Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen16.10.2012 LUONNOS.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen16.10.2012 LUONNOS."— Esityksen transkriptio:

1 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen16.10.2012 LUONNOS

2 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 2 Avoin julkinen tieto yhteiskunnan elvyttäjänä  Julkinen tieto – avoin data – avoin tieto  Julkisten tietovarantojen aarrearkku  Tahtotila ja puitteet: hallitusohjelma, Open Government Partnership, julkisen hallinnon ICT-strategia, kehysvalmistelu, lainsäädäntö, kokonaisarkkitehtuurityö  Missä ollaan? Miten tietovarantojen avaaminen etenee?  Miten tietovarannot saadaan käyttöön?

3 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 3 Julkishallinnon tietovarantojen avaamisen linjauksia  Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011  Hallitusohjelma  Julkisin varoin tuotettujen tietovarantojen avaaminen kansalaisten ja yritysten käyttöön hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman kärkihankkeena, VN periaatepäätös 5.10.2011, vastuuministeriöt VM, TEM, LVM, OKM  EU:n avoimen datan strategia  PSI direktiivi ja Inspire-direktiivi  Taustalla myös  Open Data ja Linked Open Data – globaali kehitys  Big Data, julkishallinto katalysaattorina

4 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 EU:n avoimen datan strategia 12.12.2011  Avataan julkishallinnon tietoresurssit uudelleen käytettäviksi  Taloudelliset vaikutukset (140 mrd/v EU-alueella, suorat ja epäsuorat yhteensä)  Parempi hallinto ja kansalaisten osallistuminen  Yhteiskunnalliset hyödyt (sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristö)  Tieteellinen edistyminen  Avoimen datan yhteismarkkinat  EU:n yhteinen dataportaali 4

5 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Avoimen tiedon ohjelman tavoitteet  Julkishallinnon tuottamat julkiset tiedot ovat saatavissa ja hyödynnettävissä käyttökelpoisena ja koneluettavassa muodossa taloudellisesti ja turvallisesti, ottaen huomioon yksityisyyden suoja ja muut lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset.  Keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti saatavilla verkossa ja niitä käytetään laajasti ja monipuolisesti.  Puretaan tiedon käytön esteitä ja luoda kannustimia tiedon avaamiselle sekä palvelukehittämiseen perustuvien kehittäjäverkostojen ja ekosysteemien työlle. Avoimen tiedon ohjelmalla koordinoidaan ja vauhditetaan julkisen hallinnon tiedon avaamiseen ja käytön lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja hankkeita. 5

6 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 6 Muutos ajattelutavassa Data Informaatio Tieto Viisaus Data Informaatio Tieto Viisaus Data on arvokasta raaka-ainetta, digitaalista kultaa! Yhdistelemällä dataa saadaan uutta tietoa ja uusia palveluja.

7 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 7 Kiinteistötietovaranto Yritys- ja yhteisö- tietovaranto Maastotietovaranto Ajoneuvo- tietovaranto Tie- ja katu- verkkotietovaranto Muut paikkatietovarannot Ennakoinnin tietovaranto Seurannan ja valvonnan tietovaranto Toiminta- ympäristö- tietovaranto Tilastotietovaranto Säädöstietovaranto Julkishallinnon hanketietovaranto Julkishallinnon organisaatiot tietovarantona Toimipaikkatietovaranto EU-tietoaineistojen tietovaranto Löytyvyys / saatavuus / käytettävyys Maksuttomuus/ maksullisuus Tietoturvallisuus/ tietosuoja Julkisuus/ salassapito / käyttöoikeudet Julkisten hankintojen tietovaranto Tapahtumatietovaranto Päätös- tietovaranto Vaikuttavuuden arvioinnin tietovaranto Tilannekuvan tietovaranto Rakennus- ja huoneisto- tietovaranto Palvelukuvausten tietovaranto Palvelunjärjestäjien ja - tuottajien tietovaranto Tietojärjestelmiä koskevat tietovarannot Uutistietovaranto Metatietovarannot Julkishallinnon datakatalogit Luonnonvara- ja ympäristötietovaranto Yhteiskunnan tilaa kuvaava tietovaranto Säätietovaranto Rakennetun ympäristön ja asumisen tietovarannot Sopimustietovaranto Arvo-osuus- järjestelmän tietovaranto Tuonti- ja vienti- tietovaranto Verotustietovaranto Vakuutustietovaranto Maaseutuelin- keinohallinnon tietovaranto Työvoimatietovaranto Potilastietovaranto Eläketietovaranto Etuustietovarannot Talous-, tulos- ja henkilöstötietovaranto Terveydenhuollon tietovaranto Sosiaalihuollon tietovaranto Kulttuurisisältöjen tietovaranto Tutkimusaineistojen tietovaranto Tutkimustietovaranto Oppimateriaalien tietovaranto Kansallinen osaa- misen pääoman tietovaranto Puolustusvoimien tietovarannot Tuomioistuinten tietovarannot Rikosrekisteri tietovarantona Tietoturva- ohjeistukset tietovarantona Rikollisuuden torjunnan tietovarannot Liikenne- tietovaranto Oikeusratkaisujen tietovaranto Henkilötietovaranto Kansainvälisen osallistumisen tietovaranto Ammattihenkilöitä koskevat tietovarannot Toimilupia koskevat tietovarannot Kuulemisen tietovaranto 7

8 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Tietojen yhteiskäytön tavoitteesta avoimeen dataan  Tietojen yhteiskäyttö: tieto tallennetaan sen syntymisen yhteydessä ja sitä käytetään sen jälkeen aina, kun tietoa tarvitaan eri julkisorganisaatioissa. Tavoite vahvistettu tietohallintolaissa eräiden tietovarantojen käytön osalta.  Julkinen tieto – julkisesti saatavilla oleva tieto – luettavissa oleva tieto  Avoin data: tiedot ovat uudelleenkäytettävissä laillisesti, teknisesti ja maksutta 8

9 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 9 Data on avointa, kun se on uudelleenkäytettävissä 1.laillisesti  Data on avoimesti lisensoitu eli sen käyttöä ei rajoiteta käyttäjäryhmän tai käyttötarkoituksen mukaan. 2.teknisesti  Riittävän rakenteellisessa muodossa (koneluettava) ja avoimessa tiedosto- formaatissa oleva data on ladatta- vissa ilman rekisteröitymistä. 3.maksutta  Datan käytöstä ei peritä maksua. (Lähde: Avoimen datan foorumi)

10 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 10 http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/076_ict/20120208Julkis/name.jsp

11 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen -työryhmän ehdotukset  Käytäntöjen yhtenäistäminen ja selkeyttäminen: Ehdotus julkisen hallinnon avoimen datan lisenssimalliksi, ehdotus perusrekisterien tietojen käsittelyä koskeviksi yleisiksi käyttöehdoiksi  Suunnitelmallinen, vaiheistettu eteneminen: Ehdotus tietoluovutuksia koskevia maksuja koskeviksi periaatteiksi, tietovarantojen kartoittaminen hallinnonaloittain  Tietojen löytyvyyttä ja käytettävyyttä edistävät toimenpiteet: metatiedot ja tietoaineistoluettelot eli yhteiset datakatalogit ja -palvelut  (Tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt Valtiovarainministeriön julkaisuja 2/2012) 11

12 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Julkisia tietovarantoja avataan vaiheittain Työryhmä esitti, että hallitus päättää periaatteiden toteutuksesta valtionhallinnossa kehys- ja talousarviomenettelyssä. Periaatteen 1 toteuttamisen käynnistämistä ehdotettiin vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Periaate 2 toteutettaisiin vaiheittain. Toteutuksessa tähdätään suunnitelmalliseen, hallittuun etenemiseen ottaen huomioon muutosten taloudelliset vaikutukset ja tietovarantoja ylläpitävien viranomaisten toimintaedellytysten turvaaminen. Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. vaikutuksiin viranomaisten maksutulojen vähenemiseen, viranomaisten investointitarpeisiin ja maksumuutoksella saavutettaviin rekisterikohtaisiin yhteiskunnallisiin hyötyihin. 12

13 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Avoin data talousarvioesityksessä 8.8.2012  ”Julkisten tietovarantojen maksutonta käyttöönottoa jatketaan. Ilmatieteen laitoksen reaaliaikaiset sää- ja ilmastohavaintojen, tutka- ja salamadatan, kansallisen sääennustedatan sekä lentokenttähavaintojen data vapautetaan kahdessa vaiheessa maksuttomaan käyttöön.  Tietoyhteiskunnassa tietovarannot ovat palvelujen raaka- ainetta. Juuri nyt tätä raaka-ainetta tarvitaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien synnyttämiseksi. Avoin tietovaranto parantaa myös tuottavuutta sekä edistää kansalaisyhteiskunnan toimivuutta ja demokratiaa.  Ministeriöitä pyydetään lisäksi kehysriiheen mennessä selvittämään, millä aikataululla ja millä tavoin ministeriöt aikovat avata tietovarantoja. ”

14 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Ministeriöiden ohjeistus tietovarantojen avaamiseen  Ohjeistus ministeriöille kehysvalmistelukirjeen liitteenä tai erillisenä lokakuun aikana  Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt –raportin (VM 2/2012) linjausten mukaisesti

15 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 15 Julkishallinnon tietovarantojen avaaminen Salassa pidettävät Tietoja, joissa on lainsäädäntöön perustuvia käyttö- rajoituksia Avoin data -koneluettavissa -uudelleen käytettävissä Tietoja, joissa ei ole lainsäädäntöön perustuvia käyttörajoituksia Avoin yhdistetty data Avattavissa olevat julkiset tietovarannot ?

16 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Missä Suomessa mennään?  Julkishallinnon tietopolitiikka on linjattu, systemaattinen eteneminen  Datan avaamisen edelläkävijöitä: Helsinki Research Infoshare HRI, geoportaalit, ympäristöhallinto, Digitraffic, data.suomi.fi, kirjastot…  Merkittäviä avauksia: ympäristöhallinnon tietovarannot v. 2008, maastotiedot 1.5.2012, Tilastokeskuksen aineistoja 2012, useita tietovarantoja v. 2012, Ilmatieteen laitoksen data 2013 -.  Avattujen aineistojen käyttömäärät kasvaneet huomattavasti.  Aktiivinen kehittäjäyhteisö ja osaavia yrityksiä  Tieke ry:n vetämä avoimen datan foorumi 2011-2012  Merkittävää tutkimustyötä avoimen datan ja metadatan tuotannosta ja julkaisemisesta älykkäissä verkkopalveluissa: Aalto-yliopiston Linked Data Finland -hanke, useita julkisen sektorin organisaatioita mukana (esim. Suomen lakitieto semanttisena palveluna, pääkaupunkiseudun palvelukartta), FinnONTO-hanke (kansallisia ontologioita ja niiden työkaluja) 16

17 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 17 Avoin tieto elvyttää yhteiskuntaa Kansantaloudelliset hyödyt  Palvelujen raaka-ainetta, lisää tuotekehityksen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia, sitä kautta uusia työpaikkoja ja innovatiivisia palveluja Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia  Lisää viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä  Kansalaisvaikuttamisen ja tiedonsaannin uusia mahdollisuuksia Hallinnon sisäinen tehokkuus  Hallinnon sisäistä tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta tekemällä tietovarannot näkyviksi ja vähentämällä päällekkäisyyksiä

18 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 1)Tietovarantojen avaamisen ohjaus ja lainsäädäntö (VM, OKM, TEM, LVM, OM ja muut ministeriöt) 1)Ministeriöiden ohjaus tietovarantojen avaamisessa ja yhteistyön koordinointi 2)Tietovarantojen avaamisen ohjelma ministeriöiden kartoitusten pohjalta 3)Tietovarantojen avaamisen ja sen vaikutusten seurantamallin muodostaminen 4)PSI-direktiivin toimeenpano Suomessa 5)Tietovarantojen avaamiseen ja hyödyntämiseen liittyvien lainsäädännö n kehittämistarpeiden selvittäminen 6)Organisaatioiden kannustaminen tietovarantojen avaamiseen 2)Tietovarantojen avaamisen prosessi (Virastot) 1)Tietovarantokartoitukset 2)Tietovarantojen sisällön ja laadun arviointi 3)Riskien ja vaikutusten ennakointi 4)Tietoaineistojen kuvailu 5)Rajapinnat ja ilmoittaminen yhteiseen julkishallinnon dataportaaliin (ks. Avoimen datan palvelu) 3)Tietojen hyödynnettävyyttä, löydettävyyttä ja käytettävyyttä tukevat rakenteet ja käytännöt (VM, yhteistyökumppanit) 1)Avoimen datan viitearkkitehtuuri ja yhteinen metatietomalli yhdenmukaisia tietovarantojen kuvauksia varten, 2)Avoimen datan palvelu: Julkishallinnon datakatalogin luominen tietovarantojen kuvauksille/yksi luukku avoimeen dataan ja tietovarantoihin (data.suomi.fi:n seuraava versio), tekninen alusta, sisällöt, toimintamalli, tukipalvelut, resurssointi ja organisointi 3)Avointen aineistojen lisenssimalli JHS-prosessiin, lisenssikäytäntöjen selvittäminen 4)Avaamisen tuki ja osaamisen edistäminen (Sitra, TEKES, Tieke, Yliopistot, korkeakoulut, oppilaitokset) 1)Tietovarantojen avaamiseen liittyvän osaamisen edistäminen 2)Tietovarantoja avaavien virastojen opastus, koulutus, neuvonta jne. 5)Datan käytön edistäminen (Kehittäjä-, kansalais- ja tutkijahteisöt) 1)Kilpailut, kokeiluympäristöt ja hautomot 2)Viestintä ja aktivointi 3)Tutkimushankkeet

19 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 1. Tietovarantojen avaamisen ohjaus ja lainsäädäntö 1)Ministeriöiden ohjaus tietovarantojen kartoituksessa ja tietovarantojen avaamisen koordinointi (VM, OKM, LVM, TEM, OM tehtävät, muiden ministeriöiden tehtävät, virastojen tehtävät) 2)Tietovarantojen avaamisen ohjelma ministeriöiden kartoitusten pohjalta kehysvalmistelua varten (ministeriöt, VM koordinoi) 3)Tietoluovutusten maksukäytäntöjen muuttaminen linjausten mukaisiksi (ministeriöt kehyspäätösten yhteydessä) 4)Tietojen laajaan käyttöön ohjaavien kannustimien sisällyttäminen tulosohjaukseen (ministeriöt tulosohjauksen yhteydessä) 5)Tietovarantojen avaamisen ja sen vaikutusten seuranta 6)PSI-direktiivin toimeenpano Suomessa 7)Tietovarantojen avaamiseen ja hyödyntämiseen liittyvien lainsäädännön kehittämistarpeiden selvittäminen tietojen yhteiskäytön ja uudelleenkäytön kannalta (osana tietovarantojen kartoitustyötä) 8)Kuntasektorin tietovarantojen ylläpidon ja tietopalvelujen tilanteen selvittäminen (VM ja Kuntaliitto)  Tavoite: Tietovarantojen avaaminen vaiheittain systemaattisesti, hallitusti ja mahdollisimman nopeasti 19

20 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 2. Tietovarantojen avaamisen prosessi kokonaisarkkitehtuurin kohdealueilla ja toimialoilla 1)Tietovarantokartoitukset osana kokonaisarkkitehtuurin kohdealueiden ja viranomaisten tietoarkkitehtuurityön prosessia 2)Tietovarantojen sisällön ja laadun arviointi 3)Vaikutusten ja riskien analysointi ja ennakointi 4)Tietoaineistojen kuvailu metatiedoin 5)Rajapintapalvelujen kehittäminen tietovarantoihin (ohjaus VM, toteutus virastot) 6)Yleisen dataportaalin käyttöönotto metatietojen jakamisessa  Tavoite: Hallittu julkisten tietovarantojen avaaminen ja hyötykäyttöön saaminen 20

21 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 3. Tietojen hyödynnettävyyttä, löydettävyyttä ja käytettävyyttä tukevat rakenteet ja käytännöt 1)Avoimen tiedon viitearkkitehtuuri ja yhteinen metatietomalli yhdenmukaisia tietovarantojen kuvauksia varten, 2)Avoimen tiedon palvelu: Julkishallinnon datakatalogin/dataportaalin luominen tietovarantojen kuvauksille/yksi luukku avoimeen dataan ja tietovarantoihin (data.suomi.fi:n seuraava versio), tekninen alusta, sisällöt, toimintamalli, tukipalvelut, resurssointi ja organisointi 3)Avointen aineistojen lisenssimalli  Tavoite  avoimen datan jakamista ja hyötykäyttöä tukeva palvelukokonaisuus maksuttomaan käyttöön ks. Projektisuunnitelma: Avoimen datan palvelu  avointen aineistojen JHS-lisenssimalli 21

22 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Avoimen datan palvelu-projekti  Projektissa toteutetaan ja siirretään palvelutuotantoon tekninen ratkaisu, joka edistää avoimen julkisen datan saatavuutta ja saavutettavuutta, tehokasta hyödyntämistä ja uudelleenkäyttöä ja mahdollistaa sen vaivattoman hyödyntämisen ja käyttöönoton erilaisissa sovelluksissa. Osana palvelua suunnitellaan ja toteutetaan avoimen datan tietovarantojen kuvailumalli sekä määrittelyt yhteiselle avoimen julkisen datan rajapinnalle ja rajapintapalveluille keskeisiin julkisiin tietovarantoihin PERA- määrittelyiden pohjalta. Nämä muodostavat osan datan avaamisen ohjelman yhteydessä kehitettävästä avoimen datan viitearkkitehtuurista, joka on julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiden mukainen. (Ks. Projektisuunnitelma Avoimen datan palvelu) 22

23 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 4. Avaamisen tuki ja osaamisen edistäminen 1)Tietovarantojen avaamiseen liittyvän osaamisen edistäminen virastoissa 2)Tietovarantoja avaavien virastojen koulutus, neuvonta jne.  Tavoite: Julkishallinnon viranomaiset hallitsevat tietovarantojen avaamisen prosessin ja yhdenmukaiset käytännöt. Käytössä ovat tarvittavat tukipalvelut ja koulutusta. 23

24 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 5. Datan käytön edistäminen 1)Kilpailut, kokeiluympäristöt ja hautomot 2)Viestintä ja aktivointi 3)Tutkimushankkeet  Tavoite: Avattua dataa hyödynnetään aktiivisesti uusien palvelujen kehittämisessä. Paremmat mahdollisuudet innovatiiviseen liiketoimintaan ja uusiin työpaikkoihin. 24

25 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 25 Vaikutusten seuranta- ja arviointi Tulokset Talous Tiedot Julkishallinnon toiminta Yhteiskunta Kustannukset virastoille Vaikutukset yritystoimintaan Vaikutukset työpaikkoihin Uudet palvelut Yhteiskunnallinen keskustelu Kansalaisten osallistuminen Päätöksenteon tietopohja Vaikutukset toimintaan Vaikutukset henkilöstöön Vaikutukset päällekkäisyyksiin Avatut tietovarannot (laajuus ja sisältö) Käyttömäärät Tietojen laatu

26 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Datan avaamisen ohjelman toteutus verkostomaisena yhteistyönä  Vastuuministeriöt VM, OKM, LVM, TEM, OM  Ministeriöt omilla hallinnonaloillaan  Valtion virastot  Kunnat, Forum Virium, HRI  Sitra, TEKES, Tieke  Avoimen datan foorumi  Yliopistot ja tutkimuslaitokset, koulutuslaitokset  Kehittäjäyritykset ja –yhteisöt  Apps4Finland  Ketä muita? 26

27 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Datan avaamisen prosessin ohjeistus 1)Tietovarantojen inventointi ja ryhmittely: kiinnostavat, ”helposti” avattavissa olevat, laajempaa selvitystä vaativat 2)Tietovarantojen analysointi (lainsäädännölliset ja tekniset uudelleen käytön esteet) ja tietovarantojen kuvaaminen 3)Datan avaamisen suunnitelma virastoissa ml. osaamisen hankinta 4)Esitys VM:lle kehysriiheen mennessä datan avaamisen etenemisestä, laskelmat ja arviot vaikutuksista talousarvioon sekä lainsäädäntöön, tietohallintoon, turvallisuuteen ja varautumiseen.

28 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Datan avaaminen VM:n hallinnonalalla  VM:n TA-esityksessä on VRK:lle 3 milj. e/vuosi (maksuttomuus hallinnon sisällä)  Potentiaalisia ja nopeastikin toteutettavia datan avauksia, myös esimerkkeinä muille:  Valtiokonttorin Netra (tekninen rajapinnan avaus, 15-30 htp arvion mukaan)  Verohallinto (avattavissa olevia aineistoja on jo kartoitettu pilottiprojektia varten, toivottu datan avaamiseen liittyvää työpajaa kiinnostuneille valtionhallinnon organisaatioille)  Tilastokeskus (mukana Apps4Finland-kilpailussa joillakin aineistoilla) Huom! Tilastolain uudistus

29 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Datan avaamisen aloittaminen ministeriöissä ja hallinnonaloilla 1)Työryhmä jossa mukana tieto-, lainsäädäntö-, talous-, tietotekniikka-, viestintä- ja hallinto- osaamista 2)Datavarantojen tunnistaminen ja inventointi (kokonaisarkkitehtuurin kohdealueet) 3)Keskeisten avaamisen kannalta kiinnostavien tietovarantojen analysointi (maksullisuus, tekniset ja lainsäädännölliset tekijät, löytyvyys) 4)Ryhmittely: 1) avatut 2) avattavissa olevat 3) ei- avattavissa 4) selvityksiä vaativat 5)Toimenpide-esitys (Miten edetään, mitä avataan, millä tavoin ja milloin)

30 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Vaikutusarvioinnit samansuuntaisia  Kaikki käytettävissä olevat selvitykset ja tutkimukset viittaavat siihen, että edistämällä tietovarantojen tehokasta käyttöä laajasti yhteiskunnassa, voidaan saada merkittäviä taloudellisia hyötyjä.  Varovaisestikin arvioiden näitä hyötyjä voi pitää suurempina kuin ne myyntitulot, jotka viranomaiset jatkossa menettäisivät. 30

31 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 EU:n komission selvitykset  Julkisen sektorin tiedoilla on huomattava arvo kaupallisen hyödyntämisen ja liiketoiminnan kasvun kannalta  Esim. tietovarantojen edelleen avaamisen suorat taloudelliset tuotot on arvioitu 40 miljardiksi euroksi vuodessa EU:n alueella  ( Review of recent studies on PSI re-use and related market developments, G. Vickery, elokuu 2011) 31

32 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 ETLA –tutkimus 2011  Maantieteellistä tietoa hyödyntäviin teknisen palvelun toimialan yrityksiin keskittyvä aineistoanalyysi vuosilta 2000-2007 osoittaa, että julkisen tiedon hinnoittelu vaikuttaa selvästi yritysten liikevaihdon kasvuun. Yritykset maissa, joissa julkinen maantieteellinen tieto on ollut ilmaista tai enintään rajakustannusten perusteella hinnoiteltua ovat kasvaneet vuositasolla keskimäärin 15 prosenttia enemmän kuin yritykset maissa, joissa julkisen maantieteellisen tiedon hinnoittelu on ollut kustannusperusteista.  Rajakustannushinnoitteluun siirtymisen jälkeen on havaittavissa positiivinen kasvuvaikutus jo seuraavana vuonna, mutta selvästi voimakkaampi kasvusysäys nähdään kahden vuoden päästä hinnoittelumuutoksesta. PK-yritykset ovat hyötyneet eniten halvemmasta maantieteellisestä tiedosta. Julkisen maantieteellisen tiedon rajakustannushinnoittelu ei ole kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi suurten yritysten kasvuun.  (Koski Heli: Does Marginal Cost Pricing of Public Sector Information Spur Firm Growth. Keskusteluaiheita No 1260. ETLA) 32

33 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Tietovarantojen avaamiselta odotetaan myös muita yhteiskuntaa ja demokratiaa elvyttäviä vaikutuksia, kuten  Hallinnon läpinäkyvyyden ja tarkistettavuuden lisääntyminen  Kansalaisten ja yritysten hallinnollisen taakan keveneminen  Julkishallinnon palvelujen ja tietojen laadun paraneminen  Tutkimuksen ja koulutuksen käyttämien aineistojen monipuolistuminen 33

34 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Vaikutuksia hallintoon  Vaihtelevien maksukäytäntöjen ja käyttöehtojen selkeytyminen  Päällekkäisen tiedon keruun ja tallentamisen väheneminen  Hallinnon prosessien yksinkertaistuminen  Hallinnon vaikuttavuuden lisääntyminen 34

35 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 15.8.2012 Taustamateriaalia mm.  Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt. VM 2/2012.  http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/076_ict/20120208Julkis/name.jsp http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/076_ict/20120208Julkis/name.jsp  Lausuntoyhteenveto edellisestä raportista  http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120227Lausun/name.jsp http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120227Lausun/name.jsp  Poikola Antti, Kola Petri, Hintikka Kari A. Julkinen data. Johdatus tietovarantojen avaamiseen. Liikenne- ja viestintäministeriö 2010 35


Lataa ppt "Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Anne Kauhanen-Simanainen16.10.2012 LUONNOS."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google