Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esko Leinonen Maaseutuvirasto Oulu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esko Leinonen Maaseutuvirasto Oulu"— Esityksen transkriptio:

1 Esko Leinonen Maaseutuvirasto Oulu 27.11.2008
Tilannekatsaus Sähköinen tukihaku projektiin Hallinnollinen prosessi Esko Leinonen Maaseutuvirasto Oulu

2 Sähköisen tukihaun valmistelu on vielä kesken eikä kaikista tässä kalvosarjassa esitettävistä asioista ole vielä lopullisesti päätetty.

3 Yleistä (1/2) Kevään 2008 pilotti laajennetaan koko Manner-Suomeen.
Kevään 2009 tukihaussa on mahdollista täyttää sähköisesti lomakkeet 101A, 101B, 101 D, 102A, 102B ja 117. Vuoden 2009 sähköinen tukihaku alkaa Tällä hetkellä osoite on Sähköisen tukihaun edellytyksenä on, että uudet ja uudistettavat Vipu-tunnukset on haettu ajoissa lomakkeella 405 viimeistään tarvittavat peruslohkojen hallinnan siirrot, poistot, jaot ja yhdistämiset (lomake 102C) on tehty kuntaan viimeistään

4 Yleistä (2/2) Mikäli maatilan osallisten roolitietoihin on tullut muutoksia vuodesta 2008, myös osallistiedot (lomake 101 D) on saa-tettava ajan tasalle viimeistään Näin tilan omistaja-tiedot ovat kunnossa sähköisen haun valtuutusta varten. Sähköinen haku 2009 on mahdollista myös ruotsinkielisesti. Sähköisesti jätetyt lomakkeet arkistoidaan paperitulosteina.

5 Rajaukset Kevään 2009 sähköinen tukihaku on mahdollista vain Manner-Suomessa, ei siis Ahvenanmaalla. Lomake 101 D on mahdollista jättää sähköisesti roolitietoja lukuun ottamatta (roolitiedolla tarkoitetaan kohtia Ensisijainen viljelijä/yhteyshenkilö, Muu viljelijä, Omistaja, Ei enää osallisena). Sähköisen tukihaun avulla ei voi jättää peruslohkojen muutoslomaketta (102 C). Myös muut mahdolliset lomakkeet ja liitteet on toimitettava kirjallisena kuntaan.

6 Allekirjoitukset ja käyttövaltuudet (1/4)
Sähköistä tukihakua varten on haettava Vipu-palveluun joko täyttöoikeudet (yleensä neuvojat) tai laajat oikeudet (yleensä viljelijät). Oikeuksia on haettava henkilökohtaisesti kunnasta (tunnistus osin passilla). Vanhat oikeudet on päivitettävä eli kaikkien sähköistä tuki-hakua käyttävien on haettava kyseisiä oikeuksia. Selausoikeudet jäävät kaikille voimaan. Sonnipalkkion ensimmäinen haku 2009 on mahdollista tehdä uusilla tai vanhoilla tunnuksilla. Sonnipalkkion toinen haku 2009 on mahdollista vain uusilla tunnuksilla.

7 Allekirjoitukset ja käyttövaltuudet (2/4)
Vipu-palveluun voidaan tunnistautua Vipu-tunnuksilla, pank-kitunnuksilla tai sähköisen henkilökortin avulla. Pelkästään pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla ei kuitenkaan yksin voi tehdä sähköistä hakemusta, vaan se vaatii aina käyttöoikeuden Vipu-palveluun.

8 Allekirjoitukset ja käyttövaltuudet (3/4)
Yleisesti kaikkien omistajien on allekirjoitettava tukihakemukset (kirjalliset hakemukset). Koska sähköisessä tukihaussa vain yksi henkilö voi toimia hakemusten palauttajana (= se, kenelle maa-tilan Vipu-tunnukset on haettu), on kaikkien tilan omistajien valtuutettava kyseinen henkilö toimimaan maatalouden vilje-lijätukihakemusten jättäjänä. Valtuutus tapahtuu samalla lomakkeella, jolla haetaan käyttö-oikeuksia Vipu-palveluun (Lnro 405). Lomakkeella vaaditaan kaikkien tilan omistajien suostumus (mm. puolisoiden yhteis-omistus). Yhtymissä, kuolinpesissä ja yhteisöissä vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumus tai lomakkeen liitteenä oleva valtakirja tai oikeaksi todettu ote yhtymän hallituksen pöytä-kirjasta, jossa annetaan nimenkirjoitusoikeus.

9 Allekirjoitukset ja käyttövaltuudet (4/4)
Valtuutus voidaan sallia useaksi vuodeksi kerrallaan. Valtuu-tus voidaan antaa korkeintaan vuoden 2013 loppuun ( ), mutta valtuutus voi olla määritelty myös lyhy-emmäksi ajaksi.

10 Palautus (1/3) Vuoden 2009 viljelijätukien sähköinen hakuaika päättyy lomak-keiden 101A, 101B, 101 D, 102A ja 102B osalta Tämän jälkeen lomaketta ei voi palauttaa sähköisesti. Myös paperiset lomakkeet on palautettava viimeistään Lomakkeen 117 sähköinen palautus päättyy Tämän jälkeen lomaketta ei voi palauttaa sähköisesti. Myös paperisena kyseinen lomake on palautettava viimeistään Liitteitä tai mahdollisia muita lomakkeita ei voi toimittaa sähköi-sesti, vaan ne on palautettava kuntaan kirjallisina joko postitse tai toimittamalla ne kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle vii-meistään Liitteiden tai lomakkeiden palauttaminen myöhässä tai puutteellisina aiheuttaa tuen alentumisen.

11 Palautus (2/3) Vuoden 2009 sähköistä tukihakua varten tarvittavat perus-lohkojen hallinnan siirrot, poistot, jaot ja yhdistämiset on tehtävä kuntaan lomakkeella 102C viimeistään Kunta kirjaa lomakkeella ilmoitetut muutokset (esim. uudet lohkotunnukset) viljelijätukisovellukseen ja ne näkyvät säh-köisessä tukihakusovelluksessa muutaman päivän kuluttua kirjauksesta. Ilmoitus kannattaa tehdä ajoissa, sillä jos kuntaan palautuu useita lomakkeita viimeisenä jättöpäivänä, kirjaus tukisovellukseen voi viedä useita päiviä.

12 Palautus (3/3) Lomakkeiden sähköisestä palautuksesta saa kuittauksen tuki-hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen sähkö-postilla välittömästi. Jos kuittausta ei tule sähköpostitse, hake-muksen perillemeno on syytä tarkistaa kunnasta. Kuittaus voi jäädä saamatta, jos on jättänyt esimerkiksi virheellisen sähkö-postiosoitteen sähköiseen viljelijätukisovellukseen. Sähköistä tukihakua koskee jälkeen (lomakkeen 117 osalta jälkeen) samat palautus- ja myöhästymis-säännöt kuin kirjallisia hakemuksia.

13 Hakemuksen myöhästyminen (1/2)
Hakemusta ei voi jättää sähköisesti myöhästyneenä. Sähköisessä haussa ei ole ylivoimaisen esteen mahdollisuutta, koska sähköi-sen haun päätyttyä on vielä kaksi päivää aikaa jättää hakemus kirjallisena joko postitse tai toimittamalla se kunnan maaseutu-elinkeinoviranomaiselle mennessä (lomakkeet 101A, 101B, 101 D, 102A ja 102B) ja mennessä (lomake 117).

14 Hakemuksen myöhästyminen (2/2)
Sähköisen tukihaun liitteitä koskee jälkeen (lomak-keen 117 osalta jälkeen) samat palautus- ja myöhäs-tymissäännöt kuin kirjallisia hakemuksia. Jos hakemus tai sen liitteet myöhästyvät enintään 25 kalenteri-päivää, alennetaan myönnettävää tukea yhdellä prosentilla kutakin myöhästynyttä työpäivää kohden. Jos myöhästyminen on yli 25 kalenteripäivää, tukea ei enää myönnetä. Tiistaina tai sen jälkeen palautettu hakemus tai sen liitteet on hylätty.

15 Korjaaminen tai muutokset
Viljelijä voi muuttaa, perua osan tai koko jättämänsä sähköi-sen hakemuksen välisenä aikana sähköisesti. Tämän jälkeen sähköistä hakemusta voi muuttaa tai perua vain kirjallisesti. Sähköisten tukihakemusten korjauksia ja muutoksia koskee jälkeen (lomakkeen 117 osalta jälkeen) samat säännöt kuin kirjallisia hakemuksia.

16 Käyttöohjeet Sähköistä tukihakua koskevat ehdot on kirjoitettu vuoden 2009 hakuoppaaseen ja täyttöohjeisiin. Sähköisen tukihakusovelluksen käyttöä koskevat ohjeet ovat tulostettavissa myöhemmin ilmoitettavassa osoitteesta.

17 Palautekysely Kaikki vuoden 2009 tukihakemuksen sähköisesti jättäneet viljelijät saavat toukokuussa sähköpostitse tukihakemuk-sessa kerrottuun sähköpostiosoitteeseen kyselyn, johon voi antaa palautetta sähköisestä hausta ja käytön tuesta.


Lataa ppt "Esko Leinonen Maaseutuvirasto Oulu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google