Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

”Takasuoralla mennään, viestinviejä vaihtuu” 1. Viestikapulan vastaanottajat.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "”Takasuoralla mennään, viestinviejä vaihtuu” 1. Viestikapulan vastaanottajat."— Esityksen transkriptio:

1 ”Takasuoralla mennään, viestinviejä vaihtuu” 1. Viestikapulan vastaanottajat

2 Viestikapulan vastaanottaa Kuntaliitto konserni KUNTALIITTO Vastuutoimija/ Erityisasiantuntija KUNTALIITTO- PALVELUT OY SHVK: tekninen toteutus ja tuki FCG Sisällön pääkäyttäjätuki JATKOKEHITYS 3.9.2014 Anne Sormunen/TerPs2 päätösseminaari

3 Viestikapulan vastaanottajatiimi Sinikka Mikola Kaija Majoinen: vastuullinen johtaja Kuntakehitys, demokratia ja johtamisen yksikkö Kauko Aronen Soile Paahtama Mikko Mehtonen Juha Karvonen Markus Pauni Elisa Kettunen Kuntalittopalvelut: Hannu Niemi Marja Salenius FCG: Pirjo Haukkapää-Haara Johtaminen ja SHVK työväline 3.9.2014 Anne Sormunen/TerPs2 päätösseminaari

4 KUNTALÄHTÖINEN KEHITYS ja YHTEISTÖ jatkuu Alueelliset verkostot Tuotekehitysryhmä Työryhmät Kansalliset seminaarit ja koulutukset Yksilöllinen konsultaatio ja valmennus 3.9.2014 Anne Sormunen/TerPs2 päätösseminaari

5 Sähköisen hyvinvointikertomuksen INDIKAATTOREIDEN KANSALLINEN KEHITYS jatkuu Teemaryhmät 1. Elämänlaatu, henkinen hyvinvointi, osallisuus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys ja Toimintakyky 2. Opiskelu, työ ja toimeentulo 3. Turvallisuus, asuminen ja Ympäristö 4. Elinvoima ja talous KUNTALIITTO 3.9.2014 Anne Sormunen/TerPs2 päätösseminaari

6 ”Takasuoralla mennään, viestinviejä vaihtuu” 2. Viestin sisältö osaksi kuntajohtamista Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Terveempi Pohjois-Suomi -hankkeen päätösseminaari 3.9.2014 Oulu

7 Kuntajohtaminen on hyvinvointijohtamisen periaatteiden toteuttamista ”kulttuurimuutosta” 7 1) Hyvinvoinnin edistämisen haasteita pidetään kunnassa yhtä tärkeinä kuin taloudellisia haasteita. 2) Kunnan strategista johtamista toteutetaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. 3) Kunnan strategista johtamista toimeenpannaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. 4) Kaikki hallinnonalat (ja muut kunnan alueella olevat toimijat) kantavat vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista. (Uusitalo ym. 2003, 53; kursivoitu teksti on Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hankkeen lisäys.) 3.9.2014 Tuula Haatainen / TerPs2 päätösseminaari

8 Tiedon ”käyttö” ja tulkinta on poikkitoiminnallista yhteistyötä Verkosto- yhteistyö 80 % Kunnissa on yhteistyörakenne Yhteinen näkemys VALTUUSTO 3.9.2014 Tuula Haatainen / TerPs2 päätösseminaari

9 Kunnan oma organisaatio (konserniemo) Kuntien yhteistoiminta- yksiköt Toimialat, virastot, liikelaitokset, taseyksiköt Tytäryhteisöt Osakkuusyhteisöt Kuntayhtymät Vastuukunta-mallit Yksityis- oikeudelliset yhteisöt Kunnan toiminta, ohjaus ja johtaminen verkostomaailmassa Markkinat ja kolmas sektori Yritykset Järjestöt Muut yhteisöt Kunnan toiminta: kuntastrategia, talousarvio ja –suunnitelma Omistajaohjaus Kilpailuttaminen ja sopimukset Konserniohjaus Omistajaohjaus Oman toiminnan ohjaus Hallintosääntö 28.8.2014Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma9 Jotta johtamistyössä voidaan onnistua tarvitaan tietoa ja hyviä johtamisen välineitä.

10 Kunnanjohtaja on vastuussa hyvästä, ammattitaitoisesta valmistelusta. Kuntajohtajan tulee sparrata toimielimiä, olla strateginen ja kerätä signaaleja päätöksenteon tueksi. Luottamushenkilöelimet luo työskentelyllään edellytykset ammattijohdon työlle. Tuen antaminen ammattijohdolle on Vastuullista luottamushenkilötyötä. Hyvä johtaminen ja kunnan maine syntyvät poliittisen ja ammatillisen johtamisen yhteistyöstä. Sähköinen hyvinvointikertomus yhteistyön tueksi 3.9.2014 Tuula Haatainen / TerPs2 päätösseminaari loppuseminaari

11 Sähköinen hyvinvointikertomus strategiatyön ja -johtamisen tueksi Kunnassa on yksi kuntastrategia – ja sen linjaamisen näkökulmat: Kunta hyvinvoinnin edistäjänä/ SHVK Kunta hyvinvoinnin edistäjänä/ SHVK Kunta verkostojen koordinoijana Kunta elinvoimaisuuden edistäjänä Kunta elinympäristön kehittäjänä Kunta kuntalaisen osallisuuden edistäjänä Strateginen johtaminen edellyttää erilaista tiedolla johtamisen osaamista ja sitä tukevia työvälineitä 3.9.2014 Tuula Haatainen / TerPs2 päätösseminaari

12 Sähköinen hyvinvointikertomus osana laajempaa tiedolla johtamisen kokonaisuutta Kuntalaisten kokemus Konsern i Talous Kuntalaisen hyvinvointi Sähköinen hyvinvointikertomus Rakenteet Prosessit Verkostot Henkilöstö Tiedon yhdistäminen = JOHTAMINEN 3.9.2014 Tuula Haatainen / TerPs2 päätösseminaari

13 ”Takasuoralla mennään, viestinviejä vaihtuu” 3. Uusi kuntalaki ja Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen

14 Tuleva Kuntalaki 1 § Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 39 § Kuntastrategia Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon 1.kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen 2.palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 3.omistajapolitiikka 4.henkilöstöpolitiikka 5.kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 6.elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen 7.muut kunnan toiminnalle lainsäädännössä asetetut tavoitteet. Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 111 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 3.9.2014 Tuula Haatainen / TerPs2 päätösseminaari

15 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen

16 Lausuntokierros http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot Lausuntoaika 18.8. – 14.10. 2014 Kunnilta pyydetään valtuustotason kantaa, mihin sote-alueeseen kunta haluaa kuulua. »Lausuntopyyntöön annettuun vastaukseen suhtaudutaan kunnan virallisena kantana Lausuntokierroksen materiaali sisältää: »HE:n sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä »HE:n sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta »HE:n varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta »Luettelo nykyisistä erva-kunnista »Syyskuussa toimitetaan erikseen THL:n arviointiraportti 3.9.2014 Tuula Haatainen /TerPs2 päätösseminaari 16

17 5 § Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus Sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä yhdenvertaisesti ja palveluja toteutettaessa on edistettävä esteettömyyttä. Palvelujen tulee olla sisällöltään ja laadultaan sellaisia kuin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö sekä sosiaali- ja terveysalueen kuntien asukkaiden tarve edellyttävät. Palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä. Palveluja saa keskittää vain, jos palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja tai niiden tarkoituksen-mukainen ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttävät sitä. 3.9.2014 Tuula Haatainen /TerPS2 päätösseminaari 17 Sähköinen Hyvinvointi- kertomus

18 8 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa Kunnan on seurattava asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin »Raportointi valtuustolle vuosittain »Hyvinvointikertomus valtuustolle valtuustokausittain »vrt. sähköinen hyvinvointikertomus Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä toimenpiteet Päätösten vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen on arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon kunnan eri toimialojen päätöksenteossa Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot ja tehtävä yhteistyötä 18 3.9.2014 Tuula Haatainen /TerPS2 päätösseminaari

19 12 § Järjestämispäätös Sote-alue laatii joka neljäs vuosi tuottamis- vastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella järjestämispäätöksen Päätöksen on perustuttava »väestön hyvinvointi- ja terveysseurantatietoihin »palvelutarpeeseen »sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaa ja taloutta koskeviin seurantatietoihin Alueen asukkaiden näkemykset otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon. 19 Sähköinen Hyvinvointi- kertomus 3.9.2014 Tuula Haatainen /TerPS2 päätösseminaari

20 3.9.2014 Tuula Haatainen/ TerPs2 päätösseminaari Teemme kunnissa ja koko kunta-alalla tärkeää työtä. »Se antaa aina enemmän kuin ottaa Kunnissa tehty työ on merkityksellistä vauvasta vaariin. Kunnilla on keskeinen rooli koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja innovaatioiden näkökulmasta. Kuntien toimintaympäristöt ovat muutoksessa: »Haasteet selätetään toimivilla johtamisen välineillä Tämä ei muutu…

21 KIITOS !


Lataa ppt "”Takasuoralla mennään, viestinviejä vaihtuu” 1. Viestikapulan vastaanottajat."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google