Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esityksen otsikko Arial 22pt Ala-otsikko Arial 14pt Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esityksen otsikko Arial 22pt Ala-otsikko Arial 14pt Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto."— Esityksen transkriptio:

1 Esityksen otsikko Arial 22pt Ala-otsikko Arial 14pt Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto

2 Työpaikkaohjaajakoulutus materiaali Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 120 ov

3 Ammattieettinen osaaminen Eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu, vastuullinen ja oikeudenmukainen toiminta ja ammattietiikan noudattaminen Tiedollinen osaaminen Ammatin tietoperustan hallinta, elinikäinen oppiminen, kyky hankkia ja soveltaa uutta tietoa ja perusteella tekemiään ratkaisuja ja yrittäjämäinen ajattelu Taidollinen osaaminen Vuorovaikutus- ja viestintätaidot, sosiaaliset taidot ja ammatilliset taidot Esteettinen osaaminen Työ- ja elinympäristön esteettisyyden huomioon ottaminen, positiivisen ilmapiirin luominen ja toisten huomioon ottaminen Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

4 Tutkinnon muodostuminen (kts. Opetusuunitelma) Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

5

6

7 Työssäoppimisen ammattitaitovaatimukset, esimerkkinä: Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

8 Ammattitaitovaatimusten mukaan hoito – ja huolenpitotyön työssäoppimisessa opiskelija: – Tekee itselleen tavoitteita hoito- ja huolenpitotyössä – Tekee suunnitelman, joka edistää asiakkaan/potilaan hoitoa Toteuttaa ja arvioi suunnitelmaansa Š – Tukee asiakkaita/potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa – Tarkkailee asiakkaan/potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä Kirjata havaintojaan ja tiedottaa niistä – Tekee työtään asiakas- ja potilaslähtöistä Käyttää apuna tietoaan – Toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia sairastavien perushoitoa ja edistää kuntoutumista mm. diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistisairaudet ja -vammat – Edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia – Kohtelee asiakkaan tai potilaan ammatillisesti Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

9 Jatkuu… – Käyttää apuvälineitä ja teknologiaa hoito- ja huolenpitotyössä – Ohjaa asiakkaita/potilaita käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimeentuloturvan etuuksia – ŠToteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan – Tekee laadukasta työtä – Toteuttaa lääkehoitoa, annostelee ja antaa lääkkeet sekä tarkkailee niiden vaikutuksia Š – Arvioi omaa toimintaansa + miten oppinut ammattiinsa – Kehittää omaa toimintaansa, kun saa palautetta – Arvioi mahdollisuuksiaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä – Noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä – ŠNoudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

10 Opiskelijalta edellytetään työssäoppimisen aikana: Ammattitaitovaatimusten mukaista käyttäytymistä ja työtehtäviin osallistumista Työaikojen noudattamista ja muutoksista ilmoittamista ensisijaisesti työpaikalle sekä ohjaavalle opettajalle Työaika on 37 tuntia/vko – Kokonaistyöaika työssäoppimisen aikana on tultava täyteen, ei kuitenkaan ”tekemällä tunteja pankkoon” – Kokonaistyöaikaan lasketaan henkilökohtaisen näyttösuunnitelmaan tekoon varattu päivä koululla + voi olla myös muita vähennyksiä (koulu informoi kokonaistyöajan) Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

11 Työssäoppimispaikan tehtäviä: Vastuullisen työpaikkaohjaajan nimeäminen, joka ottaa vastaan myös näytön ja osallistuu arviointikeskusteluun – Mielellään myös varaohjaaja Työturvallisuuteen liittyvien asioiden läpikäyminen Työympäristöön ja työyhteisöön opastaminen Työtehtäviin mukaan ottaminen ja ohjaaminen niissä opiskelijan tavoitteiden mukaisesti Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

12 Työpaikkaohjaaja Merkitys iso opiskelijalle! – Valintaan kiinnitettävä huomiota (kuka varalla?) Palautteen antaminen – Kannustavasti Ottaen huomioon iän ja kehittymässä olevat taidot Tarkastan, onko opiskelija ymmärtänyt palautteen tarkoittamallani tavalla Opiskelijan itsearviointiin ohjaaminen – Säännöllisesti Alussa – aikana – loppuvaiheessa – päättyessä – Johdonmukaisesti Palautteen vastaanottaminen Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

13 Opettajan rooli työssäoppimisessa: Ohjaa työssäoppimispaikkojen valintaa Yhteydenpito työssäoppimispaikkoihin Opiskelijoiden informointi Ohjauskäynnit – tavoite- (, väli- ) ja arviointikeskustelu rohkaisua opiskelijan oppimistavoitteiden läpikäynti ja niistä tiedottaminen – kaikilla sama päämäärä ja yksilöllisyyden huomiointi kokemusten ja ajatusten läpikäynti auttaa tarvittaessa työyhteisöön sopeutumisessa + ”työparina” käytännön ohjaajan kanssa Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

14  loppukeskustelu koko opiskelijaryhmän kanssa vertailua ja kokemusten vaihtoa tilaa eri mielipiteille ja ajatuksille koontia siitä, miten työssaoppiminen on tukenut ammatillista kehittymistä luottamuksellisuus Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

15 eTaitava http://etaitava.fi/e/sedu/login.php?ret=index.php?module=wiserap|func=periods|type=overview|action=past|period=272 http://etaitava.fi/e/sedu/login.php?ret=index.php?module=wiserap|func=periods|type=overview|action=past|period=272 ATK-pohjainen ohjaamisen ja seurannan apuväline – Tarkoituksena opiskelijan oppimisen ohjaaminen Päittäinen raportointi/muutaman kerran viikkossa – Työajanseuranta – Oppimiskokemukset + haasteet – Muut terveiset opettajalle Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

16 Työssäoppimisen arviointi Laissa ammatillisesta koulutuksesta opiskelijan arviointi määritellään: ”opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijoiden oppimista, työskentelyä ja osaamista tulee arvioida monipuolisesti.”

17 Jokainen työssäoppimispaikan työntekijä vaikuttaa opiskelijan toimintaan – Opiskelija peilaa itseään saamansa palautteen kautta – Nuoret tarvitsevat tukea myös ihmisenä kasvamisessa On tärkeää nähdä, missä vaiheessa opiskelija on ja mitkä ovat realistisia tavoitteita työssäoppisen ajalle Työssäoppimisen aikana annetun palautteen on oltava konkreettista, jotta opiskelija tietää: mitä osaan ja missä tarvitsen kehittymistä? Työssäoppimisen loppuvaiheessa opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytön avulla – Arvioinnissa painotus päättövaiheen osaamisella Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

18 Ammattiosaamisen näyttö – Näyttöön pääseminen edellyttää hyväksytysti suoritettua työssäoppimista – Opiskelijan on näytettävä näytön vastaanottajalle kirjallinen suunnitelma näytöstään Johon opettaja/ohjaaja voi pyytää täydennyksiä – Näytön jälkeen opiskelijalla oltava kirjallinen itsearviointi, joka läpikäydään sovitussa arviointikeskustelussa – Näytön jälkeen näytön vastaanottaja täyttää arviointilomakkeen – Arvosana päätetään vasta arviointikeskustelussa, johon osallistu: opiskelija, näytön vastaanottaja sekä opettaja Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2- hanke 12178

19 Ammattiosaamisen näytöissä opiskelijan: ” tulee osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen sekä työelämän edellyttämän ammattitaidon” Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

20 Työprosessin hallinta o miten osaa suorittaa työn oikeassa järjestyksessä työvaiheittain, o itsenäisyys ja vastuullisuus työn toteuttamisessa, o kyky suunnitella omaa työtään, o Esim. hoitosuunnitelman arviointi kuuluu tähän kohtaan o miten arvioi työnsä onnistumista sekä kehittää omaa toimintaansa? Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

21 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta o miten osaa työskennellä erilaisilla työmenetelmillä, o miten käyttää työhönsä kuuluvia työvälineitä? Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

22 Työn perustana olevan tiedon hallinta o miten osaa käytännön työssä käyttää teoriatietojaan? Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

23 Elinikäisen oppimisen avaintaidot o Oppiminen ja ongelmanratkaisu o Yhteistyökyky ja vuorovaikutus o Ammattietiikka o Terveys o Turvallisuus o Aloitekyky o Yrittäjyys Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

24 o Arvioinnin tehtävänä mm.: – Varmistaa osaaminen – Kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja ”missä olen jo taitava ja missä erityisesti tarvitsen lisää harjoitusta” Oppiminenhan on yksilöllinen prosessi, jota arviointien on tarkoitus tukea… – Antaa myös tietoa opiskelijoiden osaamisesta opettajille ja työnantajille Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

25 Arviointikeskustelu Opiskelija ja työpaikkaohjaaja sekä opettaja: esittävät arviointinsa perusteluineen -> verrataan opiskelijan näytössä esittämää osaamista opintokokonaisuuden tavoitteisiin (ammattitaitovaatimukset) ja niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin Ammattitaitovaatimukset vastaavat kysymykseen, mitä on osattava tehdä? Arvioinnin kriteerit, miten hyvin edellytetty osaaminen osataan? Ei verrata toisiin opiskelijoihin! Arvioidaan toimintaa, ei persoonaa sanallisesti sekä arvosanalla T1-K3 Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

26 Tyydyttävä taso toimii tutuissa työtehtävissä siten, että työn lopputulos on hyväksyttävissä tarvitsee työvaiheissa etenemisessä ajoittaista ohjausta tarvitsee ohjausta tiedon hankinnassa ja soveltamisessa -> ohjaus ei ole jatkuvaa, mutta jokaisessa työssä on jokin tai joitakin vaikeita kohtia, joista suoriutuakseen tyydyttävän tason opiskelija tarvitsee ohjausta Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178 Hyvä taso työskentely etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen tekee annettuja tehtäviä omatoimisesti huolehtii annetut työtehtävät loppuun hankkii tietoa omatoimisesti Kiitettävä taso etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti ( huomioi myös työympäristön muun toiminnan) tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti muitakin kuin annettuja työtehtäviä valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät ja työvälineet + käyttää niitä sujuvasti perustelee työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa tiedon pohjalta Arviointikriteerit http://www.oph.fi/download/124811_SoTe.pdf s. 36 http://www.oph.fi/download/124811_SoTe.pdf

27 Käytännön ohjaajan ajatuksia o tietoa tavoitteista hyvä saada sekä kirjallisesti että keskustelujen kautta o joskus ”papereita” oli liikaa ja sanallinen kuvaaminen vaikeaksi o tavoitekeskusteluun olisi syytä panostaa! o ajanpuute ohjaukseen koettiin erityisen ongelmalliseksi o silloin tällöin ”opiskelija-väsymystä” o aktiivinen ja innostava ote opiskelijalta merkitsee paljon o uusia ajatuksia opiskelijat tuovat paljon Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

28 Opettajan tehtäviä opiskelijoiden mielestä: o huolehtia etukäteistiedon selkeästä antamisesta riittävän ajoissa ennen työssäoppimista o tavoitekeskustelu merkityksellinen o huolehtia yhteistyön sujuvuudesta – tavoitteet kaikille tiedossa o opiskelijan olisi tiedettävä myös arviointikriteerit etukäteen o mitä käytännön työkenttä opiskelijalta odottaa? o motivoida ja kannustaa o aito kiinnostus työssäoppimisen etenemistä kohtaan o keskustelujen ylläpito – o taito kommentoida palautetta suhteessa Lähihoitajan ammattitaitovaatimuksiin ja yksilöllisiin tavoitteisiin o helppo lähestyttävyys – o luottamuksellisuus, asiat tulee hoidetuksi Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

29 Työssäoppimisen ohjaus ja arviointi sekä ammattiosaamisen näyttö – opiskelijoiden näkökulma Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

30 Ensimmäinen päivä Lämmin vastaanotto Hoitotoimenpiteisiin mukaan otto – ehkä ensin katsomaan ja sitten mukaan – Yksilöllistä Perehdyttäminen työssäoppimispaikkaan Ottaa huomioon opiskelijan toiveet Kierrättää työpaikan sisällä ja näyttää paikkoja Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

31 Työsäoppimiseen liittyvien asioiden läpikäynti Ohjaaja näyttää kiinnostusta työssäoppimispapereista sekä ottaa asiakseen käydä läpi paperit opiskelijan kanssa yhdessä Kysyy, jos on epäselviä kohtia tai asioita Tarvittaessa ottaa yhteyttä ohjaavaan opettajaan Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

32 Tuki työssäoppimisen aikana Opiskelija ohjaajan mukana, ainakin ensimmäisinä päivinä Kiinnostus opiskelijan tavoitteista – Antaa opiskelijalle mahdollisuuksia Selkeät ohjeet Ei jätä opiskelijaa yksin Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

33 Palautteen antaminen Rakentava palaute Opiskelijan kanssa yhdessä Päivän tai viikon päätteeksi Jos on jotain parannettavaa, asia käytäisiin vielä yhdessä läpi Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

34 Arviointi Työssäoppimisen arviointi – Rauhallinen tilanne – Keskustelu kaikkien osapuolten kanssa – Otetaan opiskelija huomioon – Käydään eri arvosanojen perustelut läpi yhdessä Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

35 Ammattiosaamisen näytön arviointi – Ottaa huomioon opiskelijan itsearviointi Päivi Aatsinki / Materiaalia SeDuuni2-hanke 12178

36 Yhteistyössä:


Lataa ppt "Esityksen otsikko Arial 22pt Ala-otsikko Arial 14pt Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google