Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Yhteenveto tärkeimmistä tuloksista.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Yhteenveto tärkeimmistä tuloksista."— Esityksen transkriptio:

1 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Yhteenveto tärkeimmistä tuloksista

2 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Kyselyn toteuttaminen  Toteutettiin neljättä kertaa, aiemmat 2006, 2008 ja 2010  Aineisto kerättiin verkkolomakkeella 1.-29.2.2012  Uutta tällä kierroksella: –Palvelujen käyttöä kysyttiin vain tietokantojen poimintaluetteloinnin osalta –Kysymys palvelujen tunnettuudesta jätettiin pois –Uudet kysymykset viestinnästä ja palvelujen hyödyistä –Avoimen palautteen kenttiä lisättiin –Muutamia täydennyksiä vanhoihin kysymyksiin

3 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Vastaajamäärä sektoreittain 2008-2012

4 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Vastaajien työtehtävät, %

5 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Palveluperiaatteiden toteutuminen 2008-2012 ei pidä lainkaan paikkansa pitää täysin paikkansa

6 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Palveluperiaatteiden toteutuminen 2008-2012 ei pidä lainkaan paikkansa pitää täysin paikkansa

7 KIRJASTOVERKKOPALVELUT

8 Palveluperiaatteiden toteutuminen  Keskiarvojen valossa arviot ovat saman suuntaisia sektorista riippumatta: –KVP on luotettava ja ammattitaitoinen, välittää ajantasaista tietoa –selkeydessä, talouden läpinäkyvyydessä, vaikutusmahdollisuuksissa ja kirjastojen tarpeiden tuntemuksessa on kehittämistä. –viestinnässä menty eteenpäin, mutta yhä parantamista

9 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Palveluperiaatteiden toteutuminen: sektorien erot  Ammattikorkeakoulujen arviot ovat muita sektoreita kriittisempiä lukuun ottamatta henkilökunnan ammattitaitoa  Yleiset kirjastojen ja erikoiskirjastojen arviot ovat muita myönteisempiä –Yleisillä poikkeuksena tieto siitä, keneen tulee ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa  Palvelujen innovatiivinen kehittäminen jakaa eniten mielipiteitä –Erikoiskirjastoissa 84 % samaa mieltä, amkeilla 63%  Tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia kaikilla sektoreilla – vahvuudet ja kehittämisen kohteet ovat samat

10 KIRJASTOVERKKOPALVELUT

11 Tyytyväisyys tiedotukseen

12 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Tyytyväisyys tiedotukseen

13 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Tyytyväisyys palveluja ja hankkeita koskevaan tiedotukseen  Sektorien erot vaihtelevat palvelu- ja hankekohtaisesti –Esim. yleiset kirjastot ovat muita sektoreita tyytyväisempiä asiasanastoja koskevaan tiedotukseen, mutta muita tyytymättömämpiä tapahtumista saatuun tietoon  Tyytyväisyys yhteisten palvelujen tiedotukseen on kuitenkin kaikilla sektoreilla suurempaa kuin hankkeiden.  Vain osalle kirjastosektoreista kohdennettujen palvelujen tiedotuksen arviot ovat jonkin verran kriittisempiä kuin kaikille yhteisten

14 KIRJASTOVERKKOPALVELUT ”Arvioi, kuinka paljon seuraavista palveluista on ollut hyötyä kirjastollesi”, % **Vain korkeakoulu- ja yleiset kirjastot * vain korkeakoulukirjastot

15 KIRJASTOVERKKOPALVELUT ”Arvioi, kuinka paljon seuraavista palveluista on ollut hyötyä kirjastollesi”, % * vain korkeakoulukirjastot

16 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Palvelujen hyödyt  Kaikkien palvelujen kohdalla yli puolet vastaajista katsoo, että niistä ollut melko paljon tai erittäin paljon hyötyä  Sektorien erot –Yleisissä kirjastoissa pidetään koulutuksia, tapahtumia, Nelliä ja käyttäjäkyselyjä sekä FinELibiä vähemmän hyödyllisenä kuin muilla sektoreilla –Erikoiskirjastot kokevat hyötyvänsä FinELibistä ja KITTistä muita vähemmän –Korkeakoulusektorilla julkaisuarkistopalvelut hyödyttävät enemmän amk- ja yhteiskirjastoja kuin yo-kirjastoja

17 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Palvelujen tärkeys 2012  Palvelujen tärkeydessä hienoista laskua –Selkeimmin Arton, Violan ja Mandiksen hakukäyttö ja poimintaluettelointi  Vastaajien enemmistö pitää kuitenkin vähintään melko tärkeinä kaikkia palveluja paitsi bX-suosituspalvelua  Merkityksen väheneminen painottuu palveluihin, jotka sijoittuivat viime kyselyssä vähemmän tärkeisiin  Muuten tulokset ovat samankaltaiset kuin vuosina 2008 ja 2010

18 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Palvelujen tärkeys asteikolla 1–4, keskiarvot

19 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Palvelujen onnistuminen 2012  Kaikkien palvelujen keskiarvo 2,8 –vuonna 2010 keskiarvo oli 3,0 –keskiarvo laski kaikille sektoreilla, eniten yleisillä kirjastoilla –erikoiskirjastot hieman muita tyytyväisempiä  Kirjastojärjestelmät sekä Lindan palvelut arvioitiin hieman onnistuneemmiksi kuin vuonna 2010  Muiden palvelujen arvioissa on tapahtunut enemmän tai vähemmän laskua

20 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Palvelujen onnistuminen asteikolla 1–4, keskiarvot

21 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Palvelujen onnistuminen: kriittisimmät arviot  Elektronisten aineistojen bX-suositupalvelu: 51 % vastaajista pitää huonosti tai ei kovin hyvin onnistuneena  KITT: 50 %  Nelli-portaali: 48 %  Mandis: hakukäyttö ja poimintaluettelointi 39 %  KITT, Nelli ja bX saivat myös 2010 kriittisiä arvioita, sen sijaan Lindan poimintaluetteloinnin arvio parani: 2010 keskiarvo oli 2,8 -> nyt 3,0

22 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Palvelujen onnistuminen: kriittisimmät arviot 2008-2012

23 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Kaikkien palvelujen tärkeyden ja onnistumisen keskiarvo 2008-2012 Tärkeys: 1 = ei lainkaan tärkeä, 2= ei kovin tärkeä, 3= tärkeä, 4= erittäin tärkeä Onnistuminen: 1 = huonosti 2 = ei kovin hyvin 3 = hyvin 4 = erittäin hyvin

24 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Kuiluanalyysin valossa:  Palvelut, joita pidetään tärkeinä ja joissa on eniten kehittämisen varaa, ovat –Kirjastojärjestelmät –Nelli-portaali –Elektronisten aineistojen hankinta –Verkkoarkisto ja elektroniset vapaakappaleet –Formaattien ja standardien kehittäminen ja koordinointi.

25 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Avoin palaute: viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen Mahdollisuus vuorovaikutteiseen viestintään ja online-keskusteluun Jalkautuminen kirjastojen arkeen Säännöllinen tiedotus esimerkiksi kirjastot.fi –sivustolla Verkkosivuille selkeyttä, mm. yhteystietoihin Lisää selkeyttä ja tarkoituksenmukaista kohdentamista Useat vastaajat toivoivat selkeitä kuukausi- tai viikkotiedotteita, joista tärkeät asiat tulisivat nopeasti ja helposti ilmi. Myös säännöllisiä webinaari-tietoiskuja toivottiin. Ruotsinkielistä tiedotusta enemmän Yleiset kirjastot voisivat olla enemmän mukana työryhmissä ja tiedotuksessa, yleisten tarpeet paremmin huomioon Keskustelu- ja kehittämisfoorumeiden kehittäminen. Kirjastoalan opiskelijat voisivat kuulua viestinnän piiriin.

26 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Avoin palaute: koulutuksen kehittäminen Enemmän konkreettisia esimerkkejä ja työpaja-tyyppistä opetusta jossa voisi oppia tekemällä Koulutuksia pitäisi järjestää myös ruotsiksi Aineistokohtaisten teknisten koulutusten sijaan koulutuksia, joissa vertaillaan samantapaisia palveluja ominaisuuksien ja sisällön osalta Tilaisuuksia tasapuolisemmin ympäri Suomea, esim. kiertävät roadshow- koulutukset suurimmissa opiskelijakaupungeissa. Tietoiskuja uusista hankkeista ja muutoksista esim. maakuntakirjastokokousten yhteydessä Koulutuksien videointi, jotta niitä voisi katsoa myös podcastina Koulutuksista voisi tiedottaa enemmän

27 KIRJASTOVERKKOPALVELUT Koulutustoiveita  Marc21, VuFind, Aleph-luettelointi,  Hankkeet: KDK, UKJ  Luettelointisäännöistä ja luetteloinnin käytännöistä  Elektronisten palveluiden kehittämisestä ja markkinoinnista  Kirjastojen tulevaisuuteen liittyvistä teemoista, uudenlaisista palvelukonsepteista, kirjastojärjestelmien kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä.  Kirjastojen yhteistyöstä, kaukopalvelusta ja maksuttomuudesta kirjastojen välillä  FinELib-aineistot, e-aineistojen käyttö ja e-aineistolisenssit sekä e-kirjojen hankintaperusteet kansallisella tasolla  ISBD-säännöistä erityisaloilla, esim. musiikki  Tilastoista ja standrdeista  Vielä lisää Nelli (SFX) koulutusta  Digitoinnista

28 KIRJASTOVERKKOPALVELUT ”Onhan erittäin järkevää keskittää tietyt erikoisosaamiset sekä kaikkia hyödyttävä alan infrastruktuurin ylläpito koko kirjastokenttää palvelevaan yksikköön. Erinomainen malli, kaikki hyötyvät!”

29


Lataa ppt "Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Yhteenveto tärkeimmistä tuloksista."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google