Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö Toiminta-ajatus Auttaa, opastaa, ohjata perheitä arjessa ja vanhemmuudessa,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö Toiminta-ajatus Auttaa, opastaa, ohjata perheitä arjessa ja vanhemmuudessa,"— Esityksen transkriptio:

1 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö Toiminta-ajatus Auttaa, opastaa, ohjata perheitä arjessa ja vanhemmuudessa, lasten hoidossa ja huolenpidossa sekä luoda mahdollisuuksia vertaistuelle.

2 Rovaniemen kaupungin perhetyö 2008 ●Ennaltaehkäisevä ja ohjaava kotiin tehtävä perhetyö ●Ryhmämuotoinen perhetyö ●Vertaisryhmät ●Ehkäisevä perhetyö ostopalveluna Mannerheimin Lastensuojelu Liitolta

3

4 Ennaltaehkäisevää perhetyötä ohjaa ●Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710, ●3 luku 20§ - Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista ●3 luku 21§ - Kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen 20§:ssa tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista.

5 Ennaltaehkäisevää perhetyötä ohjaa ●Lastensuojelulaki 1.1.2008 2008/417 ●Lastensuojelulaki 3§ 3. mom. – Ehkäisevällä lastensuojelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä, hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Ehkäisevää lastensuojelua on myös kunnan muiden palvelujen piirissä kuten äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa terveydenhuollossa, päivähoidossa, opetuksessa ja nuorisotyössä annettava erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. ● Lapsiperheiden kotipalvelu voi olla osana ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.

6 ●Lsl 7§ Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen: ●Kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja kunnan muiden viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä.

7 ●Lsl 8§ Palvelujen kehittäminen kasvatuksen tukemiseksi: Kunnan on palveluja järjestäessään ja niitä kehittäessään huolehdittava siitä, että näiden palveluiden avulla tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä ja saadaan selville lasten, nuorten ja lapsiperheiden erityisen tuen tarve. Kunnan on järjestettävä tarvittaessa erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. Palveluita järjestettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten ja nuorten tarpeisiin ja toiveisiin. ●Kotipalvelua tulee voimakkaasti kehittää ja mainittuja palveluita on tarjottava tarvittaessa myös oma- aloitteisesti

8 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevän ja ohjaavan perhetyön tavoitteet 2008 - 2009 ●Varhaisen puuttumisen työmenetelmät perhetyön arkityökäytännöksi ●Moniammatillisen perhetyön kehittäminen ja dialogisuuden korostaminen perhetyön asiakasprosesseissa ●Yhteistyö perheen kumppanuusverkostojen kanssa perheiden hyvinvoinnin voimaannuttamiseksi ja vahvistamiseksi ●Hyvien työkäytäntöjen eteenpäinvieminen ja kehittäminen perhepalvelukeskuksessa

9 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevän ja ohjaavan perhetyön tavoitteet 2008 - 2009 ●Madaltaa yhteydenottokynnystä ●Lisätä palveluiden tasapuolista tavoitettavuutta kunnan syrjäseuduille ●Täydentää perhetyön palveluiden sisältöä ●Viedä ryhmämuotoista perhetyötä keskustan alueen ulkopuolelle

10 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevän ja ohjaavan perhetyön tavoitteet 2008 - 2009 ●Henkilöstömäärä väestöpohjan tarpeita vastaavaksi ●Tiedottamisen lisääminen ennaltaehkäisevän perhetyön palveluista ●Effican käyttöönotto ●Monimuotoisten työmenetelmien hyödyntäminen arkityössä (perheinterventio, lapset puheeksi, Thera play, Vavu)

11 Henkilöstöön liittyvät tavoitteet 2008 - 2009 ●Perhetyön arkityön kehittäminen ●Ennaltaehkäisevän perhetyön kehittämispäivät ●Tavoitekeskustelut ●Yksilö- sekä ryhmätyönohjaus

12 Henkilöstöön liittyvät tavoitteet 2008 - 2009 ●Henkilöstön fyysisen- ja psyykkisen työssä jaksamisen tukeminen, (työntekijöillä mahdollisuus osallistua liikuntaryhmiin sekä saada henkilökohtaista ohjausta ravitsemuksesta ja liikunnasta) ●Laitteet ja välineet ●Henkilöstön kouluttautuminen, (EA-taitojen päivittäminen, ryhmänvetäjäkoulutus)

13 Perhetyön työvälineet 2008 - 2009 ●Perhetyön prosessi ●Vanhemmuuden- ja parisuhteenroolikartta ●Verkostokonsulttien hyödyntäminen ●Verkostokartta, sukupuu, päiväkirjat, kuvakortit ●Perheintervention ja muiden koulutusten hyödyntäminen

14 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevän, ohjaavan sekä ryhmämuotoisen perhetyön myöntämisen kriteerit ●Palvelun tarpeen ensisijaisuus ●Raskauden / synnytyksen vaatima palveluntarve ●Monilapsisuus ●Väsymys / uupumus perheessä ●Mielenterveyden ongelmat ●Raskauden aikainen masennus

15 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevän, ohjaavan sekä ryhmämuotoisen perhetyön myöntämisen kriteerit ●Vakava sairaus lapsella tai vanhemmalla ●Yksinhuoltajuus ●Verkostojen vähäisyys ●Moniongelmaisuus ●Arjen hallitsemattomuus ●Avioero / Kuolema perheessä

16 Perhetyöhön ohjaavat tahot ●Asiakas itse ●Neuvola ●Päiväkoti ●Perheneuvola ●Lks ●Koulu ●Sosiaalityö ●Mielenterveys- toimisto ●Muurola ●Muu


Lataa ppt "Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö Toiminta-ajatus Auttaa, opastaa, ohjata perheitä arjessa ja vanhemmuudessa,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google