Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kasvatus- ja opetuskäsitysten muotoutuminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kasvatus- ja opetuskäsitysten muotoutuminen"— Esityksen transkriptio:

1 Kasvatus- ja opetuskäsitysten muotoutuminen
IHMISKÄSITYS MAAILMAKÄSITYS *Esim. elämänkatsomus OPPIMISKÄSITYS KASVATUS- JA OPETUSAJATTELU * Dynaaminen ja kehittyvä TIEDONKÄSITYS OPETTAJAN AJATTELU JA TOIMINTA KASVATUSSUHDE Kasvavan maailma Raija Erkkilä, Oamk 2006

2 Oppimiskäsitykset Traditiot Arjen käytännöt Teknologian kehitys
Kulttuuri Tutkimus Sosiaalinen kehitys Taloudellinen kehitys Aatteellinen ilmapiiri Raija Erkkilä, Oamk 2006

3 Mitä on oppiminen? Mikä on minun käsitykseni?
”Oppiminen on käyttäytymisen muutosta” ”Oppiminen on ihmismielen kognitiivista prosessointia” ”Oppiminen on ihmismielen konstruktiivinen prosessi” ”Ihminen on oman oppimisensa aktiivinen toimija” Mikä on minun käsitykseni? Raija Erkkilä, Oamk 2006

4 Behaviorismi (1920-60) ja pedagogisia seuraamuksia
Juuret eläinkokeissa, jotka nähtiin siltana ihmismieleen Tavoitteena ennustaa ja kontrolloida käyttäytymistä Käyttäytymistä oli pystyttävä mittaamaan ulkoisten merkkien kautta Tietoisuus, tunteet hylättävä, koska niitä ei voida havaita tai tutkia Ns. uusbehaviorismi lievensi puhdasta ärsyke-reaktio –tulkintaa väliin tulevan muuttujan avulla Väline-ehdollistuminen; vahvistaminen ja oppijan oma toiminta Raija Erkkilä, Oamk 2006

5 Behaviorismi ja pedagogisia seuraamuksia
Oppi- ja työkirjat; ”aukkomenetelmät”, kaavamaiset vastaukset, ulkoa opettelu Ohjelmoitu opetus; opetusaineksen pilkkominen osiin, helposti kontrolloitavissa, tietokone kiittää oikeasta vastauksesta ja päästää etenemään Opitun välitön vahvistaminen, väärien vastausten huomioimatta jättäminen Oppilaan ulkoisen aktiivisuuden palkitseminen Palkkiot ja rangaistukset säätelevät toimintaa Aiemman tiedon merkitystä ei huomioida Korkeamman tason oppimista ei voida selittää behaviorismin avulla Ei nähdä, milloin opittu on sisäistetty Raija Erkkilä, Oamk 2006

6 Nykyaikaisten oppimiskäsitysten taustaa
Piagetin tutkimukset ajattelusta Keskeisiä käsitteitä: Skeema Assimilaatio Akkomodaatio Kognitiivinen konflikti Motivaatio Raija Erkkilä, Oamk 2006

7 Kognitivismi (1950-) ja pedagogisia seuraamuksia
Perustuu kognitiivisen psykologian ajatuksiin ihmisestä tiedonkäsittelijänä Oppimista ei tapahdu ilman havaintoja, muistia, ajattelua ja käsitteenmudostusta Oppija on aktiivinen tiedon muokkaaja Säätelee omaa oppimistaan ja tarkkaavaisuuttaan Raija Erkkilä, Oamk 2006

8 Kognitivismi ja pedagogisia seuraamuksia
Ihminen on tiedonkäsittelijä Havainnot, muisti, ajattelu, käsitteenmuodostus Itsenäinen opiskelu Oppimaan oppimisen taidot Opettajan huomio oppimisen motivointiin ja orientointiin Mielensisäiset edustukset todellisuudesta Raija Erkkilä, Oamk 2006

9 Konstruktivismi ja pedagogisia seuraamuksia
Tiedon dynaaminen luonne Ihminen rakentaa, konstruoi oman tietonsa oppimisprosessissa Oppija tekee oman tulkintansa tiedosta Aiemmat tiedot ja kokemus pohjana Oppimistilanteen fyysiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat konstruktioon Tiedon käsittelytaidot Raija Erkkilä, Oamk 2006

10 Konstruktivismi ja pedagogisia seuraamuksia
Oppimisen ohjaamiset psykologiset ja pedagogiset vaatimukset kasvavat Oppimisprosessin yksilölliset erot korostuvat Motivaatio ja oppijan omat tavoitteet Haastavat oppimistehtävät Oppijan metakognitiivisten taitojen kehittäminen Oppijan reflektiotaitojen kehittäminen Oppijan omat kysymykset Raija Erkkilä, Oamk 2006

11 Konstruktivismi ja pedagogisia seuraamuksia
Ongelmakeskeisyys Teknologiarikkaat oppimisympäristöt Kokeileva ja tutkiva lähestymistapa Raija Erkkilä, Oamk 2006

12 Konstruktivismi Sateenvarjotermi: Sosiokognitiivinen suuntaus:
1) Kuka? Yksilö 2) Mitä? Omia ideoita, kokemuksia, tulkintoja Sosiokulttuurinen suuntaus: 1)Kuka? Yhteisö/ryhmä 2) Mitä? Yhteinen tulkinta, sääntö, tms. Raija Erkkilä, Oamk 2006

13 Situationaalinen oppiminen
Oppimisen kontekstuaalisuus eli oppimisen tilannesidonnaisuus Oppiminen tilanteessa tai toiminnassa, jossa sen sisältämä tieto on syntynyt Oppimista tapahtuu parhaiten siinä ympäristössä ja tilanteessa, jossa opittua tietoa käytetään Autenttinen oppiminen Todellisessa ja aidossa tilanteessa tapahtuva oppiminen Esim. mestari-oppipoika –oppimistapa Työssäoppiminen Vuorovaikutus ja sosiaalinen ympäristö vaikuttavat oppimiseen toissijaisesti Monet uudet pedagogiikan muodot painottavat situationaalista oppimista Elämys- ja seikkailupedagogiikka Transfer? Yleistäminen? Soveltaminen? Raija Erkkilä, Oamk 2006

14 Sosiokulttuurinen oppiminen (Roger Säljö)
Tiedon sosiaalinen ja kulttuurinen alkuperä Ihmiset omaksuvat kulttuurisia toimintoja Yhteisöllisen tiedon välittyminen ”Oppipoikasysteemi” Katselija – osallistuja - hallitsija Ei tiukkaa rajaa konkreettiin – abstraktiin, teoriaan – käytäntöön, kieleen – toimintaan Tietoa tuotetaan vuorovaikutuksessa Raija Erkkilä, Oamk 2006

15 Lähteet: Patrikainen, R. Opettajuuden laatu. Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys opettajan pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa. Opetus Jyväskylä: PS-kustannus. Poikela, S Ongelmaperustainen pedagogiikka ja tutorin osaaminen. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen laitos. Tampere University Press. Rauste-von Wright, M-L, & Wright Johan Oppiminen ja koulutus. Porvoo: WSOY, 1994. Ruohotie, P Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Helsinki. WSOY. Säljö, R Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. Helsinki: WSOY. Raija Erkkilä, Oamk 2006


Lataa ppt "Kasvatus- ja opetuskäsitysten muotoutuminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google