Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen strategisena tavoitteena ”Hyvinvointi - vakaasti tuottava investointi” 23.6.2015 Kuopio Johtaja Taru Koivisto Sosiaali-

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen strategisena tavoitteena ”Hyvinvointi - vakaasti tuottava investointi” 23.6.2015 Kuopio Johtaja Taru Koivisto Sosiaali-"— Esityksen transkriptio:

1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen strategisena tavoitteena ”Hyvinvointi - vakaasti tuottava investointi” 23.6.2015 Kuopio Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö

2 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen strategisena tavoitteena  Miksi?  Hyvinvointi ja terveys - yksi uuden hallitusohjelman viidestä strategisesta tavoitteesta  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntien strategisena tavoitteena

3

4

5

6

7 Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma 1.VISIO: Suomi 2025 - yhdessä rakennettu 2.Tilannekuva 3.Kestävä kasvu ja julkinen talous 4.Työllisyys ja kilpailukyky 5.Osaaminen ja koulutus 6.Hyvinvointi ja terveys 7.Biotalous ja puhtaat ratkaisut 8.Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen 9.Rakennepoliittiset uudistukset 10.EU- linjaus 11.Ulko-, turvallisuus ja puolustuspolitiikka 12.Sisä- ja oikeusasiat sekä maahanmuuttopoliittinen linjaus

8 Strateginen tavoite: Hyvinvointi ja terveys 10 vuoden tavoite Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa Jokainen ihminen ko­kee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä ja hyvinvointi

9 Strateginen tavoite: Hyvinvointi ja terveys Hallituskauden tavoitteet: –Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätöksente­ossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet. –Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. Ihmisten erilai­ sissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän. –Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet. –Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu. –Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä. –Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi. –Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt normeja pur­kamalla.

10 Strateginen tavoite: Hyvinvointi ja terveys  Hallituskauden kärkihankkeet: –Palvelut asiakaslähtöisiksi –Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta –Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma –Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa –Osatyökykyisille väyliä työhön

11 Strateginen tavoite: Hyvinvointi ja terveys Kärkihanke: Palvelut asiakaslähtöisiksi  Painotetaan varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluketjuja yli hallinnonrajojen.  Vahvistetaan kokemusasiantuntemuksen käyttöä ja ihmisten osallisuutta.  Muutoksen perustana on kumppanuus valtion, kuntien, järjestöjen, yksityisen sektorin, seurakuntien sekä työelämän toimijoiden kesken.  Vahvistetaan ihmisoikeuksien toteutumista.  Mahdollistetaan ihmisille omien valinto­jen tekeminen.

12 Strateginen tavoite: Hyvinvointi ja terveys Kärkihanke: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta  Edistetään kansanterveyttä, kansalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja ja ravintotottumuksia sekä vastuunottoa omasta elämästä

13 Strateginen tavoite: Hyvinvointi ja terveys Kärkihanke: Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma  Uudistuksen lähtökohta on perheiden monimuotoisuus ja lapsen edun edistäminen.  Vahvistetaan van­hemmuutta ja matalan kynnyksen palveluita.  Palvelut järjestetään lapsi- ja perhelähtöisesti hallintorajat ylittäen.  Myös koulua ja varhaiskasvatusta kehitetään tukemaan lapsen hyvinvointia.  Turvataan erotilan­teissa lapsen etu ja oikeus sekä isään että äitiin.

14 Strateginen tavoite: Hyvinvointi ja terveys Kärkihanke: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa  Varmistetaan vanhuspalvelulain toteutuminen kotihoitoa lisäten.  Kehitetään eri asumismuotoja.  Omaishoitajan jaksamista tuetaan.  Lisätään yhteisöllisyyttä ja sukupolvien välistä yhteyttä

15 Strateginen tavoite: Hyvinvointi ja terveys Kärkihanke: Osatyökykyisille väyliä työhön  Selkeytetään sosiaaliturvajärjestelmää osatyökykyisten työllistymistä kannustavaksi ja edistäväksi.  Edistetään vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia avoimille työmarkki­noille.  Alentuneen työkyvyn omaavien vaikeasti työllistyvien työttömien aktivoinnissa huomioidaan erilai­set osallistavat toimet

16 19.9.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus - tavoitteet terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta

17 19.9.2016 Keinot uudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi Uudistus toteutetaan palveluiden täydellisellä horisontaalisella ja vertikaalisella integraatiolla sekä vahvistamalla järjestäjien kantokykyä Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus

18 19.9.2016 Järjestämisratkaisu Kuntaa suuremmat itsehallintoalueet – Alueita johtavat vaaleilla valitut valtuustot – Alueita on yhteensä enintään 19 Alueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä alueellaan

19 Sote- ratkaisun eteneminen

20 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lainsäädäntö  Perustuslaki 19 § –Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä  Kuntalaki 1 § –Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan –Kuntalain uudistus: myös osana strategista suunnittelua  Terveydenhuoltolaki 11 §, 12 §, 36 §  Sosiaalihuoltolaki 2. luku

21 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa 1 Terveydenhuoltolaki 12 §, 13 §  Seurattava asukkaitten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin  Hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoitava kunnanvaltuustolle vuosittain  Kerran valtuustokaudessa hyvinvointikertomus –noin 90 % kunnista jo tehnyt, yli 70 % sähköisenä

22 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa 2  Strategisessa suunnittelussa asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, sekä määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet –toimeenpano osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua ja päätöksentekoa  Päätösten vaikutukset väestön hyvinvointiin ja terveyteen arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon eri toimialojen päätöksenteossa –keinona Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa” (EVA)

23 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa 3  Eri toimialojen tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä  Tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten toimijoiden sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa  Nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahot –esimerkiksi kunnanjohtaja, kunnan johtoryhmä tai sen jäsen –toimeenpanoa ja seurantaa varten poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä –hyvinvointikoordinaattori tai vastaava, joka huolehtii mm. hyvinvointikertomuksen valmistelusta - yli puolessa kunnissa on jo, uudessa palvelurakenteessa esim. kunnan keskushallinnossa

24 Miten uudistuksessa toteutetaan  Kuntien / sote-alueiden vastuut ja yhteistyösuhteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perustuu ajankohtaiseen tietoon väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan muutoksista  Työvälineet käytössä (mm. hyvinvointikertomus)  Sote-alueen rooli / vastuut –kannusteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen palvelutuotannossa –kunnille tarjottava asiantuntijatuki ja yhteistyö  Kunnan rooli / vastuut –edelleen kunnan vastuulla –miten sote-asiantuntemus osaksi poikkihallinnollista työtä –kannusteet jatkaa ja vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä

25 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ja johtaminen

26 19.9.201626


Lataa ppt "Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen strategisena tavoitteena ”Hyvinvointi - vakaasti tuottava investointi” 23.6.2015 Kuopio Johtaja Taru Koivisto Sosiaali-"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google