Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Tutkimusdata ja tieteen etiikka Tutkijat verkoilla –kurssi 4.3.2010 Helsingin yliopisto Arja Kuula Kehittämispäällikkö Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Tutkimusdata ja tieteen etiikka Tutkijat verkoilla –kurssi 4.3.2010 Helsingin yliopisto Arja Kuula Kehittämispäällikkö Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto."— Esityksen transkriptio:

1 1 Tutkimusdata ja tieteen etiikka Tutkijat verkoilla –kurssi 4.3.2010 Helsingin yliopisto Arja Kuula Kehittämispäällikkö Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto arja.kuula@uta.fi

2 2 Aiheitani tänään Tutkimusaineistojen avoin saatavuus Tutkimuskulttuurin haasteet aineistojen avoimuudessa Tietoarkisto www.fsd.uta.fiwww.fsd.uta.fi Tutkimusaineistojen tiedonhallinta

3 3 Tieteen avoimuus Tieteen avoimuuden perusperiaatteita ovat objektiivisuus, kriittisyys, autonomisuus ja edistyvyys Avoimuuden periaate rajautui käytännössä pitkään koskemaan vain tutkimusjulkaisuja Tietotekninen kehitys laajentanut avoimuuden kattamaan myös tutkimusaineistot –Käytännön tarpeet (esim. meteorologinen data ja epidemioita koskeva data) –Julkisesti rahoitettavien aineistojen tehokas käyttö –Tieteen kontrolloitavuus ja edistyvyys

4 4 Datapolitiikat Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen keinoja edistää tutkimusaineistojen avoimuutta suosittamalla tai vaatimalla tutkimusaineistojen saattamista tiedeyhteisön käyttöön European Research Council, Medical research council (UK), Economic and Social Research Council ESRC (UK), National Insitutes of Health (USA), National science Foundation (USA), Suomen Akatemia –Eri keinoja: suositus, ohjaus, vaatimus, ’datarahoitus’, rahoituspäätöksen kriteeri Tiedejulkaisujen datapolitiikat (erityisesti luonnontieteissä ja biotieteissä, mutta myös psykologiassa, taloustieteissä, politiikan tutkimuksessa)

5 5 Tutkimuskulttuurin haasteet aineistojen avoimuudessa Kuka omistaa aineistot? Akateeminen kilpailu Ensikäyttöoikeus Eettiset kysymykset ja tietosuoja Kannustimet –Tutkimusrahoitus –Kansainväliset julkaisut –Viittausten määrä

6 6 Tutkimusetiikka TENK: Eettiset periaatteet ihmistieteissä (2010) –Tutkittavan suostumus voi olla yksilöity tai yleinen. Yleiseen suostumukseen voidaan liittää ehtoja siitä, missä muodossa aineisto tallennetaan ja arkistoidaan ja millä ehdoin sitä saadaan käyttää tulevissa tutkimuksissa. –Käyttötarkoituksen osalta yksilöivä suostumus on perusteltavissa sillä, että aineistoa ei pystytä anonymisoimaan ja tunnisteellisen aineiston arkistointi jatkotutkimuksia varten olisi mitä ilmeisimmin haitallista tutkittaville.

7 7 Tutkimusetiikka (jatkuu) TENK: Eettiset periaatteet ihmistieteissä (2010) –Ihmistieteisiin luettavat tutkimukset eivät ole aina uudelleen toistettavissa, mutta tiedeyhteisöllä tulee olla mahdollisuus tarvittaessa todentaa tutkimustuloksia tutkimuksessa analysoiduista aineistoista. Avoimuus on tiedettä keskeisesti määrittävä piirre ja myös edellytys tieteellisen tiedon pätevyyden testaamiselle, kriittiselle arvioinnille ja samalla tieteen edistymiselle. –Huolella jatkotutkimuksiin arkistoidut aineistot vähentävät tarvetta kerätä tarpeettomasti tunnisteellisia tutkimusaineistoja. –Arkistointi myös vähentää pieniin väestöryhmiin kohdistuvaa tutkimuspainetta. –Erityisen tärkeää on arkistoida jatkotutkimuksiin kulttuurisesti, historiallisesti ja tutkimuksellisesti merkittävät tutkimusaineistot. –Yksityisyyden suojasta huolehditaan tarvittaessa tehtävillä aineiston anonymisointitoimenpiteillä ja aineiston jatkokäytön säätelyllä.

8 8 Tutkimusaineiston luottamuksellisuus Jos aineisto kerätään suoraan tutkittavilta, säilytys-, arkistointi- ja anonymisointiratkaisuihin vaikuttaa ratkaisevasti se, miten tutkittavia on informoitumiten tutkittavia on informoitu Luottamuksellisuus: on noudatettava niitä lupauksia ja sopimuksia, joita tunnisteellisen aineiston käytöstä on annettu tutkittaville –tunnisteellinen = henkilötietoja sisältävä aineisto –henkilötieto = henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi Henkilötietolaki: tunnisteellisia aineistoja voi käyttää tieteelliseen tutkimukseen silloin, kun se on tarkoituksenmukaista, suunniteltua ja asiallisesti perusteltua.Henkilötietolaki

9 9 Vanhat tunnisteelliset tutkimus- aineistot voidaan arkistoida myöhempää tieteellistä tutkimuskäyttöä varten, jos –siitä on alun alkaen tutkittavia informoitu tai –aineisto anonymisoidaan tai –tutkittaviin otetaan jälkikäteen yhteyttä ja pyydetään suostumusta tai –aineiston arkistointiin haetaan lupaa arkistolaitokselta

10 10 Tutkijoiden tyypillisimmät huolet Tunnistettavuus –Tutkimusaineistoja pitää voida tutkia tarkkuudella, joka ei ole tutkimusjulkaisuissa mahdollista Aineistojen väärinkäyttö –Arkistoaineistoista yksittäisten henkilöiden etsiminen rikkoo lakia ja tutkimuseettisiä periaatteita –Tietojen luovuttaminen viranomaisille on myös rikos (tosin esim. rikoksia koskevat tiedot ovat usein vanhentuneita) –Juoruilu aineiston yksittäisiä henkilöitä koskevista asioista on myös rikos ja tutkijan maineelle ammatillinen itsemurha

11 11 Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD) Perustettu Suomen Akatemian aloitteesta, toiminta alkoi 1999 Arkistoi ja jakaa empiirisiä tutkimusaineistoja Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluresurssi Palvelee tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita Palvelut maksuttomia (OPM rahoittaa) Erillinen laitos Tampereen yliopiston yhteydessä http://www.fsd.uta.fi/

12 12 Tietoarkiston toiminta Aineistovarannossa 2009 noin 1000 tutkimusaineistoa – kvantitatiivisia 902 – kvalitatiivisia 118 (osa vain kuvailtu) – kotimaisia ja kansainvälisiä aineistosarjoja

13 13 Tarkoittaa sitä, että tutkimusaineistot (data) ja niihin liittyvä kuvaileva tieto (metatieto, metadata) on luotu, tallennettu ja järjestetty siten, että aineiston säilyy käyttökuntoisena ja luotettavana ja että tietosuoja ja tietoturva on varmistettu aineiston koko elinkaaren ajan. Tutkimusaineistojen tiedonhallinta

14 14 Tutkimusaineiston tiedonhallinta projektin aikana Tiedonhallintasuunnitelma jo ennen aineiston keruuta:Tiedonhallintasuunnitelma –Datan tekijän- ja käyttöoikeuksista sopiminen –Tutkittavien informointiTutkittavien informointi –Jos kerääjä ulkopuolinen organisaatio, tarkkana tarjouspyynnön kanssa! Keruun jälkeen: –Datatiedostojen säilytys, käsittely (havaintomatriisin käsittely, kvalidatan käsittely, anonymisointi) ja dokumentointi asianmukaisestisäilytyshavaintomatriisin käsittely kvalidatananonymisointidokumentointi –Arkistointi (tai tarvittaessa tutkimusaineiston tuhoaminen) Tietoarkisto auttaa tutkijoita puhelimitse, sähköpostitse ja verkkoresursseillaan:


Lataa ppt "1 Tutkimusdata ja tieteen etiikka Tutkijat verkoilla –kurssi 4.3.2010 Helsingin yliopisto Arja Kuula Kehittämispäällikkö Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google