Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JHS 179 Liite X: KA-kuvaukset Luonnosversio 0.21 keskustelutilaisuutta varten 17.4.2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JHS 179 Liite X: KA-kuvaukset Luonnosversio 0.21 keskustelutilaisuutta varten 17.4.2015."— Esityksen transkriptio:

1 JHS 179 Liite X: KA-kuvaukset Luonnosversio 0.21 keskustelutilaisuutta varten 17.4.2015

2 Johdanto  Tämän dokumentin tarkoituksena on antaa konkreettisia esimerkkejä ja ohjeita kokonaisarkkitehtuurin visuaalisten kuvauksien tuottamiseksi.  Dokumentin taustalla on pyrkimys siihen, että kuvaukset visualisoitaisiin mahdollisimman yhteismitallisiksi kuviksi ja kaavioiksi.  Dokumentissa olevat kuvaukset sisältävät yhden tai useamman esimerkkikuvan ja kuvauksen visualisointiin liittyvän ohjeistusosion.  Dokumentin lopussa on myös joitain mallipohjia, joita voi hyödyntää, mikäli käytössä ei ole muuta kuvausvälinettä. Huom! Tämä on hahmotelmaversio, jonka tarkoituksena on mm. selvittää minkätasoisia visualisointiohjeita on tarpeen tuottaa. Tämän vuoksi dokumentissa on hieman eritasoisia ohjeistuksia. 2 Osasto

3 Dokumentin kuvaukset Periaatteellinen taso  Strategiakartta  Strategian kuvaus Archimate(R)- notaatiolla  Liiketoimintamalli Toiminta-arkkitehtuuri  Prosessikartta  Toimintamalli  Prosessikaavio  Toimijoiden vuorovaikutus  Kyvykkyyskartta Tieto-arkkitehtuuri  Käsitemalli  Loogiset tietovarannot  Tietovirrat Tietojärjestelmä-arkkitehtuuri  Tietojärjestelmäkartta  Looginen järjestelmäjäsennys  Tietojärjestelmien vuorovaikutus Teknologia-arkkitehtuuri  Teknologiatiekartta

4 Periaatteellisen tason kuvaukset

5 5 Osasto Strategiakartta Periaatteellisen tason kuvausten visualisoinnilla voidaan hahmottaa selkeämmin organisaation strategiaa, siitä johdettuja tavoitteita sekä liittymää organisaation operatiiviseen toimintaan. Kuva tulee tähän Operatiivinen toiminta Toiminta Tiedot Tietojärjestelmät Teknologiat Operatiivinen toiminta Toiminta Tiedot Tietojärjestelmät Teknologiat Liiketoimintamalli Toimialue/-ala Asiakkaat Arvolupaus Palvelut Arvoketju Liiketoimintamalli Toimialue/-ala Asiakkaat Arvolupaus Palvelut Arvoketju Strategian kuvaus Archimate(R)- notaatiolla Liiketoimintamalli

6 Strategiakartta

7  Strategiakartta tiivistää strategian toimeenpanon kannalta olennaisimmat ja tärkeimmät asiat yhteen kuvaan. Se luo tavoitteiden ja toimenpiteiden välille suhteen.  Visuaalinen strategiakartta voi jäsentyä:  strategian tavoitteiden ja painoalueiden mukaisesti tai  tulosprisman tai  tuloskortin näkökulmien mukaisesti  Strategiakarttaa voi hyödyntää toiminnan eri tasojen välisen keskustelun ja tuloksen sopimisessa ja fokusoinnissa.  Strategiakartan strategiset tavoitteet, tavoitteet ja toimenpiteet listataan lisäksi taulukkoon.

8 Strategiakartta -esimerkkikuva 8 Osasto

9 Strategian kuvaus Archimatella

10 Strategian kuvaus Archimate(R)- notaatiolla  Strategian voi kuvata myös Archimate- notaation avulla. Kuva tulee tähän

11 Esimerkkikuva 11 Osasto  Kuva tulee tähän

12 Liiketoimintamalli

13  Liiketoimintamallin visuaalisen visualisoinnin avulla strategia voidaan kuvata liiketoiminnan keskeisten elementtien näkökulmasta.  Liiketoimintamallissa kuvataan lyhyesti ja selkeästi  mitä organisaatio tekee  miten organisaatio tavoittaa ja kohtaa asiakkaat  miten organisaatio sekä luo ja toimittaa heille tuotteita tai palveluita antamansa palvelulupauksen mukaisesti. Liiketoimintamallissa kuvataan myös palvelun tai tuotteen arvon tuottamista.

14 Liiketoimintamalli -esimerkkikuva yleinen liiketoimintamalli 14 Osasto

15 Toiminta-arkkitehtuurin kuvaukset

16 Toiminta-arkkitehtuurin kuvaukset 1/2 Prosessien ja toimintamallien kuvaaminen 16 Osasto Prosessikartta Prosessikaavio Organisaation toiminnan prosessien kuvaaminen visuaalisesti parantaa toiminnan kokonaisuuden hahmottamista. Prosessit kuvataan ylätasolla prosessikarttana ja niitä täydennetään toimintamallien kuvauksella sekä yksittäisten prosessien tarkemmalla kuvauksella prosessikaavioina. Toimintamalli

17 Prosessien kuvaaminen  Prosessien kuvaamisessa käytetään JHS 152 Prosessien kuvaaminen -suositusta.  Kuvauskielenä BPMN  Prosesseja kuvattaessa huomioidaan organisaation hierarkiatasojen lisäksi myös käsitetasot.  Kartta organisaation pääprosesseista kuvataan käsitteellisellä tasolla.  Loogisella tasolla kuvataan organisaation toimintamalli- ja prosessinkulkukaaviot  Fyysisellä tasolla kuvataan työnkulkukaaviot. Tämä ei kuulu kokonaisarkkitehtuuriin. v2.0 17

18 Prosessikartta

19  Prosessikartta antaa kokonaiskuvan palvelujen toimittamiseen tai niiden hankkimiseen liittyvistä prosesseista.  Prosessikarttaan koostetaan vain keskeiset prosessit, ei yksittäisiä työnkulkuja.  Prosessikartan lisäksi prosessit ja niihin liittyvät lisätiedot kuvataan Prosessit-taulukkoon.

20 Prosessikartta -esimerkkikuva

21 Toimintamalli

22  Toimintamallissa kuvataan organisaation prosesseja ja niiden välisiä tietovirtoja.  Prosessien väliset tieto- tai materiaalivirrat ovat oleellinen osa toimintamallia, sillä yleensä prosessien suurimmat ongelmat ja haasteet ovat juuri niiden rajapinnoissa naapuriprosesseihin. Esimerkkikuva: Maistraatti

23 Toimintamalli -esimerkkikuva Esimerkkikuva: Maistraatti

24 Prosessikaavio

25  Prosessikaavioissa kuvataan yksittäisiä prosesseja prosessikarttaa ja toimintamallia tarkemmalla tasolla.  Prosessikaavio kuvaa tarkemmin toimintojen, toimijoiden ja tietojen kulun ja eri vaiheet.  Prosessikaavioiden kuvaamisessa on usein järkevää käyttää erillistä kuvausvälinettä.

26 Prosessikaavio -mallikuva Esimerkkikuva: Maistraatti

27 Toiminta-arkkitehtuurin kuvaukset 2/2 Toimijoiden vuorovaikutus ja kyvykkyyskartta 27 Osasto Toimijoiden vuorovaikutus Kyvykkyyskartta Toimijoiden vuorovaikutus -kaavion kautta saadaan ylätason näkymä organisaation vuorovaikutukseen muun toimintaympäristön kanssa. Kyvykkyyskartalla kuvattavat kyvykkyyden toimivat ylätason vaatimuksina organisaatiolle (esim. asiakaspalvelun kyvykkyys)

28 Toimijoiden vuorovaikutus

29  Toimijoiden vuorovaikutuksen kuvaaminen mahdollistaa esimerkiksi eri palvelun tuottamiseen osallistuvien toimijoiden hahmottamisen selkeämmin, joka on hyödyksi erityisesti yli organisaatiorajojen tuotettavissa palveluissa.  Tunnistetut toiminnalliset organisaatiorajapinnat tukevat esim. palveluiden suunnitteluvaiheen määrittelytyötä.

30 Toimijoiden vuorovaikutus -esimerkkikuva Esimerkkikuva: Maistraatti

31 Kyvykkyyskartta

32  Kyvykkyys tarkoittaa organisaation kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti tietyllä osa-alueella ja kykyä hyödyntää osaamistaan ja resurssejaan, jotta tavoitteet saavutetaan.  Kyvykkyyskartta esittää kyvykkyydet ryhmiteltynä loogisiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin (substanssispesifiset ja koko organisaatiolle yhteiset kyvykkyydet).  Kyvykkyyskartan perusteella voidaan paremmin hahmottaa mitä kyvykkyyksiä organisaation tulee kehittää ja mitä toimenpiteitä kyvykkyyksien saavuttamiseksi tulee tehdä.

33 Kyvykkyyskartta -esimerkkikuva

34 Tietoarkkitehtuurin kuvaukset

35 35 Osasto Käsitemalli Tietovirrat Tietoarkkitehtuurin visuaaliset kuvaukset helpottavat jäsentämään ja selkeyttämään organisaation käyttämän, tuottaman ja vastaanottaman tiedon kuvauksia. Loogiset tietovarannot Kuva tulee tähän

36 Käsitemalli

37  Käsitemallin kuvauksen tarkoituksena on selvittää organisaation ja ko. toiminnon keskeiset käsitteet ja niiden suhteet.  Käsitemallin kautta saadaan määriteltyä loogiset tietovarannot.  Visualisointi kannattaa tehdä UML-luokkakaaviona.  Käsitteiden luetteloinnin lisäksi on tärkeää visualisoida käsitemallia kuvaamalla käsitteet ja niiden väliset riippuvuudet v2.0 37

38 Käsitemalli -esimerkkikuva

39 Loogiset tietovarannot

40  Tietovaranto on toiminnan tarpeista johdettu ja hallinnollisista syistä määritelty tietojen kokonaisuus.  Tietovarantojen ja tietosisältöjen kuvaamisen tarkoitus on hahmottaa a)organisaation tiedonhallinta ja b)tietojen ylläpito selkeämmin ja tarkemmin. Kuva tulee tähän Prosesseissa käytettävien sisäisten ja ulkoisten tietovarantojen kuvaaminen auttaa suunnittelemaan tiedonhallinnan ja –huollon mahdollisimman hyvin toimintaa tukevaksi sekä järkeistämään tiedon tuottamisen prosesseja.

41 Julkisen hallinnon tietovarannot -esimerkkikuva 41 Osasto Kiinteistötietovaranto Yritys- ja yhteisö- tietovaranto Maastotietovaranto Kulkuneuvo- tietovaranto Tie- ja katu- verkkotietovaranto Muut paikkatietovarannot Ennakoinnin tietovaranto Seurannan ja valvonnan tietovaranto Toiminta- ympäristö- tietovaranto Tilastotietovaranto Säädöstietovaranto Julkishallinnon hanketietovaranto Julkishallinnon organisaatiot tietovarantona Toimipaikkatietovaranto EU-tietoaineistojen tietovaranto Löytyvyys / saatavuus / käytettävyys Maksuttomuus/ maksullisuus Tietoturvallisuus/ tietosuoja Julkisuus/ salassapito / käyttöoikeudet Julkisten hankintojen tietovaranto Tapahtumatietovaranto Päätös- tietovaranto Vaikuttavuuden arvioinnin tietovaranto Tilannekuvan tietovaranto Rakennus- ja huoneisto- tietovaranto Palvelukuvausten tietovaranto Palvelunjärjestäjien ja - tuottajien tietovaranto Tietojärjestelmiä koskevat tietovarannot Uutistietovaranto Metatietovarannot Julkishallinnon datakatalogit Luonnonvara- ja ympäristötietovaranto Yhteiskunnan tilaa kuvaava tietovaranto Säätietovaranto Rakennetun ympäristön ja asumisen tietovarannot Sopimustietovaranto Arvo-osuus- järjestelmän tietovaranto Tuonti- ja vienti- tietovaranto Verotustietovaranto Vakuutustietovaranto Maaseutuelin- keinohallinnon tietovaranto Työvoimatietovaranto Potilastietovaranto Eläketietovaranto Etuustietovarannot Talous-, tulos- ja henkilöstötietovaranto Terveydenhuollon tietovaranto Sosiaalihuollon tietovaranto Kulttuurisisältöjen tietovaranto Tutkimusaineistojen tietovaranto Tutkimustietovaranto Oppimateriaalien tietovaranto Kansallinen osaa- misen pääoman tietovaranto Puolustusvoimien tietovarannot Rikosrekisteri tietovarantona Tietoturva- ohjeistukset tietovarantona Rikollisuuden torjunnan tietovarannot Liikenne- tietovaranto Oikeusratkaisujen tietovaranto Henkilötietovaranto Kansainvälisen osallistumisen tietovaranto Ammattihenkilöitä koskevat tietovarannot Toimilupia koskevat tietovarannot Kuulemisen tietovaranto Tavaratietovaranto

42 Loogiset tietovarannot -esimerkkikuva 42 Osasto Kuva tulee tähän

43 Tietovirrat

44  Tietovirtakuvauksen tarkoituksena on luoda näkymä a)toimintaan liittyvien prosessien väliseen tiedonvaihtoon, b)tunnistaa toiminnassa hyödynnettävät tietovarannot sekä c)tunnistaa toiminnan tietovirtoihin vaikuttavat ulkopuoliset toimijat ja lopputuotteet  Suositeltavaa on kuvata tietovirrat vähintään prosessien näkökulmasta.

45 Tietovirrat -esimerkkikuva 45 Osasto Tähän tulee uusi kuva

46 Tietojärjestelmäarkkitehtuurin kuvaukset

47 47 Osasto Tietojärjestelmäkartta Looginen järjestelmäjäsennys Tietojärjestelmä-arkkitehtuurin kuvausten visualisoinnin avulla saadan selkeämpi kuva organisaation keskeisistä tietojärjestelmistä (esim. tietojärjestelmäkartta), niiden suhteista ja ominaisuuksista (esim. vuorovaikutus- kaaviot, looginen tietojärjestelmäjäsennys.) Tietojärjestelmien vuorovaikutus

48 Tietojärjestelmäkartta

49  Tietojärjestelmäkarttaan kuvataan organisaation käytössä olevat tai muille tarjoamat järjestelmät visuaalisena karttana.  Tietojärjestelmäkarttaan kuvataan ylätason tietojärjestelmäalueet.  Ryhmittely voi olla esim.  Toiminnallinen jaottelu  Käyttävät tai omistavat organisaatiot  Ydin- ja tukiprosessit  Palvelyryhmät  Lisäksi kuvataan kullekin alueelle kuuluvat loogiset tietojärjestelmät.

50 Tietojärjestelmäkartta -esimerkkikuva

51 Looginen järjestelmäjäsennys

52  Looginen järjestelmäjäsennys yhdistää toiminta-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit.  Looginen järjestelmäjäsennys kuvaa  tietojärjestelmien,  tietovarantojen ja teknologiakomponenttien sekä  keskeisten toiminnan palvelujen tai prosessien merkittävimmät keskinäiset suhteet.  Looginen järjestelmäjäsennys kuvataan aina visuaalisesti elementtien välisenä riippuvuutena. Loogisen järjestelmäjäsennyksen komponentteja ovat: toiminnan pääpalvelut ja prosessit tietovarannot keskeisimmät järjestelmäpalvelut integraatioratkaisut tärkeimmät teknologiapalvelut keskeisimmät toimijat käyttäjärajapinta

53 Looginen järjestelmäjäsennys -esimerkkikuva 53 Osasto

54 Looginen tietojärjestelmäjäsennys -esimerkkikuva Esimerkki: Maistraatti

55 Tietojärjestelmien vuorovaikutus

56  Tietojärjestelmien vuorovaikutus voidaan visualisoida kuvaamalla esim. tietyn palvelun  prosessien käyttämät tietojärjestelmät sekä  niiden väliset tietovirrat eli mitä tietoa tietojärjestelmien välillä liikkuu.  Haluttaessa voidaan näyttää käsitteet ja käytetty integraatioalusta.

57 Tietojärjestelmien vuorovaikutus -esimerkkikuva Esimerkki: Maistraatti

58 Teknologia-arkkitehtuurin kuvaukset

59 59 Osasto Teknologiatiekartta Teknologia-tiekartan avulla voidaan hahmottaa olemassa olevien ja suunniteltujen teknisten vaihtoehtojen, standardien ja rakenteiden kokonaiskuva.

60 Teknologiatiekartta

61 61 Osasto Teknologiatiekartassa kuvataan visuaalisesti teknologian kehityshankkeet esim. GANTT-kaavion avulla aikajanalle.

62 62 Osasto Mallipohjat

63 Kuvauspohjat  Prosessikartta  Toimintamalli  Toimijoiden vuorovaikutus  Kyvykkyyskartta  Käsitemalli  Tietojärjestelmien vuorovaikutus  Tietojärjestelmäkartta 63 Osasto

64 Prosessialue Prosessikartta (pohja) Prosessialue Prosessin nimi Prosessiryhmän nimi Prosessin nimi

65 Toimintamalli (pohja) Suoritettava tehtävä,toiminto tai prosessi Tieto xTieto y

66 Toimijoiden vuorovaikutus (pohja) Toimija rahavirta tietovirta tavaravirta sopimus Organisaatio

67 Kyvykkyyskartta (pohja) Palvelukohtaiset kyvykkyydet Kyvykkyys Kaikille palveluille yhteiset kyvykkyydet Kyvykkyys

68 Käsitemalli (pohja) Käsite 1...* 1

69 Tietojärjestelmäryhmä 1 Tietojärjestelmäryhmä 2 Tietojärjestelmäryhmä 3 Tietojärjestelmäryhmä X Tieto- järjestelmä- ryhmä x Järjestelmä Järjestelmän nimi Järjestelmä Järjestelmän nimi Järjestelmä Järjestelmän nimi Järjestelmä Järjestelmän nimi Järjestelmä Järjestelmän nimi Järjestelmä Järjestelmän nimi Järjestelmä Järjestelmän nimi Järjestelmä Järjestelmän nimi Järjestelmä Järjestelmän nimi Järjestelmä Järjestelmän nimi Tietojärjestelmäkartta (pohja)

70 Tietojärjestelmien vuorovaikutus (pohja) Järjestelmä Järjestelmän nimi Järjestelmä Järjestelmän nimi Järjestelmä Järjestelmän nimi Tieto y Tieto x Tieto y

71 Kehittämisehdotuksia ? 71 Osasto


Lataa ppt "JHS 179 Liite X: KA-kuvaukset Luonnosversio 0.21 keskustelutilaisuutta varten 17.4.2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google