Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Espoon osallistuminen UNA-yhteistyön jatkoon 9.6.2016 Pirjo Huttunen Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Kehittämisen tulosalue Tarkastaneet: Juha.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Espoon osallistuminen UNA-yhteistyön jatkoon 9.6.2016 Pirjo Huttunen Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Kehittämisen tulosalue Tarkastaneet: Juha."— Esityksen transkriptio:

1 Espoon osallistuminen UNA-yhteistyön jatkoon 9.6.2016 Pirjo Huttunen Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Kehittämisen tulosalue Tarkastaneet: Juha Metso, Mauri Suuperko ja Matti Franck

2 UNA pähkinänkuoressa 10.6.2016 UNA-hankkeessa: Mukana 18 sairaanhoitopiiriä ja 7 suurta kaupunkia, joiden väestöpohja on 3,9 milj. Mukana myös Espoo. Tuotettiin organisaatio- ja toimittajariippumaton vaatimusmäärittely asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamiseksi vaiheittain modulaariseen arkkitehtuuriin pohjautuen. UNA-määrittelyhanke valmistui 6/2016 aikataulussaan ja budjetissaan. UNA-jatkoyhteistyöhön osallistumisesta tehtävä päätös 31.8.2016 mennessä.

3 Espoon taustaa UNA-työlle 28.1.2013 Espoon valtuusto päätti, että Espoo jatkaa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tietojärjestelmien kehittämistä yhteistyössä valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa, myös Apotti-hankkeessa mukana olevien organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on useammista osista koostuva (modulaarinen) asiakastietojärjestelmä, jolloin saadaan parhaat mahdolliset ja kansallisesti yhteen toimivat ratkaisut 22.9.2015 Espoon perusturvajohtajan päätöksellä päätettiin osallistua UNA-vaatimusmäärittelyprojektiin 9/2015 - 6/2016 -UNA on valtuuston päätöksen konkreettista toteuttamista

4 UNA-jatko-osallistumisen hyödyt Espoolle Tukee Espoon tavoitetta kansallisesti yhtenäisestä tietojärjestelmäarkkitehtuurista, johon eri toimittajien ratkaisuja voidaan ketterästi yhdistää. Ei johda toimittajaloukkuun, toisin kuin siirtyminen Apottiin tai pitäytyminen ainoastaan nykyjärjestelmässä. Espoo ei joudu tekemään määrittelyn tarkennusta ja hankintaa yksin, vaan hyödyntää ja tukee kansallista yhteistyötä. Eteneminen joustaa hyvin sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Osallistuminen ei aiheuta sitoutumista järjestelmän hankintaan, vaan hankinnoista voidaan päättää vaihe kerrallaan erikseen myöhemmin valmistelun edettyä. 10.6.2016

5 Laajan uudistamisyhteistyön hyödyt Kehittämistyössä tarvittavan osaamisen varmistaminen Tietojärjestelmäratkaisujen yhteentoimivuuden ja - sopivuuden varmistaminen Hankintojen ja toteutusten kustannustehokkuus ICT-markkinoiden hallittu kehittäminen, kilpailun lisääminen riittävällä hankintavolyymillä Kansallisten Kanta- ym. palveluiden kehittämistyöhön yhteinen vaikuttaminen Uudistamistyön jatkuvuus yli nykyisten ja tulevien hallintorajojen Keskeisten tietojärjestelmäosuuksien päällekkäisen kehittämistyön ja ”kilpavarustelun” välttäminen

6 Kansalliset perustietovarannot ja palvelut Kansalliset Sote-palv. Integraatio Asiakkuuden- hallinta Toiminnan- ja tuotannonohjaus Tiedolla johtaminen Palveluväylä KanT a KanS a Tiedonhallinta- palvelu Tiedonhallinta- palvelu Muut palvelut Valvira Fimea Poliisi Valtioko nt Vakuutusyhtiöt Talous ja HR Kansalaisen palvelut Kansalaisen terveystili APPit Kela THL koodisto Visio – tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden tietojärjestelmäkokonaisuus

7 Yhteinen kansallinen tietojärjestelmäydin ja kehittämisalusta Yhteentoimiva kansallisten palveluiden kanssa (mm.Kanta,palveluväylä) Mahdollistaa tuottajarajat ylittävän asiakkuuksien hallinnan ja toiminnanohjauksen (mm. palvelusuunnitelmien hallinta, palveluintegraation tuki) Tarjoaa avoimet rajapinnat yhteentoimiville tietojärjestelmille ja mahdollistaa uusien innovaatioiden kehittämisen Hajautetusti toteutettavat ja hankittavat yhteentoimivat palvelut Palvelut jakautuvat maakunnallisesti yhtenäisiin ja sote-tuottajien itsenäisesti tai niiden yhteistyökonsortioiden hankkimiin ratkaisuihin Kehittämismalli ylläpitää kilpailua ja edistää uusien innovaatioiden syntymistä Uusi modulaarinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri Toteutetaan kansallisessa UNA-yhteistyössä Toteutetaan osittain kansallisessa UNA-yhteistyössä Toteutetaan kansallisessa yhteistyössä rinnakkaishankkeissa LUONNOS

8 Ydin “Master data” Asiakkuudet Palvelut ja vaiheet Dynaaminen tietomalli Ytimen toiminnallisuus Malli modulaarisesta ratkaisusta LIS RIS Päätöks entekij än käyttö- liittymä Osaton- hoitajan käyttöliit tymä Sijaisp erheen käyttöl iittymä Itseil moittu misen Vastaa noton kätytt öliitty mö Lasten neuvol an käyttöl iittymä Ajan vara us Kunto utus Nyk. PTJ

9 Tavoitteena on valmistella ja toteuttaa UNA-tietojärjestelmäytimen hankinta, tulee 1.laatia osapuolten välille puitesopimus jatkoyhteistyöstä, jossa sovitaan UNA-etenemispolun mukaisten toimenpiteiden kansallisesta koordinaatiosta ja yhteisestä ohjauksesta sekä UNA- vaatimusmäärittelyjen ylläpidosta 2.tarkentaa tietojärjestelmäytimen hankintastrategia sekä ensimmäisen vaiheen sisältö hankintaa varten 3.tarkentaa muut ensimmäisessä vaiheessa yhteisesti hankittavat kohteet ja valmistella näiden hankintojen käynnistämistä 4.tarkentaa tietojärjestelmäytimen ja muiden hankintakohteiden vastuunjakoa sidoshankkeiden mm. Kanta, ODA- ja Apotti- hankkeiden osalta 5.suunnitella hankittavien ratkaisujen toteutus- ja käyttöönottomalli sekä laatia toteutus- ja käyttöönottovaiheen suunnitelma 6.koordinoida ja tukea konsortiokohtaisten kilpailutusten valmistelua ja toteutuksia Konkreettisten hankintojen lisäksi projektin keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että kansallinen UNA-yhteistyö jatkuu

10 Uudistamisen etenemispolku 20162021 Today 201620172018201920202021 Sote-järjestämisvastuu siirtyy Kansallisten palveluiden käytön laajentaminen Nykyratkaisujen yhtenäistäminen ja pakollinen jatkokehittäminen Nykyisten ratkaisujen vaiheittainen korvaaminen Yhteisen tietojärjestelmäytimen hankinta LUONNOS Hankinnat maakunta- tai konsortiokohtaisesti (ei kansallista yhtä hankintaa/toteutusta) Konsortiokohtaiset hankinnat Muut yhteiset hankinnat Esim. sähköiset lomakkeet

11 Päätösehdotus Espoo osallistuu UNA-jatkoyhteistyöhön –Tehdään hallinnollinen päätös jatkoyhteistyöhön osallistumisesta –Sitoudutaan puitesopimukseen kaudelle 2016-2019 –Tavoitellaan etenemistä hankintoihin, joihin sitoudutaan vasta myöhemmin erillisillä sopimuksilla 10.6.2016

12 Liitedokumentaatio UNA-hallinnon lähettämä saatekirje Puitesopimusluonnos Hankesuunnitelmaluonnos 10.6.2016


Lataa ppt "Espoon osallistuminen UNA-yhteistyön jatkoon 9.6.2016 Pirjo Huttunen Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Kehittämisen tulosalue Tarkastaneet: Juha."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google