Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TURVALLINEN TYÖ RULLAA HYVIN!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TURVALLINEN TYÖ RULLAA HYVIN!"— Esityksen transkriptio:

1 TURVALLINEN TYÖ RULLAA HYVIN!
RAKENNUSTYÖN TURVALLISUUSJOHTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Opas RATUKE-hanke RAkentamisTUrvallisuudenKEhittäminen RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

2 RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP
TARKOITUS Tarkoitus on kertoa niistä hyvistä käytännöistä, joiden avulla rakennustyömailla voidaan tehokkaasti vähentää työtapaturmia. Opas ei ole luonteeltaan ohje vaan virikeaineisto, jota kukin yritys voi käyttää apuna kehittäessään omia turvallisuuskäytäntöjään. RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

3 RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP
TAVOITE Tavoitteena on ollut koota olemassa oleva tietous hyvistä turvallisuuskäytännöistä ja tiivistää keskeiset sovellettavat periaatteet. Periaatteiden lähtökohtana on nolla tapaturmaa -ajattelu. Se on mahdollinen myös rakennusalalla. Jokainen tapaturma on torjuttavissa! RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

4 RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP
SISÄLTÖ Sisältö perustuu olemassa olevan suomalaisen ja ulkomaisen turvallisuus-tiedon läpikäyntiin ja seulontaan. Lisäksi haastateltiin vuoden 2001 rakennus-alan työmaakilpailun kahden parhaan työmaan avainhenkilöitä. RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

5 RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP
RAKENNE Aluksi kuvataan ne yleisperi-aatteet, kuinka voi ryhtyä noudattamaan hyviä käytäntöjä. Kustakin hyvästä käytännöstä kuvataan pääperiaatteet ja annetaan yksittäisiä esimerkkejä niiden soveltamisesta. Kunkin luvun loppuun on poimittu esimerkkejä tutkituista työpaik-kakuolemista. RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

6 TÄRKEIMMÄT HYVÄT KÄYTÄNNÖT (1)
"perustukset kunnossa" RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

7 TÄRKEIMMÄT HYVÄT KÄYTÄNNÖT (2)
"runkotyöt valmiina " RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

8 TÄRKEIMMÄT HYVÄT KÄYTÄNNÖT (3)
"turvallisuustalo valmis" "sisustustyöt tehty" RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

9 MITEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ SOVELLETAAN YRITYKSESSÄNNE 1
1) Yritys omaksuu nolla tapaturmaa -ajattelun ja asettaa sen päämääräkseen. 2) Yritykseen laaditaan kirjallinen työturvallisuuden kehittämisohjelma 3) Luodaan sellainen turvallisuuskulttuuri, jossa koko henkilöstö seisoo nolla tapaturmaa -tavoitteen takana. 4) Tehdään selväksi koko organisaatiolle, etteivät tapaturmakorvaukset kata tapaturmista aiheutuvia katemenetyksiä. RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

10 MITEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ SOVELLETAAN YRITYKSESSÄNNE 2
5) Sovelletaan yrityksen turvallisuustoiminnassa oppaassa esiteltyjä hyviä turvallisuuskäytäntöjä. 6) Huolehditaan siitä, että nolla tapaturmaa -tavoitteen vaatimat toimet kirjataan kaikkiin rakennushankkeessa tehtäviin sopimuksiin. 7) Tehdään selväksi kaikille osapuolille työmaan turvallisuutta koskevat toimivaltuudet ja vastuut. RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

11 MITEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ SOVELLETAAN YRITYKSESSÄNNE 3
8) Rakennuttaja on aktiivinen osapuoli, kun nolla-tapaturmaa -ajattelun toteuttamisessa. 9) Työmaan turvallisuustoiminnan ja työympäristön tasoa arvioidaan määrävälein ja sen pohjalta tehdään tarvittavat parannustoimet. 10) Varmistetaan, että työmaan kaikki osapuolet ovat aktiivisesti mukana työmaan turvallisuustoiminnassa ja ovat valmiita pyrkimään samaan turvallisuustasoon. RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

12 RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP
Hyvä käytäntö 1 JOHDON SITOUTUMINEN TURVALLISUUDEN KEHITTÄMISEEN JA SEN OSOITTAMINEN. Rakennusyrityksen johto asettaa rakennushankkeelle turvallisuus-päämäärän ja yksityiskohtaiset tavoitteet. Yrityksen johto ja myös työmaa-johto osallistuu aika ajoin käytän-nön turvallisuustoimintaan ja näyttää henkilökohtaista esimerkkiä suojavälineiden käytössä. Johto puuttuu aktiivisesti havaitsemiinsa turvallisuus-puutteisiin. RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

13 Hyvä käytäntö 2 TYÖMAAN TURVALLISUUDEN KOORDINOINTI JA JOHTAMINEN.
Jokaisella rakennushankkeella on oltava päätoteuttaja, joka toimii rakennushankkeen pääkoordinoijana. Päätoteuttajalla on kokonaisvastuu toteutettavasta rakennushankkeesta. Jokainen urakoitsija pääsääntöisesti vastaa omista työntekijöistään. Jokaisen työnantajan tulee nimetä työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä vastuunalainen henkilö. RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

14 Hyvä käytäntö 3 PANOSTUS TURVALLISUUSHENKILÖSTÖÖN.
Joka hankkeelle nimetään työsuojelupäälliköksi kokenut työnjohdon edustaja. Huolehditaan, että työntekijät valitsevat joka työmaalle kaikkien urakoitsijoiden työntekijöitä edustavan työsuojeluvaltuutetun. Päätoteuttaja nimeää vastuuhenkilöksi pätevän henkilön. Kaikki urakoitsijat velvoitetaan nimeämään pätevä työsuojelun vastuuhenkilö. RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

15 Hyvä käytäntö 4 HUOLELLINEN TURVALLISUUS-SUUNNITTELU.
Lähtökohtana rakennuttajan tekemä turvallisuusasiakirja (erit. vaaraa aih. työt, myrkylliset tai vaaralliset aineet jne.) Tehdään havainnollinen työmaasuunnitelma. Vaarallisista töistä erillissuunnitelmat. Urakoitsijat tekevät omista töistään tarvittavat turvallisuussuunnitelmat ennen töiden aloittamista. RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

16 RAKENNUSHANKKEEN TURVALLISUUSSUUNITTELU
valmisteluvaihe Työmaan aloittaminen Rakentamisvaihe Turvallisuus- asiakirja Yleinen turvallisuussuunnittelu Turvallisuussuunnitelma Riskienarviointi Työmaasuunnitelma Vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu Yksityiskohtaiset turvallisuussuunnitelmat Yhteen- sovittamisen säännöt Työmaan turvallisuusohjeet Jokainen osapuoli työmaalla vastaa Töiden yhteensovitus Yleisaikataulu Viikkoaikataulu Rakennuttaja vastaa Päätoteuttaja vastaa Päätoteuttaja vastaa RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

17 Hyvä käytäntö 5 KOULUTUS JA PEREHDYTTÄMINEN TURVALLISUUTEEN.
Päätoteuttaja huolehtii perehdyttämisaineistosta. Kaikkien työmaalla liikkuvien on tunnettava olosuhteet ja toiminta-tavat. Tämä on kulkuluvan saannin ehto. Työntekijät osoittavat osaamisen-sa turvallisuuskorteilla mm. tulityö- ja työturvallisuuskortilla. Vaarallisista töistä käydään työntekijöiden kanssa läpi työn vaatimat turvallisuustoimet. Turvallisuuskoulutusta järjestää sekä päätoteuttaja että työnantaja. RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

18 RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP
Hyvä käytäntö 6 TYÖNTEKIJÖIDEN OSALLISTUMINEN JA SITOUTUMINEN TURVALLISUUS-TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISEEN. Työntekijöiden osallistumista ja sitoutumista lisätään: ottamalla heidät mukaan turvalli-suussuunnitteluun ja seurantaan ja riskinarviointeihin antamalla perehdyttämis- ja opastus- ja turvallisuustehtäviä kuuntelemalla heidän mielipitei-tään turvallisuuskysymyksissä perehdyttämällä kukin työnteki-jöiden turvallisuusvelvoitteisiin RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

19 RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP
Hyvä käytäntö 7 URAKOITSIJOIDEN OHJAUS JA TURVALLI-SUUSTAVOITTEET TARJOUSPYYNTÖIHIN JA URAKKASOPIMUKSIIN Turvallisuus yksi kriteeri urakoitsijoiden valinnassa Turvallisuusvaatimukset sisällytetään tarjouspyyntöihin ja ne kirjataan myös sopimuksiin Turvallisuusvaatimusten tulee olla realistisia ja tarkkoja Määritellään turvallisuuden minimiehdot, joista ei tingitä Turvallisuusvaatimusten toteuttamista seurataan On olemassa pelisäännöt, mitä seuraa velvoitteiden noudattamatta jättämisestä RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

20 Hyvä käytäntö 8 PALAUTE JA PALKITSEMINEN TURVALLISESTA TOIMINNASTA.
Työmailla käytettyjä palkitsemis- ja palautemenetelmiä: "Turvallinen urakoitsija" -kunniakirja Kunniakirjoja yksittäisille henkilöille turvallisuustyöstä Rahallinen palkkio Kahvit tai ruuat työmaaporukalle hyvästä turvallisuustasosta Suullista, välitöntä palautetta turvallisesta toiminnasta RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

21 RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP
Hyvä käytäntö 9 TAPATURMISTA JA VAARATILANTEISTA RAPORTOIMINEN JA NIIDEN TUTKIMINEN. Työmailla käytettyjä hyviä tapoja: Päätoteuttaja ja aliurakoitsija tutkivat yhdessä aliurakoitsijalle sattuneet tapaturmat. Tapaturmat ja niiden raportit käsitellään työmaan palavereissa. Informoidaan tapaturmista ja vaara-tilanteista koko työmaan henkilöstöä Käytetään Ilmoita vaaroista -lomakkeita Projektin johto vaatii säännöllistä raportointia sattuneista tapaturmista RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

22 Hyvä käytäntö 10 TURVALLISUUDEN SEURANTA JA VALVONTA.
Turvallisuusseurantaan kuuluvat sekä normaali turvallisuuden yleisvalvonta että turvallisuuteen liittyvät lakisääteiset tarkastukset. Vaaratilanteisiin ja muihin turvallisuuteen liittyviin poikkeamiin puututaan - välitön palaute. Tarkastusten tuloksia käsitellään myös työmaalla pidettävissä palavereissa ja kokouksissa. Päätoteuttaja hyödyntää tarkastusten tuloksia mm. turvallisuussääntöjen ja -ohjeiden laatimisessa. RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

23 Hyvä käytäntö 11 TYÖMAAN TURVALLISUUSOHJEIDEN LAATIMINEN.
Työmaalle laaditaan turvallisuusohjeet, jotka pohjautuvat rakennuttajan antamaan turvallisuusaineistoon ja työmaan alussa tehtyyn turvallisuussuunnitteluun Työmaan turvallisuusohjeissa on koko työmaata koskevia sääntöjä mm. työskentelystä samoissa tiloissa Työmaan turvallisuusohje voidaan esittää turvallisuusoppaana, työmaa- tai järjestysohjeina Työmaan turvallisuusohjeen lisäksi voidaan laatia yksityiskohtaisia teknisluontoisia turvallisuusohjeita RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP

24 TURVALLINEN TYÖ RULLAA HYVIN!
sisustus runkotyöt perustukset RATUKE-hanke 2003/JL, SS & PP


Lataa ppt "TURVALLINEN TYÖ RULLAA HYVIN!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google