Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ainedidaktiikka 1 Uskonto 68149

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ainedidaktiikka 1 Uskonto 68149"— Esityksen transkriptio:

1 Ainedidaktiikka 1 Uskonto 68149
LUENTO 1: Holistinen kasvatus Martin Ubani, FT, TM Uskonnon didaktiikan yliopistonlehtori SOKLA

2 Holistinen kasvatus ja koulun uskonnonopetus
Vitruvian Man, Leonardo da Vinci (1492), Gallerie dell'Accademia, Venetsia, Italia

3 Orientaatiotehtävä Vitruvian Man, Leonardo da Vinci (1492), Gallerie dell'Accademia, Venetsia, Italia

4 Orientaatiotehtävä Kognitiivinen Psykologinen Eksistentiaalinen
Moraalinen Uskonnollinen Kulttuurinen Sosiaalinen Affektiivinen Fyysinen Vitruvian Man, Leonardo da Vinci (1492), Gallerie dell'Accademia, Venetsia, Italia

5 Holistinen ihmiskäsitys
Kognitiivinen Psykologinen SPIRITUAALINEN Eksistentiaalinen PERSOONA Moraalinen Uskonnollinen Kulttuurinen Sosiaalinen Affektiivinen Fyysinen Vitruvian Man, Leonardo da Vinci (1492), Gallerie dell'Accademia, Venetsia, Italia

6 Kokonaisvaltainen kasvatus
Holistic Education 1980-luvulla Vuoden 1989 YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista (Artikla 27): lapsella on oikeus ”hänen ruumiillisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta riittävään elintasoon”. Iso-Britannia: Spiritualiteetti opetussuunnitelman läpäisevä teema: “Koulujen opetussuunnitelmien on tuettava oppilaiden spirituaalista, moraalista, kulttuurista, mentaalista ja fyysistä kehitystä.”(ERA 1988,1)

7 Kokonaisvaltainen kasvatus Suomessa
1980-luvulla suomalaiseen kasvatustieteeseen (Hirsjärvi,…) Ihmisoikeuskeskustelu ja YK (Peruskoulun opetuksen ohjeet 1985) Hannele Niemi (1991) Uskonnon didaktiikka. Oppilaasta elämän subjektiksi Sosiaalinen relevanssi: Välineellinen, yhteiskunnallinen merkitys Persoonallinen relevanssi: Kognitiivinen ja affektiivinen mielekkyys Tietoa pidetään tärkeänä Tieto koetaan merkitykselliseksi →Oppimisen yhteys oppilaan persoonallisuuteen, elämänvaiheeseen, arvoihin Suomi: Pyritään tukemaan oppilaan monipuolista kehitystä (POPS 2003/2004)

8 Kokonaisvaltainen kasvatus
Epäyhtenäinen liike, väljä ideologia, humanistista progressiivista pedagogiikkaa Holistisuus syntyy aina suhteessa edelliseen paradigmaan tms. Kasvava ulottuvuuksien lista Kritiikki yksiulotteista ihmiskäsitystä vastaan: vs.: Kognitiivinen orientaatio - kokemuksellisuus Reduktionismi, sirpaleisuus, mekanistisuus Holistinen lähestymistapa painottaa, että kaikki on olemassa suhteessa (ei irrallisena), yhteyden ja merkityksen kontekstissa. jokainen yksittäinen muutos tai tapahtuma aiheuttaa asioiden uudelleenryhmittelyä yksilön merkitysrakennelmassa (maailmasuhteessa) (Miller 2000).

9 Kokonaisvaltainen kasvatus
Lahjakkuustutkimus: Howard Gardner (1983) ja moniälykkyys (MI) Lahjakkuus: Kykyä ongelmanratkaisuun ja tietyssä kulttuurissa arvostetun produktin tuottamiseen Perimä asettaa potentiaalin haarukan ja ympäristö mahdollistaa lahjakkuuden toteutumisen haarukan sisällä (Nature-Nurture) Loogis-matemaattinen Spatiaalinen Musikaalinen Kehollis-kinesteettinen Interpersoonallinen Intrapersonallinen Naturalistinen Moraalinen?, Emotionaalinen? Eksistentiaalis-spirituaalinen? IQ-perinne ja etiikka: nerot? idiootit/imbesillit?

10 Kokonaisvaltainen kasvatus
Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys uskontokasvatuksessa (Hull 2002) Ihmisyydessä samanaikaisesti spirituaalinen, moraalinen, kulttuurinen, mentaalinen ja fyysinen ulottuvuus sekä sosiaalinen ulottuvuus Ihmisyyden ymmärtäminen edellyttää tietoisuutta kaikista ulottuvuuksista Ihmistä (käyttäytymistä, ihmisyyden toteutumista) voidaan lähestyä kustakin näkökulmasta Spirituaalinen elämä ei rajattu kirkkoon vaan koko inhimillisen elämän alueelle (vrt. fyysinen tms.) Lapsen spiritualiteetti käsitetään valmiiksi mutta muotoutuvaksi ja jäsentyväksi (vrt. kehitysvaihemallit)

11 Kokonaisvaltainen kasvatus
Kokonaisvaltainen kasvatus ja suomalainen koulu Konstruktivistinen oppimiskäsitys: kognitiivinen painotus Ohut tulkinta: eri oppiaineet edustavat eksklusiivisesti holistisen ihmiskäsityksen eri alueita Haaste 1: Eri alueiden läpäisevyys ops:ssa? Haaste 2: Ihmisyyden sirpaloituminen Voimakas tulkinta: Kaikki oppiaineet koskettavat eri ulottuvuuksia Haaste 1: Uskonnonopetuksen rooli spiritualiteetin kehityksessä? Haaste 2: Muiden oppiaineiden rooli spiritualiteetin kehityksessä? Haaste 3: Millainen spiritualiteetti? Eri katsomukset? Eri aineet?

12 Uskonto holistisena oppiaineena
Spiritualiteetti kouluopetuksessa? Elämänkatsomus? Eksistentiaalinen ulottuvuus Suomessa: ”elämänkysymykset” tai ”eksistentiaalinen pohdinta”. Käsittele yksilön elämän ja olemassaolon perusteita suhteessa hänen persoonaansa (Tamminen 1988, 8-9; vrt. Niemi 1987; 2006). Existential search: korostaa yksilön eksistentiaalisen elämän intentionaalista ja dynaamista luonnetta yksilön pyrkimys tunnistaa, artikuloida, ylläpitää tai muuntaa omaa spirituaalista elämäänsä (Emmons & Paloutzian 2003, 382). ”position ottaminen suhteessa elämään” (Ubani 2007) eli ”oppilaasta elämän subjekti” (Niemi 1991) ”vastaus elämälle” (ks. Frankl 2000) eli

13 Uskonto holistisena oppiaineena
Integroitunut ihmiskäsitys opetuksen lähtökohtana Oppitunnilla läsnä koko ihmisyys eri ulottuvuuksineen Eksistentiaalisen relevanssin tiedostaminen: ”suhteen laatu” Suhteen laatu traditioon yksilöllinen (kulttuurinen, sosiaalinen, moraalinen, eksistentiaalinen tms.) Integroiva ihmisyyden käsittely Tila eri ulottuvuuksien integroivalle käsittelylle Hierarkinen malli (vrt. Hull 2002), jossa uskonnonopetuksessa eksistentiaalinen ulottuvuus yläkäsite Kaikki oppiaineet antavat aineksia oppilaan elämänkatsomuksen jäsentämiselle (Noddings 1993) Historia: Kuka olen suhteessa aikaan, yhteiskuntaan?; Maantiede: Mistä tulen?; Liikunta: Mihin pystyn? Miten koen kehoni?; Kuvaamataito: Minä kulttuuria luovana/osallisena kulttuurista… Menetelmällinen integraatio

14 Uskonto holistisena oppiaineena
Uskonnonopetus ja eksistentiaalinen ulottuvuus Uskonnollisen tradition roolin uudelleenmäärittyminen Vrt. kasteopetus Koulussa uskontoa tarkastellaan eksistentiaalisesta ulottuvuudesta käsin, ei toisin päin Kasvua suhteessa traditioon, ei kasvua traditioon Uskonto tarjoaa totuusväitteistä koostuvan rakenteen sekä käsitteistön eksistentiaalisen ja yliluonnollisen ulottuvuuden jäsentämiseen (kokemukset tms.) Koulun uskonnonopetuksen erityisalue lapsen spirituaalinen kehitys: Eksistentiaalisen ulottuvuuden artikulaation tukeminen: suhde omaan katsomukselliseen traditioon (totuus, arvot, riitit) suhde Jumalaan/tuonpuoleiseen suhde elämäntarkoitukseen

15 Miten uskonto voi tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä?
Pohdintatehtävä Miten uskonto voi tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä? Pohtikaa ryhmissä uskonnonopetuksen luonnetta eri relevanssialueista käsin (kulttuurinen, sosiaalinen, moraalinen, eksistentiaalinen/spirituaalinen, kognitiivinen, psykologinen, emotionaalinen) Kuva: Päivi Hintsanen

16 "Nyt saat salaisuuteni. Se on hyvin yksinkertainen:
"Hyvästi," kettu sanoi. "Nyt saat salaisuuteni. Se on hyvin yksinkertainen: Ainoastaan sydämellään näkee hyvin; tärkeimpiä asioita ei näe silmillä." "Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä," pikku prinssi toisti paremmin muistaakseen. ”Pikku prinssi”, Antoine de Saint-Exupery Kuva: Päivi Hintsanen


Lataa ppt "Ainedidaktiikka 1 Uskonto 68149"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google