Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Diskurssianalyysi mediatutkimuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Diskurssianalyysi mediatutkimuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Diskurssianalyysi mediatutkimuksessa
Yhteiskunta kielessä

2 Monikasvoinen diskurssianalyysi
1) Kulttuurintutkimus kielessä rakentuva suhteellisen ehyt kollektiivinen merkitysulottuvuus 2) Valtavirran lingvistiikka kielen käyttö (parole), ei rakenne (langue) Poststrukturalismi 3) Kriittinen lingvistiikka/sosiaalipsykologia kieli todellisuutta muovaavana käytäntönä

3 Kriittinen diskurssianalyysi1: Tekstien makrorakenne
Van Dijk, Teun A. (1988) News as Discourse tekstikeskeinen: uutisten makrorakenteen analyysit kognitivistinen ote: merkityksenanto mentaalinen prosessi ideologiat vahvoja kognitiojärjestelmiä

4 Kriittinen diskurssianalyysi2: East Anglia -ryhmä
G. Kress & R. Hodge (1979) Language as Ideology tekstien mikrorakenne kielen ja ideologian suhde huomio toimintavirkkeisiin: 1) passivointi toimija häivytetään näkyvistä 2) nominalisointi: toiminnan kohde häivytetään näkyvistä

5 Kriittinen diskurssianalyysi3: Norman Fairclough
(1989) Language and Power (1995) Media Discourse kielenkäyttö todellisuutta rakentavana sosiaalisena käytäntönä huomio yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin mitä, miten ja miksi sanotaan?

6 Sosiaalipsykologinen diskurssianalyysi1
Jokinen & Juhila & Suoninen (1999) Diskurssianalyysi liikkeessä asenteiden, muistin, tunteiden ja identiteetin tarkastelu diskursiivisesti rakentuneina (ei annettuna otettu) kiinnostunut vuorovaikutustilanteista lähestyy keskustelunanalyysiä (CA) inspiroi uusinta diskurssianalyyttistä mediatutkimusta

7 Sosiaalipsykologinen diskurssianalyysi2
konstruktivistinen lähestymistapa: kielen käyttö rakentaa sosiaalista todellisuutta (ei siis kuvaa sitä) useita kilpailevia diskursseja diskurssit sisäisesti moniaineksisia kielen käyttö kontekstisidonnaista toimijat kiinnittyvät diskursseihin kielen käyttö on materiaalista käytäntöä

8 Michel Foucault (1972) The Archaelogy of Knowledge
(1985) The History of Sexuality Foucault keskeinen diskurssianalyysin taustavaikuttaja diskurssi = käytäntö, jossa asioita tarkastellaan tietyllä tavalla diskursiivinen muodostelma = diskursiivisen käytännön säännöstö valtaa ei omisteta vaan harjoitetaan


Lataa ppt "Diskurssianalyysi mediatutkimuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google