Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palkkaus ja työaika varhaiskasvatuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palkkaus ja työaika varhaiskasvatuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Palkkaus ja työaika varhaiskasvatuksessa
NOPE Palkkaus ja työaika varhaiskasvatuksessa Lastentarhanopettajan ja päiväkodin johtajan palkka ja työaika MKo

2 Opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukset
NOPE Opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukset Virka- ja työehtosopimuksiin on sovittu palvelussuhteen kannalta olennaiset ehdot, kuten palkka, työaika ja erilaiset virkavapaat. Suurin osa opettajista työskentelee kuntien päiväkodeissa ja kouluissa. Kunnalla työskenteleviin noudatetaan Kunnallista virka- ja työehtosopimusta KVTES:ia sekä kunnan opetusalalla työskenteleviin lisäksi opetusalan omaa Opettajien virka- ja työehtosopimusta OVTES:ia.

3 Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukset
Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukset Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES Liite 5 Päivähoidon henkilöstö Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus, SOSTES Lastentarhanopettajien liitepöytäkirja Avaintyönantajien työehtosopimus, AVAINTES ja AVAINOTES § 49 Päiväkodin kasvatushenkilöstöä koskevat erityismääräykset

4 Säännöllinen viikkotyöaika
NOPE Säännöllinen viikkotyöaika 38 h 15 min viikossa KVTES ja AVAINTES 38 h 20 min viikossa EK-SOSTES Työvuoroluettelo Laadittava samaksi ajanjaksoksi kuin työajan tasoittumisjärjestelmä Kirjallisesti tietoon viimeistään viikkoa ennen Saa muuttaa vain viranhaltijan/työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä OAJ Päiväkodin kasvatushenkilöstön työaikamääräysten soveltamisesta Päiväkodin kasvatushenkilöstön työaika on KVTES:in liitteen 12 ja PTY-sopimuksen mukaan 38 tuntia ja 15 minuuttia. PT-sopimuksen mukaan työaika on 38 tuntia 20 minuuttia. Työaikaan sisältyy lasten kanssa tehtävää työtä ja muuta työtä. Muu työ jakaantuu sekä työpaikalla tehtävään työhön että työpaikan ulkopuolella tehtävään työhön. Muuhun työhön tulee esimiehen ohjeiden mukaan varata aikaa riittävästi. Lastentarhanopettajan opetus- ja kasvatustyö on sen luonteista, että se vaatii yhä enenemässä määrin aikaa suunnittelu- ja valmistelutyöhön. Muu työ tulisi käytännössä pääsääntöisesti tehdä talon ulkopuolella, koska lastentarhanopettajat joutuvat jatkuvasti tekemään suunnittelu- ja valmistelutyötä muualla kuin työpaikalla. Yleisesti on katsottu, että noin 8 % kasvatushenkilöstön työajasta kuluu muuhun työhön ja tämä tulee ottaa huomioon työajan käyttöä ja työvuoroluetteloa päiväkodeissa suunniteltaessa. Työpaikan ulkopuolista muuta työtä on mm. muu toiminnan suunnittelu ja valmistelu, kotikäynnit ja oman lapsiryhmän toiminnan suunnittelua. Tähän tulee varata aikaa riittävästi esimiehen ohjeiden mukaan. Muuhun työhön varattava aika riippuu päiväkodin tarpeesta ja se voi vaihdella viikottain. Talon ulkopuoliseen työhön varattavan ajan lisäksi tulee aikaa varata myös työpaikalla tehtävään muuhun työhön. Muuta työtä työpaikalla on mm. vanhempainillat, vanhempien tapaamiset ja toiminnan yhteinen suunnittelu. Jotta lakisääteinen esiopetus saataisiin tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettua, on kunnan ja PT-sopimuksen työaikamääräyksiin lisätty esiopettajia koskeva erityismääräys: Esiopetuksesta vastaavalle varataan tarpeellinen määrä aikaa opetussuunnitelman laatimiseen ja tarvittaessa myös lapsi- tai lapsiryhmäkohtaisen esiopetuksen suunnitelman tekemiseen. MKo

5 Kelpoisuusehdot täyttävän työaikaa koskevat erityismääräykset
NOPE Kelpoisuusehdot täyttävän työaikaa koskevat erityismääräykset Lapsiryhmän ulkopuoliseen toimintaan riittävästi aikaa (n. 8 %) yhteiseen ja oman lapsiryhmän toiminnan suunnitteluun osa ajasta voidaan käyttää työpaikan ulkopuolella lapsiryhmässä toimivalle johtajalle johtamiseen esiopetuksesta vastaavalle suunnitelmien tekemiseen lasten vanhempien tapaamisiin työvuoroluetteloa suunniteltaessa (KVTES, EK-SOSTES) Ylimääräinen vapaapäivä kutakin 2 täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohti, kuitenkin enintään 5 päivää/vuosi (ves-päivät) OAJ Päiväkodin kasvatushenkilöstön työaikamääräysten soveltamisesta Päiväkodin kasvatushenkilöstön työaika on KVTES:in liitteen 12 ja PTY-sopimuksen mukaan 38 tuntia ja 15 minuuttia. PT-sopimuksen mukaan työaika on 38 tuntia 20 minuuttia. Työaikaan sisältyy lasten kanssa tehtävää työtä ja muuta työtä. Muu työ jakaantuu sekä työpaikalla tehtävään työhön että työpaikan ulkopuolella tehtävään työhön. Muuhun työhön tulee esimiehen ohjeiden mukaan varata aikaa riittävästi. Lastentarhanopettajan opetus- ja kasvatustyö on sen luonteista, että se vaatii yhä enenemässä määrin aikaa suunnittelu- ja valmistelutyöhön. Muu työ tulisi käytännössä pääsääntöisesti tehdä talon ulkopuolella, koska lastentarhanopettajat joutuvat jatkuvasti tekemään suunnittelu- ja valmistelutyötä muualla kuin työpaikalla. Yleisesti on katsottu, että noin 8 % kasvatushenkilöstön työajasta kuluu muuhun työhön ja tämä tulee ottaa huomioon työajan käyttöä ja työvuoroluetteloa päiväkodeissa suunniteltaessa. Työpaikan ulkopuolista muuta työtä on mm. muu toiminnan suunnittelu ja valmistelu, kotikäynnit ja oman lapsiryhmän toiminnan suunnittelua. Tähän tulee varata aikaa riittävästi esimiehen ohjeiden mukaan. Muuhun työhön varattava aika riippuu päiväkodin tarpeesta ja se voi vaihdella viikottain. Talon ulkopuoliseen työhön varattavan ajan lisäksi tulee aikaa varata myös työpaikalla tehtävään muuhun työhön. Muuta työtä työpaikalla on mm. vanhempainillat, vanhempien tapaamiset ja toiminnan yhteinen suunnittelu. Jotta lakisääteinen esiopetus saataisiin tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettua, on kunnan ja PT-sopimuksen työaikamääräyksiin lisätty esiopettajia koskeva erityismääräys: Esiopetuksesta vastaavalle varataan tarpeellinen määrä aikaa opetussuunnitelman laatimiseen ja tarvittaessa myös lapsi- tai lapsiryhmäkohtaisen esiopetuksen suunnitelman tekemiseen. 5 MKo 5

6 Palkkausjärjestelmä KVTES
NOPE Palkkausjärjestelmä KVTES kielilisä, kertapalkkio, rekrytointilisä, määrävuosilisä Muut lisät ja palkkiot Tulospalkkio Toimintayksikön tulos Henkilökohtainen lisä Työtulokset, ammatinhallinta ja työkokemus Työn vaativuuteen perustuva lisä Tehtävän vaativuus TVA Hinnoittelukohdan mukainen vähimmäispalkka Peruspalkka Tehtäväkohtainen palkka MKo

7 Palkkahinnoittelun soveltamisohje KVTES liite 5
Tehtävän vaativuus Lapsiryhmän hoitoisuusaste Erityislapset Kulttuuri- ja kielitaustaltaan erilaiset lapset Keskenään eri-ikäiset lapset Lisätehtävä ja -vastuu Esiopetus Vastuu vaativasta tehtäväkokonaisuudesta Esimiesasema Toimintojen uudelleen järjestelyt

8 Vähimmäisperus- palkat 2016
KVTES AVAINTES SOSTES Päiväkodin-johtajat 2 604,69 2 413,15 2 563,95 2 528,09 2 287,86 2 298,24 2 278,69 Päiväkodin vastaavat 2 363,98 ELTO LTO 2 304,88 2 275,44 2 188,49 2 149,13 2 116,08

9 Työsuorituksen ja työkokemuksen vaikutus KVTES
NOPE Työsuorituksen ja työkokemuksen vaikutus KVTES Henkilökohtainen lisä Henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta Henkilökohtaiset taidot Työkokemuslisä Palvelusaika Virka- tai työsuhteessa ao. kuntaan/kuntayhtymään Muun työnantajan palveluksessa tehtävissä, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä Samasta ammattialasta on aina olennaista hyötyä Yritystoiminnassa, josta on olennaista hyötyä, enintään 5 v 5 vuotta  henkilökohtainen lisä 3 % 10 vuotta  henkilökohtainen lisä 8 % MKo

10 Henkilökohtainen lisä Lastentarhanopettaja KVTES
Henkilökohtainen lisä Lastentarhanopettaja KVTES Arviointitekijä Arviointiperuste Miten ilmenee käytännössä. Esimerkkejä Osaaminen Ammattitaito Monitaitoisuus Luovuus tiedot, taidot, lisäkoulutus kokonaisuuden hallinta ongelmatilanteista selviytyminen kyky johtaa tai toimia esimiehen sijaisena musikaalisuus, tms. taiteellinen lahjakkuus on suorittanut maisteritutkinnon tai musiikkileikkikoulunopettajan tms. koulutuksen, jota työnantaja voi hyödyntää osallistuu päiväkodin työvuoroluettelon laatimiseen ja ymmärtää toiminnan kokonaisuuden ratkaisee itsenäisesti ja luovasti ongelmatilanteita päiväkodin arjessa osaa toimia työtiiminsä pedagogisena johtajana soittotaitoinen Yhteistyökyky yhteistyön edistäminen omalla toiminnalla palautteen antaminen ja vastaanottaminen vanhempien kanssa käytävä yhteistyö tukee työtovereita ja lasten vanhempia kasvatuskumppaneina antaa keskustelevaa palautetta päivittäisestä toiminnasta ei arkaile keskustella vanhempien kanssa lapsen asioista Oma-aloitteisuus ja kehityshaluk-kuus itsensä kehittäminen ja kouluttaminen työyhteisön kehittämiseen osallistuminen osallistunut työnantajan tarjoamaan koulutukseen hankkinut itsenäisesti uusia pedagogisia valmiuksia perehtymällä xx-pedagogiikkaan osallistuu varhaiskasvatussuunnitelmatyöhön innostuneesti ja luovasti MKo

11 Työssäolopäivien veroisia päiviä KVTES ja AVAINTES
NOPE Työssäolopäivien veroisia päiviä KVTES ja AVAINTES vuosiloma sairausloma, jolta ehdoton oikeus palkkaan erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, tilapäinen hoitovapaa, poissaolo pakottavista perhesyistä lomautettuna enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan opintovapaa yhteensä 30 kalenteripäivää lomanmääräytymisvuoden aikana työn edellyttämää koulutusta varten myönnetty työ/virkavapaa enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan muu työ/virkavapaa enintään 30 kalenteripäivää lomanmääräytymisvuoden aikana edellyttäen, että on ollut lomanmääräytymisvuoden aikana työssä vähintään 22 työpäivää … MKo

12 Vuosiloma KVTES ja AVAINTES
NOPE Vuosiloma KVTES ja AVAINTES Lomanmääräytymisvuosi 1.4.‒31.3. Täysi lomanmääräytymiskuukausi työssä vähintään 35 työtuntia tai 14 työpäivää ja yhtäjaksoinen palvelussuhde on kestänyt vähintään 16 kalenteripäivää Lomakausi 2.5.‒30.9. Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana Lomakaudella vähintään 20 päivää tai 65 % 10 päivää ylittävän loman osan pitämisestä voidaan sopia toisin 15 vuosilomapäivää ylittävän osan voi säästää sopimalla siitä työnantajan kanssa AVAINTES: Jos on työssä lomakautena alle 6 työpäivää, vuosiloman pituus määräytyy B-taulukon mukaisesti, eli lomapäiviä tulee vähemmän. MKo

13 Vuosiloman pituus työpäivinä KVTES ja AVAINTES A-taulukko
NOPE Vuosiloman pituus työpäivinä KVTES ja AVAINTES A-taulukko Palvelus- aika 31.3. Täysiä lomanmääräytymiskuukausia lomanmääräytymisvuonna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 15 v 15 18 21 24 27 30 33 38 2. 1 v/5 v 20 22 26 28 3. 10 v 4. alle 1 v 13 17 19 23 KVTES palvelussuhde omassa kunnassa/ PTYTES nykyinen työsuhde jatkunut välittömästi ja yhtäjaksoisesti 6 kk ja vuosisidonnaiseen osaan/kokemuslisään oikeuttava palvelusaika vähintään 15 vuotta yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuosi tai välittömästi ja yhtäjaksoisesti 6 kk ja vuosisidonnaiseen osaan/kokemuslisään oikeuttava palvelusaika vähintään 5 vuotta Palveluksessa ja vuosisidonnaiseen osaan/kokemuslisään oikeuttava palvelusaika vähintään 10 vuotta Muut MKo

14 Lomaraha KVTES Kuukaudet x prosentit x heinäkuun varsinainen palkka
Palvelusaika mennessä omassa kunnassa Lomaraha/kk välittömästi ja yhtäjaksoisesti 6 kk ja henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseen osaan oikeuttava palvelusaika vähintään 15 vuotta 6 % välittömästi ja yhtäjaksoisesti 6 kk ja henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseen osaan oikeuttava palvelusaika vähintään 5 vuotta 5 % yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuosi muuten 4 % Kuukaudet x prosentit x heinäkuun varsinainen palkka Lomanmääräytymisvuoden lomanmääräytymiskuukaudet Maksetaan elokuussa, ellei paikallisesti toisin sovita

15 Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Harkinnanvarainen Ei subjektiivista oikeutta Myöntäminen ja palkallisuus työnantajan harkinnassa Henkilöstön yhdenmukainen kohtelu Kunnan omat periaatepäätökset  jäsensivut

16 Virkavapaa, työvapaa Lakeihin perustuvia
Perhevapaat Äitiysvapaa, erityisäitiysvapaa, vanhempainvapaa, osittainen vanhempainvapaa, isyysvapaa, hoitovapaa, osittainen hoitovapaa, tilapäinen hoitovapaa, poissaolo pakottavista perhesyistä Opintovapaa Virka- ja työehtosopimuksiin perustuvia Sairausloma Reservin kertausharjoitus ja väestönsuojelukoulutus 50- ja 60-vuotispäivä Oma vihkiäispäivä tai parisuhteen rekisteröimispäivä Lähiomaisen hautajaispäivä Kutsuntapäivä Työnantajan määräämä terveydenhoidollinen tutkimus ym. Välttämätön lääkärissä tai lääkärin määräämässä tutkimuksessa käynti Palkallisuus/palkattomuus selvitettävä (esimies, luottamusmies…)

17 Sairausloma-ajan palkka KVTES
Virantoimitus tai työsuhde on jo alkanut, ts. viranhaltija/työntekijä on aloittanut työnteon Palvelussuhde jatkunut välittömästi ennen sairauslomaa alle 60 kalenteripäivää vähintään 60 kalenteripäivää Saman kalenterivuoden aikana saman palvelussuhteen perusteella varsinainen palkka 14 kalenteripäivää (+ylitunnit) Saman kalenterivuoden aikana 60 kalenteripäivää varsinainen palkka (+ylitunnit) 120 kalenteripäivää 2/3 varsinaisesta palkasta (+ylitunnit) + harkinnanvaraisesti enintään 185 päivää enintään 2/3 palkasta

18 Ongelmia? Epäselviä tilanteita? Kysymyksiä?
OVTES Ongelmia? Epäselviä tilanteita? Kysymyksiä? Pyri selvittämään asia lähimmän esimiehen kanssa Jos asia ei selviä tai teillä on erimielisyyttä ota yhteyttä pikimmiten: Oman päiväkodin luottamusmies Työsuojelu- valtuutettu Yhdistyksen puheenjohtaja OAJ:n alueasiamies OAJ:n edunvalvontaosasto Pääluottamusmies 18 18

19 Tehtävien vaativuus ja henkilö-kohtainen pätevyyslisä EK-SOSTES
NOPE Tehtävien vaativuus ja henkilö-kohtainen pätevyyslisä EK-SOSTES Palkka määräytyy vähintään palkkaryhmän vähimmäispalkkaluokan perusteella Tehtävien vaativuus ja vastuu nostaa palkkatasoa esim. vastaava lto tai muu ohjausvastuu tai työtehtävät edellyttävät erityistä koulutusta tai kokemusta Euromääräinen lisä tai vähintään 1 G-palkkaluokka Henkilökohtainen pätevyyslisä Ammattitaito, työteho, työpanos Euromääräinen tai korkeampi palkkaluokka Toistaiseksi tai määräajaksi MKo

20 Esimerkkiarviointi AVAINTES Lastentarhanopettaja
Esimerkkiarviointi AVAINTES Lastentarhanopettaja Peruspalkan tasoon vaikuttavat Työtehtävien vaativuus Vastuu, lisätehtävät, monipuolisuus, työolot Esimiehen ja alaisen palkkojen tulee olla oikeassa suhteessa toisiinsa Ammattitaito Opettajuus, osaaminen, monitaitoisuus, valmiudet, sosiaaliset taidot, aloitteellisuus ja luovuus Työsuoritus työn laatu, työn määrä Arvioidaan samanaikaisesti MKo

21 Sairausloman, äitiysvapaan ja vuosiloman palkka
NOPE Sairausloman, äitiysvapaan ja vuosiloman palkka AVAINTES varsinainen palkka peruspalkka ja kokemuslisä muu peruspalkan luonteinen palkka taikka vastaavan luonteinen palkanlisä mm. määrävuosilisä, luottamusmieskorvaus ja syrjäseutulisä EK-SOSTES sairausloma ja äitiysloma täysi palkka vuosiloma kuukausipalkka loman alkaessa säännöllisenä työaikana tehtävän sunnuntai-, ilta-, yö- tai lauantaityön tuntikohtaisia lisiä vastaava lisäys vuosilomapalkkaan MKo

22 PTYTES LUKU 4 83-84 § EK-SOSTES 19 §
NOPE Lomaraha AVAINTES Nykyinen työsuhde mennessä Lomaraha/kk jatkunut välittömästi ja yhtäjaksoisesti vähintään 6 kk ja kokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa vähintään 15 vuotta 6 % jatkunut välittömästi ja yhtäjaksoisesti vähintään 6 kk ja kokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa vähintään 5 vuotta 5 % kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden Muuten 4 % Kuukaudet · prosentit · heinäkuun varsinainen palkka Lomanmääräytymisvuoden lomanmääräytymiskuukaudet Maksetaan elokuussa, ellei paikallisesti toisin sovita 22 PTYTES LUKU § EK-SOSTES 19 § MKo 22

23 Vuosiloma EK-SOSTES Lomanmääräytymisvuosi 1.4.‒31.3.
NOPE Vuosiloma EK-SOSTES Lomanmääräytymisvuosi 1.4.‒31.3. Täysi lomanmääräytymiskuukausi vähintään 14 työssäolopäivää tai vähintään 35 työtuntia Lomakausi 2.5.‒30.9. Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana 24 päivää kesälomaa ja talviloma 1.10.‒ 30.4. Lapinläänin alueella kesälomakausi on 1.6.‒30.9 5 viikkoa ylittävä loman osuus kesäloma- tai talvilomakaudella 12 päivää ylittävän loman osuuden voi siirtää seuraavan vuoden lomakauteen 18 päivää ylittävän loman osan voi jättää säästöön MKo

24 Vuosiloman pituus EK-SOSTES
NOPE Vuosiloman pituus EK-SOSTES 2 arkipäivää/lomanmääräytymiskuukausi 2,5 arkipäivää/lomanmääräytymiskuukausi, jos mennessä vähintään vuosi välitöntä palvelusta omalla työnantajalla 3 arkipäivää/lomanmääräytymiskuukausi, jos mennessä palveluslisään oikeuttavaa palvelusaikaa vähintään 15 vuotta 3 ylimääräistä vuosilomapäivää, jos mennessä vähintään 3 vuotta palvelusaikaa nykyisellä työnantajalla tai yhteensä vähintään 10 vuotta palveluslisäaikaa ja ansainnut vuosilomaa lomanmääräytymisvuonna vähintään 6 kk:lta 6 ylimääräistä vuosilomapäivää, jos oli palveluksessa ja vähintään 15 v palvelulisäaikaa ja ansainnut vuosilomaa lomanmääräytymisvuonna vähintään 6 kk:lta MKo

25 Työssäolopäivien veroisia päiviä EK-SOSTES
NOPE Työssäolopäivien veroisia päiviä EK-SOSTES Mm. äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, tilapäinen hoitovapaa ja pakottavista perhesyistä johtuva poissaolo sairaus tai tapaturma enintään 75 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa lääkinnällinen kuntoutus enintään 75 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa opintovapaa enintään 30 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa työnantajan suostumuksella työn edellyttämä koulutus 30 työpäivää lomauttaminen enintään 30 työpäivää reservin harjoitus tai ylimääräinen palvelus tai täydennyspalvelus MKo

26 Lomaraha EK-SOSTES 50 % ‒ vuosilomapäivät ‒ vuosilomapalkka/25
NOPE Lomaraha EK-SOSTES 50 % ‒ vuosilomapäivät ‒ vuosilomapalkka/25 Vuosilomapalkka = heinäkuun säännöllinen palkka + säännöllisenä työaikana tehtävää sunnuntai-, ilta-, yö- tai lauantaityötä vastaava lisäys Lomarahaa ei makseta lisälomapäivistä Maksetaan elokuussa ellei maksuajankohtaan sovita vähäisiä muutoksia työnantajan ja työntekijän välillä MKo


Lataa ppt "Palkkaus ja työaika varhaiskasvatuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google