Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 InterRAI-MH (mielenterveyshoidon arviointijärjestelmä) = Resident (asukkaan/asiakkaan) = Assessment (arviointi) = Instrument (väline) Projektipäällikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 InterRAI-MH (mielenterveyshoidon arviointijärjestelmä) = Resident (asukkaan/asiakkaan) = Assessment (arviointi) = Instrument (väline) Projektipäällikkö."— Esityksen transkriptio:

1 1 InterRAI-MH (mielenterveyshoidon arviointijärjestelmä) = Resident (asukkaan/asiakkaan) = Assessment (arviointi) = Instrument (väline) Projektipäällikkö Tiina Puotiniemi, OYS Psykiatria

2 Tools DSM-IV SCIDBPRS MMPIetc. Rorschach HAM-D MMSE All useful for diagnoses/severity but not very helpful for care planning, quality improvement, or outcome measurement None are comprehensive Terry Rabinowitz, MD, DDS

3 Fact There are no “great” tools in psychiatry available that can help with care planning, quality improvement, or outcome measurement that work “globally” Terry Rabinowitz, MD, DDS

4 4Taustaa Kansainvälinen järjestelmä - Käytössä yli 20 maassa (n. 30) - RAI-MH kehitetty alun perin Kanadassa - Tutkimus ja kehittäminen Rai on Rai on Toiminnan arviointi- ja seurantajärjestelmä: hoidon+palvelun+johtamisen+ohjauksen apuväline koko palvelujärjestelmässä KUSTANNUKSETVAIKUTTAVUUS HOIDON LAATU RAIsoft Kattaa hoitoketjun Asiakaspohjainen Tieteellisesti kehitetty ja testattu Hyvä validiteetti ja reliabiliteetti Yhteinen kieli hoitajille ja päättäjille Atk-pohjainen, osana potilastietojärjestelmää

5 Kattaa hoito- ja palveluketjun POTILASTASO ALUE-, LAITOS- JA OSASTOTASO HOIDON SUUNNITTELUN APUVÄLINE JOHTAMISEN APUVÄLINE SOPIMUSOHJAUSKUNTATASO Käyttötasot RAIsoft Taustaa

6 Mistä RAI-vertailutietoa tuotetaan Hoidon laadusta ja vaikuttavuudesta Tuottavuudesta ja kustannuksista Henkilöstömitoituksesta ja -rakenteesta Asiakasrakenteesta Kliinisiä laatuindikaattoreita Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn mittareita Terveydentilaa kuvaavia mittareita Tuottavuus-indeksejä Hoitopäiväkustannus Kuormitusaste Mitoitus Rakenne Asiakasryhmittely Kustannuspaino RAIsoft

7 7 interRAI maat Pohjoismaat Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska, Suomi Eurooppa Alankomaat, Saksa, Sveitsi, Ranska, Iso Britannia Italia, Espanja, Tsekin Tasavalta, Viro Aasia/Australia Japani, Etelä Korea, Taiwan, Australia, Hong Kong, Uusi Seelanti Lähi-Itä Israel Pohjois- Amerikka Kanada USA RAIsoft

8 8 RAI SUOMESSA RAIsoft Suomessa RAI-järjestelmää on hyödynnetty vuodesta 2000 lähtien

9 RAI SUOMESSA Käyttöönotto RAI-LTCH laitoshoidossa 2000 → RAI-HC kotihoidossa 2002 → RAI-MH psykiatriassa 2006 → Kokeilu/pilotointi RAI-AC akuuttihoidossa 2005 → RAI-CA palvelutarpeen 2007 → arvioinnissa Palvelutarpeen arviointi Palliatiivisen hoidon RAI Palveluasumisen RAI Psykiatrisen hoidon RAI Kuntoutushoidon RAI Laitoshoidon RAI Akuuttihoidon RAI Kotihoidon RAI Vammaishoidon RAI RAIsoft

10 10 RAI SUOMESSA Mielenterveyshoidon järjestelmät Mielenterveyshoidon järjestelmät InterRAI ESP ( InterRAI ESP (Emergency Screener for Psychiatry) Psykiatrisen akuuttitilanteen RAI Psykiatrisen akuuttitilanteen RAI InterRAI MH ( InterRAI MH (Mental Health (MH) for In-Patient Psychiatry) Psykiatrisen sairaalahoidon RAI Psykiatrisen sairaalahoidon RAI InterRAI CMH InterRAI CMH (Community Mental Health) Psykiatrisen avohoidon RAI Psykiatrisen avohoidon RAI ESP MH CMH Sub-akuuttinen/pitkäaikaishoito RAIsoft

11 11 Toimin- takyvyn arviointi Kuntoutumisen edistäminen Hoitoketjut/ palvelun ohjaus Kustannus- vaikuttavuus Henkilöstömi- toitus Vertailutiedon saaminen Kokonaisvaltaisuus Systemaattisuus Tavoitteellisuus Moniammatillisuus Hoidon tulosten arviointi Asiakastason tarkastelu Osasto- ja laitostason tarkastelu: Laatua ja tehokkuutta vertaile- malla toimintayksikköjä Hoidon suun- nittelu Jatkuva käyttö Laatu- työsken- tely RAIsoft

12 12 InterRAI - MH arvioinnin osat Henkilötiedot Henkilötiedot Hoitoon tulo- ja taustatiedot Hoitoon tulo- ja taustatiedot Psyykkinen tila Psyykkinen tila Päihteiden käyttö tai muut riippuvuudet Päihteiden käyttö tai muut riippuvuudet Itsensä tai muiden vahingoittaminen Itsensä tai muiden vahingoittaminen Käyttäytyminen Käyttäytyminen Kognitio Kognitio Fyysinen toimintakyky Fyysinen toimintakyky Kommunikaatio ja näkökyky Kommunikaatio ja näkökyky Terveydentila Terveydentila Stressi ja trauma Stressi ja trauma Lääkitys Lääkitys Psykiatrisen palvelujärjestelmän käyttö ja hoitotoimenpiteet Psykiatrisen palvelujärjestelmän käyttö ja hoitotoimenpiteet Rajoittamistoimet ja tarkkailu Rajoittamistoimet ja tarkkailu Ravitsemus Ravitsemus Sosiaaliset suhteet Sosiaaliset suhteet Työtilanne, koulutus ja taloudellinen tilanne Työtilanne, koulutus ja taloudellinen tilanne Kotiuttamista tukevat voimavarat Kotiuttamista tukevat voimavarat Diagnostinen tieto Diagnostinen tieto Uloskirjaus Uloskirjaus Arviointitiedot Arviointitiedot RAIsoft

13 13 InterRAI - MH arviointi CAPs PSSCAGESRD QIS SCIPP BMI PAIN DRS NSSABS CPSIADLADL RAIsoft Aggressiivisen käyttäytymisen asteikko Positiivisten oireiden asteikko Negatiivisten oireiden asteikko Päihteiden käytön asteikko Masennuksen itsearviointi- asteikko Laadun indikaattori Potilasraken- neluokitus (hoitoisuus) PainoindeksiKipuasteikko Masennuksen asteikko -psyykkinen toimintakyky Päivittäiset toiminnot Kognitioasteikko -kognitiivinen toimintakyky Välinetoiminnot Hoidon suunnittelun apuväline MittaripatteristoMittaripatteristo

14 BMI (20-30) RAIsoft InterRAI-MH arviointi, mittarit Esim. PSS asteikko: Hallusinaatiot, aistiharhat Käskevät aistiharhat Harhaluulot Poikkeava epänormaali ajatuksen kulku

15

16

17 Ensimmäinen arviointi (20.11.2007) Oleellinen korjaus edelliseen arviointi (12.12.2007) 4 Ensimmäinen arvio (20.11.2007) 8 Oleellinen korjaus (12.12.2007) Päihteiden käyttö RAIsoft

18 18 CAP-ALUEET RAIsoft

19 RAI ja hoitosuunnitelman rakentaminen Asiakas tulee osastolle (1 pv) Asiakas Asiakkaan asiakirjat Omaiset Asiakas itse Omainen Omahoit./sh ottaa ptl vastaan ja syöttää RAI-taustatiedot tulopv RAI –tiedot syötetään koneelle ja lukitaan: omahoitaja (8.pv) Asiakkaan RAI –tiedonkeruu/ -arviointijakso alkaa. Omah. vastaa arvioinnista Omah./sh käy läpi RAPs/CAPs ja muut mittarit (8. pv). VOIMAVARAT ja ONGELMA-ALUEET; alustava priorisointi Hoitosuunnitelman laatiminen; omah./sh vastuussa suunnitelmasta, joka laaditaan tiimissä, jossa mukana: esim. omah., ptl, sh, toimintaterap., lääkäri Ptl:n yksilöllinen ja tavoitteellinen hoitosuun- nitelma valmis viim. 14 pvää tulopv:stä Muut hoitajat Lääkäri Muut asiantuntijat Vast.ottava hoitaja kerää muut tarpeelliset tiedot asiakkaan tulopäivänä Muut hoitajat, muut asiantuntijat Laaditaan tiimissä ptl:lle alustava hoitosuunnitelma (2 pv) RAIsoft

20 Hoitotyön prosessi PÄÄTÖKSENTEKO POTILAAN HOIDON TARPEEN MÄÄRITYS MDS RAI –mittarit CAPSs -lista POTILAAN HOIDON TAVOITTEET RAI –mit- tareiden asteikot POTILAAN HOIDON TOTEUTUS Hoitotyön menetelmien valinta ja hoidon toteutus POTILAAN HOIDON TULOSTEN ARVIOINTI MDS RAI –mit- tarit ja tulosten vertailu RAIsoft

21 Raportointi Henkilöraportti (yhteenveto raportti, jossa mittariarvot) Henkilöraportti (yhteenveto raportti, jossa mittariarvot) Osastotason raportit (kaikki potilaat ja muuttujien arvot) Osastotason raportit (kaikki potilaat ja muuttujien arvot) Osastoyhteenveto (kuvaa koko osaston tilannetta mittarikeskiarvoina, lisäksi ADL, CPS- ja Kipu –mittarin osalta hlö:t prosentuaalisina lukuina mittarin eri ryhmien suhteen) Osastoyhteenveto (kuvaa koko osaston tilannetta mittarikeskiarvoina, lisäksi ADL, CPS- ja Kipu –mittarin osalta hlö:t prosentuaalisina lukuina mittarin eri ryhmien suhteen) Aluetason raportit Aluetason raportit Koko sairaalan tason raportit Koko sairaalan tason raportit Mahdollistaa vertailun kansallisella ja kansainvälisellä tasolla Mahdollistaa vertailun kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 21 RAIsoft

22 Yhteistyö Kunnat, Vanhustyön keskusliitto, Folkhälsan, Helsingin Diakonissalaitos, Ikäinstituutti, Yksityiset palveluntuottajat www.finrai.org www.raisoft.com www.stakes.fi/finrai www.interrai.org RAIsoft

23

24

25 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Väkivaltaiset aikeetMuiden pelottelu tai väkivallalla uhkaileminen Muihin kohdistuva väkivalta 3 vrkn aikana 4-7 vrk sitten 8- 30pv sitten 31-365 vrk sitten yli vuosi sitten Ei koskaan Väkivalta

26 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Toistuvaa ahdistunutta valitusta tai terveydentilaan liittymättömiä huolenaiheita Epärealistisiksi tulkittavat pelonilmaisut Pakonomaiset ajatukset Pakonomainen käyttäytyminen Mieleentunkevia ajatuksia tai muistivälähdyksiä Paniikkijaksoja 3 2 1 0 3 = Oire on ilmennyt päivittäin viimeisten 3 pv aikana 2 = Oire on ilmennyt 1-2 pv kolmesta 1 = Oire on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viim. 3 pv aikana 0 = Oire ei ole havaittavissa Ahdistus

27 LINKKEJÄ http://www.interrai.org http://www.finrai.org http://info.stakes.fi/finrai http://raisoft.com


Lataa ppt "1 InterRAI-MH (mielenterveyshoidon arviointijärjestelmä) = Resident (asukkaan/asiakkaan) = Assessment (arviointi) = Instrument (väline) Projektipäällikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google