Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mitä tarkoittaa skeema oppimisessa? Anna-Helena Lipponen 2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mitä tarkoittaa skeema oppimisessa? Anna-Helena Lipponen 2012."— Esityksen transkriptio:

1 Mitä tarkoittaa skeema oppimisessa? Anna-Helena Lipponen 2012

2 Skeemat eli sisäiset mallit ihmisen itsensä rakentamia, käsityksiä todellisuudesta eläimillä ja lapsilla alkeellisia ja konkreettisia, aikuisilla kehittyneitä, abstrakteja, käsitteellisiä vaikuttavat toiminnan ohjaukseen ja tiedon käsittelyyn: havaitsemiseen, muistamiseen, ajatteluun, oppimiseen, tunteisiin, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja motoriikkaan Yksinkertaistavat toiminnan ohjausta ja toiminnat automatisoituvat, ennakointi paranee

3 Skeeman muodostuminen aktiivinen, monivaiheinen kognitiivinen prosessi valitaan oleellinen informaatio ärsyketulvasta tunnistetaan asia ja muodostetaan havainto annetaan havainnolle merkitys havaintoa täydennetään hakemalla tietoa muistista taltioidaan havainto muistiin kokonaisuuksina luodaan tietorakenne, skeema

4 Uuden tiedon valikoituminen muodostuneet skeemat ohjaavat tarkkaavuuden suuntaamista, havaitsemista ja tiedon etsimistä aikaisemmat kokemukset ja oppiminen vaikuttavat uuden oppimiseen uusi tieto voi muuttaa sisäisiä malleja

5 Havaintokehä, alkuper. Ulric Neisser

6 Alkuperäinen malli joko vahvistuu tai muuttuu (kehityksen lähtökohta Jean Piaget) Ei RISTIRIITAA Kun uusi informaatio, havainto, tieto tai kokemus liitetään olemassa olevaan rakenteeseen, skeemaa, tieto sulautuu (assimilaatio) RISTIRIITA Kun uusi informaatio ei sovellu aikaisempaan skeemaan, muodostuu uusi tietorakenne (akkommodaatio)

7 Skeemat oppimisessa keskeinen elementti oppimisessa valmiit jäsentyneet tietokokonaisuudet, ymmärrykset asioista muuttuvat kokemusten karttumisen ja uuden oppimisen myötä ohjaavat uuden tiedon vastaanottoa ja tulkintaa kaikki aikaisemmat tiedot, asenteet, uskomukset ja tunteet vaikuttavat taustalla

8 Huomioitavaa oppimisessa opiskelijoiden tulkinnat erilaisia ihminen valitsee tietoa, joka tukee hänen sisäisiä mallejaan totutut ajattelu- ja toimintatavat/entiset opiskelutavat eivät muutu helposti opettajan opit eivät menekään perille siten kun opettaja toivoo tarpeet ja tunteet vaikuttavat skeemoihin

9 Kognitiivinen ja konstruktivistinen oppimiskäsitys Ihminen itse aktiivisesti rakentaa tiedollisia käsityksiä sen sijaan, että ottaisi ne valmiina opettajalta jäsentää sitä aikaisempiin tietoihinsa, tietämykseensä ja näkemyksiinsä rakentaa tietoa kokemustensa kautta havainnoi, valikoi ja tulkitsee informaatiota luo itse oman todellisuutensa

10 Lähteet: Blomberg, S. et al. 2009. Opettajuuteen ohjaaminen. Juväskylä:Ps-kustannus. Havaintoskeemat. Viitattu 6.6.2012. www.tiedostamaton.net/havainto.html (http://www.tiedostamaton.net/havainto.html)www.tiedostamaton.net/havainto.html Internetix Opinnot. Psykologia kurssit 1-5.Viitattu 6.6.2012. http://opinnot.internetix.fi/fi/muikku2materiaalit/lukio/ps/ps3/1_tiedonkasittelyn _ja_elimiston_toiminnan_perusteet/05_havaintokeha?C:D=hNqw.gZ3L&m:selres =hNqw.gZ3L Kauppila, R.A. 2007. Ihmisen tapa oppia. Johdatus sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus. Laine, A., Ruishalme, O., Salervo, P., Siven, T. & Välimäki, P, 2005. Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla. Porvoo: Bookwell. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOY. Ojanen, S. 2009. Ohjauksesta oivallukseen. Ohjausteorian käsittelyä. Helsinki: Palmenia. Patrikainen, R. 1999. Opettajuuden laatu. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys opettajan pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa. Jyväskylä: PS-kustannus

11 Vaihdantakuva Sisäinen malli ohjaa mitä näet ensimmäiseksi?


Lataa ppt "Mitä tarkoittaa skeema oppimisessa? Anna-Helena Lipponen 2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google