokitellen ja lukujonoja tutkien. Liikuntaleikeissä opimme matemaattisia taitoja toiminnallisesti ja matematiikkatarinoissa mielikuvituksen kautta. Ympäristökasvatuksessa lapset saavat kokemuksia metsästä ja luonnosta ja ohjaamme heitä tekemään havaintoja ympäristöstä. Ilmiöitä tutkiessamme haemme tietoa ja teemme kokeita, jotta opimme kokemuksellisesti esimerkiksi veden olomuodoista. Kasvan ja kehityn- kokonaisuus pitää sisällään itsestä huolehtimisen taitoja, kuten liikuntaa, ravintoa, kestävää kehitystä sekä terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tietoja. Kannustamme lapsia terveellisiin elintapoihin ja monipuoliseen liikuntaan niin esiopetuksessa kuin kotonakin. Ohjaamme lapsia ymmärtämään levon, ravinnon, liikunnan ja hyvien ihmissuhteiden merkitystä hyvinvoinnille. Tarjoamme lapsille esiopetuksessa elämyksiä ja vältämme kilpailua ja suoritusten vertailua. Lapset pääsevät Fazerin esiopetuksessa hiihtämään, mikäli sää sallii ja osallistuvat myös uimaopetukseen esiopetusvuoden aikana. Lapsille tarjotaan monipuolista liikuntaa ohjatusti, minkä lisäksi lasten omaehtoista liikuntaa tuetaan pitämällä liikuntavälineitä saatavilla ja järjestelemällä tiloja liikkumiseen kannustaviksi.

7 5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki Kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti kasvun ja oppimisen tuki jaotellaan yleiseen, tehostettuun sekä erityiseen tukeen. Yleistä tukea annetaan kaikille esiopetukseen osallistuville lapsille tarpeen mukaan, eikä sen saaminen edellytä tutkimuksia tai päätöksiä. Tehostettua, pedagogista tukea voimme tarjota lapselle silloin, kun yleinen tuki ei riitä ja tukea tarvitaan vahvemmin ja pitkäjänteisemmin. Tehostettua tukea varten lapselle laaditaan pedagoginen arvio, jonka esiopettaja laatii yhdessä konsultoivan erityislastentarhanopettajan kanssa. Lapsen tarvitessa tukea myös rakenteellisesti (kuten pienempää ryhmäkokoa, avustajaa), ohjaamme perhettä hakeutumaan kunnallisen esiopetuksen piiriin. Erityistä tukea saavat ne lapset, joiden oppimisen edellytykset ovat heikentyneet esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi ja tehostettu tuki ei ole riittävää. Nämä lapset sijoittuvat Vantaalla pääsääntöisesti kunnallisten päiväkotien integroituihin ryhmiin tai erityisryhmiin.

8 6. Oppilashuolto eli yhteisöllinen hyvinvointityö Esiopetuksen opettajamme kuuluu yhdessä johtajamme kanssa alueelliseen työryhmään, joka suunnittelee, arvioi ja kehittää pienalueen esiopetuksen hyvinvointityötä. Ryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa ja ryhmässä keskitytään yhteisöllisen hyvinvointityön asioiden, ilmiöiden ja osaamisen jakamiseen. Yhteisöllinen hyvinvointityö Fazerin esiopetuksessa edistää positiivista vuorovaikutusta sekä lasten osallisuutta. Harjoittelemme yhdessä tunnetaitoja sekä pohdiskelemme omien tekojen ja valintojen seurauksia. Lapset pääsevät mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan toimintaa, minkä lisäksi opettaja huomioi opetusta järjestäessään lasten mielenkiinnon kohteet. Yhteisöllinen hyvinvointityö on yhteistä kaikille esiopetukseen osallistuville lapsille ja sen tarkoituksena on pulmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen. Yksilökohtaista hyvinvointityötä järjestämme Fazerin esiopetuksessa lapsen sitä tarvitessa. Lapsi voi tarvita puhtaasti kasvun ja oppimisen tukea (kuten oppimisvaikeudet), puhtaasti hyvinvointiin liittyvää tukea (kuten vaikea perhetilanne) tai rinnakkain tukea kasvuun ja oppimiseen sekä hyvinvointiin. Meillä on käytössämme neuvolan terveydenhoitajan sekä Vantaan esiopetuksen psykologin ja kuraattorin palvelut. Lapsen hyvinvoinnin tukemista voimme tarvittaessa pohtia ja suunnitella yhdessä monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Palvelut ovat perheelle vapaaehtoisia.

9 Kiusaaminen on tahallista ja tietoista toimintaa, jonka tarkoitus on aiheuttaa pahaa mieltä toiselle. Kiusaaminen on kuitenkin yksilöllinen kokemus, jolloin tahatonkin teko voi tuntua toisesta kiusaamiselta. Kaikki riidat ja erimielisyydet eivät ole kiusaamista, vaan tavalliseen elämään kuuluvia asioita, joita harjoittelemme ratkomaan yhdessä. Fyysistä kiusaamista on esimerkiksi lyöminen, potkiminen, esteenä oleminen, hiekan heittely, leikkien sotkeminen sekä vaatteista repiminen. Haukkuminen, nimittely, härnääminen ja lällättäminen kuuluvat sanallisen kiusaamisen muotoihin. Psyykkiseksi kiusaamiseksi kutsutaan uhkailua, manipulointia, kiristämistä, poissulkemista, leikin sääntöjen muuttamista toisen häviöksi, selän takana puhumista sekä ilveilyä. Ehkäisemme kiusaamista luomalla ja pitämällä yllä myönteistä me-henkeä lapsiryhmässä ja koko päiväkodissa. Kaikki lapset ovat erilaisia, mutta samanarvoisia ja ainutlaatuisia. Ympäristön psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta huolehtiminen ja turvallisten ihmissuhteiden rakentaminen ovat perustana kiusaamisen ehkäisyssä. Lasten tulee voida luottaa siihen, että kuulemme häntä ja että hänen asiansa ovat meille tärkeitä. Meille saa aina tulla kertomaan kuulumisista sekä mieltä askarruttavista asioista. Lapset tutustuvat kaikkiin lapsiin ja tuemme lasten välistä vuorovaikutusta kaikissa päivän tilanteissa. Harjoittelemme yhteisleikkiä pienryhmissä erilaisissa kokoonpanoissa, ei aina vain mieluisimpien tovereiden kanssa. Huolehdimme, ettei kukaan joudu tahtomattaan leikkimään yksin. Me kasvattajat olemme tarkkoina havainnoimassa lasten leikkejä ja vertaissuhteita. Tarjoamme tuen ja keskustelemme lasten kanssa toimintamalleista erilaisissa ristiriitatilanteissa, tarvittaessa käytämme menetelminä mm. satuja, kirjallisuutta, näytelmiä ja tunnekortteja. Käsitteistä puhuminen auttaa lasta ymmärtämään toimintaa (kuten mitä tarkoittaa kiusoittelu, leikin laskeminen, tahaton vahinko, kiusaaminen). Lapsen itsetunnon vahvistaminen ja toisten kunnioittamisen oppiminen toimivat osana kiusaamisen ehkäisyä päiväkodissamme. 7. Fazerin päiväkodin suunnitelma lapsen suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

10 Puutumme kiusaamiseen varhaisessa vaiheessa, heti kun havaitsemme tai ennakoimme tilanteen synnyn. Leikin ja toiminnan ohjaaminen suorasti tai epäsuorasti auttaa varhaisessa vaiheessa. Jos tästä huolimatta tilanne etenee kiusaamiseksi, kuuntelemme kaikkia osapuolia ja autamme lapsia yhdessä pohtien ja keskustellen ratkaisemaan tilanteen. Näytämme lapsille selkeästi, ettei kiusaaminen ole sallittua ja johdatamme lapsia parempiin toimintamalleihin. Kiusatulle osoitamme empatiaa ja tukea sekä autamme häntä asian käsittelyssä ja leikin jatkamisessa. Jatkamme havainnointia tehostetusti ja tarvittaessa olemme mukana leikissä. Keskustelemme asiasta vanhempien kanssa ja yhteistyössä tuemme lapsia kohtelemaan toisia hyvin. Fazerin päiväkoti 21.6.2016


Lataa ppt "Fazerin päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 1. Perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma Päiväkotimme esiopetussuunnitelma perustuu Vantaan paikalliseen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google