Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

 Tutkimuksemme kantavana ajatuksena on uskomus siitä, että yhdistämällä matematiikan opetus johonkin konkreettiseen asiaan saavutetaan syvällisempää.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: " Tutkimuksemme kantavana ajatuksena on uskomus siitä, että yhdistämällä matematiikan opetus johonkin konkreettiseen asiaan saavutetaan syvällisempää."— Esityksen transkriptio:

1

2  Tutkimuksemme kantavana ajatuksena on uskomus siitä, että yhdistämällä matematiikan opetus johonkin konkreettiseen asiaan saavutetaan syvällisempää ja laadukkaampaa oppimista  Tällöin toteutuu paremmin niin sanottu siirtovaikutus eli transfer -vaikutus, joka tarkoittaa sitä, että opittuaan yhden asian jossakin ympäristössä, oppilaat kykenevät käyttämään saamaansa tietoa aina kaikissa muissa ympäristöissä

3  Kandidaatin tutkielmassamme on tarkoituksena kartoittaa jo aiheesta tehtyä tutkimusta, sekä luoda näiden pohjalta synteesi eri käsitteiden välille, jota taas voimme hyödyntää gradua tehdessämme  Gradussa tarkoituksenamme on tutkia empiirisesti luonnontieteellisen ja matemaattisen ajattelun yhteyksien opettamista kentällä tehdyn tutkimuksen avulla ja arvioida siitä seuraavia hyötyjä oppilaiden oppimiselle

4  Tarkoituksenamme on perehtyä mahdollisuuksiin hyödyntää matematiikkaa ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa, ja toisin päin  Olemme myös kiinnostuneita tutkimaan luonnontieteiden tarjoamaa merkityskehystä matemaattisen ajattelun kehittymiselle ja sen merkityksellisyyden ymmärtämiselle  Toinen perehtymisen alue kandidaatin tutkimuksessamme on perusopetuksen opetussuunnitelma ja sen tarjoamat puitteet ajattelun tasojen yhteyksien löytämiseen

5  Ensimmäinen tutkimustehtävämme on määritellä käsitteet matemaattinen ja luonnontieteellinen ajattelu  Tavoitteenamme on yhdistää osittain nämä kaksi ajattelun tasoa matemaattisen, koulu- ja arkimatematiikan käsitteiden antamin välinein luoden siirtovaikutusta tukevan kokonaisuuden  Toisena tutkimustehtävänämme on luoda tämän kokonaisuuden pohjalta katsaus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin lähinnä alakoulun osalta ja selvittää, kuinka siinä huomioidaan nämä ajattelun tasot ja annetaan mahdollisuudet näiden yhdistämiseen

6  Tutkimusmetodimme on kirjallisuus katsaus, joten meitä ei sido mikään tarkka tutkimusta ohjaava etiikka  Sen sijaan tulee kiinnittää huomiota hyvään tieteellisen käytännön toteutumiseen  On pidettävä oma ajattelu erillään lähteiden meille antamasta informaatiosta  Meidän tulee viitata ensisijaisiin läheisiin

7  Tutkimuksemme tulee olemaan Metsämuurosen (2005, 38) esittelemän systemoidun kirjallisuuskatsauksen mukainen  Tutkimuksemme luotettavuuden arvioinnista  kirjallisuuskatsauksen luotettavuuteen liittyy olennaisena osana lähteiden luotettavuus ja niiden valintaperusteet  Muuten nojaamme laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteereihin, joista tärkeimpänä nousee mielestämme kokonaisuuden johdonmukaisuus  Tutkimuksemme kannalta keskeistä kirjallisuutta on runsaasti, joten joudumme sitä eri kriteerein rajaamaan

8  Tutkimussuunnitelma 5.12.2009  Teorian kartoittaminen ja lähteiden hankkiminen 31.1.2009  luonnontieteellinen ja matemaattinen ajattelu  arkimatematiikka  koulumatematiikka  matemaattinen matematiikka  siirtovaikutus (transfer)  opetussuunnitelman tarkastelu  Raakaversioiden kirjoittaminen28.2.2010  Viimeistely31.3.2010  valmis työ  Kypsyysnäytetoukokuu


Lataa ppt " Tutkimuksemme kantavana ajatuksena on uskomus siitä, että yhdistämällä matematiikan opetus johonkin konkreettiseen asiaan saavutetaan syvällisempää."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google