Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jure-projekti ja julkaisurekisterien tulevaisuus Kirjastoverkkopäivät, 29.10.2010 Jyrki Ilva

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jure-projekti ja julkaisurekisterien tulevaisuus Kirjastoverkkopäivät, 29.10.2010 Jyrki Ilva"— Esityksen transkriptio:

1 Jure-projekti ja julkaisurekisterien tulevaisuus Kirjastoverkkopäivät, 29.10.2010 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

2 Julkaisurekisterit : taustaa Keskeisenä lähtökohtana tutkimushallinnon tiedontarpeet –Julkaisutietoja käytetään tutkimusorganisaatioiden toiminnan tuloksellisuuden yhtenä mittarina –Mitä enemmän ja mitä laadukkaampia julkaisuja, sen parempi tulos –Julkaisutoiminnasta tulossa yhä merkittävämpi OKM:n korkeakouluille antaman rahoituksen kriteeri Yliopistot, amk:t ja tutkimuslaitokset ylläpitäneet omia julkaisurekistereitään jo pitkään –Voi olla myös osa tutkimuksenhallintajärjestelmää (Current Research Information System = CRIS) –Julkaisurekisterin pohjalta kootut julkaisumäärätiedot toimitettu vuosittain OKM:n KOTA-tietokantaan

3 Raketti-JURE Osa laajempaa CSC:n koordinoimaa Raketti-hankkeiden kokonaisuutta, Raketti-TUTKI-hankkeen alaprojekti JURE-projekti aloitti toimintansa syksyllä 2009 –Ohjausryhmä, jossa edustus mm. OKM:stä, yliopistoista, amk:eista ja tutkimuslaitoksista –Neljä alatyöryhmää: tieteenalatyöryhmä, sitaatioindeksityöryhmä ja sisältötyöryhmä ja tekninen työryhmä –Kolme ensimmäistä sai raporttinsa valmiiksi syyskuussa 2010 Lisäksi projektiin kytkeytyy erillinen, Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan koordinoima Julkaisufoorumi-hanke

4 JURE-projektin tavoitteet Tavoitteena kansalliseen julkaisurekisteriin liittyvien ratkaisujen suunnittelu –Rekisteriin kootaan myös julkaisujen viitetiedot, ei pelkästään julkaisumääriä –Korvaa nykyisen KOTA-raportoinnin –Mahdollistaa julkaisutietojen monipuolisemman laadullisen analyysin –Lisää raportoinnin läpinäkyvyyttä –Edistää tietojen keruun prosessien ja raportoitavien tietosisältöjen kehittämistä ja yhdenmukaistamista

5 JURE: lähtökohtia Yliopistojen nykyiset paikalliset tutkimuksenhallintajärjestelmät Kansainväliset julkaisutietokannat (Thomson Reutersin ISI Web of Science ja Elsevierin Scopus) Kansallisessa julkaisurekisterissä tarkoitus hyödyntää molempien dataa –Valmiiden viitetietojen hyödyntäminen säästää työtä ja parantaa tietojen laatua –Tavoitteena se, että kukin julkaisu kansallisessa rekisterissä vain yhden kerran (usean organisaation yhteisjulkaisuja paljon; tarvitaan tuplakontrollia) –Edellyttää yhdenmukaisten prosessien luomista ja nykyisten tietojärjestelmien kehittämistä tai uudistamista

6 Kansallisen julkaisurekisterin arkkitehtuuri Vaihtoehto 1: Erilliset organisaatiokohtaiset julkaisurekisterit, joista haravoidaan tietoja kansalliseen rekisteriin? –Edellyttää järjestelmien välisten rajapintojen rakentamista tai järjestelmien vaihtamista sellaisiin jossa rajapinnat jo on Vaihtoehto 2: Yhteinen kansallinen rekisteri, jota kaikki käyttävät? –Korvaisiko myös organisaatiokohtaiset tutkimuksenhallintajärjestelmät? (vrt. Raketti-TUTKI)

7 Järjestelmät Hyödynnetäänkö nykyisiä järjestelmiä vai tarvitaanko kokonaan uusi ratkaisu? –Lähtötilanne: pelkästään yliopistoilla ollut kymmenkunta erilaista julkaisurekisterisovellusta –Varsinaisten tutkimuksenhallintaohjelmistojen (esim. SoleCRIS tai Pure) lisäksi rekisterinä käytetään myös mm. kirjastotietokantoja tai julkaisuarkisto-ohjelmistoja Keskustelua käyty kahdesta teknisestä vaihtoehdosta –CSC:n Raketti-XDW-hankkeessa kehitettyyn XDW-käsitemalliin pohjautuva tietovarasto tai jokin valmis CRIS-sovellus –CRIS-sovelluksia on saatavilla, mutta mahdollinen hankinta täytyy kilpailuttaa –Soveltuvat sekä keskitettyyn että hajautettuun malliin

8 Valmiiden viitetietojen hyödyntäminen Kansainvälisistä tietokannoista haravoitavan datan hyödyntäminen yksi JURE.n tavoitteista –Thomson Reutersin ISI Web of Science ja Elsevierin Scopus –Edellyttää sopimuksia Thomson Reutersin ja/tai Elsevierin kanssa –FinELib käy parhaillaan neuvotteluja Thomson Reutersin kanssa Useimmat paikalliset julkaisurekisterit eivät tällä hetkellä tue valmiiden viitetietojen haravointia –Pitäisi kehittää nykyisiä järjestelmiä tai vaihtaa ne uusiin –Merkittävin poikkeus HY:n TUHAT, johon voi haravoida valmiita viitetietoja eri tietokannoista –Yhteisten prosessien, rajapintojen ja tuplakontrollin kehittäminen vaatii runsaasti työtä

9 Valmiit viitetiedot (jatkoa) Myös haravointi suoraan kv. tietokannoista kansalliseen julkaisurekisteriin on mahdollista –Haaste: Miten puuttuvien julkaisujen tiedot täydennetään? –Toimitetaanko tiedot täydennettäväksi yliopistoihin? Onko aikataulujen ja prosessien puolesta mahdollista? Sopimusten asettamat rajoitukset viitetietojen käytölle –Mitä tietoja saa käyttää ja miten? –Esim. Web of Sciencesta on teknisesti mahdollista haravoida tietoja, joita ei kuitenkaan sopimusten mukaan saa käyttää Muuta pohdittavaa –Viittaustietojen tallentaminen järjestelmään? Impact factorit? –Takautuvien aineistojen tallentaminen kansalliseen julkaisurekisteriin?

10 Entä kotimaiset viitetiedot? Web of Science ja Scopus eivät täydellisiä –Kattavuus vaihtelee eri tieteenaloilla, joillakin lähes 100%, monilla vain joitakin kymmeniä prosentteja –Taustalla tieteenalojen erilaiset julkaisukäytännöt Myös kotimaisten julkaisujen viitetiedot olisi hyödyllistä saada valmiina –Tärkeitä etenkin humanistis-yhteiskuntatieteellisellä alalla –Potentiaalisina lähteinä mm. Arto ja Fennica –Haravointi HY:n Tuhat-järjestelmään toimii jo nyt Kehittämistarpeita (esim. Arto): Tietojen ajantasaisuus, tietojen kattavuus, tallennettavat tiedot Kansallisten tietokantojen kehittämisestä olisi hyödyllistä keskustella yhdessä kansallisella tasolla

11 Julkaisufoorumi-hanke TSV:n vetämä hanke, jossa luokitellaan ”kaikki” tieteelliset julkaisukanavat kahteen tai kolmeen luokkaan –Lehdet, julkaisusarjat, kustantajat? Kootaan 23 tieteenalakohtaista paneelia (alun perin 56), joilla kaikilla keskimäärin noin tuhat lehteä arvioitavana –Paneelit on valittu ja ne ovat aloittamassa toimintaa –Luokitus valmis 2011 loppuun mennessä Julkaisufoorumien luokitukset yhdistetään JURE:n julkaisutietoihin –Täydentää julkaisujen määrää ja julkaisutyyppiä koskevia tietoja tuloksellisuuden arvioinnin kriteerinä –Julkaisujen laadun sijaan arvioidaan julkaisukanavien laatua –Ohjaa samalla tieteellistä julkaisemista laadukkaisiin kanaviin?

12 Kansallisen julkaisurekisterin sisältö Kansallisen tietokannan tietosisällön suunnittelu loppusuoralla Tallennusprosesseilla vaikutusta siihen mitä tietoja voidaan tuottaa ja miten –Esim. tieteenala: perustuuko lehden tieteenalaan, kv. tietokantojen luokituksiin, organisaation tai tekijän ilmoitukseen? Joidenkin kenttien sisältö tarvitsee vielä tarkempaa määrittelyä –Tietojen käyttötarkoitus (OKM:n tiedontarpeet) määrittelee mitä tietoja kerätään –Toisaalta tällä hetkellä tarpeettomatkin tiedot voivat jossain vaiheessa olla tarpeellisia

13 A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit*E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessäE1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessäE2 Yleistajuinen monografia A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osaF Julkinen taiteellinen ja taideteoll. toiminta A4 Artikkeli konferenssijulkaisussaF1 Julkaistu itsenäinen taiteellinen teos B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset*F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessäF3 Julkinen taiteellinen esitys tai näyttely B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osaF4 Tuotantoon/hyödyntäm. otettu malli tai suunnit. B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussaG Opinnäytteet C Tieteelliset kirjat (monografiat)*G1 Amk-tutkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö C1 Kustannettu tieteellinen erillisteosG2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konf.julk. tai…G3 Lisensiaatintyö D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisutG4 Monografiaväitöskirja D1 Artikkeli ammattilehdessäG5 Artikkeliväitöskirja D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opask. tai …H Patentit ja keksintöilmoitukset D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa H1 Myönnetty patentti D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai…H2 Keksintöilmoitus D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat I1 Audiovisuaalinen aineisto I2 Tieto- ja viestintätekniset ohjelma tai ohjelmisto JULKAISUTYYPIT 2010 ->

14 Esitys Kansalliseen julkaisurekisteriin sisältyviksi tiedoiksi (17.9.2010) ArtikkelitMonografiatKirjan osat/luvut ja konferenssijulkaisut Julkaisutyyppi Tieteenala ** Opintoala ** Organisaatio * Tekijä (jos henkilökuntaa) * Organisaation alayksikkö * Julkaisufoorumin tiedot Lehden nimi *** Julkaisija/kustantaja *** Lehden ISSN *** Sarjan nimi *** Julkaisufoorumiluokitus *** Sarjan ISSN *** Julkaisumaa *** Julkaisufoorumiluokitus *** Lehden avoin saatavuus *** Julkaisumaa *** Sarjan avoin saatavuus *** Muut bibliografiset tiedot Julkaisun nimiMuut bibliografiset tiedotOsan/luvun/artikkelin bibliografiset tiedot Julkaisun täydelliset tekijätiedot Julkaisun nimi Julkaisuvuosi Julkaisun täydelliset tekijätiedot Volyymi Julkaisun ISBN Sivut Numero Julkaisuvuosi Sivut Sivuja yhteensäEmojulkaisun bibliografiset tiedot Emojulkaisun nimi Täydentävät tiedot Emojulkaisun toimittajat Julkaisun kieli Emojulkaisun ISBN Julkaisun pysyvä verkko-osoite * Muu avoin saatavuus * Julkaisuvuosi Muu avoin saatavuus * Julkaisun pysyvä verkko-osoite* Lähdetietokannan tunniste * Täydentävät tiedot Julkaisun kieli * Toistettavia kenttiä Julkaisun pysyvä verkko-osoite * ** Toistetaanko näitä myös (ts. voiko sama julkaisu kuulua useampaan tieteen/opintoalaan?)? Muu avoin saatavuus * *** Julkaisufoorumilistaan sisältyviä tietoja Lähdetietokannan tunniste *

15 JURE: miten edetään? Mitä voidaan tehdä jo nyt? –Sopimusneuvottelut kansainvälisten julkaisutietokantojen datan käyttöoikeuksista ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien testaaminen –Julkaisutietojen keräämisen ja eri organisaatioiden tietojen yhdistämisen pilotointi syksyllä 2010 + yliopistojen v. 2011 tietojen kerääminen –Julkaisukanavalistan rakentaminen yhdessä Julkaisufoorumi-hankkeen kanssa Pitkän tähtäimen suunnitelman valmistelu –Edetään vaihe kerrallaan –Organisaatioilla edellytykset tehdä omien järjestelmiensä kehittämistä koskevia ratkaisuja, jos yleiset suuntaviivat tiedossa

16 Lisätietoja JURE-hankkeen kotisivut: http://raketti.csc.fi/jurehttp://raketti.csc.fi/jure ”Kansallisen julkaisurekisterin suunnittelu etenee” (Tietolinja 1/2010) http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201005211891 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201005211891


Lataa ppt "Jure-projekti ja julkaisurekisterien tulevaisuus Kirjastoverkkopäivät, 29.10.2010 Jyrki Ilva"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google