Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvinvointipalvelujen seudullinen kehittäminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvinvointipalvelujen seudullinen kehittäminen"— Esityksen transkriptio:

1 Hyvinvointipalvelujen seudullinen kehittäminen
Seutufoorumi Kari Virta

2 Esityksen rakenne Hyvinvointipalvelujen palveluverkkoselvitys
Seudun päivähoitopalvelujen kehittäminen Seudun sivistyspalveluiden kehittäminen Seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen

3 Hyvinvointipalvelujen työryhmät
Hyvinvointipalvelujen päätyöryhmä pj Erkki Lehtomäki, Tampere vpj Kari Virta, Ylöjärvi Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen alatyöryhmä pj Päivi Sillanaukee, Tampere vpj Raija Harju, Kangasala Päivähoidon alatyöryhmä pj Leena Viitasaari, Tampere vpj Arja Raunio, Vesilahti Sivistystoimen alatyöryhmä pj Nina Lehtinen, Lempäälä vpj Hannu Suoniemi, Tampere Hanketyöryhmät Työterveyshuollon ohjaus- ja projektiryhmät Palveluverkkoselvityksen projektiryhmä

4 Palveluverkkoselvitys
Kohdistetaan määrällisesti ja taloudellisesti hallitseviin hyvinvointipalveluihin, joissa kunnilla on eniten kasvupaineita: – perusopetus, päivähoito ja perusterveydenhuollon palvelut Aikataulu: Projektiryhmä + konsultti FCG Efeko Oy (Erkki Lehtomäki pj., Tampere –Sisko Hiltunen, Tampere –Reija Linnamaa, Tampere –Raija Harju, Kangasala –Nina Lehtinen, Lempäälä –Tarja Marjamäki, Nokia –Sari Mäkinen, Orivesi –Anssi Koski, Pirkkala –Pirkko Partanen, Vesilahti –Kari Virta vpj., Ylöjärvi) Ohjausryhmänä toimii kuntajohtajakokous

5 Palveluverkkoselvityksen sisältö
Miten alueen väestön palvelutarpeet muuttuvat 2030 vuoteen mennessä? väestöryhmien kehitys; palvelujen kysynnän muutokset Millainen on nykyinen palveluverkko? määritellään lähipalvelut, aluepalvelut ja keskitetyt palvelut (saavutettavuus) kuvataan toimipisteverkko kartalla kuvataan nykyinen ristikkäiskäyttö kuvataan investointisuunnitelmat; Millainen olisi seutukunnan palveluverkon optimaalinen/tavoitteellinen käyttö ja tuleva rakenne ilman kuntarajoja? tunnistetaan mielenkiintoiset ja jatkotarkasteltavat alueet suunnitellaan asiakkaiden ohjaus, raja-alueiden palvelualueet; kuvataan toimipisteiden määrä ja koko, sijoittuminen ja saavutettavuus; tarve uusille palveluyksiöille 4. Toimenpide-ehdotukset em. toteuttamiseksi valmistellaan sopimus palvelujen tarjoamisesta yli kuntarajan; suunnitelma investointien toteuttamisesta; suositus asiakkuuksien ohjaamisesta

6 Palveluverkkoselvityksen tavoite
Kerätä seututasoinen tieto palveluverkon nykytilasta ja tulevaisuudesta Synnyttää em. pohjalta yhteinen näkemys ja tavoite palvelujen käytön tehostamisesta yli kuntarajojen Selvitykseen sisältyvät näkökulmat mm. lähipalvelujen, aluepalvelujen, keskitettyjen palvelujen, toimipisteiden määrän, koon, kunnon, sijoittumisen ja saavutettavuuden osalta sekä uusien palveluyksiköiden tarpeen osalta Sopia konkreettisista toimista palvelujen yhteiskäytölle Tavoiteltavana tuloksena on kuntien välinen sopimus nykyisten palvelujen käytöstä yli kuntarajojen. Lisäksi tulee sopia ja varmistaa uusien investointien tarkoituksenmukaisuus seututasolla.

7 Lähi-, alue- ja keskitetyt palvelut
Lähipalvelut, tunnuspiirteitä esim. palvelun käytön toistuvuus turvallisuuden ja saavutettavuuden varmistaminen muutoksiin on pystyttävä vastaamaan nopeasti ja joustavasti peruskoulun 1-6 vuosiluokat, päivähoito, äitiys- ja lastenneuvolat jne. Aluepalvelut, tunnuspiirteitä esim. tunnuspiirteet ovat hyvin pitkälti yhteneviä lähipalveluiden kanssa maantieteellisesti laajempi asiakaspohja saavutettavuudessa korostuu julkinen liikenne ja palvelun sijoittuminen alueella keskeisesti erikoisosaamisen keskittäminen ja mittakaavaetujen saavuttaminen aluepalvelut saattavat toimia tukena lähipalveluille peruskoulun 7-9 vuosiluokat, erityisluokat, päivähoidon leikki-toiminta, perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut, suunterveydenhuolto, mielenterveyden avopalvelut jne. Keskitetyt palvelut, tunnuspiirteitä esim. riittävä volyymi palvelun tuottamiselle erityisryhmien palvelut palvelu vaatii useimmiten merkittävää resursointia, erikois-osaamista ja -laitteistoa erityiskoulut, vieraskielinen opetus, erityispäivähoito, erikoissairaanhoito jne.

8 Kunnissa tehtyjen haastattelujen alustavia johtopäätöksiä
Palveluyhteistyö nähdään tarpeellisena Yhteistyötä tehdään paljon jo nyt erityisesti kehyskuntien välillä (mm. päivähoito- ja koulupalveluissa kyse yksittäistapauksista, joista yleensä pystytty sopimaan helposti) Resurssipula: ei ole mitä myydä toisille Asiakasnäkökulma + kestävän kehityksen näkökulma: palvelut oltava lähellä kotia

9 Yhteistyön haasteet Kuntien lähtökohdat ja tarpeet erilaiset; Tampere/ kehyskunnat/ 2. kehän kunnat Väestörakenteen erilaistuminen Palveluyksiköiden väestöpohja erilainen Palveluiden tuottamisen tehokkuus ja laatu eri tasolla Tampereella tilaaja-tuottaja –malli Rajaseuduille sijoittuvien asuinalueiden aikataulutus vielä avoin Palvelujen seudullinen hinnoittelu 2. kehän kunnat: osaavan henkilökunnan löytäminen vaikeaa  terveydenhuoltopalveluiden ulkoistaminen kokonaan ainoa mahdollisuus? Johtopäätös: palveluverkkoon liittyviä yhteistyömahdollisuudet/ -tarpeet nähdään rajoitetusti, lähinnä vain kuntien raja-alueilla.

10 Raja-alueyhteistyö Tampere-Lempäälä; Vuores (Sääksjärvi/ Kulju, Hervanta) Pirkkala-Tampere; Partola - Härmälä Kangasala-Tampere; Ojala-Lamminrahka (Linnainmaa), Nurmi-Sorila ja Ruutana Ylöjärvi-Tampere; Siivikkala-Lielahti (Lentävänniemi), Vuorentausta-Lamminpää Nokia-Tampere-Ylöjärvi: Kolmenkulman työpaikka-alue Raja-aluekohteiden osalta pelisäännöt sovittava hyvissä ajoin Raja-alueiden isot yhteiset hankkeet voivat vaikuttaa muiden investointien toteuttamismahdollisuuksiin; aikataulutuksessa kokonaisuuden huomioiminen ( tiedottaminen ja yhteistyö)

11 0-6-vuotiaat Lähde: Tilastokeskus 2007

12 0-6-vuotiaat kehyskunnissa 2006-2030
Lähde: Tilastokeskus 2007

13 Päivähoidon laskennallinen tarve
Päivähoitopalvelujen kiivain kysynnän kasvu ajoittuu vuosille Mikäli oletetaan, että päiväkotihoitoa tullaa järjestämään nykyrakenteen mukaisesti myös tulevaisuudessa, kaupunkiseudulla tullaan väestöennakoinnin mukaisesti vuonna 2015 tarvitsemaan 27 uutta päiväkotiyksikköä ja 17 uutta ryhmäperhepäiväkotia.

14 Peruskouluikäiset (7-15-v.) 2006-2030
Lähde: Tilastokeskus 2007

15 Peruskouluikäiset (7-15-v.) kehyskunnissa 2006-2030
Lähde: Tilastokeskus 2007

16 Perusopetuksen laskennallinen tarve
Palvelutarpeen ajoittuu kasvu ajoittuu välille Tilastokeskuksen ennustama oppilasmäärän kokonaislisäys aikavälillä tarkoittaa, että Tampereen kaupunkiseudulla on vuonna 2030 yhteensä n. 280 perusopetusryhmää enemmän kuin oli vuonna 2006. (keskimääräinen ryhmäkoko 22 oppilasta)

17 Seudun 65-74-vuotiaat ja yli 75-vuotiaat
Lähde: Tilastokeskus 2007

18 Eläkeikäiset (yli 65-v.) 2006-2030
Lähde: Tilastokeskus 2007

19 Eläkeikäiset kehyskunnissa 2006-2030
Lähde: Tilastokeskus 2007

20 Perusterveydenhuollon palvelutarve
Perusterveydenhuollon palvelutarpeeseen vaikuttavat voimakkaimmin väestömäärän lisäys ja ikärakenteessa tapahtuvat muutokset Sekä alle kouluikäisten että vanhusväestön voimakas määrällinen kasvu vaikuttavat perusterveydenhuollon kysyntään merkittävästi

21 Tampereen kaupunkiseudun palveluverkkoselvitys - prosessi
SF Seutufoorumi 23.4. KH/KV 12/2008 Kuntien hallitukset SH työsuunnitelma Yhteinen seminaari kaikille hankkeille Yhteinen seminaari kaikille hankkeille 11/08 Loppuraportti työsuunnitelma 8/08 Sopimus-luonnokset 10/08 Loppuraportti KJK Työsemi-naaripäivä 12.5. Haastattelut 3/08 Työsuunni-telma, tavoitteet Väestö- ja paikkatietojen kerääminen Lähi/alue/ keskitettyjen palvelujen määrittely Väliraportin esittely Palveluverkon työstö Työn sen hetkisten tulosten esittely Loppuraportin esittely ja käsittely Raportointi Työryhmien yhteinen työskentely; Hypal, Rama, Tase, Aspol, Cc, Ekos 21.1 työsuunnitelma 18.2. Tarkastellaan valmiita karttoja ja valitaan kiinnostuksen kohteet. 17.4. Yhteenveto tietojenkeruun ja haastattelujen tuloksista. 15.5. (terveydenh., päivähoito) Tulevaisuuden palveluverkko; optimaalinen ja tavoitteellinen käyttö Johtopäätösten läpikäynti, keskustelu sopimus-ehdotuksista 13.6. (perusop.) Samat teemat kuin 15.5. 15.9. (2.10) Loppuraportin esittely ja käsittely Projekti-ryhmä

22 Seudullisen päivähoidon tavoitteet
Kuntien välisen sopimusmenettelyn kehittäminen (päivähoidon järjestäminen joustavasti perheen muuttaessa kaupunkiseudun sisällä toiseen kuntaan) Kuntien raja-alueyhteistyön kehittäminen Selvitys yksityisen päivähoidon osaamiskeskuksesta

23 Seudun sivistyspalvelujen kehittäminen
Selvitys lukiopalvelujen ja toiseen asteen muiden koulutuspalvelujen kokonaisuuden parhaasta järjestämistavasta (-09) Selvitys kansalaisopistopalvelujen parhaasta järjestämistavasta (-09) Selvitys perusopetuksen järjestämisestä ja kustannusten jakautumisesta

24 Sosiaali- ja terveydenhuollon seudullinen kehittäminen
Ajankohtaisia hankkeitta ovat mm. Kehitysvammahuollon palvelujen uudelleenjärjestäminen Päihdepalveluiden seudullinen kehittämishanke Suunnitelma vanhusten kotona-asumista tukevien palvelujen kehittämisestä Kuntayhtymien omistajaohjauksen tiivistäminen Alueellisen työterveyshuollon hanke

25 Alueellisen työterveyshuollon hanke 2007-2010
Tavoitteena viiden (Tampere, Kehyskunnat, Pshp, Kangasalan seutu, Orivesi) julkisen työterveyshuollon organisointi alueelliseksi toimijaksi Lisäarvo asiakkaalle: laaja toimipisteverkko, palvelujen saatavuus ja valinnanmahdollisuus omistajille: työhyvinvoinnin palvelujen kehittyminen, palvelun kilpailukyky ja kustannussäästöt henkilöstölle: imago, kollegiaalinen tuki, osaamisen kehittäminen Aikataulu Nykytilan kuvaus ja johtopäätökset kevät Väliraportti ja päätös uudelleenorganisoinnin ajankohdasta kesä 2008 Muutosprosessin toteuttaminen 2008-

26 Kiitos mielenkiinnosta!


Lataa ppt "Hyvinvointipalvelujen seudullinen kehittäminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google