Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö osaksi nuorisolakia sekä etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö osaksi nuorisolakia sekä etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta."— Esityksen transkriptio:

1 Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö osaksi nuorisolakia sekä etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta

2 MIKSI ? ulkopuolisuus vai syrjäytyminen: Norja: 6 aluetta sosiaalinen,
koulutuksellinen, työelämän, taloudellinen, oikeudellinen, terveydellinen, 16-vuoden ikäraja muuttaa nuoren rooli suhteessa palveluihin

3 Taustaa Valtaosa suomalaisista nuorista voi hyvin, mutta sosiaalinen ja henkinen syrjäytyminen on lasten ja nuorten keskuudessa lisääntynyt yhteiskunnan nopeat muutokset palvelujärjestelmien pirstaleisuus ja sektoroituneisuus toimivallan ja vastuunjaon epäselvyydet salassapitosäännösten ja yksilönsuojan tulkinnalliset eroavaisuudet avoimen yhteistyöasenteen, osaamisen ja johtamisen puute syrjäytyminen merkitsee uhkaa nuorelle itselleen, hänen perheelleen ja lähipiirille mutta myös yhteiskunnalle monin eri tavoin syrjäytymisen vaikutukset kansantaloudelle huomattavat Valtiontalouden tarkastusviraston laskelmassa yhtä nuorta koskeva vuosittainen taloudellinen menetys on € (keskiarvo 40 vuoden työaikaolettamalla) väestörakenteen kehitys ei kestä työikäisen laajaa syrjäytymistä kokeiluhankkeissa saavutetut tulokset olleet hyviä muut Pohjoismaat ja niiden kokemukset

4 Valmistelusta lyhyesti
Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 146/2007 Pääministeri Vanhasen II hallitusohjelma Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma Eduskunnan sivistysvaliokunnan lausunto 10/2008 vp Hallituksen politiikkariihen kannanotto, vnk:n julkaisusarja 14/2009 Kaksi työryhmää valmistellut asiaa Mukana ryhmissä opetusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, puolustusministeriön, nuorisoasiain neuvottelukunnan, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman edustajat (ensimmäisessä myös Kuntaliitto, poliisi, sosiaalipäivystys, nuorisotutkimus) Asiaa koskeva lakiehdotus (HE 1/2010 vp) annettu eduskunnalle

5 Tavoitteet Nuorten julkisen sektorin palvelujärjestelmässä siirrytään varhaisen tuen toteuttamiseen Parannetaan nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut Tehostetaan nuorten sosiaalista vahvistamista tarjoamalla nykyistä parempaa varhaista tukea heidän elämänkulkunsa ja työelämään pääsyn edistämiseksi

6 Kolme keskeistä ehdotusta
Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö Etsivästä nuorisotyöstä säännökset lakiin Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten

7 Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö (7a§)
kuntiin kootaan nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jossa mukana opetustoimi sosiaali- ja terveystoimi nuorisotoimi työhallinto poliisihallinto myös muita viranomaistahoja voi olla mukana, esim. puolustushallinto, pelastustoimi, seurakunta kunnat voivat perustaa verkoston yhdessä verkosto toimii vuorovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa

8 Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävät: - koskevat kaikkia alueen nuoria
Koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida tilannetta paikallisen päätöksenteon tueksi Edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensopivuutta ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus Tehostaa nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä Edistää nuorten palvelujen järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken EI käsittele yksittäisen nuoren asioita EI lisäbyrokratiaa Tavoitteena esim. tietotekniikan hyödyntäminen

9 Etsivä nuorisotyö nuoren palveluihin tukemisessa (7b§)
Etsivän nuorisotyön tehtävistä säädettäisiin laissa Tarkoituksena tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille Työ tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta Kunta nimeää toiminnasta vastaavan henkilön etsivän nuorisotyön palveluja mahdollista hankkia nuorten palveluja tuottavalta yhteisöltä, kun varmistutaan palvelun tasosta Kelpoisuusvaatimukset

10

11 Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten (7c§)
Tietojen luovuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti nuoren nimenomaista suostumusta Salassapitosäännösten estämättä nuoren yhteystiedot tulee kuitenkin luovuttaa, jos kyseessä: peruskoulun päättävä nuori, joka ei ole saanut tai vastaanottanut opiskelupaikkaa tai aloittanut opintoja alle 25-vuotiaana keskeyttää ammatillisen tai lukiokoulutuksen vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai nuori keskeyttää palveluksen Kyseiset tiedot ovat jo nyt olemassa, ei edellytä uusien tietojen keräämistä Tieto voidaan jättää antamatta, jos käytettävissä olevien tietojen ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna arvioidaan, ettei tiedon luovuttaminen nuoren auttamiseksi ole tarpeen Nuoren tavoittamiseksi myös muilla viranomaisilla oikeus ilmoittaa, jos nuori arvioidaan olevan viipymättä tuen tarpeessa Asiasta ilmoitetaan nuorelle, kun kyseessä on alaikäinen, ilmoitus myös huoltajalle Jos tehdään lastensuojeluilmoitus, ei ilmoitusta etsivää nuorisotyötä varten

12 Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten (7c§)
Muutetaan opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:ää, jossa säädetään rekisteristä luovutettavista tiedoista Saatuaan nuoren yhteystiedot etsivä nuorisotyö ottaa yhteyttä nuoreen ja selvittää, onko nuori sellaisen tuen tarpeessa, että hän tarvitsee apua päästäkseen sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille (nuoren elämänkulun tukeminen) opinto-ohjaaja, koulukuraattori, koulupsykologi, työpaja, työ- ja elinkeinotoimisto, terveyskeskus, mielenterveystoimisto ym.. Etsivä nuorisotyö ei tarjoa palvelukokonaisuuksia, vaan auttaa nuorta hänelle sopivien palvelujen niiden löytämisessä

13 Ehdotuksen suhde yksityiselämänsuojaan
Perustuslain 10 §: "Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla." Ehdotuksen mukaan mainittu viranomainen saisi laissa osoitettavilta tahoilta laissa tarkkarajaisesti määritellyt tiedot, jotka olisivat tarpeen sellaisen nuoren yksilöimiseksi, joka on vaarassa jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle tai syrjäytyä Samassa tarkoituksessa etsivää nuorisotyötä tekevä viranomainen voisi myös yhdistää eri tahoilta saamansa tietoaineistot Tiedot olisi hävitettävä heti, kun ne eivät ole enää välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi Etsivä nuorisotyö voisi luovuttaa tietoja edelleen vain nuoren ja alaikäisen nuoren huoltajan suostumuksella Salassapitosäännös

14 Resurssointi Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston työ ei aiheuta kunnalle välittömiä kustannuksia, koska työ organisoidaan osaksi viranhaltioiden työnkuvia. Toimivallan ja vastuunjaon selkiintyessä päästään purkamaan päällekkäisiä toimintoja, eikä samaan toimintaan enää varata moninkertaisia resursseja Yhdistämällä osaamista ja yhtenäistämällä toimintakulttuureja on mahdollista säästää resursseja Etsivään nuorisotyöhön v valtionavustusta 2,5 milj. euroa   Toimintaan on osoitettu v talousarviossa 4,65 milj. euroa V lisätalousarvioesityksessä esitetään 3 milj. euron lisämääräraha etsivän nuorisotyön vahvistamiseen

15 Etsivästä työstä ja nuorten työpajoista
uusimpia tietoja vuodelta 2009, ei vielä julkisia etsivä nuorisotyö tavoitti 3400 nuorta; kontakti oli yli 8000 nuoreen nuorten työpajatoimintaan osallistui alle 29-vuotiasta, joista alle 25-vuotiaita oli yli 9000 nuorta ja alle 17-vuotiaita oli lähes 800 nuorta yli 20 % sellaisia, joista ilmoitus tuli nuorelta itseltään, kaverilta tai vanhemmilta

16 Etsivästä nuorisotyöstä
peruskoulun jälkeiset opinnot puuttuvat kokonaan 24 % peruskoulu keskeytynyt 4 % toisen asteen opinnot keskeytyneet 30 % 1/6 osa määritteli itsensä työttömäksi muttei ollut työhakijana jokin em. taustoista oli 40 % tavoitetuista nuorista 96,4 % nuorista halusi tulla autetuksi kaverien ja vanhempien yhteydenotot lisääntyneet 76 % sijoittui palveluihin

17 TIETOJA NUORISTA Ratkaistavia asioita oma-aloitteisuuden puute
asunnottomuus ei tiedä palveluista aikaisemmat pettymykset viranomaispalveluista useita ongelmia samanaikaisesti päihteet mielenterveysongelmat

18 Nuorten työpajatoiminta
74 % sijoittuu pajajakson jälkeen (seuranta aikajaksolla välittömästi-6 kk) nuorten työpajatoiminta vastasi nopeasti nuorisotyöttömyyteen; 2600 nuorta enemmän kuin vuonna 2008 nuorten työpajatoimintaa on 200 kunnassa uudelleen käynnistymässä yhteistyö mikro- ja pienyrittäjien kanssa tuettu oppisopimus


Lataa ppt "Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö osaksi nuorisolakia sekä etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google