Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ETIIKKA LAATU- JA TULOSTAVOITTEIDEN PAINEESSA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ETIIKKA LAATU- JA TULOSTAVOITTEIDEN PAINEESSA"— Esityksen transkriptio:

1 ETIIKKA LAATU- JA TULOSTAVOITTEIDEN PAINEESSA
Sosiaalialan asiantuntijapäivät Helsinki Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja

2 KÄSITTEISTÄ ARVOT = ”...inhimillisen elämän ideaaleja hyvän elämän toteutumiseksi ja yhteisön säilymiseksi..” (Pauli Niemelä 2011) MORAALI = kysymys oikeasta ja väärästä (Timo Airaksinen 1987) ETIIKKA = toimintaa arvojen ja moraalin mukaisesti SOSIAALITYÖN KESKEINEN ARVO = JOKAISEN IHMISEN IHMISARVO

3 ETIIKAN, LAADUN JA TULOKSEN SUHTEESTA
Voiko ammatillinen etiikka olla ristiriidassa hyvän laadun ja hyvän tuloksen tavoitteen kanssa? Eivätkö hyvä laatu ja hyvä tulos edellytä eettisesti vahvaa käytäntöä? Mistä ristiriita ja paine syntyy?

4 NÄKÖKULMIA LAATUUN JA LAADUN ARVIOINTIIN
Laatua voidaan tarkastella useista näkökulmista: Asiakkaan kokemusten näkökulmasta Työntekijän toiminnan näkökulmasta, jonka taustalla sosiaalityön ammatillinen etiikka ja työn sisällöstä nouseva laadun kriteeristö Lainsäädännön tarkoituksen ja yksittäisten säännösten näkökulmasta Organisaation toiminnan (esim. prosessien sujuvuuden) ja toiminnan tehokkuuden näkökulmasta

5 ARVIOINTIVAATIMUSTEN LISÄÄNTYMINEN
Viime vuosina on tullut uusia lakisääteisiä määräaikoja ja arviointia koskevia velvoitteita. Onko eettinen kuormitus kasvanut näistä johtuen? Onko esim. arviointiin käyttökelpoisia ja eettisesti hyväksyttäviä menetelmiä saatavilla?

6 EPÄSELVÄT TILANTEET JA ETIIKKA
Sosiaalityössä runsaasti tilanteita, joissa oikean ja väärän määrittely on epäselvää ( esim. lastensuojelussa vanhempien ja lasten intressiristiriidat tai aineistosta nousevat ristiriitaiset näkemykset). Epäselvät tilanteet eettisen kuormituksen aiheuttajina?

7 MISTÄ PAINE NOUSEE? Onko kysymys arvioinnin viemästä ajasta ja siitä johtuvasta kuormittumisesta? Kasvaako eettinen paine epäselvistä ja ristiriitaisista kysymyksistä? Kohdistuvatko laatuvaatimukset sellaisiin sisältöihin, joita aikaisemmin ei ole arvioitu? Onko kysymys työn sisällön kannalta vieraista laatu- mittareista? Onko kysymys eettisestä ongelmasta vai siitä, että sosiaalityöntekijän työn arviointiin on tullut myös ulkopuolisia tahoja?

8 MITÄ YMMÄRRÄMME LAADULLA?
Onko ammattikunnalla yhteinen käsitys siitä, mitä tarkoitamme laadulla? Riippuuko laatu siitä, miten paljon tukea voimme asiakkaalle antaa ja tuen niukentuminen synnyttää eettistä kuormitusta? Sosiaalityö työskentelee yleensä niukkojen voimavarojen varassa ja työntekijä joutuu tekemään sekä aikansa että resurssien kohdentamisessa priorisointia.

9 IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN LAATUKRITEERINÄ
Sosiaalityön arvopohjasta nouseva keskeinen kriteeri on jokaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittaminen Kokemus kuulluksi tulemisesta on asiakkaiden mukaan olennainen hyvän sosiaalityön ”kriteeri” Kokemus työntekijän ”välittämisestä” on asiakkaille tärkeää

10 SOSIAALITYÖN YLEISET AMMATILLISEN LAADUN KRITEERIT (1)
Onko suomalaiselle sosiaalityölle määritelty yleiset hyvän ja eettisesti vahvan laadun kriteerit? Mistä erottaa sen, mikä on laadultaan hyvää ja eettisesti kestävää sosiaalityötä ja mikä ei? Kenen tehtävä olisi luoda ja hyväksyä eettisesti hyvän sosiaalityön yleiset laatukriteerit? Ammattikunnan itsensä? Sosiaalityön opettajien ja tutkijoiden? Valtion viranomaisten ja valvontaorganisaation? Asiakkaiden?

11 SOSIAALITYÖN YLEISET AMMATTILLISEN LAADUN KRITEERIT (2)
* Tarvitaanko laatumäärittelyt erikseen eri tehtäväalueille ( lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, vanhuspalvelut jne)? * Kenen vastuulla on seurata ja arvioida, noudatetaanko niitä? * Miten asiakkaat osallistuvat laadun arviointiin?

12 ONKO KYSYMYKSESSÄ OLENNAINEN ORIENTAATIOMUUTOS?
* Voisiko laadun arvioinnin ja etiikan välisessä jännitteessä olla kysymys perustavaa laatua olevasta työn orientaatiomuutoksesta: siirtymisestä panos-, toimenpide- ja järjestelmäkeskeisestä arvioinnista asiakkaan kokemuksia ja työn vaikutuksia koskevaan arviointiin – työntekijäkeskeisestä työn tarkastelusta asiakaskeskeiseen tarkasteluun?

13 ETIIKKA JA TULOSTAVOITTEET
Mitä tuloksella tarkoitetaan? - suoritteiden määrää? - kustannusten alenemista ? - muutosta asiakkaan elämäntilanteessa ? - muutosta lapsen kasvussa ja kehityksessä tai nuoren käyttäytymisessä? - muutosta asiakkaan toimintakyvyssä ja suhteessa perheeseen ja muuhun lähiyhteisöön? - vaikuttavuudessa laajemmin?

14 ETIIKKA JA ODOTUKSET Ovatko odotukset kohtuullisia ongelmien vaativuuteen, voimavaroihin, käytettävissä olevaan aikaan tai osaamiseen nähden?

15 KOONTIA Ovatko eettisen kuormittumisen aiheuttajina
* työn määrästä ja aikarajoista aiheutuvat tekijät * sosiaalityön ja muiden tahojen (asiakkaiden, oman organisaation, lainsäätäjän, valvontaviranomaisen) erilaiset näkemykset laadusta ja tuloksesta? * epäselvien tilanteiden arviointivaikeus ja niissä riittämätön ammatillinen tuki * sosiaalityön luonteelle vieraat laatu- ja tulosmittarit * perustavanlaatuinen työn orientaatiomuutos toimenpidesuuntautumisesta vaikutussuuntautumiseen

16 KIITOS


Lataa ppt "ETIIKKA LAATU- JA TULOSTAVOITTEIDEN PAINEESSA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google