Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimen tieteen keskeiset käsitteet, periaatteet ja toimintatavat Avoimen tieteen koulutus, Suomen Akatemia, 7.9.2015 johtaja Sami Borg Yhteiskuntatieteellinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimen tieteen keskeiset käsitteet, periaatteet ja toimintatavat Avoimen tieteen koulutus, Suomen Akatemia, 7.9.2015 johtaja Sami Borg Yhteiskuntatieteellinen."— Esityksen transkriptio:

1 Avoimen tieteen keskeiset käsitteet, periaatteet ja toimintatavat Avoimen tieteen koulutus, Suomen Akatemia, 7.9.2015 johtaja Sami Borg Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD)

2 Tieteen elementtejä… Kasvava tietojärjestelmä (tulokset) Uusien tietojen löytämisen ja perustelemisen metodi (metodi) Tutkijoiden ja tiedeorganisaatioiden institutionalisoitunut toimijaverkosto (yhteisö) Tieteen ja tutkimuksen avoimuus eri näkökulmissa? Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 2

3 Avoimuus (julkisuus) on tieteen ja tutkimuksen peruspilari Ilkka Niiniluoto: ”Tieteen julkisuusperiaate koskee… kerättyjä ja käytettyjä tutkimusaineistoja (data), sovellettuja tutkimusmenetelmiä ja päätelmiä (metodit) ja tutkimuksen tuloksina syntyviä johtopäätöksiä (julkaistut artikkelit, monografiat).” Lähde: Esitys seminaarissa Keskustelu avoimesta tieteestä, Tutkimuksen tietoaineistot -hanke 4.3.2013 Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 3

4 Avoin tiede ja tutkimus: ATT- hankkeen itseymmärrys Avoin tiede tarkoittaa avoimien toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa sekä käytettävissä. Avoin tiede sisältää tutkimusjulkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimen julkaisemisen, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntämisen sekä tutkimusprosessin julkisen dokumentoinnin… Lähde: avointiede.fi Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 4

5 ATT-tavoitteiden ja -keinojen laaja kirjo Tavoitteita: tutkimuksen tulokset nopeasti muiden tutkijoiden saatavilla säästää resursseja edistää tieteen korkeaa laatua mahdollistaa uusien tutkimuskysymysten nousun innostaa kansalaisia, yrityksiä ja päätöksentekijöitä mahdollistaa uusia oivalluksia ja tuottaa arvokasta ymmärrystä laajentaa mahdollisuuksia osallistua tieteelliseen tutkimukseen Keinot: Edellyttää tutkimuksen tuottamien ja tarvitsemien julkaisujen, datan, menetelmien, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaista saatavuutta. Lähde: http://avointiede.fi/tietoa-hankkeestahttp://avointiede.fi/tietoa-hankkeesta Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 5

6 Tutkimusrahoittajan näkökulma avoimen tieteen edistämiseen… Tutkimusten ja sen tulosten korkea tieteellinen laatu Tulosten mahdollisimman laaja hyödynnettävyys ja vaikuttavuus Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen rahoitettavassa tutkimuksessa Tutkimusrahoituksen tehokas ja tarkoituksenmukainen hyödyntäminen pitkällä aikavälillä Rahoittajanäkökulma?  Avoimen tieteen tulee tukea tutkimusrahoituksen yleisiä tavoitteita (toimii myös päinvastoin). Tutkimusrahoittaja voi vaikuttaa sellaisiin julkaisuihin, dataan ja menetelmiin, joita käytetään/kertyy rahoitettavissa hankkeissa. Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 6

7 Tilannekuva: Suomen Akatemia Mihin erityisiin toimenpiteisiin Suomen Akatemia on tähän mennessä ryhtynyt tutkimusjulkaisujen ja –aineistojen avoimen saatavuuden edistämiseksi? Tulosten julkaisemisen Open Access -suositukset Suositukset tutkimusdatan arkistoinnista ja jatkokäytön mahdollistamisesta Aineistonhallintasuunnitelma pakollinen osa tutkimussuunnitelmaa Ks. myös http://www.aka.fi/avoin_julkaiseminen/http://www.aka.fi/avoin_julkaiseminen/ Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 7

8 Visio tutkimusjulkaisujen ja tutkimusdatan avoimesta saatavuudesta (nyt=sininen, tulevaisuudessa=punainen) Muut ulottuvuudet eli miksi 3D?  Muut tekijät, jotka liittyvät julkaisujen ja datan laatuun suhteessa avoimen tieteen vaatimuksiin (esim. tutkimusjulkaisujen ja –datan linkitettävyys) Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 8

9 I Avoin tiede ja tutkimuksen suunnittelu Otsikko toukokuulta 2015: ”ATT Areena –keskustelu: Avoin tiede ei esillä hyvän tieteellisen käytännön ohjeistuksissa” Lähde: http://portti.avointiede.fi/yleista/att-areena-keskustelu-avoin-tiede-ei-esilla-hyvan-tieteellisen- kaytannon-ohjeistuksissa http://portti.avointiede.fi/yleista/att-areena-keskustelu-avoin-tiede-ei-esilla-hyvan-tieteellisen- kaytannon-ohjeistuksissa Enemmän on ehkä kyse siitä, että periaatteita ei ole yksilöity TENK:n HTK-ohjeisiin (HTK 2012). http://www.tenk.fi/fi/htk- ohje/hyva-tieteellinen-kaytantohttp://www.tenk.fi/fi/htk- ohje/hyva-tieteellinen-kaytanto HTK-ohjeet osoittavat (ja niiden pitääkin osoittaa) yleisestä tutkimusetiikan näkökulmasta hyvät tieteelliset käytännöt. Avoimen tieteen toimintatapojen tulee kaikilta osin tukea hyvää tieteellistä käytäntöä. Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 9

10 Avoimen tieteen toimintatapojen soveltamisen hyötyjä HTK-ohjeen pääkohdittain? Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 10

11 HTK1 Tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa. Sekä julkaisujen että datan avoin saatavuus lisäävät mitä todennäköisimmin huolellisuutta ja rehellisyyttä tutkimusprosessissa. Erityisesti datan tarkistamis- ja jatkokäyttömahdollisuus edistävät merkittävästi tulosten oikeellisuuden kontrollointimahdollisuutta. Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 11

12 HTK2 Tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimuksessa toteutetaan tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullista tiedeviestintää tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. Julkaisujen open access saattaa tulokset laajemman yleisön saataville – mahdollistaa tulosten arvioinnin useampien toimesta. Tutkimusdatan avaaminen lisää tutkimusaineiston keruumenetelmien ja tiedonhankinnan läpinäkyvyyttä. Julkaisujen ja data avoimuus tukevat myös tutkimusmenetelmien avoimuutta. Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 12

13 HTK3 Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla huomioon niin, että he kunnioittavat muiden tutkijoiden tekemää työtä ja viittaavat heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla ja antavat heidän saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan. Julkaisujen open access: luultavasti viittausmäärät kasvavat ja viittaukset saattavat tosiasiassa tarkentua (välillisen viittaamisen vähentyessä); toisaalta ainakin periaatteessa riskinä kopioimisen jonkinasteinen helpottuminen. Tutkimusdatan avoin saatavuus voi edistää merkittävästi asianmukaista dataan viittaamista edellyttäen, että tutkimusdata todellakin julkaistaan asianmukaisin viitetiedoin (arkistointi). Dataan viittaamisen käytännöt ovat tosin vielä kehittymättömiä Suomessa ja muualla. Ks. http://portti.avointiede.fi/tutkimusdata/miten-tutkimusdataan-viitataan http://portti.avointiede.fi/tutkimusdata/miten-tutkimusdataan-viitataan Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 13

14 HTK4 Tutkimus suunnitellaan ja toteutetaan ja siitä raportoidaan sekä siinä syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. Muodostuuko julkaisujen open access on tieteelliselle tiedolle asetetuksi vaatimukseksi? (vrt. suositus) Mikä tarkoittaa tietoaineiston tallentaminen tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla? Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 14

15 HTK5 Tarvittavat tutkimusluvat on hankittu ja tietyillä aloilla vaadittava eettinen ennakkoarviointi on tehty. Erityisen olennainen seikka tutkimusdatan avaamisen kannalta mutta myös tutkimuslupien ja ennakkoarvioinnin laatu on ratkaisevaa avoimuuden kannalta. Tutkimusluvat tulee laatia siten, että ne eivät tarpeettomasti estä tutkimusdatan avaamista myöhempään jatkokäyttöön. Tietosuojanäkökohdat otettava riittävästi huomioon. Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 15

16 HTK6 Tutkimushankkeessa tai tutkimusryhmässä sovitaan ennen tutkimuksen aloittamista tai tutkijoiden rekrytointia kaikkien osapuolten - niin työnantajan, vastuullisen tutkijan (principal investigator) kuin ryhmän jäsenten - oikeudet, tekijyyttä koskevat periaatteet, vastuut ja velvollisuudet sekä aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksia koskevat kysymykset kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla. Tutkimuksen edetessä sopimuksia voidaan tarkentaa. Tekijyyden määritteleminen kangertelee edelleen myös tutkimusjulkaisuissa, eikä avoin julkaiseminen sinänsä välttämättä muuta tilannetta nykyisestä. Tutkimuksen tekijyys on edelleen useilla aloilla hyvin kirjoittajalähtöistä. Tutkimusdatan julkaisemisen yhteydessä on mahdollista määritellä tutkimusdatan tekijyys toisella tavalla julkaisuun/julkaisuihin verrattuna. Tämä pitäisi nähdä tutkimusryhmissä myönteisenä mahdollisuutena. Tutkimusdatan julkaiseminen on tieteellinen meriitti, jonka voi ilmoittaa ansioluettelossa. En käsittele tässä yhteydessä tutkimuksen kaupallisesti hyödynnettäviin tuloksiin liittyviä oikeuksia. Avointen julkaisujen ja datan open access voivat joskus olla ristiriidassa rahoitussopimusten ehtojen kanssa. Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 16

17 Muut HTK-periaatteet HTK7 Rahoituslähteet ja tutkimuksen suorittamisen kannalta merkitykselliset muut sidonnaisuudet ilmoitetaan asianosaisille ja tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. HTK8 Tutkijat pidättäytyvät kaikista tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä arviointi- ja päätöksentekotilanteista, jos on syytä epäillä heidän olevan esteellisiä. HTK9 Tutkimusorganisaatioissa noudatetaan hyvää henkilöstö- ja taloushallintoa sekä otetaan huomioon tietosuojaa koskevat kysymykset. Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 17

18 II Tutkimusaineiston avaaminen Yleistilanne korkeintaan tyydyttävä, kehityssuunta oikea Jo nyt rahoittajien suosituksia/vaatimuksia ja myös tukipalveluja tarjolla Paljon ratkaistavia kysymyksiä; kuitenkin esim. Suomen Akatemialla on ajantasaiset ohjeet avaamisen tukipalveluista ja SA edellyttää aineistonhallintasuunnitelmaa ATT on kehittämässä aineistonhallintasuunnitelmatyökalua Tuuli-hankkeessa Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 18

19 Tutkimusaineiston avaaminen… Suomessa tutkimusorganisaatiot ovat laatineet/laatimassa tutkimusdatapolitiikkaa koskevia linjauksia. Ks. esim. Tuuliprojektin kartoitus https://wiki.helsinki.fi/display/Tuuli/Ohjeiden+kartoitushttps://wiki.helsinki.fi/display/Tuuli/Ohjeiden+kartoitus Jo nyt olisi hyvä olla laajemmin tiedossa, miten aineistonhallintasuunnitelmia arvioidaan SA:ssa Lisäksi olisi suotavaa, että arvioijilla olisi arviointiohjeet/-kriteeristö, kuten on asian laita esimerkiksi Britanniassa Yhä useammat tieteelliset aikakauslehdet suosittavat tai jopa vaativat tutkimusdatan avaamista (ks., esim. Tietoarkistolehti 2/2014 http://www.fsd.uta.fi/lehti/fi/40/index.html ) http://www.fsd.uta.fi/lehti/fi/40/index.html Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 19

20 Tutkimusaineiston avaamisen käytännön kysymyksiä Mikä ja millainen tutkimusdata avataan? Onko mahdollista / luvattu avata? Mitä ei avata? Kuka/mikä taho avaa? Voidaanko saattaa täysin avoimeen käyttöön vai joudutaanko asettamaan käyttöehtoja? Työn määrä ja laatu, joita tarvitaan aineiston tekemiseksi ymmärrettäväksi muille? Tutkimusdatan suojaamisen ja muokkauksen tarve? Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 20

21 Toimiva tutkimusdatan avaaminen Avaamisesta ja jatkokäyttömahdollisuuden tarjoamisesta ei koidu avaajalle kohtuutonta lisätyötä Avaajan on hyödyttävä avaamisesta Tukipalvelujen käyttö ja aineiston julkaiseminen takaavat kaksi edellä mainittua varmimmin Tutkimusdatan julkaiseminen on helpointa tutkimusryhmän tai – organisaation ulkopuolisen palvelun, kuten data-arkiston tuella Tutkimusdatan arkistointi ja julkaiseminen data-arkistossa mahdollistavat parhaiten aineiston löydettävyyden, kun sen metadata on tuotettu vakiintunein kuvailustandardien Tutkimusdata kerättävä siten, että sen avaaminen mahdollista (esim. ihmistieteissä suostumukset ja tutkimusluvat) Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 21

22 Avatun tutkimusaineiston hyödyntäminen Aineiston koonnut tutkimushanke hyötyy itse avaamisesta (dokumentointi, pitkäaikaissäilytys, oma myöhempi käyttö jne.) Standardeja hyödyntävä ja lisäpalveluja tarjoava (esim. kielenkäännökset) arkistointi mahdollistaa tehokkaan ja laaja-alaisen hyödyntämisen Tutkimusdatan linkitettävyys monipuolistaa sen käyttömahdollisuuksia ”Big data” toimii parhaiten täysin avoimella ja linkitettävällä datalla Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 22

23 Avatun tutkimusaineiston hyödyntäminen Jatkokäytössäkin voi olla käyttörajoituksia Avatun datan päällekkäiskäytön* käytön riski on kokemuksen mukaan häviävän pieni (* täysin sama käyttötarkoitus jatkokäytössä) Tutkimusaineiston hyödyntämisen tulee olla riittävän helppoa (saatavuuus, riittävät ja selkeät metatiedot, käytettävyys jne.) Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 23

24 Kiitos! Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 24

25 SA:n hakuohjeet 9/2015 Suomen Akatemialle tehtävään hakemukseen tulee sisältyä tutkimushankkeen tai tutkimusinfrastruktuurihankkeen aineistonhallintasuunnitelma, jossa kerrotaan miten hanke aikoo hankkia ja käyttää tietoaineistoja mitkä ovat hankkeen käyttämien ja synnyttämien aineistojen omistus- ja käyttöoikeudet miten tuotettuja tietoaineistoja aiotaan säilyttää ja mahdollistaa niiden myöhempi käyttö miten tuotettuja tietoaineistoja tullaan avaamaan muiden tutkijoiden käyttöön hankkeen aikana ja sen päätyttyä. Akatemia kehottaa rahoittamiensa hankkeiden vastuullisia johtajia tallettamaan ja avaamaan hankkeensa tutkimusaineiston oman tieteenalansa kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa. Tällaisia ovat esimerkiksi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD, joka ottaa vastaan myös esimerkiksi humanistisia ja terveystieteellisiä aineistojaFSD FIN-CLARINFIN-CLARIN -järjestelmä (kieliaineistot) OKM:n avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT) palvelut avointen aineistojen julkaisualusta AVAA tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin tutkimusdatan säilytyspalvelu IDAavoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT) palvelut CERNin ZenodoCERNin Zenodo-arkisto European Data Infrastructure EUDAT -tallennuspalvelu kaikille tieteenaloille.EUDAT Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 25

26 Avoin tiede ja tutkimus Avoimen tieteen keskeistä sanastoa ( yli 150 termiä, http://avointiede.fi/keskeinen-sanasto) ja paljon muuta tietoa on koottu Avointiede.fi –sivustolle http://avointiede.fi/keskeinen-sanasto Avoimen julkaisemisen periaatteet: ks. esim. Science Europe Position Statement, Principles for the Transition to Open Access to Research Publications, April 2013 http://www.scienceeurope.org/uploads/Public%20documents%20an d%20speeches/SE_OA_Pos_Statement.pdf Tutkimusdatan avaamisen periaatteet: ks. esim. OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding http://www.oecd.org/sti/sci-tech/38500813.pdf Tietoarkisto | www.fsd.uta.fi 26


Lataa ppt "Avoimen tieteen keskeiset käsitteet, periaatteet ja toimintatavat Avoimen tieteen koulutus, Suomen Akatemia, 7.9.2015 johtaja Sami Borg Yhteiskuntatieteellinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google