Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT"— Esityksen transkriptio:

1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain ja erillislakien mukaiset palvelut

2 Sosiaalihuoltolaki Sosiaalipalvelut Sosiaaliavustukset Toimeentulotuki
Sosiaalihuollosta ja sosiaaliturvasta tiedottaminen Ohjaus ja neuvonta Koulutus- , kokeilu- ja kehittämistoiminta

3 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut
Sosiaalityö Kasvatus- ja perheneuvonta Kotihoito (kotipalvelu + kotisairaanhoito) Perhehoito Omaishoidon tuki Asumispalvelut Laitoshoito Toimeentulotuki

4 Sosiaalityö Lähihoitajana yhteiskunnassa, s. 153
Ohjaus, neuvonta, tuki, viranomaisverkostotyö ja tukitoimet Sosiaalisten ongelmien selvittäminen Viranomaispäätösten tekeminen Sosiaalityöntekijät työskentelevät sosiaalitoimistoissa, perheneuvoloissa, lasten, vammaisten ja vanhusten laitoshoidossa, perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidon avohuollossa ja kouluissa. Sosiaalityöntekijän palvelut ovat maksuttomia

5 Gerontologinen sosiaalityö = vanhussosiaalityö
Puututaan vanhusten vaikeisiin elämäntilanteisiin. Varmistetaan, että elämän perusta (talous, etuudet, asuminen) on kunnossa. Työskennellään vanhuksen oman ongelmanratkaisukyvyn vahvistamiseksi ja voimaannuttamiseksi. Vanhusten sosiaalisia ongelmia ovat psykososiaaliset ongelmat (yksinäisyys, omaisten puute, mielenterveysongelmat, masennus, kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö, turvattomuus)

6 Sosiaalipäivystys Perustuu perustuslakiin, sosiaalihuoltolakiin ja lastensuojelulakiin Kunnissa on oltava valmius vastata kiireelliseen avuntarpeeseen Toimeentulosta ja huolenpidosta huolehtiminen Lapsen kiireellinen sijoitus Apua on saatava kaikkina vuorokauden aikoina (usein viikonloppupäivystys usean kunnan yhteistyönä)

7 Kasvatus- ja perheneuvonta
Asiakkaina lapset ja lapsiperheet Sosiaalinen, psykologinen ja lääketieteellinen tutkimus ja hoito. Asiakas varaa ajan, lähetettä ei tarvita. Palvelu on maksutonta. Syitä perheneuvolaan tuloon: lapsen sopeutumisongelmat, psykososiaaliset oireet, puheeseen ja oppimiseen liittyvät ongelmat, vanhemmuuteen liittyvät pulmat sekä parisuhdeongelmat.

8 Kotihoito (kotipalvelu + kotisairaanhoito)
Työskentely asiakkaan omassa kodissa Arjen toiminnoissa tukeminen, henkilökohtainen hoiva ja huolenpito Perhetyö Asiakkaat ovat pääasiassa vanhuksia, mielenterveys- ja päihdeasiakkaita, joskus lapsiperheitä. Tukipalvelut täydentävät kotihoitoa. Kotihoito on maksullista (Asiakasmaksulaki).

9 Asiakkaiden ilmoittamia avun tarpeita kotihoidon työntekijöille
Lääkkeiden jako dosettiin Hoitotoimenpiteet Asioiden hoito (pankki, kauppa, KELA yms.) Peseytyminen Raskaat taloustyöt (esim. imurointi) Kevyet taloustyöt (esim. tiskaaminen, pintojen pyyhkiminen) Ruokaostosten teko

10 Asiakkaiden ilmoittamia avun tarpeita kotihoidon työntekijöille
lääkkeiden otto ulkoilu pukeutuminen, riisuutuminen ruoan valmistus asiointi yhdessä ruokailu WC:ssä käynti vuoteesta nousu, vuoteeseen meno sisällä liikkuminen

11 Kotihoito Perushoiva Henkilökohtainen hygienia Ruokailu
Kotona ja kodin ulkopuolella liikkuminen Päivittäinen kotiympäristön siistiminen ja viihtyisyyden ylläpitäminen Vaatehuolto

12 Kotihoito 2. Terveyden edistäminen ja sairaanhoito
Toimintakykyä ylläpitävä kuntoutus Ennakoiva työ (palvelutarpeen kartoitus, sosiaalityö, terveydenhoito, neuvonta ja ohjaus) Sairaanhoito Saattohoito 3. Psykososiaalinen tuki asiakkaalle ja omaisille 4. Kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus muiden toimijoiden kanssa

13 Kotihoidon tukipalvelut
Asunnon muutostyöt ja apuvälineet Turvapalvelut Ateriapalvelut Sauna- ja kylvetyspalvelut Vaatehuolto Päivittäiset ja viikoittaiset kevyet siistimistoimet Kuljetuspalvelut Päivätoiminta ja virkistyspalvelut Lyhytaikainen kuntouttava hoito Omaishoidon tuki

14 Tavallisimpia apuvälineitä
tukikaiteet, tukikahvat WC-tuoli ja suihkutuoli sängynjalan korottajat, erikoispatja, säädettävä erikoissänky keppi, kyynärsauvat, kävelyteline/rollaattori, pyörätuoli ja suihkupyörätuoli luku- ja vuodepöytä sairaanhoitotarvikkeet (vaipat, vuodesuojat, katetrit) turvaranneke turvaliesi erilaiset valvontajärjestelmät

15 Hoivatarpeen arviointi
Iäkkäillä henkilöillä on lain määräämä oikeus hoivatarpeen arviointiin. SAS-ryhmä (selvitä – arvioi - sijoita) suosittelee hoivan tarpeessa olevalle asianmukaista palvelua sekä hoito- tai hoivapaikkaa. Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään aina kotihoidon asiakkaille. perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista. tehdään yhdessä asiakkaan, hänen omaisensa, kotihoidon työntekijän ja kotihoidonohjaajan kanssa; tarpeen mukaan mukana myös muut yhteistyötahot.

16 Toimintakyvyn mittarit
RAVA = ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn ja päivittäisen avun tarpeen arviointi (näkö, kuulo, puhe, liikkuminen, rakon toiminta, suolen toiminta, syöminen, lääkitys, pukeutuminen, peseytyminen, muisti ja psyyke). RAI (Resident Assesment Instrument) = vanhustenhoidon arviointi- ja seurantajärjestelmä. Mittarissa on satoja kysymyksiä, joiden pohjalta voidaan tehdä koti- tai laitoshoidon hoito- ja palvelusuunnitelmia ja mitata hoidon kustannuksia ja laatua.

17 Toimintakyvyn mittarit
MMSE-testi (Mini Mental State Examination) = muistia ja toimintakykyä mittaava asteikko, jota käytetään arvioitaessa henkisen toimintakyvyn heikentymistä ja dementoitumista. MMSE sisältää useita kognition osa-alueita arvioivia tehtäviä (esim. muistiin, ajatteluun ja oppimiseen liittyviä taitoja).

18 Kotihoidon luokat Tuettu kotihoito Valvottu kotihoito
Tehostettu kotihoito Kotisairaalatoiminta

19 Tuettu kotihoito Asiakas on melko omatoiminen: muisti toimii.
liikkuminen ulkona voi olla vaikeaa. henkisen tuen tarve ei ole suuri. hoitotyössä voi olla mukana omainen, ystävä tai vapaaehtoinen. asiakas voi olla päiväkeskustoimintojen piirissä ja käyttää tukipalveluja.

20 Tuettu kotihoito Kotihoidon käynti1-2 tuntia viikossa:
henkinen tukeminen ja kannustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen ylläpitosiivous neuvonta ja ohjaus esim. tukipalveluihin ja asiointiin perushoidolliset toimenpiteet lääkkeiden annostelu

21 Valvottu kotihoito Asiakas tarvitsee kotona selviytymisen tueksi välttämättä kotihoitoa. Toimintakyky on rajoittunut eikä asiakas selviä vuorokautta pidempään yksinään. Lievää muistamattomuutta voi esiintyä. Terveyskeskuksen vuorohoito, päiväkeskus tai tukipalvelut voivat olla tukena.

22 Valvottu kotihoito Kotihoidon käynti 3-6 tuntia viikossa:
pukeutumisessa avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen ylläpitosiivous lääkkeiden annostelu ja käytön seuranta perussairaanhoidolliset toimenpiteet syömisen ja juomisen seuranta sekä aamu- ja iltapalan valmistus

23 Tehostettu kotihoito Asiakkaan avuntarve on suuri.
Sairautena on esim. dementia, aivohalvaus tai vaikea liikuntarajoite. Asiakas voi olla liikuntakyvytön, pyörätuolissa tai vaikeasti sairas. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoistaan ilman toisen henkilön apua. Turva-, ateria-, päiväsairaala-, ja päiväkeskuspalvelut tukevat kotihoitoa.

24 Tehostettu kotihoito Käynti useita kertoja vuorokaudessa /10-20 tuntia viikossa: pukeutumisessa ja riisuutumisessa avustaminen lääkeiden annostelu ja käytön valvonta ruokailussa avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa avustaminen ylläpitosiivous

25 Tehostettu kotihoito/kotisairaanhoito kotisairaalatoiminta
Sairaalatasoisen hoidon järjestäminen kotiin Vaihtoehto sairaalaan vuodeosastohoidolle Esim. sairaalasta kotiutettaville leikkauspotilaille, hoitokotipaikkaa odottaville ikäihmisille tai terminaalihoidossa oleville potilaille On yleensä määräaikaista.

26 Perhehoito = hoito ja kasvatus yksityiskodissa lastensuojelussa, kehitysvammahuollossa, vanhus- ja mielenterveystyössä Perhehoitajalaki: Perhehoitajan on oltava koulutuksensa, kokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva. Sosiaalihuoltolaki: Ainakin toisella hoitopaikassa asuvista hoito- ja kasvatustehtäviin osallistuvista henkilöistä on tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoito- ja kasvatustehtävistä

27 Perhehoito Toimeksiantosopimus kunnan tai kuntayhtymän kanssa
Perhehoito: enintään 4 asukasta + hoitajan kanssa samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa ja tukea tarvitsevat Ammatillinen perhekoti: enintään 7 asukasta + vähintään 2 hoitopaikassa asuvaa henkilöä, joista ainakin toisella on PhL:n määräämä kelpoisuus (vähintään sosiaalialan amk- koulutus) Oikeus vapaaseen (2pv/kk) Koulutus ja tuki

28 Omaishoidon tuki hoidettavalle hoito ja palvelut
hoitajalle hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut. Hoitajana voi toimia omainen tai muu läheinen Palvelut ja palkkio määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Palkkion vähimmäismäärä on noin 381 €/kk hoitoisuusluokituksen mukaisesti. Palkkio on verotettavaa tuloa ja siitä kertyy eläkettä.

29 Omaishoidon tuki Omaishoitajalla on oikeus 3 vapaapäivään kuukaudessa. Vapaapäivien ajalta omaishoitajalle maksetaan omaishoidon tukipalkkiota. Vapaapäiviä voi kerätä pidemmiksi lomajaksoiksi. Hoito järjestetään silloin: palvelujärjestelmän hoitoyksiköissä omaishoitajan lomittaja tulee kotiin kunta antaa omaishoitajille palveluseteleitä, joilla voi ostaa sijaispalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta.

30 Omaishoidon tuen hoitopalkkion korvausluokat
Hoidettava tarvitsee hoitoa, huolenpitoa, avustamista ja ohjausta joissakin päivittäisissä toiminnoissaan. Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa esim. WC- käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa ja ruokailussa. Hoitotyö sitoo hoitajan lähes kokopäiväisesti. Hoidettavan voi jättää yksin korkeintaan 1-3 tunniksi. Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautisesti runsaasti huolenpitoa ja valvontaa. Hoidettava tarvitsee toisen henkilön apua kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan, kuten WC-käynneissä, peseytymisessä, pukeutumisessa ja ruokailussa eikä häntä voi jättää yksin. Hoitajan on huolehdittava hoidettavasta kaikkina vuorokauden aikoina.

31 Omaishoito Omaishoitajia on noin , joista noin saa kunnallista omaishoidon tukea. Omaishoitajista valtaosa on puolisoja, lapsia tai vanhempia. Monet omaishoitajat ovat iäkkäitä. Hoidettavina on eniten iäkkäitä, mutta myös vammaisia ja sairaita ihmisiä. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen etuus ja vaihtelee kunnittain.

32 Omaishoidon haasteet Sitovuus Fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus
Käytännön ongelmat (esim. taloudelliset ja hoidon järjestelyyn liittyvät) Tiedonkulkuongelmat (esim. tieto hoitotoimenpiteistä ja tukipalveluista) Vuorovaikutushaasteet Hoitajien emotionaaliset ristiriidat

33 Asumispalvelut Erityisvarustellut asunnot: palvelutalo, hoito- tai hoivakoti, ryhmäkoti, perhekoti Tuettu asuminen: itsenäistyville nuorille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, vapautuneille vangeille Kriisiasunnot: esim. turvakoti, turvatalo Hoito- palvelu- tai kuntoutussuunnitelmassa määritellään asiakkaan palvelu ja apu. Asiakas maksaa erikseen mm. vuokran, ruoan, vaatteet ja lääkkeet Maksusitoumus kunnalta, jos palvelu on yksityinen ja kustannukset korkeat

34 Laitoshoito Lyhytaikainen, pitkäaikainen tai osavuorokautinen hoito
Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu on max 32,50 € /hoitopv. Pitkäaikaishoito (yli 3 kk) sisältää hoidon, ruoan, lääkkeet, puhtauden, vaatetuksen ja sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Pitkäaikaishoidon maksu on 85 % nettotuloista. Omaan käyttöön pitää jäädä vähintään 97 € kuukaudessa ja mahdollinen rintamalisä. Hoidon porrastaminen ja palveluketju: mahdollisimman lyhyt laitosjakso, avohuollon korostaminen.

35 Erillislakien mukaiset palvelut

36 Päivähoito (Päivähoitolaki)
Subjektiivinen oikeus kaikille alle kouluikäisille lapsille Päiväkotihoito Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Avoin päiväkotitoiminta, jossa lapset ja vanhemmat voivat toimia yhdessä Leikkikenttätoiminta

37 Lasten ja nuorten huolto (lastensuojelulaki)
Keskeisin on lapsen etu. Lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus (LsL 25 §) koskee kaikkia lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä. Lastensuojeluilmoitus perustuu henkilön omaan arvioon. Lastensuojelu on lapsi- ja perhekohtaista työtä: - lastensuojelutarpeen selvitys - avohuollon tukitoimet - lapsen kiireellinen sijoitus - huostaanotto ja sijaishuolto - jälkihuolto

38 Lasten ja nuorten huolto (Lastensuojelulaki)
Ehkäisevä lastensuojelu edistää ja turvaa lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä vanhemmuutta. äitiys- ja lastenneuvolat sekä muu terveydenhuolto päivähoito opetustoimi nuorisotyössä erityinen tuki silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakas

39 Avohuollon tukitoimet lastensuojelussa
Sosiaalityö Taloudellinen tuki Lastensuojelun perhetyö Lapsen tai koko perheen lyhytaikainen sijoitus laitokseen, perhehoitoon tai ammatilliseen perhekotiin Asumisessa avustaminen Tukihenkilö tai –perhe Vertaisryhmätyö Loma- ja harrastustoiminta Opiskelun ja työllistymisen tukeminen

40 Kiireellinen huostaanotto
On tehtävä, kun lapsi on välittömässä vakavassa vaarassa tai hoito on laiminlyöty (esim. perheväkivaltatilanne). Voi kestää enintään 14 vuorokautta. Lapsen asian jatkoselvittely voi kestää 30 ja erityistapauksissa 60 vuorokautta.

41 Huostaanotto Huostaanotto ja sijaishuolto on järjestettävä, kun
kodin olosuhteet vaarantavat vakavasti lapsen tai nuoren hyvinvointia tai lapsi tai nuori vaarantaa vakavasti omaa hyvinvointiaan ja avohuollon tukitoimet ovat riittämättömiä tai epätarkoituksenmukaisia ja huostaanoton katsotaan olevan lapsen tai nuoren edun mukainen

42 Sijaishuolto Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoidossa, ammatillisessa perhekodissa tai laitoksessa. Alle kouluikäiset lapset sijoitetaan ensisijaisesti perhekoteihin. Sijaishuolto kestää määritellyn ajan tai siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Jälkihuolto voi jatkua siihen asti, kun nuori täyttää 21 vuotta.

43 Vammaisten henkilöiden palvelut (Vammaispalvelulaki)
Vammaisuuden asteen määrittää lääkäri. Arvio perustuu siihen, miten asiakas selviytyy päivittäisistä toimista. Integraatio: vammaiset ihmiset osallistuvat yhteiskunnan toimintaan (koulutus, työ, harrastukset) Inkluusio: yhteiskunta toimii yhdenvertaisuusperiaatteella = vammaisuuden aiheuttamat erityistarpeet otetaan huomioon ennakolta, ei erityisesti

44 Vammaisten henkilöiden palvelut (Vammaispalvelulaki)
Palvelut perustuvat henkilökohtaiseen palvelu- tai kuntoutussuunnitelmaan Vammaiset henkilöt ovat oikeutettuja määrärahasidonnaisiin etuuksiin ja palveluihin, vaikeavammaisilla henkilöillä on subjektiivinen oikeus tiettyihin etuuksiin ja palveluihin.

45 Vammaisten henkilöiden palvelut
Vammaisten henkilöiden määrärahasidonnaiset tuet Vaikeavammaisten henkilöiden subjektiiviset etuudet Henkilökohtaisen avustaja Erityisravinto ja erityisvaatteet Apuvälineet, koneet ja laitteet Sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma Asunnon muutostyöt ja asumiseen liittyvät välineet Kuljetuspalvelut: vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa Tulkkipalvelut Palveluasuminen avustettuna omassa kodissa, palvelutalossa tai ryhmäkodissa

46 Kehitysvammaisten palvelut (Kehitysvammalaki)
Kehitysvammainen: ymmärrys- ja käsityskyky on hitaampi kuin tavallisesti henkinen kehitysaste on alempi (esim. vaikeus oppia lukemaan ja kirjoittamaan tai ymmärtää lukuja, aikaa tai abstrakteja ilmaisuja ja sanoja). Kehitysvammaisten palvelut ovat ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja Kehitysvammahuollon tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen selviytyminen päivittäisissä toiminnoissa.

47 Kehitysvammaisten palvelut (Kehitysvammalaki)
Normalisaatio- ja integraatioperiaate: Kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus koulutukselliseen yhdenvertaisuuteen kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ystäviin, harrastuksiin ja yksityisyyteen mahdollisimman itsenäiseen asumiseen työhön ja riittävään toimeentuloon (Pääasialliset tulot: kansaneläke, asumistuki, työosuusraha)

48 Päihteiden käyttäjien palvelut (Päihdehuoltolaki)
Päihteitä ovat alkoholi, huumeet ja lääkkeet Päihdeongelma on riippuvuussairaus Valtion rooli päihdepolitiikassa: esim. hintapolitiikka Päihdeasiakkaiden avopalvelut ovat ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja: kotihoito, perhetyö, toimeentulotuki, sosiaalityö, perheneuvola

49 Päihteiden käyttäjien palvelut
A-klinikat ja nuorisoasemat Lyhytaikainen laitoshoito (1-2 viikkoa) katkaisuhoitoasemilla, terveydenhuollon yksiköissä ja kuntoutuslaitoksissa Pitkäaikainen laitoskuntoutus noin 4 viikkoa Alaikäisten palvelut lastensuojelulain perusteella Päihdekuntoutusta tukevia palveluja: hoitokodit, huoltokodit, palvelutalot, tukiasunnot, päiväkeskukset

50 Päihteiden käyttäjien palvelut (Kolmas sektori)
AA-kerhot (vertaistuki) A-killat (A-klinikoiden asiakkaiden vertaistukiryhmät) Al-Anon (puolisoiden vertaistuki) Alateen (lasten vertaistuki) Irti huumeista ry. NA-ryhmät (nimettömät narkomaanit) Sininauhaliitto, Valkonauhaliitto

51 Mielenterveyspalvelut (Mielenterveyslaki)
Mielenterveyden häiriöt ovat merkittävin työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus (yleisin diagnoosi on masennus) Avohuollon palveluja psykologin ja sosiaalityöntekijän palvelut terapia sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yksityisellä terapeutilla (KELA korvaa yksityistä palvelua määrärahojen puitteissa)

52 Mielenterveyspalvelut (Mielenterveyslaki)
Laitoshuollon palvelut ja tuettu asuminen psykiatrinen sairaala Palveluasunnot, ryhmäasunnot (kuntoutuskoti tai asuntola, jossa on henkilökuntaa päivisin tai ympäri vuorokauden) pienasunto tai tukiasunto (itsenäistä vuokralla asumista, apua tarvittaessa) Kolmannen sektorin palveluja: Mielenterveyspotilaiden omaiset ry., vertaisryhmät, Mielinet ( avohoidossa olevat voivat ottaa yhteyden sairaanhoitajaan)

53 Maahanmuuttajien palvelut (Ulkomaalaislaki ja Kotouttamislaki)
Vastuussa ovat ulkomaalaisvirasto, sosiaali- ja terveydenhuolto ja työvoimahallinto Kotouttaminen: moniammatillisesti laadittu kotouttamissuunnitelma 3 vuodeksi Maahanmuuttaja on maahan töihin, opiskelemaan tai muusta syystä muuttava kiintiöpakolainen (noin 700/vuosi) turvapaikanhakija (hieman yli 1000/vuosi)

54 Maahanmuuttajien palvelut (Ulkomaalaislaki ja Kotouttamislaki)
Turvapaikanhakijalle voidaan myöntää pakolaisstatus oleskelulupa suojelun tarpeen tai inhimillisten syiden takia tilapäinen oleskelulupa tai hänet voidaan karkottaa maasta Turvapaikanhakijat majoitetaan vastaanottokeskuksiin, kiintiöpakolaiset kuntien vuokra-asuntoihin.

55 Vankien palvelut Vastuussa vankeinhoitolaitos, kriminaalihuoltoyhdistykset, työvoimahallinto, opetus-, sosiaali- ja terveystoimi. Rangaistus-, vapauttamis- ja valvontasuunnitelma = yksilöllinen suunnitelma rangaistusajan suorittamisesta, vapautumisesta ja ehdonalaisesta vankeudesta. Vangilla on velvollisuus työntekoon tai opiskeluun. Vanki voi ottaa alle 2-vuotiaan lapsen mukaan vankilaan.

56 Väkivaltaongelmaisten palvelut
Väkivallan muodot Fyysinen Lyöminen, töniminen, nipistäminen, tukistaminen, puristaminen, tilanteeseen nähden tarpeettoman rajut otteet hoitotilanteessa Psyykkinen Tarkoituksellinen henkisen ahdistuksen tai pelon aiheuttaminen nimittelemällä, uhkailemalla, huutamalla tai kohtelemalla alentavasti ja loukkaavasti Seksuaalinen Seksuaalista identiteettiä loukkaava käytös, alistaminen, ahdistelu, sukupuolinen häirintä, sukupuoliyhteyteen pakottaminen ja raiskaus Sosioekonominen Rahojen tai muun omaisuuden käyttö, myyminen tai hävittäminen ilman lupaa Rahojen tai muun omaisuuden kiristäminen uhkailemalla väkivallalla, hoidotta jättämisellä tai hylkäämisellä

57 Väkivaltaongelmaisten palvelut
sosiaalipäivystys turvakodit sosiaalityö mielenterveystoimistot psykiatrian poliklinikat terveyskeskukset psykiatriset sairaalat vapaaehtoistyö ja vertaistuki (esim. Rikosuhripäivystys, SPR:n kriisipäivystys, Lyömätön linja)

58 Kuntouttava työtoiminta (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta)
Tavoitteena on parantaa työmarkkina- ja toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä (esim. mielenterveys- ja päihdeongelmaiset) työ- ja toimintakeskukset sosiaaliset yritykset: vähintään 30 % työntekijöistä on vajaakuntoisia ja/tai pitkäaikaistyöttömiä  valtio tukee työllistämistä.

59 Kansanterveyslain mukaiset palvelut (Kansanterveyslaki)
Kaikkien kuntien on järjestettävä terveyskeskuspalvelut: terveysneuvonta ja sairauksien ennaltaehkäisy yleiset terveystarkastukset ja seulontatutkimukset neuvolatoiminta koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä työterveyshuolto hammashoito sairaanhoito kotisairaanhoito kuntoutuspalvelut mielenterveyspalvelut, joita on tarkoituksenmukaista antaa terveyskeskuksissa sairaankuljetus

60 Hoitotakuu (2005) Kiireellinen hoito heti.
Puhelinyhteys terveyskeskukseen arkipäivisin välittömästi. Kiireetön hoito terveyskeskuksissa: Hoidon tarve on arvioitava 3vrk yhteydenotosta Tutkimuksiin ja hoitoihin 3 kk kuluessa. Erikoissairaanhoitoon 6 kk. Tutkimukset ja hoito sairaalassa: Hoidon tarve on arvioitava 3viikossa. Tarvittava hoito on aloitettava 6 kk kuluessa. Lasten ja nuorten on päästävä tarpeelliseen hoitoon 3 kk kuluessa. Hammashoito on aloitettava 6 kk kuluessa.

61 Äitiysneuvolat Tavoitteena on vanhempien ja lapsen terveys ja hyvinvointi Erityishuomio kiinnitetään parisuhteeseen ja vanhemmuuteen (isän rooli) Synnytys- ja perhevalmennus, raskausajan fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ja jatkohoitoon ohjaaminen Neuvolaan ennen 5. raskauskuukautta = äitiysavustuksen saamisen ehto (neuvolakäyntejä raskauden aikana keskimäärin )

62 Lastenneuvolat Lastenneuvolat
Tavoitteena on lasten terveys, perheiden hyvinvointi ja terveydellinen tasa-arvo Erityishuomio kiinnitetään lapsiperheiden ongelmien varhaiseen huomioimiseen Alle kouluikäisille 16 määräaikaistarkistusta, joista 5 tekee lääkäri + terveydenhoitaja Muita työmuotoja ovat kotikäynnit, vanhempainryhmät ja moniammatillinen yhteistyö

63 Kouluterveydenhuolto
tavoitteena koko kouluyhteisön hyvinvointi on osa oppilashuoltoa peruskouluaikana vähintään 3 laajaa terveystarkastusta  henkilökohtainen hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma erityishuomio kiinnitetään oppilaiden mielenterveyteen, koulukiusaamiseen ja väkivaltaan sekä painonhallintaan osallistuu opetussuunnitelmien ja erityistilanteiden toimintamallien valmisteluun

64 Opiskelijaterveydenhuolto Työterveyshuolto
Tavoitteena koko opiskeluyhteisön hyvinvointi 2. asteen ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa järjestäjänä ovat kunnat, yliopistoissa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Työterveyshuolto Tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työkyvyn ylläpito Työnantajan on järjestettävä ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. KELA maksaa noin puolet tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista työnantajalle

65 Seulontatutkimukset Lääkinnällinen kuntoutus
Mammografiatutkimukset –vuotiaille ja kohdun kaulaosan syöpätutkimukset –vuotiaille naisille Lääkinnällinen kuntoutus Kuntoutusneuvonta, kuntoutustarpeen kartoitus, hoidot, kuntoutusjaksot, apuvälinepalvelut, sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmä: sosiaali- ja terveystoimi, työvoimaviranomaiset, KELA ja vakuutusyhtiöt

66 Suun terveys Mielenterveyspalvelut
Vuoden 2002 joulukuusta lähtien koko väestöllä on ollut oikeus hammashoitoon terveyskeskuksissa tai korvauksiin yksityispalveluista Mielenterveyspalvelut Hoidetaan yhdessä sosiaalihuollon kanssa moniammatillisena työnä

67 Erikoissairaanhoito 20 sairaanhoitopiiriä + Ahvenanmaa (HUS: noin 1,4 miljoonaa asukasta / pienin sairaanhoitopiiri: noin asukasta) Jokaisen kunnan on kuuluttava sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, jossa on keskussairaala Suomessa on 5 erityistason hoitoa antavaa yliopistosairaalaa

68 Yksityinen terveydenhuolto Lääkehuolto
Terveyspalveluissa työskentelee noin henkilöä, heistä noin viidennes yksityissektorilla Tyypillisiä yksityispalveluja: fysioterapia, lääkärien vastaanotot, työterveyshuolto, laboratorio Lääkehuolto Lääkelaitos (sosiaali- ja terveysministeriön alainen) myöntää apteekkiluvat. Vuonna 2003 tuli voimaan lääkevaihtolaki.

69 Ympäristöterveydenhuolto
kuntien terveystarkastus vesi- ja ruokamyrkytysepidemiat sisä- ja ulkoilman epäpuhtauksien aiheuttamat hengityselinsairaudet ja allergiat elintarvikkeiden laatu ja puhtaus asuntojen ja yleisten alueiden terveellisyys, meluntorjunta, talous- ja uimaveden laatu sekä jätehuolto

70 Terveydenhuoltolaki (1.5.2011)
Tavoitteena on tiiviimpi yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä Asiakas voi valita, mistä kuntansa terveysasemalta hän saa perusterveydenhuollon palvelut. On tehtävä kirjallinen ilmoitus entiselle ja uudelle terveysasemalle. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Erikoissairaanhoidon voi valita kotikunnan erikoissairaanhoidon toimintayksiköstä.


Lataa ppt "SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google