Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erikoissuunnittelija Pasi Rentola

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erikoissuunnittelija Pasi Rentola"— Esityksen transkriptio:

1 Erikoissuunnittelija Pasi Rentola

2 Valtion vuoden 2009 talousarvio
Pääluokan tasolla 7,5 mrd euroa Painopisteinä perusopetuksen ja korkeakoulutuksen sekä tutkimuksen laadun kehittäminen sekä taiteen ja kulttuurin toimintaedellytysten vahvistaminen, liikunnan kansalaistoiminnan edistäminen ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen Koulutus- ja tiedepolitiikka: Perusopetuksen laadun kehittämiseen 17 milj. euroa Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ja tukitoimien vahvistaminen Opetusryhmien koon pienentämiseen 16 milj. euroa Maahanmuuttajien perusopetuksen valmistavan opetuksen laajentamiseen 9,5 milj. euroa Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän lisääminen 8 milj. euroa Valtion erityisoppilaitosten yksityistäminen, siirretään 27 milj. euroa laskennallisen valtionosuusjärjestelmän piiriin Korkeakoulujen ja tieteen rahoituksen korotukset, 20 milj. euroa yliopistojen toimintaedellytysten parantamiseen ja 50 milj. euroa pääomittamiseen

3 Aikuiskoulutuksen rahoitus OPM:n hallinnonalalla
Yleissivistävä koulutus 11,7 milj. e. Ammatillinen peruskoulutus 62 milj. e. (+8 milj. e) Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö milj. e. (+16,4 milj. e.) Ammattikorkeakouluopetus 75 milj. e. (+4,5 milj. e.) Yliopisto-opetus 13,5 milj. e. (-0,5 milj. e.) Liikuntatoimi 19,6 milj. e. (+1,1 milj. e.) Yhteensä milj. e. (+28 milj. e.) Taulukko ei sisällä yliopiston perustutkintoa opiskelevia aikuisia (yli 25-vuotiaana aloittavat), 165 milj. euroa

4 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
Aikuiskoulutus koko pääluokassa määrärahataso 663 milj. euroa Talousarvion luvussa määräraha 475 milj. euroa Kasvua 16,4 milj. euroa VOS-indeksikorotukset 12,5 milj. euroa Maahanmuuttajien Specima-hanke 1 milj. euroa Täydennyskoulutus hintatuki 0,5 milj. euroa ja avoin AMK 0,3 milj. euroa Ammatillinen lisäkoulutus; siirto TEM:stä 3 milj. euroa ja erityisoppilaitosten yksityistäminen 0,3 milj. euroa Oppisopimus -0,8 milj. euroa, Järjestöjen avustukset 0,4 milj. euron siirto kansalaisopistojen momentilta (siirto momentilta ) Neuvontajärjestöjen avustukset ja ulkosuomalaisten sivistystoiminta (Sofia) muita muutoksia 0,8 milj. euroa

5 Vapaan sivistystyön valtionosuudet 2007-2009 (1 000 euroa)

6 Vapaan sivistystyön suoritemäärien kehitys vuosina 2008-2009
2008 2009 Muutos Kansalaisopistot (opetustunti) -8 300 Kansanopistot (opiskelijaviikko) Opintokeskukset (opintokerhot.) (opetustunti) Kesäyliopistot (opetustunti) 54 436

7 Ammatillinen lisäkoulutus ja oppisopimuskoulutus
Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus, Indeksikorotus 4,7 milj. euroa Toiminnan laajuuden muutos 3 milj. euroa (siirto momentilta ) Kansallisen metsäohjelman toimeenpano 0,9 milj. euroa Opiskelijatyövuosien enimmäismäärä (+265 otv) Oppisopimuskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Yksikköhintojen nousu n. 7 %, 5,2 milj. euroa Opiskelijapaikkoja (+100 paikkaa) Ammatillinen peruskoulutus Indeksikorotus 1,8 milj. euroa Yksikköhintojen lasku -18 %, 9,0 milj. euroa Opiskelijapaikkoja

8 Opetustoimen henkilöstökoulutus
VTAE ,4 milj. euroa, kasvua 1,15 milj. euroa Maahanmuuttajataustaisten opettajien Specima-hanke 1 milj. euroa Näyttötutkintojen sähköinen palautejärjestelmä (AIPAL) 0,15 milj. euroa (siirto momentilta ) Arvio henkilöstökoulutuksen osallistujamäärästä (+500) Muut määrärahamuutokset: Koko opetustoimen henkilöstöä koskeva täydennyskoulutus 3,05 milj. euroa (+0,1 milj. euroa) Opekon toiminnan tukirahoitus (-0,1 milj. euroa)

9 Aikuiskoulutuksen kehittäminen 29.30.21
VTAE ,1 milj. euroa (+0,8 milj. euroa) Yliopistojen aikuiskoulutuksen kehittäminen 3,5 milj. e. (+0,45 milj. e.) Avoimen ammattikorkeakoulun toteutukseen 3,7 milj. e. (+0,25 milj. e.) Maahanmuuttajien kielikoulutuks. kehitt. 0,1 milj. e. (+0,1 milj. e.)

10 Opetusneuvos Merja Leinonen

11 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 119/2008) annettu eduskunnalle , liittyy vuoden 2009 valtion talousarvioesitykseen tarkoitettu tulemaan voimaan 4 muutosehdotusta: 1) kunnan rahoitusosuuden korottaminen opetus- ja kirjastotoimessa 2) oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan määräytymisprosentin alentaminen 3) ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusprosenttien alentaminen 4) lukion aineopintojen sisällyttäminen lukiokoulutuksen rahoitukseen

12 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 119/2008) kunnan rahoitusosuuden korottaminen opetus- ja kirjastotoimessa (9 §) - kunnan rahoitusosuuteen lisätään euromäärä, joka vastaa VM:n kuntajaon muutosten johdosta maksamia korvauksia - vähennysten suuruus vaihtelee vuosittain kuntaliitosten mukaan, vuonna ,1 Meuroa (0,07 %) - kokonaisvähennystä ei kohdisteta erityisesti mihinkään kuntaan eikä vähennys vaikuta opetus- ja kulttuuritoimen järjestämistä varten laskettaviin yksikköhintoihin

13 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 119/2008) oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan määräytymisprosentin alentaminen (19 §) - määräytymisprosentti sidottu ammatillisen koulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan - keskimääräisen yksikköhinnan nousu merkitsee kuntien rahoitusosuuden kasvua 13,4 Meuroa - rahoitusosuuden kasvu kompensoidaan pienentämällä oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintaa vastaavasti - määräytymisprosentti alennetaan 77 %:sta 63,13 %:iin - pienenemisestä vapautuvia valtionosuusmäärärahoja käytetään oppisopimuskoulutuksena järjestettävän ammatillisen lisäkoulutuksen määrän ja yksikköhinnan korottamiseen - toteutuneet kustannukset olleet noin 20 % alhaisemmat kuin valtionosuuden perusteena olleet yksikköhinnat

14 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 119/2008) ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusprosenttien alentaminen - yksikköhinnat lasketaan ammatillisen koulutuksen keskimääräisen yksikköhinnan perusteella - yksikköhinnan nousu 163,73 eurolla merkitsee 1,96 Meuron lisäystä valtionosuusmenoihin - valtionosuusprosentteja alennetaan omaehtoisessa koulutuksessa 87 %:sta 85,60 %:iin ja henkilöstökoulutuksessa 48 %:sta 47,23 %:iin - yksikköhinnan kasvu ja valtionosuusprosenttien alentamisen yhteisvaikutus rahoituksen kokonaismäärään on neutraali - järjestämislupien vähimmäismäärien turvaaminen

15 Hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä

16 Lukion aineopinnot HE 119/2008 vp.
Lukion aineopiskelijoiden pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit sisällytetään lukiokoulutuksen rahoitusperusteisiin Ulkopuolelle jäävät toisessa oppilaitoksessa päätoimisia opintoja suorittavat ja samanaikaisesti kahta tutkintoa suorittavat opiskelijat

17 Uudistuksen tavoitteet
Lukion aineopinnot Uudistuksen tavoitteet kohdentaa rahoitusta toteutuneiden kustannusten perusteella nykyistä oikeudenmukaisemmin parantaa lukioiden tasavertaisia edellytyksiä vastata aineopintojen kysyntään edistää maahanmuuttajien koulutustarpeita

18 Lukion aineopetus Valtioneuvoston asetuksella säädettävä laskentakaava: Suoritetut kurssit muutetaan jälkikäteen laskennallisiksi opiskelijoiksi jakamalla lukuvuoden aikana suoritetut kurssit luvulla 15. Keskihintaa laskettaessa käytetään jakajana ao. vuonna suoritettua kurssien määrää. Ao. tavalla saatu opiskelijamäärä lisätään lukion 18 vuotta täyttäneiden opiskelijamäärään

19 Lukion aineopinnot .... Aineopiskelijoiden yksikköhinta on sama kuin lukio-opinnot 18 vuotta täytettyään aloittaneilla Uudistuksen yhteydessä yksikköhintaprosenttia esitetään laskettavaksi 60 %:sta 58 %:iin Vaikutukset: Aineopetuksen kustannukset sisältyvät lukioiden valtakunnallisiin kokonaiskustannuksiin, joten ei sinänsä aiheuta lisäkustannuksia

20 Lukion aineopetus Vaikutus lukiokoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan v.2009 on – 28,34 euroa/opisk. Valtionosuus lisääntyy lukiokoulutuksen järjestäjille, joilla aineopiskelijoiden osuus on keskimääräistä suurempi. Valtionosuuden vähennykset vaihtelevat 2008 tasolla arvioituna pääsääntöisesti euron välillä.


Lataa ppt "Erikoissuunnittelija Pasi Rentola"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google