Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TILINPÄÄTÖKSEN TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT ARVIOINNISSA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TILINPÄÄTÖKSEN TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT ARVIOINNISSA"— Esityksen transkriptio:

1 TILINPÄÄTÖKSEN TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT ARVIOINNISSA
Kuopio Esko Kekäläinen, JHTT

2 Tarkastuslautakunnan tehtävät
Kuntalain 71 ja 75 § mukaan valmisteltava valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat arvioitava onko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä valmisteltava tilintarkastuskertomuksen käsittely valtuustolle pyydettävä selvitykset ja lausunnot tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista

3 Tilinpäätös Kuntalain 71 ja 75 § mukaan
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

4 Toimintakertomus Kuntalain 69 §:n mukaan
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

5 Toimintakertomus / keskeiset asiat
Olennaiset muutokset ja tapahtumat tilikaudella ja tilikauden jälkeen Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Selvitys ympäristökysymyksistä, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa kunnan toimintaan ja talouteen Selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä – myös riskienhallinnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet (tilinpäätösvuonna voimassa olevan taloussuunnitelman toteutuminen ja mahdollisen toimenpideohjelman toteutuminen tilikaudella)

6 Tuloslaskelma/tuloksen muodostuminen
Toimintakate (käyttötalouden nettomenot) Välitulos, joka kunnassa ilmoittaa, kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kuntayhtymässä puolestaan sen, kuinka paljon tulorahoitusta on käytettävissä rahoituskuluihin, poistoihin ja arvonalentumisiin. Yleensä toimintakatteen muutokselle asetetaan talousarvioissa ja –suunnitelmassa tavoitetaso ja joskus myös sitova määrä Tarkastuslautakunnan arvioinnin näkökulmasta erä, joka osoittaa kokonaistasolla käyttötaloudessa eri tehtäväalueille asetettujen taloudellisten tavoitteiden ”onnistumisen” Asukasta kohti laskettu toimintakate on hyvä luku kuntien talouden vertailussa sekä oman kunnan kehityksen suunnan tarkastelussa

7 Tuloslaskelma/tuloksen muodostuminen
Toimintatuotot/Toimintakulut Muutokset edelliseen tilikauteen – onko muutoksen syyt selvitetty toimintakertomuksessa Myyntivoitot ja – tappiot erityisesti toimintojen uudelleenjärjestelyjen - mm. yhtiöittämisen - vaikutukset selvitettävä Myyntivoitoista ja tappioista muodostunut usein merkittävä erä toimintatuottoihin ja –kuluihin, koska satunnaisiin eriin kirjataan enää vain poikkeukselliset erät Muutoksen vertaaminen omiin verrokkeihin, saman kokoluokan yksikköihin, maakunnan ja valtakunnan kehitykseen

8 Tuloslaskelma/tuloksen muodostuminen
Vuosikate On kunnassa keskeinen tuloslaskelman välitulos, joka osoittaa tulorahoituksen. Erä, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos se kattaa suunnitelmapoistot Arvioitaessa vuosikatteen riittävyyttä tulee kuitenkin ottaa huomioon myös kunnan investointitarpeet ja lainanhoitovelvoitteet Tilikauden tulos On välitulos, jonka käyttämisestä hallituksen tulee tehdä esitys toimintakertomuksessa Lähtökohtaisesti varauksia ja rahastosiirtoja voidaan tehdä enintään tuloksen verran

9 Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot % toimintakuluista Tunnusluku voi vaihdella kunnittain huomattavasti mm. oppilaitosten ylläpidon, yhtiöittämisen ja liikelaitostamisen seurauksena Vuosikateprosentti poistoista Tulee olla yli 100 %, jotta tulorahoitus olisi riittävä Jos keskimääräiset omahankintaiset investoinnit ovat liitetiedoissa vaaditun laskeman mukaisesti suuremmat kuin suunnitelman mukaiset poistot, osoittaa vuosikateprosentti100 tosiasiassa liian alhaista tulorahoitusta Vuosikate euroa/asukas Ei ole kaikkia kuntia koskevaa ohjearvoa. Vuoden 2009 tilinpäätösten mukaan keskimääräinen taso oli 340 euroa.

10 Rahoituslaskelma/toiminnan rahoitus
Keskeinen laskelma, joka oli aiemmin liian vähällä huomiolla kuntien tilinpäätöstarkastelussa. Antaa läpinäkyvimmän kuvan siitä, miten aiheutuneet menot lopulta kyetään rahoittamaan. Toiminnan ja investointien rahavirta On nettoerä, joka ilmaisee varsinaisesta toiminnasta ja investointitoiminnasta jäävän positiivisen tai negatiivisen ”katteen” Rahoituksen rahavirta On nettoerä, joka ilmaisee mm. lainarahoituksen tilikauden aikaiset muutokset, oman pääoman muutokset ja muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset

11 Rahoituslaskelma/tunnusluvut
Investointien tulorahoitusprosentti Ilmaisee sen, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on pystytty rahoittamaan vuosikatteella (tulorahoituksella) Pääomamenojen tulorahoitusprosentti Ilmaisee sen, kuinka paljon investointien omahankintamenoista, antolainojen muutoksesta ja lainojen lyhennyksistä on pystytty rahoittamaan vuosikatteella (tulorahoituksella) Lainanhoitokate Ilmaisee sen, kuinka vuosikate (tulorahoitus) riittää vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun Kunnan lainanhoitokate on hyvä, jos se on > 2, tyydyttävä, jos se on 1-2 ja heikko, jos se on < 1 Kassan riittävyys päivinä Monenko päivän menot kassasta voitaisiin maksaa ilman tuloja

12 Tase/rahoitusasema (taloudellinen asema)
Tilinpäätöksen oikeiden ja riittävien tietojen (oikean kuvan) antaminen taloudellisesta asemasta edellyttää mm. kaikkien tase-erien oikeaa arvostamista Mahdollista arvostaa eräät tase-erät käypään arvoonsa, mutta kunnissa ja kuntayhtymissä se on vielä harvinaista Merkittävimmät käytännön ongelmat tulevat eteen mm. omiin tytäryhtiöihin tehtyjen sijoitusten ja niille annettujen lainojen (esim. pääomalainat) arvostamisessa. Tappiollisen yhtiön jatkuva pääomittaminen voi johtaa tehtyjen sijoitusten yliarvostamiseen

13 Tase/tunnusluvut Omavaraisuusasteprosentti
Oman pääoman ja varausten suhde taseen loppusummaan. Tavoitetaso > 70 % ja heikko, jos on alle 50 %. Alhainen omavaraisuusaste kuvaa merkittävää velkaantuneisuutta. Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kuvaa vieraan pääoman suhdetta käyttötuloihin (toimintatuotot+verotulot+valtionosuudet). Hyvä tunnusluku kuntien välisessä vertailussa. Mitä alhaisempi prosentti, sitä paremmin kunta kykenee selviytymään tulorahoituksella vieraan pääoman takaisin maksusta.

14 Tase/tunnusluvut Kertynyt yli-/alijäämä euroa/asukas
Taseen kumulatiivinen ylijäämä tai katettava alijäämä Tarkastelussa on syytä ottaa huomioon myös se, miten yli- ja alijäämät ovat syntyneet – peruskunta, liikelaitokset ja taseyksiköt Lainat euroa/asukas Tunnusluku kertoo korollisen velan määrän laskettuna asukasta kohti. Parhaan kokonaiskuvan antaa konsernitasoinen tarkastelu, sillä toimintojen organisointi yhtiöittämisten kautta muuttaa lukuja olennaisesti Tunnusluvun tarkastelussa on otettava huomioon mm. konsernissa tapahtuvan liiketoiminnan (esim. energiayhtiöt) laajuus, mikä vaikuttaa lainakannan riskien arviointiin

15 Alijäämien kattaminen
Kuntalain 65 §:ssä kunnan talous tulee olla suunnitelmakaudella tasapainossa Lain vaatimus nostaa alijäämän kattamisvelvoitteen myötä oman pääoman yli-/alijäämäkertymän keskeiseksi tarkastelukohteeksi Kuntalaissa edellytetystä talouden tasapainovaatimuksesta huolimatta on tärkeä tiedostaa, että tasapainoisen talouden tekijöitä on yli-/alijäämien lisäksi myös muita

16 Talouden analysointiin vaikuttavia tekijöitä
Poistot/nettoinvestoinnit (liitetietovaatimus) Lainamäärän kehitys Kassavirran kehitys

17 Talousarvion tasapainottaminen
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus) (KuntaL 65.3 §)

18 Onko alijäämien kattaminen ja talouden tasapainottaminen sama asia?
Menojen ja tulojen suhde Toiminnallinen muutos juoksevien tulojen ja menojen tasapaino / tulojen enemmyys Kertaluonteiset erät esim. myyntivoitto – myyntihinnan ja kirjanpitoarvon erotus Alijäämien kattaminen menojen ja tulojen suhdetta tarkastelemalla on aina hyväksyttävä ja terveen taloudenhoidon periaatteiden mukainen keino Talouden tasapainottamista!

19 Onko alijäämien kattaminen ja talouden tasapainottaminen sama asia?
Kirjanpidollinen järjestelty Oman pääoman sisällä tapahtuva järjestely rahastojen purku (ei arvonkorotusrahasto) peruspääoman alentaminen Alijäämien kattaminen kirjanpidollisesti voi olla tietyissä tilanteissa ja tietyllä aikavälillä mahdollista Kyse ei kuitenkaan ole talouden tasapainottamisesta!


Lataa ppt "TILINPÄÄTÖKSEN TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT ARVIOINNISSA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google