Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Ammattiosaamisen näytöt Päivitetty 2014. Mitä ammattiosaamisen näytöt ovat? Ammattiosaamisen näytöissä – opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Ammattiosaamisen näytöt Päivitetty 2014. Mitä ammattiosaamisen näytöt ovat? Ammattiosaamisen näytöissä – opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä,"— Esityksen transkriptio:

1 1 Ammattiosaamisen näytöt Päivitetty 2014

2 Mitä ammattiosaamisen näytöt ovat? Ammattiosaamisen näytöissä – opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut koulutuksen aikana työelämän edellyttämän ammattitaidon. – mitataan käytännön osaamista, laaja-alaista toimintaa aidoissa työtilanteissa. – arvioidaan kunkin ammatillisen tutkinnon osan keskeistä, työn tekemisen kannalta oleellista osaamista. – kädentaidot ja käytännön tekeminen pääsevät oikeuksiinsa. Ammattiosaamisen näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle ja ne annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista. 2

3 Opiskelijan näkökulmasta ammattiosaamisen näytöt lisäävät koulutuksen työelämänlähtöisyyttä ja käytännönläheisyyttä antavat mahdollisuuden näyttää ammatillinen osaaminen käytännössä yksilöllistävät opiskelua tuovat opiskeluun tavoitteellisuutta yhdenmukaistavat opiskelijan arviointia Oman alan ammattilaiselta saatu palaute kasvattaa ammatti- identiteettiä. 3

4 Ammattiosaamisen näytön toteutus Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisjakson yhteydessä. Näin opiskelijat pääsevät osoittamaan osaamistaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Näyttöpaikkana voivat olla myös oppilaitosten työtilat (esim. kampaamo, laboratorio, työpaja, harjoitusyritys jne). 4

5 Ammattiosaamisen näytön toteutus Opiskelijalla on oltava mahdollisuus oppia arvioitavat asiat ennen näyttöä esim. työssäoppimisjaksolla tai oppilaitoksessa. Opiskelija sekä arviointiin osallistuva opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja perehtyvät ammattiosaamisen näyttöä koskeviin ohjeisiin, arviointikohteisiin ja/-kriteereihin ennen näyttöä. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. 5

6 Ammattiosaamisen näytön toteutus Kaikkien tutkinnon osien ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat hyväksyy JEDUn arviointitoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen kesto riippuu työstä tai työtehtävistä, joita tekemällä opiskelija osittaa osaamistaan. Ammattiosaamisen näytön aikana opiskelija voi kysyä neuvoja ja työpaikkaohjaaja/opettaja voivat ohjata opiskelijaa. Opiskelijan tulee olla tietoinen ohjauksen vaikutuksesta ammattiosaamisen näytön arviointiin. Jos ammattiosaamisen näytön aikana työ- tai asiakasturvallisuus vaarantuu tai näytöstä on aiheutumassa merkittävää taloudellista vahinkoa, näyttö keskeytetään. 6

7 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan mahdollisimman laajasti ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaaminen, mutta vähintään se, mitä tutkinnon perusteissa on määrätty. Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta kerrallaan. Jos samassa ammattiosaamisen näytössä arvioidaan useamman tutkinnon osan osaamista, annetaan erillinen arvosana kaikista tutkinnon osista arvioinnin kohteittain. Jos tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö annetaan useammassa kuin yhdessä osassa(osanäyttö), jokaisesta osasta annetaan arvosanat arvioinnin kohteittain ja kokonaisarvosana muodostetaan, kun kaikki osat on suoritettu. 7

8 Ammattiosaamisen näytön arviointi Mitä arvioidaan? Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan: Tutkinnon perusteissa on tutkinnon osittain esitetty ammattitaidon osoittamistavat ja se mitä ammattiosaamisen näytöissä vähintään on osoitettava sekä arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille. Arviointi kohdistuu – työprosessin – työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin – työn perustana olevan tiedon ja – elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky. 8

9 Ammattiosaamisen näytön arviointi Miten arvioidaan? Ammattiosaamisen näytössä opettaja/työpaikkaohjaaja keräävät tietoa opiskelijan osaamisesta työntekoa seuraamalla ja havainnoimalla työskentelyä ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden mukaisesti. Arvioija voi haastatella opiskelijaa ja tehdä arviointia täydentäviä kysymyksiä. Asiakkailta ja muilta työntekijöiltä saatua palautetta käytetään ammattiosaamisen näytön arvioinnissa. 9

10 Ammattiosaamisen näytön arviointi K uka tai ketkä arvioivat? JEDUn arviointitoimikunta valvoo kuntayhtymän ammattiosaamisen näyttötoimintaa. Arviointitoimikuntaan kuuluu työelämän, koulutuksen järjestäjän, opettajien sekä opiskelijoiden edustajia. Opiskelija tekee ammattiosaamisen näytöstä itsearvioinnin. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat ja arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja/tai opettaja arviointitoimikunnan päätöksen mukaisesti. 10

11 Ammattiosaamisen näytön arviointi Arviointikeskustelu aloitetaan opiskelijan itsearvioinnilla ja sen jälkeen kuullaan työelämän edustajan/opettajan näkemys opiskelijan osaamisesta. Jos kasvokkain tapahtuva arviointikeskustelu ei onnistu, opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan välinen arviointikeskustelu voidaan toteuttaa muutoin esimerkiksi puhelinneuvotteluna tai sähköpostitse. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan asteikolla T1-K3. Mikäli opiskelija ei saavuta T1 tasoa, näyttö on hylätty ja se voidaan uusia. 11

12 Ammattiosaamisen näytön uusiminen, arvosanan korottaminen ja arvioinnin oikaisu Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvia ammattiosaamisen näyttöjä tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, varataan mahdollisuus uusintaan tai arvosanan korottamiseen. Arvioinnin oikaisemisessa on kysymys siitä, että opiskelija on saanut ammattiosaamisen näytöstä arvosanan, mutta hän katsoo, että arvosana on annettu virheellisin perustein eikä se ole oikeudenmukainen. Oikaisupyyntö on tehtävä 14. päivän kuluessa arvosanan saamisesta. Lisätietoja näytön uusimisesta, arvosanan korottamisesta ja arvioinnin oikaisusta saa ammattiopistosta. 12

13 Eri osapuolten tehtävät ammattiosaamisen näytöissä Opiskelija allekirjoittaa työssäoppimissopimuksen osallistuu työpaikalla annettavaan opetukseen työskentelee työpaikkaohjaajan alaisena noudattaa työssäoppimissopimusta, työturvallisuudesta annettuja ohjeita, työpaikan pelisääntöjä ja salassapitovelvollisuutta tekee työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa sovitut työtehtävät hakee tukea työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöön opettajalta ja työpaikkaohjaajalta tekee ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman työpaikkaohjaajan ja opettajan ohjeiden mukaisesti toteuttaa ammattiosaamisen näytön laatii kirjallisen itsearvioinnin osallistuu arviointikeskusteluun antaa palautetta työssäoppimis- ja näyttötoiminnasta korvaa tahallisesti aiheuttamansa vahingot (412/1974 Vahingonkorvauslaki). 13

14 Eri osapuolten tehtävät ammattiosaamisen näytöissä Työpaikkaohjaaja varmistaa, että työyksikkö tietää opiskelijan tulosta työpaikalle toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä allekirjoittaa opiskelijakohtaisen työssäoppimissopimuksen osallistuu työssäoppimisjakson ja ammattiosaamisen näytön suunnitteluun yhteistyössä opiskelijan ja opettajan kanssa tutustuu työssäoppimisen tavoitteisiin ja ammattiosaamisen näytön ohjeisiin, arviointikohteisiin ja – kriteereihin perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin arvioi opiskelijan osaamisen lähtötason tutustuu opiskelijan näytön suunnitelmaan ja hyväksyy suunnitelman luo opiskelijalle hyvän ja turvallisen oppimisympäristön yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa ohjaa opiskelijaa ja antaa palautetta hänen osaamisestaan ja kehittymisestään päättää työssäoppimisen arvioinnista yhdessä ohjaavan opettajan kanssa kuultuaan opiskelijan itsearvioinnin arvioi näytön kriteeristön mukaisesti osallistuu ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun ja päättää arvosanasta arviointitoimikunnan päätöksen mukaisesti tallentaa arvioinnin kirjallisesti sovitun käytännön mukaisesti ja antaa palautetta oppilaitokselle työssäoppimis- ja näyttöjärjestelmästä. 14

15 Eri osapuolten tehtävät ammattiosaamisen näytöissä Ohjaavan opettaja tuntee alan työpaikat siten, että osaa ohjata opiskelijan oikeaan työssäoppimispaikkaan varmistaa ennakkoon työssäoppimis- ja näyttöpaikan laadun selventää opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle eri osapuolten roolit ja vastuut allekirjoittaa opiskelijakohtaisen sopimuksen rehtorin päätöksen mukaisesti tukee opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tavoitteiden laatimisessa suunnittelee yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa tavoitteiden mukaiset työtehtävät laatii mahdolliset oppimistehtävät ja selvittää niiden tavoitteet opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle tekee avointa ja tavoitteellista yhteistyötä työpaikkaohjaajan kanssa siten, että työpaikkaohjaaja saa kaiken tarvitsemansa tiedon opiskelijasta, hänen opetussuunnitelmastaan ja tavoitteistaan antaa opiskelijalle hänen tarvitsemansa tuen ja ohjauksen. 1. j jatkuu seuraavalla sivulla 15

16 Eri osapuolten tehtävät ammattiosaamisen näytöissä Ohjaavan opettaja päättää työssäoppimisen arvioinnista yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa, kuultuaan opiskelijan itsearvioinnin ja tallentaa tiedot oppilaitoksen rekisteriin perehdyttää työpaikkaohjaajan ja opiskelijan ammattiosaamisen näyttöön arviointimenetelmänä arvioi näytön kriteeristön mukaisesti, mikäli hän seuraa näyttöä osallistuu ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun ja päättää arvosanasta arviointitoimikunnan päätöksen mukaisesti tallentaa arvioinnin kirjallisesti sovitun käytännön mukaisesti antaa palautetta ja kokoaa palautteen oppilaitokselle työssäoppimis- ja näyttöjärjestelmästä huolehtii riittävästä tiedottamisesta työpaikalle että oppilaitoksessa. 16

17 Näyttötodistus osana tutkintotodistusta Opiskelijan tutkintotodistus on kaksiosainen sisältäen päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Päättötodistukseen merkitään arvosanat kaikista tutkinnon osista, joista tutkinto muodostuu (poikkeuksena kuljettajien ammattipätevyys -tutkinnon osa) Päättötodistuksen ammatillisten tutkinnon osien arvosanat muodostuvat ammattiosaamisen näytön ja muun osaamisen arvioinnin perusteella. Näyttötodistus kertoo suoritetut ammattiosaamisen näytöt tutkinnon osittain (tutkinnon osan nimi ja laajuus, lyhyt kuvaus opiskelijan suorittamasta ammattiosaamisen näytöstä, näyttöpaikan nimi, ammattiosaamisen näytön arvosana tai erityisopiskelijoilla lyhyt sanallinen kuvaus) Työhönottotilanteessa työnantajan on näyttötodistuksen perusteella mahdollista päätellä entistä tarkemmin, millaista osaamista opiskelijalla on. Näyttötodistuksen allekirjoittaa JEDUn arviointitoimikunnan puheenjohtaja. 17

18 Muistiinpanoja 18

19 Muistiinpanoja 19

20 Lähde: Ammattiosaamisen näytöt käyttöön. 2006. Opetushallitus. Ammatillisten perustutkintojen perusteet.2009-2010.Opetushallitus. Pedagoginen toimintaohje.2012. JEDU Alkuperäispainos ammattiosaamisen näytöt -oppaasta on tuotettu v. 2007 Kaari 1 ja 3 hankkeissa. Hankkeita rahoittivat Oulun lääninhallitus ja Euroopan yhteisön rakennerahastot. 20


Lataa ppt "1 Ammattiosaamisen näytöt Päivitetty 2014. Mitä ammattiosaamisen näytöt ovat? Ammattiosaamisen näytöissä – opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google