Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Alueiden välinen yhteistyöohjelma (”Interreg IVC”) 2007 - 2013 Kuopio 28.4.2009 Petri Haapalainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Alueiden välinen yhteistyöohjelma (”Interreg IVC”) 2007 - 2013 Kuopio 28.4.2009 Petri Haapalainen."— Esityksen transkriptio:

1 Alueiden välinen yhteistyöohjelma (”Interreg IVC”) 2007 - 2013 Kuopio 28.4.2009 Petri Haapalainen

2 Ohjelman tavoite Ohjelman puitteissa toteutettavilla hankkeilla pyritään vaihtamaan kokemuksia, yhteisesti kehitettyjä lähestymistapoja ja välineitä, jotka omalta osaltaan voisivat parantaa aluepoliittisten kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta ja tukea talouden uudistamista Yhteisön koheesiopolitiikan strategisten suuntaviivojen mukaisesti ohjelma tukee myös unionin kasvu- ja työpaikkastrategian toteuttamista Lisäksi ohjelma on väline EU:n ”Alueet talouden muutosten edistäjinä” – aloitteen (Regions for Economic Change Initiative) toteuttamisessa. Aloitteen tavoitteena on tehostaa hyvien käytäntöjen testaamista ja niistä saatujen tulosten levittämistä jäsenmaiden ja alueiden välillä. Aloitetta toteutetaan muodostamalla ylikansallisia kokemustenvaihtoverkostoja 30 teeman alle, jotka tukevat alueellisen kilpailukyvyn parantamista

3 Ohjelma-alue, rahoitus ja kumppanuus (1) Ohjelma-alueena koko EU (EU27 + Norja ja Sveitsi) Ohjelman EAKR-rahoitus n. 321 milj. euroa, lisäksi Norjalta ja Sveitsiltä EAKR-vastaavaa rahoitusta (Norja: 3 milj. euroa, Sveitsi: 3 milj. euroa) Kansallinen vastinrahoitus n. 84 milj. euroa Osarahoitusosuus (hankkeille) - EAKR: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Luxemburg, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Tanska: enintään 75 %; Bulgaria, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Portugali, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro: enintään 85 % - Norjan EAKR-vastaava rahoitus: enintään 50 %

4 Ohjelma-alue, rahoitus ja kumppanuus (2) Alueellinen joustavuus - enintään 10 % ohjelman EAKR-rahoituksesta voidaan käyttää EU:n ulkopuolella toteutettaviin toimiin, esim. IPA-maista tulevien hankekumppaneiden tukemiseen, kun toimista on hyötyä yhteisön alueille (”10 %:n sääntö”) Tekninen tuki - 6 % ohjelman EAKR-rahoituksesta; EAKR:n rahoitusosuus ohjelmatasolla 70 % Kumppanuusvaatimus hanketasolla - kumppaneita vähintään kolmesta maasta. Vähintään kahden kumppanin tulee olla EU-maasta (ja vastaanottaa ohjelman EAKR-rahoitusta) - ohjelma-alueen (EU27 + Norja ja Sveitsi) ulkopuolisten kumppaneiden mukaan ottaminen mahdollista tietyin edellytyksin

5 Hallinto ja toimeenpano (1) Hallintoviranomainen (MA) - Conseil Régional Nord – Pas de Calais (Lille) Todentamisviranomainen (CA): - Caisse des Dépôts et Consignations (Pariisi) Tarkastusviranomainen (AA): - Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles des actions cofinancées par les Fonds Structurels (CICC) (Pariisi) - AA:n tukena tarkastajaryhmä, jossa yksi edustaja kustakin maasta Seurantakomitea (MC): - kustakin maasta 2 – 3 edustajaa - voi tarvittaessa perustaa avukseen erityisen työryhmän (Task Force) Yhteinen tekninen sihteeristö (JTS): - pääkonttori Lillessä, jonka lisäksi 4 alueellista toimipistettä: Katowicessa, Lillessä (yhteisen teknisen sihteeristön yhteydessä), Rostockissa ja Valenciassa Kansalliset yhteyspisteet (National Contact Points, NCP) - suositus; ei TA-rahoitusta

6 Hallinto ja toimeenpano (2) Toimipisteiden maantieteelliset vastuualueet: Rostock: Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Ruotsi, Norja Katowice: Itävalta, Tsekin tasavalta, Unkari, Puola, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania Valencia: Kypros, Kreikka, Italia, Malta, Portugali, Espanja Lille: Belgia, Ranska, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Iso- Britannia, Sveitsi

7 Temaattiset toimintalinjat Ohjelmassa on kaksi temaattista toimintalinjaa: 1) Innovaatio ja tietoyhteiskunta (55 % rahoituksesta, 177 M€ EAKR) - innovaatiot, tutkimus ja kehittäminen; - yrittäjyys ja pienyritykset; - tietoyhteiskunta; - työllisyys, osaamispääoma ja koulutus. 2) Ympäristö ja riskien ehkäiseminen (39 % rahoituksesta, 125 M€ EAKR) - luonnon- ja teknologiariskit; - vesistöjen hoito/suojelu; - jätehuolto; - biodiversiteetti ja luonnonympäristön säilyttäminen; - energia ja kestävä liikenne; - kulttuuriperintö ja maisemointi. Loput 6 % rahoituksesta tekniseen tukeen (19 M€ EAKR)

8 Toimenpiteet prioriteettien puitteissa (1) Edellä mainittujen temaattisten prioriteettien puitteissa toteutetaan kahdentyyppisiä toimenpiteitä, jotka täydentävät toisiaan ja yhdessä auttavat saavuttamaan ohjelman tavoitteet: 1) Alueiden aloitteesta toteutettavat hankkeet, ml. miniohjelmat: alue- ja paikallistason toimijat käynnistävät hankkeita, joilla pyritään tietojenvaihtoon jollakin tietyllä toiminta- alueella. Tavoitteena on identifioida parhaita käytäntöjä (best practices) ja kehittää uusia täytäntöönpanon välineitä ja lähestymistapoja

9 Toimenpiteet prioriteettien puitteissa (2) 2) ”Kapitalisointi” ml. Fast Track -hankkeet: hankkeilla pyritään toteuttamaan esimerkiksi alueiden aloitteesta toteutetuissa hankkeissa identifioituja parhaita käytäntöjä myös kansallisissa konvergenssi- ja kilpailukykyohjelmissa sekä muissa alueellisen yhteistyön tavoitteen ohjelmissa Olennaista ”parhaiden käytäntöjen” olemassaolo, kytkennät viranomaistahoihin (ohjelmien hallintoviranomaiset), toimintasuunnitelman luominen Fast Track -hankkeet valitaan ”kapitalisointi” -hankkeiden joukosta (komissio antaa suosituksen ohjelman seurantakomitealle) Fast Track -hankkeisiin on mahdollisuus saada komission tukea ja asiantuntemusta Fast Track -hankkeissa on toisaalta alueita, joilla on vahva kokemus joltakin tietyltä toiminta- alueelta ja toisaalta alueita, jotka haluavat kehittyä kyseisellä toiminta-alueella. Fast Track – hankkeita toteutetaan sekä edellä esitettyjen temaattisten prioriteettien puitteissa että ”Alueet talouden muutosten edistäjinä” –aloitteeseen liittyvien 30 teeman puitteissa, jotka tukevat alueellisen kilpailukyvyn parantamista Sekä alueiden aloitteesta toteutettavat hankkeet että ”kapitalisointi” ml. Fast Track -hankkeet hyväksyy lopullisesti ohjelman seurantakomitea

10 Alueiden aloitteesta toteutettaviin hankkeisiin liittyviä suosituksia (ml. miniohjelmat) Kumppanuus: Määrä riippuu yhteistyön intensiteetistä - Perustaso: min 8 max 20 kumppania - Korkeampi taso: max 10 - 15 kumppania Poikkeuksena miniohjelmat, joissa max 8 kumppania Minimivaatimus: kumppaneita vähintään 3 maasta. Kahden kumppanin tulee olla EU-maasta (ja vastaanottaa ohjelman EAKR-rahoitusta) Kesto: 36 kk (miniohjelmat 48 kk) Budjetti: Min EAKR: 500 000 € Max EAKR: 5 000 000 € (vain erityistapauksissa) Keskimääräinen EAKR-budjetti 1 000 000 – 2 000 000 €

11 ”Kapitalisointi” –hankkeisiin liittyviä suosituksia Kumppanuus: Min 6 maata Max 10 maata Kesto: 24 kk Budjetti: Min EAKR: 300 000 € Max EAKR: 3 000 000 €

12 Ohjelman toteuttaminen (1) Ensimmäinen haku toteutettiin 21.9.2007 – 15.1.2008 Hakukierroksella vastaanotettiin 491 hakemusta, joista lopulliseen arviointiin pääsi 397 hakemusta (94 hakemusta todettiin tukikelvottomaksi teknisessä tarkastuksessa) Hakemuksista 13 oli ”kapitalisointi”-hankkeita ja 478 alueiden aloitteesta toteutettavia hankkeita 55 % hakemuksista koski toimintalinjaa 1 (Innovaatio ja tietoyhteiskunta) ja 44 % toimintalinjaa 2 (Ympäristö ja riskien ehkäiseminen) ”Kapitalisointi”-hankkeista päätettiin Ljubljanassa 24.4.2008 pidetyssä seurantakomitean kokouksessa (hyväksyttiin 6 hanketta) Alueiden aloitteesta toteutettavista hankkeista päätettiin Marseillessa 18. – 19.9.2008 pidetyssä seurantakomitean kokouksessa (hyväksyttiin 35 hanketta) Ohjelman käytettävissä olevista EAKR-varoista sidottu tähän mennessä tehdyillä päätöksillä n. 23 %

13 Ohjelman toteuttaminen (2) Toinen haku toteutettiin 27.10.2008 - 30.1.2009 Hakukierroksella vastaanotettiin 481 hakemusta, joista lopulliseen arviointiin pääsi 389 hakemusta (92 hakemusta todettiin tukikelvottomaksi teknisessä tarkastuksessa) Hakemuksista 26 oli ”kapitalisointi”-hankkeita ja 455 alueiden aloitteesta toteutettavia hankkeita Päätökset toisen hakukierroksen hankkeista syksyllä 2009 (todennäköisesti lokakuussa) Alueelliset toimipisteet järjestävät tiedotustilaisuuksia omilla toimialueillaan jokaisen hakukerroksen yhteydessä Tilaisuuksista tiedotetaan ohjelman kotisivuilla osoitteessa www.interreg4c.eu www.interreg4c.eu Kansallinen tiedotustilaisuus jokaisen hakukierroksen yhteydessä

14 Kansallinen valtion vastinrahoitus Budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) koontimomentille Valtion rahoitussitoumus haettava ennen varsinaisen hakukierroksen umpeutumista, ministeriö ohjeistaa tästä erikseen hakukierrosten avauduttua Jos suomalaisia hankekumppaneita on useita ja TEM:n rahoitusta on tarkoitus käyttää useamman kumppanin hyväksi, tulee yhden näistä hakea rahoitusta kaikkien puolesta Hakijan omarahoitusosuuden tulee pääsääntöisesti olla vähintään 30 % kansallisesta rahoituksesta Perustelluissa tapauksissa omarahoitusosuus voi olla pienempi Tarkemmat ohjeet löytyvät työ- ja elinkeinoministeriön kotisivuilta osoitteesta www.tem.fi www.tem.fi Yhteyshenkilö: petri.haapalainen@tem.fipetri.haapalainen@tem.fi

15 Lisätietoja: www.interreg4c.eu


Lataa ppt "Alueiden välinen yhteistyöohjelma (”Interreg IVC”) 2007 - 2013 Kuopio 28.4.2009 Petri Haapalainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google