Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sote-uudistus päihdetyön talentia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sote-uudistus päihdetyön talentia"— Esityksen transkriptio:

1 Sote-uudistus päihdetyön talentia 3.10.2014
Anneli Kiljunen Kansanedustaja Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vpj. Valtiovarainvaliokunnan jäsen Kelan valtuutettujen vpj. puh annelikiljunen.net

2 sosiaali- ja terveydenhuollon tila
Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat (7 arkipäivää) ovat ylittyneet kesän aikana noin 200 kunnassa. Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuminen (3 kuukaudessa) viivästyi 53 % kunnista viime vuonna. Pisimmillään lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuminen kesti yli puoli vuotta. Terveyskeskuslääkärille pääsee viikon kuluessa 46 prosenttia yhteydenottajista (hoitotakuu: 3 päivää, toteutuu 35%:ssa). Noin 15 prosentille käynneistä odotusaika oli yli 30 päivää. Hoitajan kiireettömälle vastaanottokäynnille pääsee viikon sisällä yhteydenotosta 70 %. Kahdessa prosentissa käynneistä odotusaika venyy yli 90 päivän pituiseksi. Vain neljännes väestöstä asuu alueella, jossa kiireettömässä tapauksessa lääkärin vastaanotolle pääsee alle kahdessa viikossa. Lähes saman verran väestöstä asuu alueella, jossa odotusaika on yli neljä viikkoa. Yli viidennes väestöstä asuu alueella, jossa on vaikeuksia toteuttaa suun terveydenhuollon 6 kuukauden hoitoon pääsyn tavoitetta.

3 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet
Väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen. Yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen koko maassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen. Kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen.

4 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset keinot
Mahdollisimman laaja integraatio sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus (perus- ja erikoispalvelut) saman johdon ja budjetin alla ihmisten palvelutarpeet huomioidaan kokonaisuutena Lähipalvelut varmistetaan Hallinnon ja rakenteiden tulee varmistaa hyvin toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto selkeä ja tehokas hallinto mahdollisuus henkilöstön osaamisen parhaaseen hyödyntämiseen

5 Uudistuksen keskeinen sisältö
Järjestämisvastuu Sote-alueen järjestämispäätös Palvelujen tuottamisvastuu Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, lähipalvelut Hallinto Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen Rahoitus Voimaanpano

6 Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu viidellä sote-alueella
lakiluonnos ei määrittele alueiden rajoja eikä nimiä Järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan Sote-alueen kuntayhtymä vastaa, että asukkaat saavat alueella tarvitsemansa palvelut

7 Sote-alueen järjestämispäätös 1/2
Sote-alue laatii joka neljäs vuosi järjestämispäätöksen asukkaiden näkemykset otetaan huomioon tuottamisvastuulliset tahot mukana valmistelussa Päätöksessä määritellään tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden tehtävät. Rahoituksen ja voimavarojen kohdentaminen. Palvelurakenne ja periaatteet ostopalveluille. Sote-palvelujen laatu- ja palvelutaso ja yhtenäiset käytännöt. Kielellisten oikeuksien toteuttaminen.

8 Järjestämispäätös 2/2 Integraation varmistaminen.
Lähipalvelujen varmistaminen. Valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteutus. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueella. Palvelujen laatu- ja palvelutaso, yhtenäiset käytännöt. Kielellisten oikeuksien toteuttaminen. Tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät. Sote-alueen tuottamisvastuulle kuuluvat palvelut. Rahoituksen ja voimavarojen kohdentaminen. Periaatteet ostopalvelujen ja palvelusetelin käytölle. Tarkoituksenmukaisen palvelurakenteen varmistaminen.

9 Palvelujen tuottamisvastuu
Tuottamisvastuu kunnalla tai kuntayhtymällä Tuottamisvastuu edellyttää tehtävän edellyttämää omaa henkilöstöä ym. voimavaroja kykyä vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ym. sote-palveluista kokonaisuutena Valmistelussa ei ole määritelty tuottamisvastuussa olevia kuntia ja kuntayhtymiä ne muodostuvat alhaaltapäin kuntien toimesta sote-alue päättää niistä, edellytyksenä kriteerien täyttyminen Tuottaminen omana toimintana, ostopalveluna, palvelusetelillä tai yhteistoiminnassa

10 Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus turvataan Lähipalvelujen varmistaminen koko maassa voidaan toteuttaa eri keinoin Kriteerit sille, milloin palveluja voidaan keskittää vain, jos palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja tai palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttävät keskittämistä

11 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossakin ensisijaisesti kunnan tehtävä Sote-alueella ja tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien tulee omalta osaltaan toteuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä omassa toiminnassa asiantuntijana kunnille

12 Palvelujen tuotanto Nykyiset tavat käytettävissä
oma tuotanto kuntien ja kuntayhtymien välinen yhteistoiminta ostopalvelut palveluseteli Järjestämispäätöksessä linjaus tuotannon toteutuksesta tuottamisvastuussa oleva kunta/ kuntayhtymä on ostopalvelujen hankkija ja palvelusetelin antaja

13 Hallinto Sote-alue on kuntayhtymä
Jokainen kunta kuuluu yhteen viidestä sote-alueesta Kunnilla edustus alueen ylimmässä toimielimessä eri ryhmien edustus turvataan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti Sote-alueen ja tuottamisvastuussa olevan kunnan ja kuntayhtymän hallinto määräytyy kuntalain mukaan

14 Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen
Valtion ohjausta vahvistetaan hallituskausittain selonteko eduskunnalle STM:öön uusi ohjausyksikkö Neuvottelumenettely STM:n ja sote-alueen välillä sovitaan keskeiset tavoitteet ja toteutumisen seuranta järjestämispäätökseen pitää saada STM:ltä vahvistus Tulosohjaus sote-alue <-> tuottamisvastuinen taho Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet laissa määritellään keinot näiden varmistamiseksi

15 Rahoitus Kunnat rahoittavat sote-alueiden toiminnan
kapitaatioperiaate (asukasluku) tarpeet huomioon, ikärakenne ja sairastavuus ym. Sote-alueet rahoittavat palvelujen tuottamisen periaatteista neuvotellaan tuottamisvastuussa olevien kanssa huomioidaan palvelujen tarve, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus

16 Jatkovalmistelun aikataulu
Esitys lausunnoilla lausunnot viim kuntien kanta sote-alueisiin. Laki eduskuntaan syksyllä 2014 (marraskuussa) eduskuntakäsittely 2014–2015. Laki voimaan alkuvuodesta 2015. Toimeenpanon valmistelu 2015–2016. Sote-alueet ja tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät aloittavat toimintansa

17 Sosiaalialan tulevaisuus sotessa?
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen, tuottamisen ja kehittämisen on perustuttava tutkittuun tietoon! Tutkimuksen ja kehittämisen rakenteet? Erillisvaltionosuus (evo) sosiaalihuoltoon! Sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan ja perusrahoituksen vahvistaminen !

18 Henkilöstön asema järjestämislaki
13 § Sosiaali- ja terveysalueen muut tehtävät 5) sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tehtävärakenteen ja työnjaon periaatteiden sekä suunnittelun, kehittämisen ja seurannan käytäntöjen yhteensovittaminen tuottamisvastuussa olevissa kunnissa ja kuntayhtymissä; 14 § Tuottamisvastuu kunnallisena toimintana Sosiaali- ja terveysalue päättää tuottamisvastuun antamisesta kunnalle ja kuntayhtymälle, jolla on sosiaali- terveyspalvelujen tuottamisvastuun edellyttämä oma henkilöstö ja muut voimavarat. Tuottamisvastuuseen on kuuluttava ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena.

19 Henkilöstön asema järjestämislaki
18 § Omavalvontaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä omavalvontaohjelman sisällöstä ja laatimisesta sekä 2 momentissa tarkoitettuun omavalvontaohjelmaan sisältyvästä suunnitelmasta laadunhallinnan sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseksi. 60 § Henkilöstön ammattitaidon ylläpito Sosiaali- ja terveysalueen sekä tuottamis-vastuussa olevan kunnan ja kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö osallistuu riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutukseen vaikuttavat perus-koulutuksen pituus, työn vaativuus ja tehtävien sisältö. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarvittaessa tarkemmat säännökset täydennyskoulutuksen sisällöstä, laadusta, määrästä, järjestämisestä, seurannasta ja arvioinnista.

20 Henkilöstön asema voimaanpanolaki
Tuottamisvastuussa olevia kuntia ja kuntayhtymiä muodostettaessa kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä, hallinnossa ja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä olevat henkilöt siirtyvät tuottamisvastuussa olevan kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen. Henkilöt siirtyvät sen tuottamisvastuussa olevan kunnan tai kuntayhtymän palvelukseen, jolla on tuottamisvastuu niistä tehtävistä, joissa asianomainen henkilö on ollut ennen siirron to-teutumista. Muutos katsotaan liikkeenluovutukseksi, jos se johtaa henkilöstön työnantajan vaihtumiseen. Tämän lain mukaiset tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien perustamista koskevat päätökset toteutetaan yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön edustajien kanssa sen mukaisesti, mitä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa (449/2007) säädetään.

21 Uusi sote-palvelurakenne
Valtio (sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnonala) - kansallinen ohjaus Sote-alue Sote-alue Sote-alue Sote-alue Sote-alue 5 sote-aluetta tp Ky ky n. tuottamisvas- tuussa olevaa kuntaa ja kuntayhtymää Ky Ky kunta ky ostopalveluja järjestöiltä ja yrityksiltä yhdistys yri-tys

22 Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
Sote-alue Yhtymäkokous ja hallitus Toimintasuunnitelma, budjetti, järjestämispäätös Tukipalvelut Tuottamisvastuu Kunta (alue) Kunta-yhtymä (alue) Ostopalvelu Yritys Järjestö

23 Pidetään yhteyttä Anneli
Kiitokset! Pidetään yhteyttä Anneli


Lataa ppt "Sote-uudistus päihdetyön talentia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google