Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ainedidaktiikan infotilaisuus ET, filosofia ja psykologia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ainedidaktiikan infotilaisuus ET, filosofia ja psykologia"— Esityksen transkriptio:

1 Ainedidaktiikan infotilaisuus 26.8.2014 ET, filosofia ja psykologia
Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos

2 Tiedotus OKL on hyvin iso laitos. Jos mukaan lasketaan harjoittelukoulut, ohitetaan useita tiedekuntia ja yliopistoja. Tiedotuskanavat: Henkilökohtainen; amanuenssi(t)/didaktikot/ohjaajat Flamma (ensi viikosta?, Alma ?) Weboodi Opiskelijoiden s-postilista (aineen s-postit kaikille) Opetus- ja oppimateriaalit: Blogs, Moodle (ehkä) Ulkoisilla sivuilla ET-keskus

3 Ainedidaktiikka osana ET:n, filosofian ja psykologian opettajan pedagogisia opintoja

4 Mitä ainedidaktiikka on?
Kasvatustieteellinen ja -filosofinen kysymys mitä on didaktiikka? eri asioiden oppimisen ja opettamisen erilaisuus (viulunsoitto, pöytätennis, ruotsin kieli, vuorovaikutustaidot, et, filosofia, psykologia) mikä on aine? (onko ET:llä, filosofialla ja psykologialla sama vai eri didaktiikka) kysymys opetettavan asian tieto- ja taitorakenteesta Ainedidaktiikka opettajan pedagogisissa opinnoissa (parhaimmillaan) silta aineen, kasvatustieteen ja harjoittelun välissä.

5 Aineenopettajalta edellytettävä osaaminen
Oman aineen hallinta: ymmärrys ET:n, filosofian ja/tai psykologian luonteesta yleissivistävän koulun oppiaineena eri alueiden hallinta, esim: etiikan ja yhteiskuntafilosofian 'painotus' filosofiassa; antropologian/uskontotieteen/filosofian rooli ET:ssä toimiminen oman alan asiantuntijana (onko asiantuntijuuden malli sama esim. ET:ssä, filosofiassa, psykologiassa ja islamissa?)

6 Aineenopettajalta edellytettävä osaaminen (jatkoa)
Pedagoginen tieto ja taito opettaja kasvattajana didaktiset taidot Taito itsensä jatkuvaan kehittämiseen opettaminen ei ole (vain) teorian hallintaa opettaja ei ole koskaan valmis

7 Aineenopettajan pedagogiset opinnot
Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Kasvatus- tieteelliset opintojaksot Kehitys- ja oppimispsykologia 3 op Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen 6 op Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet 4 op Aine- didaktiset opintojaksot Ainedidaktiikan perusteet 9 op - Kouluun tutustuminen 1 op - Yleisdidaktiikka 1 op - Ainedidaktiikka 6 op - Reflektio 1 op Opetuksen arviointi ja kehittäminen 8 op - Ainedidaktiikka 7 op Opettaja työnsä tutkijana 10 op - Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op - Tutkimussuunnitelmaseminaari 3 op - Tutkielmaseminaari 4 op Harjoitteluun liittyvät opintojaksot Perusharjoittelu 7 op Soveltava harjoittelu 4 op Syventävä harjoittelu 9 op

8 Kandidaatti-/perusopintovaiheen ydinaines
Yhteiset kurssit Opettajan perustaitojen omaksuminen muodostaa kandidaattivaiheen (periodit I ja II) opintojen ytimen. Perustaitoja ovat opettajuuden vuorovaikutukselliset edellytykset, AD I:ssä keskinäinen vuorovaikutus, esiintyminen Opettaja ja oma oppiaine (opettajan filosofointi/katsomuksellinen etsintä/psykologia=?) kasvatuksen ja opetuksen psykologiset (kehitys- ja oppimisps.) ja erityis-pedagogiset perusteet (erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen) sekä ainedidaktiikan perusteissa kysymys filosofiaan/psykologiaan (?) kasvattamisesta (lasten ja nuorten suhde 'filosofisiin' kysymyksiin ytimessä sekä ET:ssä että filosofiassa)

9 Maisteri-/aineopintovaihe
Maisteri-/aineopintovaiheessa (periodit III ja IV sekä Opettaja työnsä tutkijana metodiopinnot ja tutkimussuunnitelmaseminaari jo syksyllä) syvennetään pedagogista ymmärtämystä Ainedidaktiikan kurssilla Opetuksen arviointi ja kehittäminen perehdytään pedagogisen toiminnan yhteiskunnallisiin reunaehtoihin (yhteiskunnallinen konteksti; OPS-prosessi) laaja-alaiseen opettamis-opiskelu-oppimisprosessin arviointiin (ADIII: kokeet, yo-kirjoitukset, arvioint Ainedidaktiikan kurssilla Opettaja työnsä tutkijana laaditaan ainedidaktinen tutkielma

10 Kandidaatti-/aineopintovaihe/syksy ja maisteri-/aineopintovaihe/kevät
Kandidaattivaihe Opettajan perustaitojen omaksuminen ≈ kyky pitää hyviä et/filosofian/psykologian tunteja (myös pidempiä jaksoja) ≈ kyky toimia sijaisena tai lyhytaikaisesti opettajana Maisterivaihe Aloituspaketti muihin et/filosofian/psykologian opettajilta vaadittaviin taitoihin ≈ kyky toimia vakituisena opettajana

11 Ainedidaktiikan suoritusten arviointi
Arvioinnin osana arvostelu ja jatkuva suullinen palaute . Esseet, tentit ja seminaariestelmät arvostellaan asteikolla 0 – 5. Arviointikriteereinä ovat osoitettu lukeneisuus, teoreettinen oivaltavuus, näkökulmien monipuolisuus, luento- ja ryhmäosuudessa käsitellyn aineiston hyödyntäminen ja argumentoinnin johdonmukaisuus. On tärkeää keskustella aiemman tutkimustiedon ja kirjallisuuden kanssa, ei ainoastaan omien näkemysten kanssa. (Huom: näitä arviointikriteerejä käsitellään tarkemmin kevään ainedidaktiikan opetuksessa.) Ryhmätyön arvioinnista ks. erillinen taulukko, jota käsitellään ainedidaktiikan kurssilla sekä syksyllä että keväällä. Kokonaisarvosana kootaan opintopistein painotetusta keskiarvosta.

12 Syksyn AD-kurssit

13 Ainedidaktiikan perusteet (68251)
Tavoitteet Opiskelija ymmärtää didaktiikan perusteet. ainedidaktiikan opetettavan oppiaineensa opetusta, opiskelua ja oppimista sekä niihin liittyvää suunnittelua, toteutusta ja arviointia tutkivana ja kehittävänä tieteenalana. oppiaineen tietoteoreettisen perustan opetuksen kannalta. reflektion merkityksen opettajaksi kehittymisen kannalta sekä teorian ja käytännön integroimisessa.

14 Ainedidaktiikan perusteet (68251)
Tavoitteet (jatkoa) Opiskelija osaa suunnitella opetusta ja opiskelun ohjausta ottamalla huomioon opetussuunnitelman. oppiaineen opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen liittyvän tutkimuksen sekä. oppiaineen tietoteoreettiset kysymykset. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia tarkastella koulua toimintaympäristönä sekä ymmärtää opetuksen ja kasvatuksen arvoperustaa käyttää monipuolisia työtapoja ja tieto- ja viestintätekniikkaa hallita vuorovaikutustilanteita. tarkastella opettajuutensa kehittymistä.

15 Ainedidaktiikan perusteet, rakenne
Opintojakso sisältää seuraavat osat: Yleisdidaktiikka 1 op (68137) Kouluun tutustuminen 1 op (681364) Ainedidaktiikka 6 op 3A) Ainedidaktiikan luennot 2 op (68149) 3B) Ainedidaktiikan ryhmäopetus 4 op (68153) Reflektio 1 op (68325)

16 Yleisdidaktiikka Kirjallisuus soveltuvin osin: Kansanen, P Opetuksen käsitemaailma. Pruuki, L Ilo opettaa. Luennot ja kirjallisuus suoritetaan tentissä (2.913?), joka arvioidaan asteikolla 0-5. Tarkempi info yleisdidaktiikan luennoilla.

17 Kouluun tutustuminen Suoritetaan kouluissa 3.–5.9.14.
Tarkemmat tiedot ja kirjallisuus Kouluun tutustuminen. Ainedidaktiikan perusteet, I periodi. Opiskelumateriaali. Aineisto on saatavana sähköisessä muodossa Flammasta lähipäivinä. Opintojakso arvioidaan Kouluun tutustumisen raporttien perusteella. Raportit hyväksytään asteikolla hyväksytty – hylätty.

18 Ainedidaktiikan perusteet, Ainedidaktiikka
4A) Ainedidaktiikan luennot 2 op (68149) Ainedidaktiikan luento- ja ryhmäopetuksessa käytetään yhteistä kirjallisuutta, joka ilmoitetaan ainedidaktiikan ryhmäopetuksen yhteydessä. Opintojakso arvioidaan tentin ja/tai muun kirjallisen suorituksen perusteella asteikolla 0-5. 4B) Ainedidaktiikan ryhmäopetus 4 op (68153) Ryhmäopetus ja siihen liittyvät yksilö- tai ryhmätyöt arvioidaan asteikolla 0-5.

19 Ainedidaktiikka (perusteet), jatkoa
ET:n, filosofian ja psykologian didaktiikassa luentojen ja ryhmäopetuksen välissä ei ole olennaista eroa. Olennaisempi ero on, onko osikelijalla toista ainetta (tai aikuiskasvatuksen didaktiikkaa). Jos ET:n tai filosofian opetusharjoittelijalla ei ole muuta sivuainetta, suosittelen toisen näistä ottamista didaktiseksi sivuaineeksi. Tämä on opiskelijan vapaasti valittavissa. Didaktiikan ja harjoittelun osallistumisedellytykset ovat erilaiset (harjoittelu edellyttää 25 op harj. aineessa). Henkilökohtaisesta poikkeavasta ohjelmasta sovitaan yksityiskohtaisemmin ryhmissä.

20 Ainedidaktiikan perusteet, kirjallisuus ja arviointi.
Kirjallisuudesta sovitaan tarkemmin luennoitsijoiden kanssa. Kouluun tutustuminen (1 op) ja reflektio (1 op) arvostellaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Edellinen vaikuttaa ryhmätyöskentelyn arvosanaan. Yleisdidaktiikasta tulee erillinen arvosana. Ryhmätyöskentelyssä arvioidaan läsnäoloa, aktiivisuutta oheisen ohjeen pohjalta. Arviointia käsitellään tarkemmin kunkin tehtävän yhteydessä sekä erityisesti kevään ainedidaktiikassa.

21 Reflektio Toimii siltana harjoittelun ja ainedidaktiikan välillä.
(Virallisesti:) Opiskelija oppii kiinnittämään huomiota opetuksen – omansa ja muiden – kannalta olennaisiin tekijöihin. asettaa itselleen tavoitteita ja analysoi saavutuksiaan kriittisesti. oppii reflektion avulla kytkemään yhteen ainedidaktista tietoa ja harjoittelusta saatavia käytännön kokemuksia. saa reflektiosta tukea oman opetusnäkemyksen muotoutumiseen.

22 Reflektio Reflektio alkaa yhteisillä ryhmätapaamisella, jotka psykologeilla ovat yhteisiä uskonnon opettajaopiskelijoiden kanssa. ma pe Oheiskirjallisuus mm: Cantell, H Ratkaiseva vuorovaikutus – pedagogisia kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa ja Cantell, H Vaikeat vanhemmat, kurjat kollegat. Ratkaiseva vuorovaikutus aikuisten kesken. Jyväskylä: PS-kustannus. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

23 Opettaja työnsä tutkijana -seminaari
Opintojakson osiot 1. Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op (61146) 2. Tutkimussuunnitelmaseminaari 3 op (68206) 3. Tutkielmaseminaari 4 op (68207)

24 Opettaja työnsä tutkijana -seminaari
Syksyllä (=yhtä aikaa 1.periodin opetuksen ja 2. periodin harjoittelun kanssa) toteutettaan osat 1 ja 2. tutkimus ja metodit 3 op (kaikille AO- ja jopa OKL:n opiskelijoille yhteinen) kasvatustieteen tutkimusmenetelmiä ainedidaktista seminaaria varten tutkimussuunnitelmaseminaari 3 op (et+fi(+us)) Huom: empiirisen tutkielman valmistuminen on rakenteeltaan erilaista kuin filosofisen tutkielman, esim. jos keväällä aikoo esittää tutkielman pitää aineisto kerätä viimeistään talvella

25 Syksyn osiot 1. Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op (61146) Kirjallisuus: Metsämuuronen, J Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Methelp. Luvut I ja III. Arviointi: Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Vaihtoehtona Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet -opintojaksolle opiskelija voi suorittaa 3 op vapaavalintaisia opintoja Opettajankoulutuslaitoksen yhteisestä menetelmätarjottimesta.

26 Syksyn osiot (jatkoa) 2. Tutkimussuunnitelmaseminaari 3 op (68206)
Pääasiassa 2. periodilla tehdään tutkimussuunnitelma, aihetta kannattaa alkaa miettiä heti. Opintojakso arvioidaan opiskelijaan laatiman ja esittelemän pedagogisen tuotteen, tai tutkielman suunnitelman sekä osallistumisen perusteella. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.


Lataa ppt "Ainedidaktiikan infotilaisuus ET, filosofia ja psykologia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google