Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkimuksen vaiheet Aiheen valinta ja rajaaminen Ongelmien asettaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkimuksen vaiheet Aiheen valinta ja rajaaminen Ongelmien asettaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Tutkimuksen vaiheet Aiheen valinta ja rajaaminen Ongelmien asettaminen
Tutkimusmenetelmien ja -asetelmien valinta Aineiston kerääminen Aineiston analysointi Tulosten raportointi ja julkaiseminen

2 Tutkimuksen tekemisen muistilista kts. Liite 1.
Vaihe Tutkimus Kirjallisuuskatsaus Aiheen rajaus Uteliaisuus, kiinnostus, kokemus, kehittäminen, testaus, arviointi… Uuden tiedon, näkökulmien tai käytännön tarve… Tutkittavuus Ajankohtaisuus Merkitys, käyttöarvo, hyöty Resurssit ja voimavarat Valitse katsauksen aihe Tutkimus-kysymys/ hypoteesi Muotoile tutkimusongelma täsmällisiksi kysymyksiksi > Pääongelma > Alaongelmat Muotoile perusteltu tutkimusväite, jota testataan Muotoile kysymys, johon katsaus antaa vastauksen tai uutta tietoa Tutkimus-suunnitelma Tutkimussuunnitelmasta ilmenee Tutkimusasetelma Tutkittavat Menetelmät Aineiston analysointi Raportointi Suunnittele: Miten ja mistä haet kirjallisuutta Miten tietoja analysoidaan Aineiston hankinta Kutsu tutkittavat ja kerää aineisto suunnitelmassa kuvatuilla tiedonhankintamenetelmillä Kerää kirjallisuus ja lue se Riippuu käytetyistä menetelmistä Jäsentele aineistoa taulukoiksi ja kuvioiksi Aineiston ja tulosten kuvaus Taulukot ja kuvat Tutkimusraportin osat: tiivistelmä - johdanto ja kirjallisuus – ongelmat – asetelma ja menetelmät – tulokset – pohdinta ja johtopäätökset – kirjallisuusviitteet - kiitokset Kirjoita lopullinen katsaus – rakenne vapaampi kuin tutkimusraportin Kirjallisuusviitteet tarkasti Erota omat mielipiteet ja johtopäätökset

3 Terveystutkimuksen näkökulmat – mitä voidaan mitata? s. 18
1. Lääketieteellinen terveys * Paino, pituus, näkö, kuulo… * Laboratoriokokeet (virtsa, veri, kudosnäytteet…) * Sairaudet, kuolleisuus… * Lääkkeiden käyttö, lääkärissä käynti… 2. Toimintakyky – kotona, vapaa-aikana, työssä * Fyysinen: voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus, liikehallinta (koordinaatio, tasapaino, reaktiokyky) * Psyykkinen: havaitseminen, tarkkaavaisuus, muisti, oppiminen, ajattelu, päättely, lahjakkuus, kielitaito * Sosiaalinen: vuorovaikutus, sopeutuminen, kommunikointi o, persoonallisuus * Työkyky – työhyvinvointi, ergonomia 3. Koettu terveys ja hyvinvointi * Kivut, oireilu: aika intensiteetti, säännöllisyys, haitat, kuormittavuus… * Psyykkinen hyvinvointi, turvallisuus, mieliala, itsetunto, tyytyväisyys, onnellisuus, sosiaaliset suhteet… 4. Terveyskäyttäytyminen * Terveystottumukset, -tiedot, -asenteet, -motiivit * Liikunta, ravinto, lepo, seksuaalisuus, hygienia, päihteet…

4 Laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen vertailua
Laadullinen, kvalitatiivinen Määrällinen, kvantitatiivinen Tutkimuskohde Tutkimuskysymys Kokemus – Ajatus – Tulkinta - Merkitys Minkälainen? Miten? Mistä? Mitä? Yleisyys - Syy/seuraus – Muutokset Kuinka moni? Kuinka usein? Onko yhteys? Vaikuttaako? Suhde hypoteesiin Avoimia hypoteeseja Tuottaa uusia hypoteeseja Testaa hypoteeseja Tutkittavien valinta Harkinnanvaraisuus – tutkimuskysymys ohjaa valintaa, pienetkin määrät perustellusti ok Otanta ja otoksen tilastollinen edustavuus, suuri määrä tutkittavia Yleisimmät aineiston hankintamenetelmät Haastattelu, keskustelu, havainnointi Essee, piirros, artikkeli, kirja Mittaus, testit, kyselyt, rekisterit Valmiit, standardoidut mittarit ja laitteet Aineiston analysointi ja tulosten esittäminen Laadulliset analyysimenetelmät, aineiston luokittelu Sanallinen kuvailu ja tulkinta Esimerkit, otteet aineistosta Tilastolliset analyysimenetelmät Tulokset esitetään numeerisessa muodossa Päätelmien teko Yksityisestä yleiseen Yleisestä yksittäistapauksiin Vahvuus Kohteen syvällinen ymmärtäminen Tutkittavien ääni esille Tarkat ja luotettavat mittaukset Tulosten yleistettävyys Luotettavuuden edellytyksiä Aidot, luonnolliset tilanteet – tutkittavien ääni Uskottavuus, siirrettävyys, vahvistettavuus, neutraalius Validiteetti – mittarin pätevyys Reliabiliteetti – tutkimuksen luotettavuus / toistettavuus

5 Tutkimusasetelman valinta
Teoreettinen vai empiirinen? Laadullinen vai määrällinen? Poikittaistutkimus Trenditutkimus Tapaus-verrokkitutkimus Pitkittäistutkimus – Kohorttitutkimus - Seurantatutkimus Kokeellinen tutkimus l. interventio Satunnaistaminen Koe- ja kontrolliryhmä Kaksoissokkotutkimus Otos vai näyte?

6 Epidemiologia Väestötutkimusta - oppi sairauksien esiintyvyydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä Tyypillistä: Usein empiiristä, suunnitelmallinen havaintojen keräys Suuret väestöotokset - otoksen edustavuus tärkeää Kvantitatiivista ja tilastotiedettä soveltavaa, todennäköisyyspäätelmät Kerättävän tiedon tarkkuus, täsmällisyys ja luotettavuus Tuloksia sovelletaan terveysongelmien hallitsemiseksi Tiedonhankintamenetelminä mm. Kyselyt Erilaiset väestörekisterit, sairaus- ja kuolinsyyrekisterit Mittaukset, kokeet V oi perustua tutkittavien omaan ilmoitukseen tai terveydenhuollon keräämiin potilastietoihin Haasteita esim. kustannukset, pitkäaikaisuus, työläs tietojen keruu I Kuvaileva epidemiologia … perustietoa Terveydentilan ja sairauden vallitsevuus, esiintyvyys ja yleisyys väestössä Sairauden, riskitekijöiden, suojaavien tekijöiden ja terveystottumusten jakaantuminen väestössä: vertailu ja yhteyden tarkastelu: miehet/naiset – eri ikäryhmät – eri alueet – eri ammattiryhmät tms. Edustava satunnaisotos Poikkileikkaustutkimus yksilö- ja väestötasolla (tietyllä hetkellä) > Trenditutkimus (tietyllä aikajaksolla) II Analyyttinen epidemiologia …vaativammat tutkimusasetelmat Ilmaantuvuus, altiste-vastesuhde, syy-seuraussuhde Havainnoiva tutkimus > tukea syy-vaikutussuhteille Tapaus-verrokkitutkimus (altiste-vasteyhteys) Pitkittäistutkimus; Kohorttitutkimus (ilmaantuvuus ja riski) B. Kokeellinen tutkimus > syy-vaikutussuhteen osoittaminen, ilmiöiden välinen kausaalisuus, suuntasuhde Altistumisolojen kokeellinen muuttaminen  seuraukset Yksilö- ja väestöinterventiot


Lataa ppt "Tutkimuksen vaiheet Aiheen valinta ja rajaaminen Ongelmien asettaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google