Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Varsinais-Suomen koulutusstrategia jalkautuu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Varsinais-Suomen koulutusstrategia jalkautuu"— Esityksen transkriptio:

1 Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015 + jalkautuu
Harri Haarikko, Pirkko Kuhmonen Varsinais-Suomen ELY-keskus Kesäkuu 2013

2 Pohdintaa: Mitä strategia tarkoittaa meidän organisaatiossamme?
Mihin toimenpiteisiin ryhdymme?

3 Strategia tehtiin teemaryhmissä
strategian tuotti 10 teemaryhmää, joissa mukana yli 150 asiantuntijaa alueen oppilaitoksista, työelämästä, työ- ja opetushallinnosta, työmarkkinajärjestöistä Nuorisoasteen koulutus Toisen asteen ammatillinen koulutus – aikuiskoulutus Korkea-asteen koulutus Vapaa sivistystyö Ruotsinkielinen koulutus Maahanmuuttajakoulutus Hanketoiminta Ennakointi Ohjaustoiminta – Opin Oven perintö Osaamista ja innovaatioita

4 Pohdintaa: Onko organisaatiossamme teemaryhmiä vastaavia toimintoja ja sisältöjä? Kenen vastuulla niiden kehittäminen on organisaatiossamme? Onko tarpeen koota vastaava oma työryhmä, joka perehtyy teemaryhmän tuotokseen ja vie toimenpiteet käytäntöön?

5 Visio 2015+ Kestävää kilpailukykyä ja aktiivista osaamista jokaiselle Varsinais-Suomen ennakoiva, osuva ja verkostoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän osaamisen, tukee hyvinvointia sekä toimii valtakunnallisesti merkittävänä reagointiherkkänä vaikuttajana.

6 Pohdintaa: Mikä on organisaatiomme visio?
Onko se linjassa Varsinais-Suomen koulutusstrategia strategian kanssa?

7 Strategisesti tärkeimmät kehittämisen kohteet
Ennakointi verkostomainen, systemaattinen ja vuosikelloon sidottu toiminta käytössä on yhteisiä keskustelu- ja tiedonvaihtoalustoja yritysten ja koulutusorganisaatioiden ennakointiyhteistyö Hanketoiminta verkostoyhteistyössä toteutettu laadukas ja tavoitteellinen hankekoordinointi Työelämä- ja yritysyhteistyö, yrittäjyyskasvatus yrittäjyyskasvatusstrategia antaa konkreettisia välineitä ja toimintamalleja, joilla kehitetään työelämälähtöistä osaamista oppilaitosten ja yritysten yhteistyössä

8 Pohdintaa: Miten työelämä- ja yritysyhteistyö vaikuttaa toimintaamme?
Miten ennakointitieto siirtyy koulutussuunnitteluun? Olemmeko mukana ennakointi- ja hankeverkostoissa? Onko organisaatiossamme riittävää hankeosaamista?

9 Teemaryhmissä nähtiin keskeisinä toimenpiteinä
Verkostoyhteistyön sekä työelämä- ja yritysyhteistyön laajentaminen ja syventäminen Osaamisen johtaminen Pohdintaa: Ketkä organisaatiossamme toimivat verkostoissa? Miten tieto kulkee verkostoista? Miten eri verkostojen solmukohdat toimivat? Miten tuemme henkilöstön ja organisaation kehittymistä? Uskallammeko tehdä uusia avauksia?

10 Yhteiset painopisteet
Osaamisen vahvistaminen – osaavan työvoiman varmistaminen, väestön hyvinvoinnin vahvistaminen Koulutuksen laadun varmistaminen – osaava henkilöstö, monipuoliset ja tulokselliset palvelut Alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen – tavoitteellinen yhteistyö, resurssien tehokas käyttö Pohdintaa: miten painopisteet näkyvät meidän organisaatiossamme?

11 Tavoitteet, keinot, vastuut
Seuraavilla dioilla on kuvattu tavoitteet, keinot ja vastuut. Pohtikaa jokaisen tavoitteen kohdalla miten tavoite näkyy toiminnassamme? jos tavoitetila on jo saavutettu, miten se näkyy? jos tavoitetilaa ei ole saavutettu, mitä voimme tehdä paremmin?

12 Osaamisen vahvistaminen – osaava työvoima ja väestön hyvinvointi
TAVOITE 1: Alueen koulutusmahdollisuudet tunnetaan ja työllistävien alojen vetovoima kasvaa Vastuu: Koulutuksen järjestäjät ja peruskunnat, työelämäjärjestöt, oppisopimustoimistot, oppilaitosten asiakas- ja markkinointityötä tekevät tuetaan peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajien ohjausta mm. varmistamalla työvälineet ajantasaisen tiedon välittämiseksi varmistetaan että ohjaajat ja opettajat tuntevat riittävän hyvin alueen oppilaitosten koulutustarjonnan ja kohderyhmät, työpaikkarakenteen ja työllistävät alat sekä tunnistavat mahdollisuudet yrittäjyydelle järjestetään säännöllisesti oppilaitosten ja elinkeinoelämän järjestöjen tapaamisia (ks. Yrittäjyyskasvatusstrategia) opettajat osallistuvat aktiivisesti opiskelijoiden uraohjaukseen oman alansa asiantuntijoina

13 Osaamisen vahvistaminen – osaava työvoima ja väestön hyvinvointi
TAVOITE 2. Koulutus vastaa työelämän muuttuviin tarpeisiin Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, työnantajat, työelämäjärjestöt, oppisopimustoimistot, oppilaitosten asiakas- ja markkinointityötä tekevät, ELY-keskus, maakuntaliitto, ammatilliset neuvottelukunnat koulutus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan jatkuvassa vuoropuhelussa työelämän kanssa ammatillinen aikuiskoulutus reagoi nopeasti työelämän tarpeisiin yhteistyössä ja erikoistuen kehitetään asiakastyöosaamista oppilaitosverkostossa tuotetaan ja hyödynnetään ennakointitietoa ja visioidaan tulevaisuuden osaamista yhteistyössä, verkostoissa ja neuvottelukunnissa kehitetään työelämälähtöistä opettajuutta ja asiantuntijuutta maakunnallisessa yhteistyössä kehitetään ja levitetään alueen oppilaitoksiin työelämäosaamisen hyviä käytäntöjä, tuotteita ja toimintatapoja jatketaan toimialakohtaisten foorumien toteuttamista tuotetun mallin pohjalta

14 Osaamisen vahvistaminen – osaava työvoima ja väestön hyvinvointi
TAVOITE 3. Koulutuspalvelut lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, kunnat, ELY-keskus, maakuntaliitto kartoitetaan ja ennakoidaan asiakkaiden ja maakunnan sivistys- ja kehittymistarpeita sekä korotetaan osaamistasoa toimitaan määrätietoisesti työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja työurien pidentämiseksi vastataan koulutuksen avulla nuorisotakuuseen ja ehkäistään syrjäytymistä yhteistyössä kaikkien koulutusasteiden, nuorisotoimen ja muiden sidosryhmien kanssa muodostetaan oppilaitoksista opiskelijoiden sosiaalisia foorumeita tarjotaan koulutuspalveluja myös erityisryhmille heidän henkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa turvaamiseksi

15 Osaamisen vahvistaminen – osaava työvoima ja väestön hyvinvointi
TAVOITE 4. Koulutus- ja ohjauspalvelut ovat asiakaslähtöisiä Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, oppilaitos- ja ohjausverkostot kaikille avoimet koulutusohjauspalvelut ovat helposti saavutettavia, tasalaatuisia ja ajantasaisia jokaiselle asiakkaalle, yksilölle tai yritykselle, tarjotaan mahdollisimman osuva koulutus mahdollistetaan kaikkien koulutuksen aloittaneiden koulutuksen läpäisy ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen

16 Osaamisen vahvistaminen – osaava työvoima ja väestön hyvinvointi
TAVOITE 5. Elinikäinen oppiminen on kaikille mahdollista Vastuu: Oppilaitos- ja ohjausverkostot, koulutuksen järjestäjät, työ- ja elinkeinoelämän verkostot, alueellinen elinikäisen ohjauksen koordinaatioryhmä mahdollistetaan joustavat opintopolut eri oppilaitosten, opiskelumuotojen ja koulutustasojen välillä: oppilaitokset kehittävät yhdessä koulutusten sisältöjä ja toteutusmuotoja, koulutukset moduloidaan tarkoituksenmukaisesti ja osaamisen rakentuminen huomioiden tuotetaan pilottina paikallinen oppilaitosten välinen opintopolku yhteistyössä yritysten kanssa luodaan joustavat toimintatavat oppilaitosten väliseen tutustumiseen (esim. opettajavaihdot) kehitetään laaja-alaisia, kaikille suunnattuja ohjauspalveluja

17 TAVOITE 6. Opettajuutta ja ohjausta kehitetään yhdessä
Koulutuksen laadun varmistaminen - Osaava henkilöstö, monipuoliset ja tulokselliset palvelut TAVOITE 6. Opettajuutta ja ohjausta kehitetään yhdessä Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, oppilaitosverkostot yhdessä työ- ja elinkeinoelämän ja yritysverkostojen kanssa, hanketoimijat lisätään opettajille monipuolista ja työelämälähtöistä täydennyskoulutustarjontaa eri koulutustasojen opettajat osallistuvat yhteisiin koulutuksiin otetaan käyttöön mm. hankkeissa tuotettuja hyviä käytäntöjä kartoitetaan vapaan sivistystyön opettajien pedagoginen osaaminen ja tehdään ohjausosaamisen osaamistarvekartoitus kehitetään opettajien ja ohjaajien osaamisen kriteerit organisaatioiden sisäisiin kehittämiskeskusteluihin

18 levitetään ja vakinaistetaan yrityskummitoimintaa
Tavoite 6. jatkuu… varataan resurssit henkilöstön koulutukseen ja varmistetaan tiedon ja osaamisen jakaminen levitetään ja vakinaistetaan yrityskummitoimintaa opettajien täydennyskoulutuksessa kehitetään asiantuntijoiden, oppimisympäristöjen, työpaikkaohjauksen ja osaamisen arviointikäytäntöjä

19 Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, oppilaitosverkostot, hanketoimijat
Koulutuksen laadun varmistaminen - Osaava henkilöstö, monipuoliset ja tulokselliset palvelut TAVOITE 7. Uusia oppimis- ja ohjausympäristöjä kehitetään ja otetaan käyttöön Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, oppilaitosverkostot, hanketoimijat varmistetaan että kaikissa oppilaitoksissa on ajantasaiset opetusvälineet, laitteistot ja ohjelmistot tehostetaan tutkimusperustaista oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittämistä luodaan yhteisiä työvälineitä (esim. virtuaalioppimiseen) uskalletaan viedä opetusta luokkien ulkopuolelle uusiin oppimisympäristöihin

20 kehitetään ennakoivaa työotetta ja maakunnan ennakointiosaamista
Koulutuksen laadun varmistaminen - Osaava henkilöstö, monipuoliset ja tulokselliset palvelut TAVOITE 8. Oppilaitokset ja yritykset tekevät pitkäjänteistä, strategista ennakointiyhteistyötä Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, työ- ja elinkeinoelämäjärjestöt, ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto kehitetään ennakoivaa työotetta ja maakunnan ennakointiosaamista vakinaistetaan toimialakohtaiset ennakointifoorumit perustetaan yrittäjyyden ennakointifoorumi lisätään oppilaitosten ja yritysten välistä systemaattista ja tavoitteellista tiedonvälitystä vahvistetaan yhteistyötä ennakointi- ja hanketoimijoiden välillä toteutetaan opettajien työelämäjaksoja myös ennakointiyhteistyön vahvistamiseksi

21 Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, rehtorit, oppisopimustoimistot
Alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen – Tavoitteena tuloksellinen yhteistyö TAVOITE 9. Oppilaitokset profiloituvat ja parantavat keskinäistä työnjakoa Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, rehtorit, oppisopimustoimistot syvennetään koulutusalojen sisällä tapahtuvaa opettajien yhteistyötä kehitetään nivelvaiheiden yhteistyötä kehitetään oppisopimusta koulutuksen järjestämismuotona koulutuksen järjestäjien yhteistyösopimuksen kehittäminen kehitetään koulutuspalvelujen vertaisarviointeja sovitaan yhteistyössä koulutustarjonnasta

22 TAVOITE 10. Oppilaitokset toimivat monialaisissa verkostoissa
Alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen – Tavoitteena tuloksellinen yhteistyö TAVOITE 10. Oppilaitokset toimivat monialaisissa verkostoissa Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset, työ- ja elinkeinoelämän järjestöt, ELY-keskus, Varsinais-Suomen liitto huolehditaan tarpeellisten verkostojen käynnistymisestä ja tehdään verkostot näkyviksi rakennetaan hanketoiminnan verkostoyhteistyömalli sekä maakunnan yhteinen hankefoorumi tehostetaan yhteistyötä eri hallinnonalojen kanssa ja osallistutaan alueelliseen kehittämiseen lisätään kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä vastuutetaan verkostoyhteistyö organisaatioissa

23 kootaan, koordinoidaan ja kehitetään verkostoja suunnitelmallisesti
Alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen – Tavoitteena tuloksellinen yhteistyö TAVOITE 11. Osaamisen ja verkostojen johtamista kehitetään, vaikutetaan oppilaitoskulttuuriin Vastuu: Koulutuksen järjestäjät, rehtorit, opetushenkilöstö, korkeakoulut, tutkimuslaitokset koulutuksen järjestäjät sitoutuvat maakunnallisiin strategioihin ja liittävät Varsinais-Suomen koulutusstrategian omaan strategiaansa ja toteuttavat sitä toiminnassaan kootaan, koordinoidaan ja kehitetään verkostoja suunnitelmallisesti kehitetään oppivaa ja yritteliästä oppilaitoskulttuuria

24 Seuranta Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) koulutusjaosto seuraa strategian jalkautumista Mittari: Kuinka moni koulutuksen järjestäjä on sisällyttänyt koulutusstrategian omiin strategioihinsa?

25 Yhteenveto: Mikä on roolimme varsinaissuomalaisessa koulutustoiminnassa? Mitä toimenpiteitä Varsinais-Suomen koulutusstrategia aiheuttaa omassa organisaatiossamme? Miten Varsinais-Suomen koulutusstrategia sisällytetään oman organisaatiomme strategiaan?

26 Yhteystiedot Sivistystoimentarkastaja Harri Haarikko
Varsinais-Suomen ELY-keskus puh


Lataa ppt "Varsinais-Suomen koulutusstrategia jalkautuu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google