Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuvat ja tukiviittomat opetuksen tukena

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuvat ja tukiviittomat opetuksen tukena"— Esityksen transkriptio:

1 Kuvat ja tukiviittomat opetuksen tukena
Mari Loimusto ja Hannaleena Lehtiranta Salon perusopetuksen opettajatyöpäivä

2 Esittely Esimerkkejä kuvien käytöstä Tukiviittomien opettelua Kuvamateriaalin työstämistä Arviointi

3 OPS 2016 Arvot Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen
- arvokas sellaisena kuin on - tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea - oppimisesta ja hyvinvoinnista välitetään Oppilaan kokemus osallisuudesta Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Kulttuurinen moninaisuus rikkautena, aito vuorovaikutus ja yhteisöllisyys

4 OPS 2016 Oppimiskäsitys Oppilas aktiivinen toimija
Oppimisen, kokemusten ja tunteiden reflektointi Oppimisen ilo ja myönteiset tunnekokemukset Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa Oppilasta ohjataan tiedostamaan oma tapa oppia Kielitietoinen koulu Kielitietoinen koulu: kielen keskeisyys kasvamisessa, oppimisessa, yhteistoiminnassa, identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan Sosiaalistumisessa. Kielet ovat oppimisen kohde ja väline Jokainen opettaja on kielellinen malli ja oman oppiaineensa kielen opettaja. Jokaisella oppiaineella oma kieli oma tekstikäytäntö oma käsitteistö oma symbolijärjestelmä

5 Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi AAC - Augmentative and Alternative Communication
Eleet ja olemuskieli Viittomat Esineillä kommunikointi Kuvilla kommunikointi jne. Tukikeinot käytössä väliaikaisesti tai koko läpi elämän Eri tukikeinot rinnaikkain ja toisiaan täydentäen Lähtökohtana positiivisuus ja ratkaisukeskeisyys

6 Ketkä hyötyvät? Erityisesti lapset joilla on kielellistä vaikeutta
muu äidinkieli kuin suomi kehitysvamma tai autismin kirjon piirteitä tarkkaavaisuuden pulmia vaikeuksia toiminnanohjauksessa ja/tai hahmottamisessa vaikeuksia tunteiden hallinnassa →KAIKKI HYÖTYVÄT! Paitsi jos on visuaalisen hahmottamisen ongelma Tarkkaavaisuuden pulmat: Käyttäytyminen: vaikeus toimia ohjeiden, sääntöjen, vaatimusten mukaisesti Työskentely ja oppiminen: vaikeus kohdistaa ja ylläpitää tarkkaavaisuutta tehtävän kannalta mielekkäästi; vaikeus suunnitella ja arvioida toimintaa tehtävätilanteissa Tunteet: vaikeus hillitä tunteita ja ilmaista niitä suotavalla tava ADHD (diagnostiset kriteerit): tarkkaamattomuus. impulsiivinen käytös, motorinen levottomuus

7 Miksi? Lisätään osallisuutta ja osallistumista
Voidaan kompensoida erityisvaikeuksia Kuvat ovat luonnollinen osa ympäristöämme Kuvat ja viittomat kiinnittävät huomion ja kuviin voidaan palata Monilla visuaaliset taidot ovat vahvemmat kuin auditiiviset Aikuinen muuttaa puhettaan hitaammaksi ja selkeämmäksi Vältytään oppilaan komentamiselta ja moittimiselta Useat ihmiset oppivat helpoiten näköhavainnon tai mielikuvien kautta. Tutkimusten mukaan ihmiset omaksuvat asiat tehokkaimmin visuaalisten viestien avulla, jopa 80 % paremmin kuin pelkästä puheesta. Ympärillä oleva yhteiskuntamme on täynnä kuvia Kuva konkreettinen ja pysyvä, rauhoittaa Motivoi lasta yrittämään itse, OMATOIMISUUS Onnistumisen kokemuksia → ITSETUNTO!! .

8 Kuvat ymmärtämisen ja toiminnanohjauksen tukena
Toiminnanohjausnippu Toiminnanohjausvalikko Kuva: Kuvat käyttöön, visualisointi kommunikoinnin ja käyttäytymisen tukena

9 Toiminnanohjauksen tueksi - ympäristön, ajan ja toiminnan hahmottaminen
Toiminnan pilkkominen osiin - toiminnanohjausliuska - sosiaalinen tarina Strukturoitu opetus Ajan hahmottaminen: - Kalenteri - Lukujärjestys - Tilannelukujärjestys - Muutos-kortti Tilaineisiin, joihin oppilas toistuvasti tarvitsee apua Toiminnanohjausliuska: Tehtävä pilkottu vaiheisiin ja kuvitettu Esim riisuminen TAVOITE: oppilas oppii väihtetllen ohjaamaan omaa toimintaansa ITSENÄISESTI kuvien avulla ja mahdollisesti ilman niitä Esim koetilantesessa tai matikan tehtävässä Suunnittelen – välineet esiiin- teen tehtävän – tarkistan-teen muutokset Sosiaaliset tarinat ks word tiedostot tilanteiden ennakointiin ja konfliktien läpikäyntiin

10 Viittaamisen prosessi. Punaisella pohjalla ei-toivottu malli
Vihreällä pohjalla toitottu käyttäytymismalli Kuva: Kuvat käyttöön, visualisointi kommunikoinnin ja käyttäytymisen tukena

11 toiminnanohjauksen keskeisiä vaiheita  • ennakointi ja suunnittelu, • työskentelyn joustava toteutus ja • toiminnan arviointi suhteessa tavoitteeseen ja suunnitelmaan.

12 Rutiinit tärkeitä, luo turvallisuutta, rauhoittavat käyttäytymistä
Kalenteri Kansainväliset viikonpäivävärit Aamupiiri Tukee ajanhahmotuksen kehittymistä Auttaa niitä joille muutokset ja siirtymät vaikeita → tilanteiden ennakoimista ja osittamista, oikeaan käytökseen ohjaamista, Palkitsemista, kärsivällisyyttä tukea taitoa, timetimer

13 Kuvat: http://papunet.net/kuvatyokalu/fi

14 Ilmaisun tukeminen Kuva: Mallinnuskuvia tilanteisiin, joissa oppilas toistuvasti toimii ei-toivotulla tavalla Kuvat: Kuvat käyttöön, visualisointi kommunikoinnin ja käyttäytymisen tukena

15 Kerrontakuvastot ja kuvat kerronnan apuna
Jos muistamisen ja nimeämisen vaikeuksia epäselvä puhe suppea sanavarasto Kuva: Kuvat käyttöön, visualisointi kommunikoinnin ja käyttäytymisen tukena

16 Kuvitetut sanastot ja käsitekartat
Helpottavat käsitteiden ja suhteiden ymmärtämistä sanavaraston kartuttamista mieleen painamista ja palauttamista

17 Tunnekuvat Tunnemittari
Kuva: Kuvat käyttöön, visualisointi kommunikoinnin ja käyttäytymisen tukena Tunnemittari

18 Haastavan käyttäytymisen vähentäminen
Kun oppilas tuntee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi, uhmakkuus vähenee ja yhteistyöhalu kasvaa. syy-seurausliuskat sosiaaliset tarinat suuttumis- ja riitatilanteisiin, siirtymiin, ruokailutilanteisiin

19

20 Liikennevalot Keltainen ja punainen kortti Jousto, muutos, hidastus
Kuvat: Kuvat käyttöön, visualisointi kommunikoinnin ja käyttäytymisen tukena

21 Säännöt kuvina seinällä Selkeys Lyhyet säännöt Myönteinen muoto
Säännöt, ohjeet ja sopimukset Selkeiksi Lyhyiksi Myönteisiksi (kerro, mitä haluavat tekevän)

22 Sopimukset: Ensin... sitten
Motivointi -taitojen näkyväksi tekeminen - palkkiojärjestelmät, sopimukset Motivointi perustelut oppimisen tärkeydestä ja siitä saatavasta hyödystä, palkkiojärjestelmät, tavoitetaulukot, sopimukset, taitojen näkyväksi tekeminen, eteneminen helpommasta vaikeampaan onnistumisen takaaminen

23 Tukiviittomat Tukiviittomilla tuetaan samanaikaista puhetta
Viitotaan keskeiset sanat Käytetyt viittomat ovat viittomakielen perusviittomia Eivät estä puheen kehitystä, vaan tukevat sitä ja kielellistä tietoisuutta Viittomakieli – viitottu puhe - tukiviittomat

24 Lähteet ja materiaaleja
Hepola S. & Vaaraniemi T. (2013): Kuvat käyttöön, visualisointi kommunikoinnin ja käyttäytymisen tukena, Puheterapeuttien Kustannus Oy Papunet Neptunus-sivusto - Tulostettavia pdf-tiedostoja, esim. kouluun oppiaineet, tunteiden hahmotus, kiukun hallinta, osittaminen Toimiva arki visuaalisin keinoin Suomen viittomakielten verkkosanakirja tablettisovellukset Viito ja SignitForward Kuvia Marian ja Keskustan koululta


Lataa ppt "Kuvat ja tukiviittomat opetuksen tukena"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google