Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) ”Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) ”Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja."— Esityksen transkriptio:

1 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) ”Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille palveluille ja liiketoimintamahdollisuuksille.” (Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma: Strateginen painopistealue II: Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen)

2 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 2 Data on avointa, kun se on uudelleenkäytettävissä 1.laillisesti  Data on avoimesti lisensoitu eli sen käyttöä ei rajoiteta käyttäjäryhmän tai käyttötarkoituksen mukaan. 2.teknisesti  Riittävän rakenteellisessa muodossa (koneluettava) ja avoimessa tiedosto- formaatissa oleva data on ladatta- vissa ilman rekisteröitymistä. 3.maksutta  Datan käytöstä ei peritä maksua. (Lähde: Avoimen datan foorumi)

3 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 3 Avoin tieto elvyttää yhteiskuntaa Kansantaloudelliset hyödyt  Palvelujen raaka-ainetta, lisää tuotekehityksen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia, sitä kautta uusia työpaikkoja ja innovatiivisia palveluja Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia  Lisää viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä  Kansalaisvaikuttamisen ja tiedonsaannin uusia mahdollisuuksia Hallinnon sisäinen tehokkuus  Parantaa hallinnon sisäistä tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tietovarantojen näkyvyyttä, luovutaan päällekkäisestä tietojen keruusta ja tuotannosta

4 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 4 Kiinteistötietovaranto Yritys- ja yhteisö- tietovaranto Maastotietovaranto Ajoneuvo- tietovaranto Tie- ja katu- verkkotietovaranto Muut paikkatietovarannot Ennakoinnin tietovaranto Seurannan ja valvonnan tietovaranto Toiminta- ympäristö- tietovaranto Tilastotietovaranto Säädöstietovaranto Julkishallinnon hanketietovaranto Julkishallinnon organisaatiot tietovarantona Toimipaikkatietovaranto EU-tietoaineistojen tietovaranto Löytyvyys / saatavuus / käytettävyys Maksuttomuus/ maksullisuus Tietoturvallisuus/ tietosuoja Julkisuus/ salassapito / käyttöoikeudet Julkisten hankintojen tietovaranto Tapahtumatietovaranto Päätös- tietovaranto Vaikuttavuuden arvioinnin tietovaranto Tilannekuvan tietovaranto Rakennus- ja huoneisto- tietovaranto Palvelukuvausten tietovaranto Palvelunjärjestäjien ja - tuottajien tietovaranto Tietojärjestelmiä koskevat tietovarannot Uutistietovaranto Metatietovarannot Julkishallinnon datakatalogit Luonnonvara- ja ympäristötietovaranto Yhteiskunnan tilaa kuvaava tietovaranto Säätietovaranto Rakennetun ympäristön ja asumisen tietovarannot Sopimustietovaranto Arvo-osuus- järjestelmän tietovaranto Tuonti- ja vienti- tietovaranto Verotustietovaranto Vakuutustietovaranto Maaseutuelin- keinohallinnon tietovaranto Työvoimatietovaranto Potilastietovaranto Eläketietovaranto Etuustietovarannot Talous-, tulos- ja henkilöstötietovaranto Terveydenhuollon tietovaranto Sosiaalihuollon tietovaranto Kulttuurisisältöjen tietovaranto Tutkimusaineistojen tietovaranto Tutkimustietovaranto Oppimateriaalien tietovaranto Kansallinen osaa- misen pääoman tietovaranto Puolustusvoimien tietovarannot Tuomioistuinten tietovarannot Rikosrekisteri tietovarantona Tietoturva- ohjeistukset tietovarantona Rikollisuuden torjunnan tietovarannot Liikenne- tietovaranto Oikeusratkaisujen tietovaranto Henkilötietovaranto Kansainvälisen osallistumisen tietovaranto Ammattihenkilöitä koskevat tietovarannot Toimilupia koskevat tietovarannot Kuulemisen tietovaranto 4

5 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 5 Julkishallinnon tietovarantojen avaamisen linjauksia ja toimia  Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011  Hallitusohjelma  Julkisin varoin tuotettujen tietovarantojen avaaminen kansalaisten ja yritysten käyttöön hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman kärkihankkeena, VN periaatepäätös 5.10.2011, vastuuministeriöt VM, TEM, LVM, OKM  EU:n avoimen datan strategia  PSI direktiivi ja Inspire-direktiivi  Open Government Partnership  Julkisen hallinnon ICT –strategia  Tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt –raportin ehdotukset 2012  Kehysvalmistelu 2013-2016 ja 2014-2017  ICT2015  Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan visio 2030  Taustalla myös  Open Data ja Linked Open Data – globaali kehitys  Big Data, julkishallinto katalysaattorina

6 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 Missä Suomessa mennään?  Julkishallinnon tietopolitiikka on linjattu, systemaattinen eteneminen.  Datan avaamisen edelläkävijöitä: Helsinki Research Infoshare HRI, geoportaalit, ympäristöhallinto, Digitraffic, data.suomi.fi, kirjastot…  Esimerkkejä avauksista: ympäristöhallinnon tietovarannot v. 2008, maastotiedot 1.5.2012, Tilastokeskuksen aineistoja 2012, Ilmatieteen laitoksen data 2013 -, Verohallinto 2012, Metla 2012, Museovirasto 2012.  Tietovarantojen kehittämisohjelmia: esim. Tutkimuksen tietoaineistot, Sosiaali- ja terveysalan yhteenliittymä  Avattujen tietoaineistojen käyttäjämäärät kasvaneet huomattavasti. Esim. maastotietojen avaaminen toukokuussa 2012 lisäsi maastotietojen kysyntää huomattavasti. Aineistoja hankittiin viime vuonna monikymmenkertaisesti aiempaan verrattuna. Miljoonan ladatun tiedoston raja rikottiin tammikuussa 2013.  Kehysvalmistelu 2013-2017: maksuttomuus julkishallinnon sisällä v. 2013 alusta koskien TH-laissa mainittuja tietojärjestelmiä (VTJ, KTJ, YTJ).  Aktiivinen kehittäjäyhteisö ja osaavia yrityksiä.  Merkittävää tutkimustyötä, esim. Aalto-yliopiston Linked Data Finland -hanke, useita julkisen sektorin organisaatioita mukana.  Kehysvalmistelu 2014-2017: ministeriöiden selvitykset siitä, mitä tietovarantoja aikovat avata ja missä aikataulussa. Julkishallinnon tietovarantojen avaamisen haasteita: toiminta- ja tietokulttuurin muutos, kokonaistaloudellinen tietovarantojen kehittäminen, tietoprosessit, tekniset ratkaisut, tietorakenteet, tieto-osaamisen kehittäminen 6

7 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 7 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Tietovarantojen avaamisen periaatteet, ohjaus, lainsäädäntö Datan käytön edistäminen Tietovarantojen avaamisen prosessi organisaatioissa Datan avaamista, löytämistä ja käyttämistä tukevat rakenteet, palvelut ja käytännöt Koulutus, osaamisen edistäminen Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta Vaikutusten seuranta ja arviointi Avoimen tiedon ohjelman yhteistyöalueita Tavoitteet: Julkishallinnon tuottamat julkiset tiedot ovat hyödynnettävissä käyttökelpoisessa ja koneluettavassa muodossa taloudellisesti ja turvallisesti, ottaen huomioon yksityisyyden suoja ja muut lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset. Keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti saatavilla verkossa ja niitä käytetään laajasti ja monipuolisesti. Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia tiedon avaamiselle sekä palvelujen kehittäjäverkostojen ja ekosysteemien työlle. Tehtävä: koordinoidaan ja vauhditetaan julkisen hallinnon tiedon avaamiseen ja käytön lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

8 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 1)Tietovarantojen avaamisen ohjaus ja lainsäädäntö (VM, OKM, TEM, LVM, OM ja muut ministeriöt) 1)Ministeriöiden ohjaus tietovarantojen avaamisessa ja yhteistyön koordinointi 2)Tietovarantojen avaamisen ohjelma ministeriöiden kartoitusten pohjalta 3)Tietoluovutusten maksukäytäntöjen muuttaminen tehtyjen linjausten mukaisiksi 4)Uudistetun PSI-direktiivin toimeenpano Suomessa 5)Tietovarantojen avaamiseen ja hyödyntämiseen liittyvien lainsäädännön kehittämistarpeiden selvittäminen 6)Organisaatioiden kannustaminen tietovarantojen avaamiseen 7)Kuntasektorin tietovarantojen ylläpidon ja tietopalvelujen tilanteen selvittäminen 2)Tietovarantojen avaamisen prosessi (Virastot) 1)Tietovarantokartoitukset 2)Tietovarantojen sisällön ja laadun arviointi 3)Riskien ja vaikutusten ennakointi 4)Tietoaineistojen kuvailu metatiedoin 5)Rajapinnat ja ilmoittaminen yhteiseen julkishallinnon dataportaaliin (ks. Avoimen datan palvelu) 3)Tietojen saatavuutta, jakamista, löytämistä ja käyttöä helpottavat rakenteet, palvelut ja käytännöt (VM, yhteistyökumppanit) 1)Avoimen datan viitearkkitehtuuri ja yhteinen metatietomalli yhdenmukaisia tietovarantojen kuvauksia varten, 2)Avoimen tiedon palvelu: Julkishallinnon yhteinen dataportaali tukipalveluineen 3)Avointen aineistojen JHS-lisenssimalli 4)Avoimen datan vaatimukset arkkitehtuuri- ja tietojärjestelmien hankinta- ja suunnitteluohjeisiin 4)Avaamisen osaamisen ja taitojen kehittäminen (OKM, Sitra, TEKES, Tieke, yliopistot, korkeakoulut, oppilaitokset) 1)Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta 2)Korkeakoulujen tuottama osaaminen 3)Koulutusohjelmat 4)Tutkimustiedon ja osaamisen siirtäminen yrityksiin ja julkishallintoon 5)Datan käytön ja innovaatioiden edistäminen (LVM, OKM, TEM, TEKES, Tieke, Sitra, tutkija-, kehittäjä- ja kansalaisyhteisöt) 1)Kilpailut, kokeiluympäristöt ja hautomot 2)Viestintä ja aktivointi 3)Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankkeet 4)Datan säilyttäminen pitkällä aikavälillä, digitaalisen tietopääoman muodostuminen ja säilyminen tulevaisuuteen Dataportaali Ja ohjelma

9 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 FORGE YHTEISÖT - Varmuus tiedon alkuperästä - ”innovaatiot” Avoimen datan palvelu v. 0.9 Organisaatioiden tietovarannot Ohjeistus Dataportaali -Käytäntöjen pilotointi ja tukitoiminnot, tiedonhaku, tekninen saavutettavuus Datan käytön edistäminen Sovelluk- set Kuvailu- tiedot Tiedon avaamisen ohjelma DATAN TUOTTAJAT - Tietovarantojen tunnistaminen - Datan arviointi ja avaaminen - Rajapinnat, tiedon rakenne - Tietovarantojen kuvailu Palaute, jatkuva kehittäminen Sovellusten käyttäjät ja ”suuri yleisö” -Saavutettavuus - Sovelluskokeilu - Sosiaalinen media - jne. / ym. Hautomo Sovellustkehitys Sovellusten esittely CoCreation Sovelluskehittäjät - Käyttökelpoisten aineistojen tunnistaminen ja käyttö - Kehitys ja testaus Käytännöt Koordinointi, toimintaperiaatteet Säädökset Ohjaus, seuranta Tietovarantojen kuvailu LUONNOS Lisenssimalli, metatietomalli, viitearkkitehtuuri TUKIPALVELU Tutkimus, kehitys ja innovaatiot - Tutkimustieto - Uudelleenkäyttö - Lisäarvo JulkICT-Labs Muut -Yritykset, jne. -- Osaamisen kehittäminen KOULUTUS

10 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 Avointa tietoa edistäviä ohjelmia ja hankkeita 10 Julkisen hallinnon ICT-strategia/VM: Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö Avoimen tiedon ohjelma: Tietovarantojen avaaminen ja saatavuus Kitkaton Suomi ICT 2015 –raportin ehdotukset/ Seurantaryhmä Osaaminen, tutkimus, koulutus, tietoinfrastruktuurit Avoimen tiedon instrumentit AVOIN/OKM Tutkimustiedon infrastruktuuri/OKM Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma TINTO/ OKM ja TEM Avoimet kehittämisympäristöt ja älystrategiat KIDE LVM Tutkimus, kehitys ja innovaatiot, TEM ja TEKES: Suomen Akatemia Avoin hallinto (OGP): Avoin toiminta, selkeä kieli, avoin tieto, hallinto mahdollistajana VM

11 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 Avoimen tiedon ohjelma toteutetaan verkostomaisena yhteistyönä  Vastuuministeriöt VM, OKM, LVM, TEM  Ministeriöt omilla toimialoillaan kokoavina solmuina  Valtion virastot  Kunnat, HRI  Sitra, TEKES, Tieke  Yliopistot ja tutkimuslaitokset, koulutuslaitokset  Kehittäjäyritykset ja –yhteisöt  Kansalaisyhteisöt  Tutkijayhteisöt 11

12 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 Avoimen tiedon ohjelman organisointi, resursointi ja käynnistys  Käynnistetään VM:n johdolla.  VM asettaa valmistelu- ja koordinointiryhmän  Muodostetaan avoimen tiedon yhteistyöverkosto  VM asettaa ohjelman vuosille 2013- 2015, varaa tarvittavat resurssit ja kutsuu yhteistyöverkoston koolle. 12

13 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 13 Avoimen tiedon ohjelman organisointi ja raportointi ICT-strategian toimeenpanon seurantaryhmä JulkICT –strategian johtoryhmä HALKE JUHTA Valmistelu- ja koordinointityöryhmä VM, LVM, OKM, TEM, Tekes Yhteistyöverkosto Yhteistyöohjelma 1 Esim. Avoimen hallinnon hanke Asiantuntijaryhmä : Esim. Avoimen datan lisenssimalli Projekti Asiantuntija- ryhmä JulkICT-Labs Kehittämis- ympäristö Avoimen datan palveluprojekti (Dataportaali palveluineen) Projekt i Asiantuntija- Ryhmä Virastot ja laitokset Kunnat Kehittäjäyhteisöt Yritykset Kansalaisyhteisöt Tutkijayhteisöt Yliopistot, oppilaitokset

14 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 Avoimen tiedon ohjelman raportointi ja viestintä  Raportoidaan: hallinto- ja kuntaministerille, Talpolille/HALKE:lle, hallitusohjelman kärkihankkeen raportointimenettelyjen mukaan (kehysriihi), JUHTA:lle.  Keskeisiä viestintäkanavia: perustettava dataportaali, otakantaa.fi, wiki.julkict.fi, Yhteentoimivuusportaali, OGP:n keskustelufoorumit, osallistujatahojen viestintäkanavat, muut.wiki.julkict.fi 14

15 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 Tietovarantojen avaamisen ohjaus ja lainsäädäntö (VM, OKM, TEM, LVM, OM ja muut ministeriöt) 1)Ministeriöiden ohjaus tietovarantojen kartoituksessa ja yhteistyön koordinointi (VM) 2)Tietovarantojen avaamisen toimeenpanosuunnitelma ministeriöiden kartoitusten ja kehysvalmistelun pohjalta (VM, muut ministeriöt) 3)Tietoluovutusten maksukäytäntöjen muuttaminen linjausten mukaisiksi (ministeriöt kehyspäätösten yhteydessä) 4)Uudistetun PSI-direktiivin toimeenpano Suomessa (VM, OM, ministeriöt toimialallaan) 5)Tietovarantojen avaamiseen ja hyödyntämiseen liittyvien lainsäädännön kehittämistarpeiden selvittäminen tietojen yhteiskäytön ja uudelleenkäytön kannalta (osana tietovarantojen kartoitustyötä) 6)Tietojen laajaan käyttöön ohjaavien kannustimien sisällyttäminen tulosohjaukseen (ministeriöt tulosohjauksen yhteydessä) 7)Kuntasektorin tietovarantojen ylläpidon ja tietopalvelujen tilanteen selvittäminen (Kuntaliitto ja VM)  Tavoite: Tietovarantojen avaaminen vaiheittain systemaattisesti, hallitusti ja mahdollisimman nopeasti 15

16 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 Tietovarantojen avaamisen prosessi (Virastot) 1)Tietovarantokartoitukset osana kokonais- ja tietoarkkitehtuurityötä 2)Tietovarantojen sisällön ja laadun arviointi 3)Vaikutusten ja riskien analysointi ja ennakointi 4)Tietoaineistojen kuvailu metatiedoin 5)Rajapintapalvelujen kehittäminen tietovarantoihin tai avaaminen tiedostomuodossa (ohjaus VM, toteutus virastot) 6)Tietoaineistojen kuvailu metatiedoin ja näiden ilmoittaminen yhteiseen dataportaaliin sen valmistuttua  Tavoite: Hallittu julkisten tietovarantojen avaaminen ja hyötykäyttöön saaminen 16

17 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 Tietojen saatavuutta, jakamista, löytämistä ja käyttöä helpottavat rakenteet, palvelut ja käytännöt (VM, yhteistyökumppanit, verkostot) 1)Avoimen datan palvelu: Julkishallinnon yhteinen dataportaali, tekninen alusta, sisällöt, toimintamalli, tukipalvelut, 2)Avoimen tiedon viitearkkitehtuuri, johon sisältyy avoimen datan tietovarantojen kuvailumalli sekä rajapintamäärittelyt 3)Avointen aineistojen JHS-lisenssimalli 4)Avoimen datan vaatimusten sisällyttäminen kokonaisarkkitehtuuriperiaatteisiin ja tietojärjestelmien hankinta- ja suunnitteluohjeisiin  Tavoite  Julkishallinnon tietovarantojen hyödyntämistä helpottavat yhteiset ja yhteentoimivat palvelut, lisenssit ja käytännöt – avoimen tiedon infrastruktuuri, ks. Projektisuunnitelma: Avoimen datan palvelu 17

18 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 Avaamisen osaamisen ja taitojen kehittäminen (OKM, Sitra, TEKES, Tieke, yliopistot, korkeakoulut, oppilaitokset) 1)Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta 2)Korkeakoulujen tuottama osaaminen 3)Koulutusohjelmat 4)Tutkimustiedon ja osaamisen siirtäminen yrityksiin ja julkishallintoon  Tavoite: Avoin tietokulttuuri ja toimintatavat perustuvat korkeatasoiseen osaamiseen ja tutkimukseen. 18

19 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 Datan käytön ja innovaatioiden edistäminen (LVM, OKM, TEM, TEKES, Tieke, Sitra, tutkija-, kehittäjä- ja kansalaisyhteisöt) 1)Kilpailut, kokeiluympäristöt ja hautomot 2)Viestintä ja aktivointi 3)Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankkeet 4)Datan säilyttäminen pitkällä aikavälillä, digitaalisen tietopääoman muodostuminen ja säilyminen tulevaisuuteen  Tavoite: Avattua dataa hyödynnetään aktiivisesti uusien palvelujen kehittämisessä. Luodaan edellytyksiä innovatiiviseen liiketoimintaan ja uusiin työpaikkoihin. 19

20 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 20 Datan hallittu avaaminen Datan avaaminen Kokonaisarkkitehtuuri Strategia Lainsäädäntö Käytännön toimenpiteet Julkisuus Tietosuoja Yksityisyyden suoja Tekijänoikeudet Tietoturvallisuus Tavoitteet Etenemisvaiheet Vaikuttavuuden arviointi Yhteentoimivuus, tietovarannot, avoimen datan viitearkkitehtuuri

21 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto 19.2.2013 21 Vaikutusten seuranta- ja arviointi (VM, muut ministeriöt, virastot, tutkimuslaitokset, yliopistot, kv. Yhteistyö) Tulokset Talous Tiedot Julkishallinnon toiminta Yhteiskunta Kustannukset virastoille Vaikutukset yritystoimintaan Vaikutukset työpaikkoihin Uudet palvelut Yhteiskunnallinen keskustelu Kansalaisten osallistuminen Päätöksenteon tietopohja Vaikutukset toimintaan Vaikutukset henkilöstöön Vaikutukset päällekkäisyyksiin Avatut tietovarannot (laajuus ja sisältö) Käyttömäärät Tietojen laatu


Lataa ppt "Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 (LUONNOS) ”Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google