Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekaisu-hankkeen yleisesittely Jouni Tuomisto Mikko Pohjola THL, Nordem Oy.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekaisu-hankkeen yleisesittely Jouni Tuomisto Mikko Pohjola THL, Nordem Oy."— Esityksen transkriptio:

1 Tekaisu-hankkeen yleisesittely Jouni Tuomisto Mikko Pohjola THL, Nordem Oy

2 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Tekaisu pähkinänkuoressa Tavoite: Parantaa päätöksenteon käytäntöjä siten, että tieto huomioidaan paremmin. Rajaus: – Ympäristön terveysvaikutukset – Kunnallinen päätöksenteko, erityisesti maankäyttö – Laajennettavissa mihin aiheeseen tahansa… Toimintatapa: Avoimuus ja kritisoitavuus aina! – Käytännössä: Avoin verkkotyöskentely Opasnetissä. Oivallus: Päätösten valmistelua muutettava: Tiedon käyttämisen käytännöt eli kysyntäimu uudistettava.

3 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Aina kaksi näkökulmaa Tiedon tuotanto – erityisesti tutkimustiedon mutta myös maalaisjärjen ja arvojen jäsentäminen Tiedon käyttö – erityisesti päätösten valmistelu ja päättäminen – myös päätösten toimeenpano  Kummassakin on omat haasteensa

4 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Testikysymyksiä toiminnan evaluoinniksi  Kaikkea toimintaa voi katsoa tätä kysymystä vasten: ”Onko tämä paras tapa edistää tiedon ja ymmärryksen lisääntymistä ja tiedon käyttöä päätöksenteossa?”

5 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Esimerkkejä Tekaisun tuotoksista TP1: Puijon metsienhoitosuunnitelma – Evaluoidaan päätösvalmistelun käytäntöjä http://fi.opasnet.org/fi/Puijon_metsien_k%C3%A4ytt%C3%B6suunnitelman_p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteko http://fi.opasnet.org/fi/Puijon_metsien_k%C3%A4ytt%C3%B6suunnitelman_p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteko TP2: Terveysvaikutuslaskentaa minuuteissa – http://fi.opasnet.org/fi/Metallikaivoksen_terveysriskit http://fi.opasnet.org/fi/Metallikaivoksen_terveysriskit TP3: Rauman yleiskaavan terveysvaikutukset – Vaikutusarviointi kuntapäätöksenteon tueksi http://fi.opasnet.org/fi/Rauman_sataman_laajennuksen_vaikutus_terveyteen http://fi.opasnet.org/fi/Rauman_sataman_laajennuksen_vaikutus_terveyteen

6 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Puijon metsienhoitosuunnitelma: evaluoidaan tiedon käyttöä valmistelutyössä Tapaus: osallistava hoitosuunnitelman teko http://fi.opasnet.org/fi/Puijon_metsien_k%C3%A4ytt%C3%B6suunnitelman_p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteko Tarkasteltiin valmisteluprosessia viidestä eri avoimuutta ja tehokkuutta mittaavasta näkökulmasta. Prosessi oli ”hyvin osallistava” ja sisällytti tietoa monesta lähteestä. Päätös noudatti valmistelutyön suosituksia. Kuitenkin: monia esteitä vaikuttaa arviointiin ja siten päätökseen.  Vaikka paljon tietoa on avoimesti saatavissa, on epäselvää, mitä (ja kenen) tietoa päätös loppujen lopuksi edustaa. Lisää tapaustutkimuksia tarvitaan, mutta jo nyt näyttää, että jopa ”hyvät” käytännöt ovat kaukana ihanteellisesta. Pohjimmiltaan päätöksenteko, valmistelu ja osallistuminen ovat edelleen erillisiä prosesseja eivätkä kunnolla kohtaa.

7 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Terveysvaikutuslaskentaa minuuteissa

8 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Rauman yleiskaava ja ympäristöterveys Sataman sijainti ja liikenne: onko eroja terveysvaikutuksissa? – Liikenteen ohjautuminen keskustan kautta tai ohi – Liikennemäärien kasvu – Asutuksen läheisyys ja suojavyöhykkeet Arviointi ja lausunto: http://fi.opasnet.org/fi/Rauman_sataman_laajennuks en_vaikutus_terveyteen http://fi.opasnet.org/fi/Rauman_sataman_laajennuks en_vaikutus_terveyteen Pienhiukkasvaikutusten arviointi: http://fi.opasnet.org/fi/Pienhiukkaspäästöt_Raumalla http://fi.opasnet.org/fi/Pienhiukkaspäästöt_Raumalla

9 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Rauman satamavaihtoehdot

10 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Satamaliikenteen pienhiukkasten vaikutukset

11 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu TP3: tietotyökalut käyttäjätarpeeseen

12 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Lähtökohta Tavoitteena on tehokas ja vaikuttava TOIMINTA Tätä tukemaan tarvitaan TIETOA Tämän organisoimiseen tarvitaan ARVIOINTEJA JA TIETOJÄRJESTELMIÄ Näiden toteuttamiseen tarvitaan KÄYTÄNTÖJÄ JA TEKNOLOGIOITA

13 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Nykytilanne THL/YMTO on ympäristöterveyden alalla tutkinut –tiedon ja toiminnan yhteyttä –päätöksenteon tukemista ja –vaikutusarviointien kehittämistä. Kehittämiskohteet on tunnistettu (Pohjola et al.: State of the art of benefit-risk assessment: Environmental health, Food and Chemical Toxicology 2012) –Painetta ja pyrkimystä on kehittää vaikutusarviointeja Osallistavammiksi ja avoimemmiksi Laajemmin eri näkökulmia huomioonottaviksi Arvioinnin ja päätöksenteon yhteyttä parantaviksi Monenlaisia arvoja ja tietoa paremmin huomioonottaviksi ja yhdistäviksi.

14 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Megatrendejä Avoin data ja avoimuus Kritisoitavuus ja osallistuminen Jatkokäytettävyys  Näitä tavoitteita tukemaan on THL:ssä kehitetty Avoimen arvioinnin menetelmä Opasnet-verkkotyötila

15 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Avoin data ja avoimuus –Vaatimus tiedon avoimuudesta on radikaalisti lisääntynyt 1-3 vuoden aikana ja on tullut jäädäkseen. –Vaikka kaikki tieto ei tietenkään voi olla avointa, merkittävä osa voi olla.  Tietojärjestelmien ja käytäntöjen on siis pystyttävä vastaamaan avoimuuden vaatimukseen perinteisten eheyden ja suojattavuuden lisäksi.

16 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Kritisoitavuus ja osallistuminen Asiantuntijuuden roolissa on tapahtunut iso muutos: –Asiantuntijuuden erityisasema on heikentynyt. –Kansalaisten oma koulutustaso ja luottamus omiin tietoihin on lisääntynyt. –Vaatimus osallistumismahdollisuuksista on lisääntynyt. –Jos jokin menee pieleen, suurin kritiikki tulee siitä että on pimitetty tietoa tai estetty osallistumista tai ettei kuunnella. On tehtävä mahdolliseksi se, että tarvittaessa asiantuntijatyötä ja sen perustana olevaa tietoa pääsee kritisoimaan.  Käytäntöjen ja tietojärjestelmien on tuettava tätä.

17 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Jatkokäytettävyys Asiantuntemustiedon jäsentäminen sidosryhmittäin on vaikeaa, koska käyttökohteita on paljon, eivätkä ne kaikki ole asiantuntijaorganisaation tiedossa.  Järjestelmät ja käytännöt on rakennettava siten, että tiedosta saadaan lisähyötyä mahdollistamalla sen käyttö ennakoimattomiin tarkoituksiin.

18 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Tekaisu-hanke Vastaa hallitusohjelman tavoitteeseen ”Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi otetaan osaksi kaikkea suunnittelua ja päätöksentekoa”. Hankkeen kesto 2012 – 2015 (rahoitus 2013- on haussa). Tukee päätöksentekoa kunnissa tutkimalla ja kehittämällä päätöksenteon tapoja ja tukemalla vaikutusarviointien tekoa ja käyttöä päätöksenteossa. Vastuuhenkilö Jouni Tuomisto/THL.

19 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Tekaisun rakenne

20 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Tekaisun ohjausryhmät

21 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu TP1: Päätöksenteon toimintatavat TP1 kartoittaa ja kehittää tietoon perustuvia päätöksenteon toimintatapoja ja testaa niitä käytännön päätöksenteossa. Työtä tehdään yhteistyönä käytännön päätöstilanteiden yhteydessä aluksi Kuopion kaupungin, myöhemmin myös muiden toimijoiden kanssa. –Kunnallisen päätöksenteon käytäntöjen selvitys –Päätöksenteon kehittämisen ja evaluoinnin menetelmä –Uusien päätöksentekokäytäntöjen tapaustutkimukset

22 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu TP2: Tautikuorma Suomessa TP2 arvioi ympäristön terveysvaikutuksia Suomessa sekä priorisoi toimenpiteitä, joilla näitä haittoja vähennetään. Työ perustuu toisaalta tieteelliseen terveysvaikutusten arviointiin THL:n asiantuntijoiden voimin ja yhteistyössä STM:n muiden tutkimuslaitosten kanssa (SOTERKO), toisaalta mahdollisten toimenpiteiden kartoittamiseen ja hinnoitteluun. TP2 tuottaa aineistoa ja malleja hyödynnettäväksi uusissa vaikutusarvioinneissa.

23 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu TP3: Vaikutusarviointien tuki TP3 tuottaa käytännön tukimateriaalia sekä työkaluja terveysvaikutusten arviointien tekemiseen ja testaa ja kouluttaa kunnallisissa päätöstilanteissa. THL on tuottanut tällaista materiaalia ja työkaluja runsaasti kuluneen viiden vuoden aikana (esim. http://fi.opasnet.org). http://fi.opasnet.org –Yhteistyötä mm. URGENCHE-projektin kanssa Vaikutusarviointeja ja arviointimalleja –Yhteys terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurityöhön Välineiden, tiedon ja toiminnan yhdistäminen –Tukea TP1:n tapaustutkimuksille

24 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu TP4: Lainsäädännön kartoitus. TP5: Tulosten jalkauttaminen. TP4 kartoittaa nykyisen lainsäädännön ja toimeenpanon toimivuutta terveydensuojelun näkökulmasta. Kartoitus tehdään ministeriöiden voimin ja on osa hallinnon normaalia kehittämistä. Olennaista on tämän tuotetun tiedon (mm. YVAn toimivuuden arviointi) hyödyntäminen osana tätä hanketta. TP5 hyödyntää muiden työpakettien kokemuksia ja menetelmiä, ja jalkauttaa terveysvaikutusten arvioinnin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon Suomessa. Tämän työpaketin ensimmäinen vuosi menee toimintasuunnitelman laatimiseen muiden työpakettien kokemusten perusteella, ja varsinainen työ alkaa 2013 aikana.

25 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Perusviestit eri kohderyhmille Päättäjät: – Päätösten valmistelussa perusteltu kritiikki on huomioitava. – Onko päätösprosessinne sellainen, että kritiikki voi muuttaa päätösten sisältöä? Tutkijat: – Tärkeintä on saada tieto käyttöön. Ilman käyttöä kaikki muu on hyödytöntä.

26 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Valtion tutkimusrahoitusuudistusehdotus: tutkijan rooli on muuttumassa Tutkimusrahoituksen muutos laittaa valtion tutkimuslaitosten toimintavat uusiksi. Miten?

27 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Tutkijan rooli päätöksenteon tukijana? Tutkija riippumattomana julkaisijana? Tutkija asiantuntijalausunnon antajana? Tutkija tilausraporttien tuottajana? Tutkija reaktiivisena asiantuntijana, osallistujana? Tutkija fasilitaattorina päätösvalmistelussa? –  Tätä roolia pitäisi THL:ssä kehittää ja kasvattaa! – http://www.youtube.com/watch?v=YBe1x_QJUS4 http://www.youtube.com/watch?v=YBe1x_QJUS4

28 TEKAISUn tulevaisuus sekä yhteydet Innokylään ja Kaste-ohjelmaan Mikko Pohjola, Nordem Oy

29 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Esittelijän taustatietoja FT-opinnot (Ympäristöterveys), Itä-Suomen yliopisto, 2007-2012 “Assessments are to change the world – Prerequisites for effective environmental health assessment” DI (Tuotantotalous), Oulun yliopisto, 2006 “Improvement of external knowledge transfer of a research company” Yrittäjä / konsultti, Nordem Oy, 2012 → Tutkija, THL Ympäristöterveyden osasto, 2006-2011 Avoin arviointi, Opasnet (http://www.opasnet.org)http://www.opasnet.org Eri tehtäviä, Lohjan Paperi / Loparex, 1999 – 2004 Yrittäjä / konsultti, Nordem Oy, 1999 – 2004

30 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu TEKAISU I vaihe: Valmiuksia kunnallisen päätöksenteon kehittämiseen (2012-2013) TP1: menetelmä ja työkalu tietoa hyödyntävän päätöksenteon evaluointiin ja hallintaan TP2: ympäristöterveysaltisteiden ja toimenpidevaihtoehtojen luokittelu TP3: avoimen terveysvaikutusarvioinnin menetelmät, työkalut ja toimintatavat Rahoitus STM:n määrärahasta

31 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu ”TEKAISU-menetelmän” perusta Policy making Assessment Outcomes Implementation (Knowledge) practices Evaluation & management Design Execution Follow-up Process Product Use Interaction

32 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu TEKAISU II vaihe: Tietoa tehokkaasti hyödyntävien päätösprosessien kehitys ja kokeilu (2013-2014) Kunnat: uuden toimintatavan yhteiskehitys ja soveltaminen todellisessa selvitys-/päätöstilanteessa Rauma, Kuopio, Lahti,... TP1: välineitä ja tukea kehittämisen ja toimeenpanon hallintaan sekä toimintatapojen evaluointiin TP3: välineitä ja tukea avoimeen terveysvaikutusarviointiin osana selvitys-/päätöstyötä Rahoitus: Kaste-ohjelma (kunnat hakijoina), STM:n määräraha (?)

33 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu TEKAISU III vaihe: Uuden kunnallisen päätöksenteon toimintamallin edellytykset ja levittäminen (2014 →) TP4 & TP5 Ministeriöt: lakien ja asetusten tarkistaminen? Kunnat: uuden toimintatavan yhteiskehitys ja soveltaminen käytännössä THL, Nordem, Kuntaliitto?, Innokylä?,...: tietoa, välineitä ja tukea kehittämiseen, toimeenpanoon, evaluointiin, vaikutusarviointiin, levittämiseen Rahoitus: ?

34 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Innokylä ”Innokylä tarjoaa sosiaali- ja terveysalan toimijoille ympäristön, jossa nämä voivat löytää toisensa, kehittää yhdessä sekä levittää uusia ideoita ja innovaatioita. Innokylässä ihmiset ja ideat kohtaavat.” Https://www.innokyla.fi Yhteiskehitys, toteutus, evaluointi, levittäminen Välineet, tuki, tapahtumat SOSTE, Kuntaliitto, THL

35 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu TEKAISU ja Innokylä Tiedon tehokas hyödyntäminen käytännössä Samanlainen toimintamalli ja pragmaattinen tietoon keskittyvä lähestymistapa Laaja (vähintäänkin kansallinen) vaikuttavuus STM, THL, Kuntaliitto Yhteistyö THL/YMAL ↔ THL/MEKA ↔ Nordem menetelmä- ja välinekehityksessä Innokylästä mallia, keinoja ja osaamista TEKAISUun TEKAISU pienempi ja keskittyy ensin uusiin käytäntöihin muutamissa esimerkkitapauksissa (toisaalta TEKAISUn kohde laajempi)

36 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Kaste Strateginen ohjausväline, jolla johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. 2. ohjelma 2012-2015 Valtionavustuksia uudistus- hankkeille Laajuus, merkittävyys, käytännönläheisyys, kehittäminen, vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys, ongelmien ehkäisy, hyvinvoinnin edistäminen… Haku 31.12.2012 päätökset 2/2013 alkuun keväällä / kesällä

37 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu TEKAISU ja Kaste TEKAISUn II vaiheen päärahoitus Kasteesta? Terveysvaikutukset päätöksenteossa → laaja muutos tietokäytänöissä Kunnat hakijoina, THL:n työ STM:n määrärahasta TEKAISU-Kaste yhteys myös Innokylän kautta Kaste-hankkeiden evaluointi, raportointi ja levittäminen Innokylän kautta => TEKAISU yhdistää Innokylän ja Kasteen yleisemmin kunnalliseen päätöksentekoon?

38 http://fi.opasnet.org/fi/Tekaisu Kiitos!


Lataa ppt "Tekaisu-hankkeen yleisesittely Jouni Tuomisto Mikko Pohjola THL, Nordem Oy."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google