Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto JURE RAKETTI-hankkeen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto JURE RAKETTI-hankkeen."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto JURE RAKETTI-hankkeen osana JURE-ohjausryhmän kokoukseen 19.10.2009 Tuija Raaska Kehityspäällikkö Tietohallinnon konsultointipalvelut CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy

2 Ryhmän/projektin toiminta käynnissä Ryhmä/projekti valmistelussa Ryhmän/projektin tarve tunnistettu Odottaa käynnistyspäätöstä RAKETTI- ohjausryhmä OPI-osahankeXDW-osahanke KOKOA- osahanke TUTKI- osahankkeen ohjausryhmä KÄSITEMALLI- osaprojekti Projekti TIETOVARASTO TOTEUTUS Projekti KA Kokonaisarkki- tehtuuripilotti Opi-tietoryhmä Opi-teknologia ryhmä Projekti JULKAISU- REKISTERI Projekti HY arkkitehtuuri- käsikirja RAKETTI-hankkeen organisointi 2009. Tunnistettuihin tarpeisiin perustettuja toistaiseksi toimivia ohjausryhmiä TUTKI osahanke

3 Tausta Periaatteet sähköisen asioinnin toteuttamisesta korkeakoulujen virtuaalihankkeissa 31.1.2003 Sähköinen asiointi korkeakouluissa -seminaari 11.2.2004 Sähköisen asioinnin edistäminen korkeakouluissa ‑ työryhmä 12/2005 OPM:n hallinnonalan tietohallintostrategiatyö 1–11/2006 Tietohallinto korkeakoulujen rakenteellisessa kehittämisessä -muistio ja siihen liittyvä seminaari 2/2008 Ammattikorkeakoulujen ProAMK-hanke Tiivistetty muistio esillä johdon seminaarissa ja tavoite- ja tulosneuvotteluissa RAKETTI- hanke käynnistyi ohjausryhmän asettamisella 4.6.2008

4 korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen hanke, jota CSC koordinoi tavoitteena on korkeakoululaitoksen ohjauksessa ja vaikuttavuuden seuraamisessa sekä korkeakoulujen sisäisessä johtamisessa tarvittavan tiedon sekä käytössä olevien IT-ratkaisujen laadun, yhteentoimivuuden ja käytettävyyden edistäminen kansallisella tasolla aluksi koostui kolmesta osahankkeesta, joiden aihealueet ovat –korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuuri (KOKOA) –opintohallinnon perustietojärjestelmä (OPI) –sekä käsitemalli ja tietovarasto (XDW) RAKETTI-hanketta täydennettiin TUTKI-osahankkeella kesäkuussa 2009. Se on korkeakoulujen tutkimusta ja tutkimushallintoa käsittelevä uusi RAKETTI-hankkeen osa. Samanaikaisesti päätös JURE (Julkaisurekisteripalvelut)- projektin käynnistämisestä Hankkeen kuvaus

5 Osahankkeet RAKETTI-KOKOA –luodaan korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurimalli joka tukee korkeakoulun johdon ja tietohallinnon yhteistyötä –2009: ammattikorkeakoulujen pilottihanke käynnissä RAKETTI-OPI – tuottaa korkeakoulujen opintohallinnon prosesseja tukevan palvelun – 2009: yhteinen tavoitetila ja vaatimusmäärittely valmis ennen joulua RAKETTI-XDW –luodaan korkeakoulujen käyttöön yhteinen tietovarastoratkaisu yhteismitallisen ja vertailukelpoisen raportointitiedon tuottamiseksi korkeakoululaitoksen toiminnasta –laajennetaan yliopistojen käsitemalli kattamaan ammattikorkeakoulujen käsitteet –2009: toteutus käynnissä, ensimmäiset korkeakoulupilotit käynnistyneet

6 JURE osana RAKETTI-hanketta RAKETTI-hanketta täydennettiin TUTKI-osahankkeella kesäkuussa 2009. Se on korkeakoulujen tutkimusta ja tutkimushallintoa käsittelevä uusi RAKETTI-hankkeen osa osahankkeessa luodaan yhtenäinen tapa kuvata tutkimustoiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta, sekä tarvittava tietojärjestelmä tiedon keruuseen ja raportointiin lisäksi selvitetään muita tutkimusprosessissa ja -hallinnossa tarvittavia tietojärjestelmätarpeita ja tarpeiden selvittyä edistetään näiden täyttämistä ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan tutkimustiedon raportoinnissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa tarvittava rekisteri, johon kerätään tiedot korkeakoulujen ja sektoritutkimuslaitosten tekemästä tutkimuksesta ja sen vaikuttavuudesta (JURE)

7 Työ tehdään kokonaisarkkitehtuuri- näkökulmaa hyödyntäen XDW käsite malli- XDW- tieto varasto XDW- XDW tekninen alusta JURE TUTKI-osahanke

8

9 JURE (Julkaisurekisteripalvelut) TUTKI-osahankkeen osana käynnistyy Julkaisurekisteripalvelujen toteuttamiseen tähtäävä projekti (JURE) sen tavoitteena tuottaa aiempaa kokonaisvaltaisempi näkemys suomalaiseen tieteelliseen julkaisemiseen opetusministeriön kannalta valtakunnallisen julkaisurekisterin rakentamistarve on kiireellinen ja sitä halutaan edistää mahdollisimman pian ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on selvittää, mitä ja millaisia tarpeita julkaisurekisteripalveluille eri sektoreilla on

10 Julkaisurekisteripalvelujen tavoitetila 1/2 Täydessä laajuudessaan valtakunnallinen julkaisutietorekisteri on koko suomalaista tutkimusta ja sen osa-alueiden toimintaa kuvaava tietojärjestelmä, joka 1 -antaa yliopistoille, ammattikorkeakouluille, sektoritutkimuslaitoksille, Suomen Akatemialle, opetusministeriölle, sektoriministeriöille, medialle ja kansalaisille helpon pääsyn laatuvarmistettuun ja yhdenmukaiseen tietoon tutkimuksen laajuudesta, rakenteesta ja kehityksestä - mahdollistaa tieteellisen tutkimuksen tuottavuuden arvioinnin ja luo edellytykset tutkimuksen laadun arviointiin - mahdollistaa tutkimukseen liittyvän tilastotiedon automaattisen tuottamisen (korkeakouluittain, tieteenaloittain) - säästää kustannuksia tiedon tallennuksessa (korkeakoulujen tutkijat ja kirjastovirkailijat) ja siirtämisessä (kansainväliset tietokannat) - edesauttaa tutkimustiedon leviämistä ja tekee tutkimustoimintaa näkyväksi suomalaisessa yhteiskunnassa 1 TiedeKOTA-työryhmän määrittelemä tavoitetila ja rakenne.

11 Julkaisurekisteripalvelun tavoitteet 2/2 - lisää suomalaisen tutkimustoiminnan kansainvälistä tunnettuutta -lisää tutkimustoiminnan läpinäkyvyyttä ja edesauttaa akateemisen yhteisön sisäistä keskustelua -edesauttaa korkeakoulujen ja sektoritutkimuslaitosten henkilökunnan tieteellisen pätevyyden tunnistamista -antaa tutkijoille mahdollisuuden saada omat julkaisutiedot yhdestä paikasta - tuottaa tietoa Suomen Akatemian ja muiden tutkimusrahoituslaitosten päätöksenteon valmistelun pohjaksi - helpottaa Tilastokeskuksen tiedonkeruuta - parantaa tieteellisen tutkimuksen liittyvän tutkimus-, arviointi- ja selvitystyön tietopohjaa -mahdollistaa monipuoliset tiedonhaut erilaisilla luokituksilla sekä tietokannan tietojen kytkemisen erilaisten -linkkien kautta muihin relevantteihin tiedonlähteisiin sekä sähköisiin tietoarkistoihin - tarjoaa vaihtoehdon lisääntyville maksullisille julkaisutietokannoille

12 KUVA 1. TiedeKOTA-työryhmän määrittelemän valtakunnallisen julkaisurekisterin tavoitetila ja rakenne.

13 JURE vaiheistus Julkaisurekisteripalvelujen toteuttamisessa edetään kahdessa vaiheessa: Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan yksityiskohtaisempi toteuttamissuunnitelma, jossa eritellään hankkeen yksityiskohtaisemmat lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ne palvelutarpeet, jotka julkaisurekisterin tulisi eri sektoreille tuottaa toimenpiteet, joilla tavoitteet voidaan toteuttaa aikataulu Toimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon RAKETTI−hankkeessa tehdyt perusratkaisut kuten XDW−käsitemalli sekä hyödynnetään muuta RAKETTI−hankkeessa jo tehtyä työtä ja ratkaisuja kustannustehokkaan toiminnan Varmistamiseksi. Toisessa vaiheessa toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa laadittu suunnitelma.

14 Aikatauluarvio ja alkuvaiheen resurssointi Julkaisurekisteripalvelut rakennetaan vuosina 2010-2011. Tutkimushallinnon viitearkkitehtuuri kuvataan 2010-11. tämän jälkeen päätetään mahdollisesta kansallisesta järjestelmäyhteistyöstä tutkimusprosessin ja -hallinnon tukijärjestelmien osalta ja tehdään mahdolliset yhteishankinnat vuosina 2011-14. Osahankkeeseen on varattu vuonna 2009 0,5thv/vuosi ja 2010 1htv/vuosi CSC:ssä tehtävää henkilötyötä (mm. projektikoordinaattori) OPM:n rahoituksella (osana RAKETTI- hanketta)

15 JURE ohjausryhmän tehtävä JURE-projektin tavoitteena julkaisurekisteripalvelujen toteuttaminen. JURE-projekti on osa TUTKI-osahanketta ja sen ensimmäisenä käynnistyvä konkreettinen palvelun toteuttamiseen tähtäävä projekti. Osahankkeen ohjausryhmän tehtävä on selvittää aihealueensa nykytila, laatia tavoitetilan kuvaus ja ne keinot, joilla tavoitetilaan päästään. Tässä tulee huomioida kaikki kokonaisarkkitehtuurinäkökulmat kuten toiminta-, tieto/informaatio-, teknologia- ja järjestelmätasot. Ohjausryhmä voi käynnistää selvityksiä, kartoituksia, asiantuntija- tai työryhmiä sekä projekteja resurssiensa rajoissa tavoitetilan saavuttamiseksi. Ohjausryhmän tulee keskustellen päätyä yhteisesti hyväksyttyyn näkemykseen siitä, mitkä tavoitetilan osat ovat sellaisia, että ne kannattaa tehdä yhdessä ja tuottaa palveluna kaikille, ja mitkä asiat kukin organisaatio jatkossakin hoitaa itse. Ohjausryhmä voi tilata korkeakoululta hankkeelle työtä. Käytännössä työn tilaamisen ja sen merkitsemisen hankkeen tilaamaksi hoitaa CSC.

16 JURE-tietoa: http://raketti.csc.fi/jurehttp://raketti.csc.fi RAKETTI-uutiskirje


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto JURE RAKETTI-hankkeen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google