Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoin tiede ja tutkimus 2014-2017 (ATT-hanke) Juha Haataja, Sami Niinimäki, Pirjo-Leena Forsström,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoin tiede ja tutkimus 2014-2017 (ATT-hanke) Juha Haataja, Sami Niinimäki, Pirjo-Leena Forsström,"— Esityksen transkriptio:

1 Avoin tiede ja tutkimus 2014-2017 (ATT-hanke) Juha Haataja, juha.haataja@minedu.fi Sami Niinimäki, sami.niinimaki@minedu.fi Pirjo-Leena Forsström, pirjo-leena.forsstrom@csc.fijuha.haataja@minedu.fisami.niinimaki@minedu.fipirjo-leena.forsstrom@csc.fi

2 Mitä on avoin tiede ja tutkimus?  Avoin tiede ja tutkimus tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa.  Keskeinen tavoite on tutkimusetiikan ja juridisen toimintaympäristön asettamissa rajoissa tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa ja käytettävissä.  Avoin tiede ja tutkimus sisältää käytäntöjä, kuten tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden (open access) edistäminen, tutkimusaineistojen avoin julkaiseminen, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntäminen, sekä tutkimusprosessin julkinen dokumentointi niin kutsutun avoimen muistikirjan menetelmällä.

3 Avoimuuden avulla edistetään tieteen ja tutkimuksen:  Perusolemusta (luotettavuus ja laatu)  Osaamista  Kestävää perustaa (hyödynnettävyys, saatavuus, suunnitelmallisuus)  Vaikuttavuutta

4 Avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyviä hyötyjä ovat mm.:  Tutkimuksen tehokkuuden kasvu (jo tuotettuja aineistoja ja menetelmiä voidaan hyödyntää, prosessien täsmentyminen)  Tieteellisen toimintamallin edistyminen (tietoisuus menetelmistä ja toimintatavoista kasvaa)  Tutkimustulosten laadun paraneminen ja fokuksen selkeytyminen (tiedon vahvistaminen ja todentaminen nopeutuu)  Uusien tutkimusideoiden synnyn nopeutuminen (tutkimuksen tulokset helposti ja ajantasaisesti hyödynnettävissä)  Kansalaisten sitouttaminen tieteeseen ja tieteellisen lukutaidon kasvu(tulokset ja menetelmät avoimesti nähtävillä)  Tutkimuksen taloudellisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden kasvu(tutkimustulokset ja menetelmät saadaan nopeasti liike-elämän ja päätöksentekijöiden käyttöön)

5 Muutoksia voidaan tukea esimerkiksi:  Kulttuurin muutoksen edistämisen kannusteilla. Avoimuudesta palkitseminen tai sen vaatiminen pitää kuvata selkeästi (indikaattorit, metriikka, uravaikutus).  Yhteistyötä ja yhteentoimivuutta edistämällä, mm. rakentamalla yhteistyöalustoja ja mahdollistamalla ja palkitsemalla yhteistyötä.  Tutkimuksen palveluiden ja tutkimusinfrastruktuurien kestävällä kehittämisellä. Nämä tulee suunnitella yhteentoimivuutta ajatellen, mahdollisuuksien mukaan avointa lähdekoodia, rajapintoja ja standardeja hyödyntäen.  Tunnistamalla avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvä osaaminen, ja sen kasvattamisen tukeminen.  Selkeiden avoimuuden politiikoiden ja ohjeiden laadinnalla joka toimijaryhmälle.

6 Avoin tiede ja tutkimus -hanke (ATT)  OKM on käynnistänyt tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) vuosille 2014-2017.  ATT-hanke määrittää kansallisen tahtotilan siten, että Suomen tutkimusjärjestelmän kilpailukyky ja laatu kasvaa.  ATT-hanke edistää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta ja avoimuutta sekä yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta.  Halutaan, että tutkijat käytännössä tietävät miten tutkimustulosten avoimuudessa tulee toimia.  Avoimuutta edistettäessä huolehditaan samalla innovaatiojärjestelmän kyvystä hyödyntää avointa tiedettä.  Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa.

7 Avoin tiede ja tutkimus 2009-2017 TUTA-hanke tilanneselvitys TTA-hanke yhteistyö ja palvelut Tiekartta ja arviointimalli 2009-2011 2011-2014 2014 Vuonna2017 Suomi on johtava maa tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa

8 AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA  Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta (http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut) julkaistiin marraskuussa 2014 etenemissuunnitelmaksi suomalaisille tutkijoille, tutkimusryhmille, tutkimusorganisaatioille, päättäjille, rahoittajille sekä kansalaisille avoimen tieteen ja tutkimuksen edellytyksien, hyödyntämisen ja käytännön soveltamisen edistämiseksi.http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut

9 ATT-tiekartan visio vuonna 2017

10 Tiekartan keskeiset toimenpiteet 2015-2017 2015 2016 Yritysten aktivointi Ehdotukset vertaisarvioinnin ja meritoitumisen kannusteiksi Käsikirjan täydentäminen Osaamistason selvitys Avoimuuden itsearviointi- työkalut Datan ja menetelmien kuvailumetatiedot Pitkäaikais- säilytyksen kehitys Tavoiteark- kitehtuurin julkaisu Palvelukartan laatiminen Tutkimusympäristöjen ja organisaatioiden avoimuuden nykytila Arkkiteh- tuuri Vertaisarviointi Professuu rit Avoimuuden verkostot Koulutus ja ohjeistus Seuranta Kansalaistieteen arviointimalli Koulutuspaketit Tulosten haku- ja hyödyntämispalve- luiden kehitys Julkaisujen tilannekuva Tiedon lukutaito Perusolemuksen vahvistaminen 2017 Menetelmä- opetus Poliitikkojen ja peruslinjausten laadinta Osaamisen vahvistaminen Serifikaatin suunnittelu Serifikaatin pilotti Kestävän perustan vahvistaminen Serifikaatti Kotimaisten julkaisujen pilotit Meritoitumisen tuki ja kannusteet käyttöön PAS PAS kehitys Selkeämmät roolit Ehdotus käyettävyyden indikaattoreiksi Vaikuttavuuden kasvattaminen Toiminta- kulttuuri

11 Avoimen tieteen ja tutkimuksen strategiaryhmä avointiede.fi/strategiaryhma  OKM on asettanut avoimen tieteen ja tutkimuksen strategiaryhmän ja asiantuntijaryhmän kaudelle 28.2.2014-31.12.2017  Strategiaryhmän tehtävänä on  avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitetilan määrittäminen vuodelle 2017 kolmessa toisiaan tukevassa kokonaisuudessa: tutkimusjulkaisut, tutkimusdata ja tutkimuksen menetelmät  kehittämistyön kansallinen koordinointi eri toimijoiden kesken näiden kolmen osakokonaisuuden alueella  lainsäädännöllisten ja hallinnollisten kehittämistarpeiden tunnistaminen ja ratkaisumahdollisuuksien selvittäminen  tutkimuslaitosuudistuksen hyödyntäminen avoimen tieteen näkökulmasta  kansainvälisesti avoimen tieteen ja tutkimuksen yhteistyön edistäminen sekä osaamisen kehittäminen  avoimen tieteen periaatteiden ja politiikkojen edistäminen.

12 Avoimen tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaryhmä avointiede.fi/asiantuntijaryhma  Asiantuntijaryhmän tehtävänä on  edistää käytännössä avoimen tieteen ja tutkimuksen palvelujen tuottajien ja käyttäjien vuoropuhelua  ohjata tarvittavien työryhmien työtä  ohjata kokonaisarkkitehtuurityötä  järjestää tarvittavia työpajoja ja täsmäselvityksiä.

13 ATT-hankkeen rakenteet Kolme kokonaisuutta 1. Tutkimuksen julkaisut  Julkaisun säilytys  Julkaisun metatietopalvelu  Julkaisun saatavuuspalvelut 2. Tutkimusdata  Datan säilytys  Datan metatietopalvelu  Datan saatavuuspalvelut 3. Tutkimusmenetelmät  Menetelmien säilytys  Menetelmien metatietopalvelu  Menetelmien saatavuuspalvelu Muutoksen tukeminen 4. Tutkimusympäristöt  Tutkimusinfrastruktuurit  Testi/kehitysympäristöt (esim. JulkICTlab)  Luvanvaraiset ympäristöt (sensitiivinen data) 5. Työkalut  Pääsynhallinta, identiteetinhallinta ja oikeuksienhallinta 6. Osaaminen  ”Avoimen tieteen käsikirja”  Avoimen tieteen koulutus  Datan hallinnan taidot osaksi korkeakouluopetusta

14 Avoimen tieteen ja tutkimuksen suorat panostukset (OKM)

15 Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja  Keskeinen väline avoimen tieteen edistämiseen on Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja.  Se on tarkoitettu tutkijoille, tutkimusryhmille, tutkimusorganisaatioille, päättäjille ja rahoittajille sekä kansalaisille auttamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen hyödyntämisessä ja edistämisessä.  lisätietoa avointiede.fi/kasikirja

16 Lähde: Avoimen tieteen käsikirja avointiede.fi Tutkimus- kysymys Aineiston keruu Käsittely Tulosten säilytys Pitkäaikais -säilytys Julkaisu ja jakelu Uudelleen- käyttö Avoimuus koko tutkimuksen syklissä

17 Kehitettävät kokonaisuudet 2015:  Tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytys Datanhallintasuunnitelmatyökalu  Tutkimusdatan kuvailupalvelu  Rinnakkaisarkistopalvelu  Tunnistepalvelut  Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki

18 Pilotoitavat toimintamallit 2015:  Avoimen tieteen koulutus  Kotimaisen julkaisemisen toiminta  Tutkimusainaistojen pitkäaikaissäilytys  Rinnakkaisarkistointi  Aineistonhallintasuunnitelma  Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki

19 Tietoa ATT-hankkeesta  Ajankohtaista tietoa avoimen tieteen tapahtumista, avoimeen tieteeseen liittyviä uutisia, jatkuvasti päivittyviä artikkeleja sekä lisätietoa Avoin tiede ja tutkimus ‑ hankkeesta : avointiede.fiavointiede.fi  Voit lukea ja tilata avoimen tieteen ja tutkimuksen uutiskirjeen sähköpostiisi osoitteesta avointiede.fi/uutiskirje  Osallistu tekemiseen:  Työryhmiin ja palvelutuotantoon: Pirjo-Leena Forsström, pääsihteeri, pirjo-leena.forsstrom@csc.fi, puh. 09 457 2273  Koulutukseen: avointiede.fi/kalenteri, att-koulutus@postit.csc.fi  Materiaalien tuottamiseen: avointiede@postit.csc.fi

20 Ota yhteyttä  Riitta Maijala, strategiaryhmän puheenjohtaja, OKM riitta.maijala@minedu.firiitta.maijala@minedu.fi  Juha Haataja, OKM juha.haataja@minedu.fijuha.haataja@minedu.fi  Sami Niinimäki, OKMsami.niinimaki@minedu.fisami.niinimaki@minedu.fi  Pirjo-Leena Forsström, ohjausryhmän puheenjohtaja, pääsihteeri, CSC pirjo- leena.forsstrom@csc.fipirjo- leena.forsstrom@csc.fi  Kommentoi: avointiede@postit.csc.fi Twitter: @AvoinTiede, Facebook: facebook.com/avointiede


Lataa ppt "Avoin tiede ja tutkimus 2014-2017 (ATT-hanke) Juha Haataja, Sami Niinimäki, Pirjo-Leena Forsström,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google