Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoin tiede Riitta Maijala. Mitä hyötyä yhteiskunnalle tuottaa tieteellisten julkaisujen ja aineistojen parempi saatavuus? Käytetään paremmin hyödyksi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoin tiede Riitta Maijala. Mitä hyötyä yhteiskunnalle tuottaa tieteellisten julkaisujen ja aineistojen parempi saatavuus? Käytetään paremmin hyödyksi."— Esityksen transkriptio:

1 Avoin tiede Riitta Maijala

2 Mitä hyötyä yhteiskunnalle tuottaa tieteellisten julkaisujen ja aineistojen parempi saatavuus? Käytetään paremmin hyödyksi aiempia tutkimustuloksia –tutkimustulosten parempi laatu; tieteen kyky korjata itseään paranee Tarjotaan laajempi aineisto yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi –tieteeseen perustuva päätöksenteko helpottuu Nopeutetaan innovointia –nopeammin markkinoille = nopeampi kasvu Tietoon pohjautuva osaaminen kehittyy –helpompi saatavuus tuo tieteellisen tutkimuksen tulokset laajemmin opetuksen ja osaamisen kehittämisen välineeksi Edistetään yhteistyötä ja vältetään päällekkäistä työtä –suurempi tehokkuus Osallistetaan kansalaisia ja yhteiskuntaa –tieteellisen prosessin suurempi avoimuus

3 Taustalla olevia strategioita, linjauksia ym. EU-taso –EUROOPPA 2020. Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia, 2010 –Euroopan digitaalistrategia, 2010 –Avoin data – innovoinnin, kasvun ja läpinäkyvän hallinnon moottori, 2011 –EU:n avoimen tiedon portaali (beta): www.open-data.europe.eu –Eurooppa 2020 -strategian Suomen kansallinen ohjelma, kevät 2012 Hallitusohjelma –Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma. –Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma – kärkihankkeet ja vastuut. Valtioneuvoston periaatepäätös. ICT-kehittäminen –21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti. Työ- ja elinkeinoministeriö. –Palvelut ja tiedot käytössä. Ehdotus julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategiaksi 2012-2020. –Tuottava ja uudistuva Suomi – Digitaalinen agenda vuosille 2011-2020. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle. –Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. –Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia. Opetus- ja kulttuuriministeriö –Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016. –Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2020. –Osaava ja luova Suomi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuuskatsaus, 2010. Tutkimus- ja innovaationeuvosto –Suomi osaamispohjaiseen nousuun. Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma, 2012. –Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011–2015. Tutkimus- ja innovaationeuvosto.

4 ”… the results of unclassified research that are published in peer- reviewed publications directly arising from Federal funding should be stored for long-term preservation and publicly accessible to search, retrieve, and analyze...” “… digitally formatted scientific data resulting from unclassified research supported wholly or in part by Federal funding should be stored and publicly accessible to search, retrieve, and analyze.”

5 EU-tason linjauksia EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma –tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden pilottihankkeen laajentaminen koskemaan koko Horisontti 2020 -ohjelmaa –tutkimusdatan avointa saatavuutta koskeva pilottihanke Horisontti 2020 -ohjelmassa Jäsenmaat –määrittelevät selkeät toimintalinjat julkisrahoitteisen tutkimustyön tuloksena syntyvien tieteellisten julkaisujen sekä tutkimusdatan levittämistä ja avointa julkaisemista varten –varmistavat, että julkisrahoitteisesta tutkimuksesta syntyvät tieteelliset julkaisut julkaistaan avoimesti mahdollisimman pian ja että tutkimusaineistot ovat yleisesti saatavilla ja käytettävissä Korkean tason asiantuntijaryhmän raportti: Riding the Wave, How Europe can gain from the rising tide of scientific data, 2010 Komission tiedonanto: Kohti tieteellisen tiedon parempaa saatavuutta (COM(2012) 401, 17.7.2012) Komission suositus jäsenmaille tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä (C(2012) 4890, 17.7.2012)

6 Kansallisia toimenpiteitä ja raportteja Avoin tieteellinen julkaiseminen –FinnOA-työryhmän perustaminen (huhtikuu 2003) –OPM:n Avoimen tieteellisen julkaisutoiminnan työryhmä 2005: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2005/liitteet/opm_256_tr08.pdf?lang=fi Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä 3.3.2011 Tutkimuksen tietoaineistot –Tutkimuksen tietoaineistoja koskeva selvityshanke 2009-2010: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Tiekartta_tutkimuksen_sahkoisten_tietoaineistojen_h yodyntamiseksi.html –TTA-hanke 2011–2013 (käynnistysseminaari 16.3.2012)

7 Avoimen tieteen keskeisiä kehittämiskohteita Avoin data –Avoimen datan vaikutus tieteellisiin ja liiketoiminnan innovaatioihin –Järjestelmien yhteentoimivuus –Avoimen datan standardit –Luottamuksellisuus ja yksityisyydensuoja Avoin julkaiseminen –Open access -periaatteet –Lisenssimallit –Kannustimet tutkijoille (meritoituminen, rahoitusmallit ym.) –Julkishallinnon organisaatioiden ja kustantajien yhteistyö Avoin tiede ja viestintä –Tietotekniset alustat tiedealojen väliseen yhteistyöhön –Avoin vertaisarviointi –Kansalaistiede (citizen science) –Kansalaisten luottamus tieteeseen avoimen tieteen ja tutkimuksen ansiosta OECD/CSTP/TIP Activity on Open Science 2012->

8 http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2005/liitteet/opm_256_tr08.pdf?lang=fi

9 Esimerkkejä työryhmän (2005) suosituksista [Tutkimuksen rahoittajat] hyväksyvät kirjoittajamaksut tutkimushankkeiden kuluiksi silloin kun tutkijat julkaisevat tutkimuksensa kirjoittajamaksuja perivissä avoimissa tiedelehdissä … rahoittaessaan tiedejulkaisijoita ja tiedejulkaisuja kannustavat niitä avoimeen saatavuuteen [Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset], yksittäin tai yhteistyössä, pystyttävät tarvittavat avoimet elektroniset julkaisuarkistot, joihin tutkijat voivat tallentaa julkaisujensa rinnakkaiskopiot, jotta ne olisivat vapaasti verkossa käytettävissä … antavat tukea ja neuvontaa avointen elektronisten julkaisuarkistojen kokoelmien kartuttamisessa ja huolehtivat näiden arkistojen ylläpidosta

10 Työtä tiedon saatavuuden hyväksi OKM:ssä Kokonaisarkkitehtuurityö OKM:n kohdealueilla Yhteentoimivuus, tietovarannot, kohdealueiden arkkitehtuurit Tutkimuksen tietoaineistot (TTA) Pitkäaikaissäilytys (TTA-PAS ja KDK-PAS) Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) Avoimen tiedon instrumentit (AVOIN) Hankkeita tietovarantojen avaamiseksi

11 Tutkimuksen tietoaineistot -hanke

12 Tutkimuksen tietoaineistot -hanke (TTA) Koordinaatioryhmä Ohjausryhmä Metatietoryhmä Tietoinfrastruktuuri- ryhmä PAS-selvitys TUTKIMUS-IDA DATAKATALOGI DATANHALLINNAN PILOTTI Tiedon saatavuus AVOIN (Avoimen tiedon instrumentit)

13 OECD:n datasuosituksen hyötynäkökulmia Taloudellinen: Tutkimusaineistojen käytön tehostaminen Tieteellinen: Tieteen avoimuus, tulosten ajantasaisuus, toistettavuus ja kontrolloitavuus, vuorovaikutuksen lisääntyminen datan yhteiskäytössä Tutkimuseettinen: Mm. tutkimuskohteiden huomioon ottaminen datan keruussa ja käytössä Oikeudellinen: Lainsäädännön huomioon ottaminen datan keruussa, käytössä ja säilyttämisessä Demokraattinen: Tutkittavien ja tutkijoiden sekä tutkimusorganisaatioiden ja -rahoittajien aseman ja vastuiden täsmentäminen Tasa-arvoinen: Tutkimusaineistojen tasavertaisten käyttömahdollisuuksien edistäminen Yhteiskunnallinen: Yhteiskunnan tietohuollon laadun ja kustannustehokkuuden kohentuminen Lähde: OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding (2007)

14 OECD:n datasuosituksen periaatteet A.Avoimuus (Openness) B.Joustavuus (Flexibility) C.Läpinäkyvyys (Transparency) D.Lainmukaisuus (Legal Conformity) E.Immateriaalisten oikeuksien suojaaminen ja kunnioittaminen (Protection of intellectual property) F.Muodolliset vastuut (Formal responsibility) G.Professionalismi (Professionalism) H.Yhteensopivuus (Interoperability) I.Laadunvarmistus (Quality) J.Tietoturvallisuus ja tietosuoja (Security) K.Tehokkuus (Efficiency) L.Tilivelvollisuus/vastuullisuus (Accountability) M.Pitkäaikainen säilyvyys ja käytettävyys (Sustainability) OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding (2007) Sami Borg ja Arja Kuula: Julkisrahoitteisen tutkimusdatan avoin saatavuus ja elinkaari, Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 6, 2007

15 Tiedon saatavuus -työryhmä Työryhmän käsittelemät aihepiirit ovat –tutkimustulosten saatavuus (open access) –avoin tiede (open science) ja kansalaistiede (citizen science) –julkisesti hallinnoitujen tietoaineistojen saatavuus ja hyödyntäminen Työryhmän tehtävänä on –tutustua aiempiin ehdotuksiin ja kartoituksiin ja arvioida nykytilanne näiden valossa –toteuttaa tietoaineistokartoitus –luoda visio tavoitetilasta –ehdottaa kehittämistoimenpiteitä ajanjaksolle 2013-2016 Työryhmän aikataulu on vuoden 2013 loppuun

16 Tilaisuuden tavoitteet ja jatkotoimet Keskustelu Suomen tilanteesta suhteessa kansainväliseen kehitykseen –näkemyksiä eri näkökulmista, myös kriittisiä puheenvuoroja Tietoisuuden lisääminen avoimen tieteen keskeisistä teemoista –mitä avoin tiede merkitsee tutkijalle, tutkimusryhmälle/organisaatiolle, korkeakoululle, julkishallinnolle, Suomelle, …. Kehityskohteiden identifiointi ja tiedoksi saattaminen TTA-hankkeen Tiedon saatavuus -työryhmälle –ehdotuksia maaliskuun 2013 aikana työryhmän puheenjohtajalle tai jäsenille

17 TTA-hankkeen Tiedon saatavuus -työryhmän jäsenet Sami Borg (UNIFI) Pirjo-Leena Forsström (CSC) Juha Haataja (OKM) Jyrki Ilva (Kansalliskirjasto) Leena Jukka (CSC, sihteeri) Anne Kauhanen-Simanainen (VM) Soile Ollila (Tekes) Maria Rehbinder (Aalto) Annikki Roos (Helsingin yliopisto, HULib, puheenjohtaja) Jarmo Wahlfors (Suomen Akatemia)

18 OHJELMA: Avoin tiede -keskustelutilaisuus 10.00 - 10.30 Tilaisuuden avaus, johtaja Riitta Maijala, OKM 10.30 - 11.00 Tutkimustieto käyttöön: tieteellisen tiedon hyödyntämisen näkökulmia, kansleri Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto 11.00 - 11.30 Open Access (OA) ja julkaisut: suositukset ja niiden toteutuminen Suomessa, kampuskirjastonhoitaja Annikki Roos, Helsingin yliopiston kirjasto ja Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto 11.30 - 11.40 Julkaisut avoimeksi: tietoisku EU:n OpenAirePlus -projektista, tietoasiantuntija Liisa Siipilehto,Helsingin yliopiston kirjasto 11.40 - 12.00 Suomen Akatemian puheenvuoro, ylijohtaja Marja Makarow Kahvi-/lounastauko 13.00 -13.30 Avoin data ja tieteellinen tutkimus, johtaja Sami Borg, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 13.30 -14.00 Tiedon saatavuuden edistäminen, opetusneuvos Juha Haataja OKM 14.00 - 14.20 Tiedon ja datan avoimuus käytännössä: kaksi tutkijapuheenvuoroa 14.20 - 15.00 Keskustelua


Lataa ppt "Avoin tiede Riitta Maijala. Mitä hyötyä yhteiskunnalle tuottaa tieteellisten julkaisujen ja aineistojen parempi saatavuus? Käytetään paremmin hyödyksi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google