Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KEMIALLISET ALTISTEET PUUALALLA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KEMIALLISET ALTISTEET PUUALALLA"— Esityksen transkriptio:

1 KEMIALLISET ALTISTEET PUUALALLA
NOPS 2010 – hanke Lehtorit Pirkko Rimpilä-Vanninen ja Siru Lehto

2 KEMIKAALIT PUUALALLA PUUPÖLY LIUOTTEET MAALIT JA LIIMAT
PUUNSUOJA-AINEET 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

3 PUUPÖLY Havupuusta, lehtipuusta ja puukomposiiteista
Syntyy puun mekaanisesta työstämisestä Tämä vaara on olemassa kaikissa tuotannon vaiheissa 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

4 LIUOTTEET Lakoissa, maaleissa, ohentimissa, liima-aineissa
Irrotinaineissa, petseissä sekä puunsuoja-aineissa Tuotantovaihe: viimeistely ja kokoaminen Esimerkkejä vaarallisista liuotteissa käytettävistä kemikaaleista: tolueeni, ksyleeni ja metanoli 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

5 LIIMAT JA MAALIT Isosyanaattipohjaiset tuotteet kuten:
kaksikomponenttimaalit (2K) lakat kovetteet epoksijärjestelmät Tuotantovaihe: viimeistely ja kokoaminen Esimerkkejä vaarallisista kemikaaleista: isosyanaatit, formaldehydi 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

6 PUUNSUOJA-AINEET Orgaaninen liuote tai vesipohjainen
Tuotantovaihe: suojakäsittely Esimerkkejä vaarallisista puunsuoja-aineissa käytettävistä kemikaaleista: kupari- ja kromisuolat 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

7 KEMIKAALIEN TERVEYSVAIKUTUKSET
Paikallinen vaikutus Systeeminen vaikutus Välitön vaikutus Pitkäaikainen vaikutus 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

8 systeeminen vaikutus:
paikallinen vaikutus vaikuttaa välittömästi siinä kohdassa, missä se joutuu ensimmäiseksi kosketuksiin elimistön kanssa Esim. iho, silmät, ruoansulatuskanava, hengitystiet systeeminen vaikutus: yleinen tai johonkin elimeen kohdistuva aine imeytyy vereen ja kulkeutuu eri elimiin aiheuttaen jossakin niissä vaikutuksia esim. maksa, keskushermosto vaikutuksen kohde-elin) Monet kemikaalit vaikuttavat sekä paikallisesti että systeemisesti. 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

9 Pitkäaikaiset eli krooniset
Välittömät lyhytaikaisesta, yksittäisestä altistumisesta aiheutuvia terveysvaikutuksia Esim. limakalvojen, ihon ärsytys ja syövytys, hermostovaikutukset/päänsärky, huimaus, huonovointisuus, väsymys, myrkytys Pitkäaikaiset eli krooniset pitempiaikaisesta, toistuvasta altistumisesta kemikaalille välttämättömien entsyymien estymisestä syntyvät yleishäiriöt ja lyhyessä ajassa kehittyvät kudosten soluvauriot Nesteroiskeet ja sumu ärsyttävät silmiä. Neste aiheuttaa ihon punoitusta ja kirvelyä. Samalla tolueenia imeytyy ihosta elimistöön, mutta yleensä niin vähäisessä määrin, että terveydelliset vaikutukset ovat epätodennäköisiä. Tolueenin nieleminen aiheuttaa nielussa ja mahasuolikanavassa ärsytystä, polttavaa kipua ja pahoinvointia sekä imeydyttyään huumausta ja muita elinvaikutuksia. Oksentaminen voi johtaa tolueenin joutumiseen keuhkoihin, mikä voi aiheuttaa vakavan kemiallisen keuhkotulehduksen kudosten (varsinkin aivojen) hapenpuute

10 VÄLITTÖMÄT, PAIKALLISET VAIKUTUKSET
Ärsyttävät aineet Syövyttävät aineet Myrkylliset aineet 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

11 ÄRSYTTÄVÄT AINEET Iho, ärsyttää/syövyttää silmät tai limakalvot
Ärsyttävät tulehdusta (punoitus, turvotus) Syövyttävät aineet kudostuhoa silmät tai limakalvot Silmissä kirvelevää kipua, kyynelvuotona, silmäluomen lihaskouristuksena ja mahdollisesti näkemisen samentumisena. Silmissä sidekalvon punoitusta ja turvotusta, sarveiskalvon samentumista ja värikehän tulehdusta vesiliukoisia aineita ovat esimerkiksi formaldehydi, ammoniakki ja rikkihappo, joiden vaikutus havaitaan yleensä välittömästi

12 Yskä, kirvelevä kipu, liman eritys ja hengityksen vaikeutuminen
Ylemmät hengitystiet Yskä, kirvelevä kipu, liman eritys ja hengityksen vaikeutuminen Esim. formaldehydi, ammoniakki ja rikkihappo, joiden vaikutus havaitaan yleensä välittömästi Ylähengitysteihin ja keuhkoputkiin vaikuttavia Esim. kloori, kloorivety, klooridioksidi, rikkidioksidi Keuhkojen kaasujenvaihdunnasta huolehtivat keuhkorakkulat ärsytysoireet ovat lieviä ja vaikutukset ilmenevät viivästyneinä. Kaasujen hengittämisen ja keuhkopöhön oireiden alkamisen välille jää viiveaika Esim. veteen niukkaliukoiset, reaktiiviset kaasut, kuten typpidioksidi ja fosgeeni (alle tunnista – 2 vrk) 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

13 Ruoansulatuselimistö
Pahoinvointi, oksentelu, vatsavaivat Vakava kemiallinen keuhkotulehdus, jos joutuu keuhkoihin esim. oksentaessa (esim. liuotinbensiini) 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

14 SYÖVYTTÄVÄT AINEET tuhoavat kudosta joutuessaan kosketuksiin sen kanssa roiskeet silmään voivat aiheuttaa pysyvän silmävamman. Esim. hapot ja emäkset riittävän suurina pitoisuuksina

15 MYRKYLLISET AINEET Aineet vaikuttavat aineelle ominaisella tavalla haitallisesti kudoksiin tai elimiin. Esimerkiksi bentseeni vahingoittaa luuydintä ja voi aiheuttaa verisyövän eli leukemian. Hiilitetrakloridi vahingoittaa maksaa ja munuaisia, kun taas altistuminen Akryyliamidille vahingoittaa varsinkin hermostoa. Aineen haitalliset vaikutukset kohde-elimeen voivat ilmetä joko lyhytaikaisen tai pitkäaikaisen altistumisen seurauksena. 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

16 PITKÄAIKAISET VAIKUTUKSET
Herkistävä Syöpää aiheuttava Lisääntymisterveyteen vaikuttava 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

17 HERKISTÄVÄT AINEET muuttavat ihon tai hengityselinten limakalvon reaktiotapaa altistuminen uudelleen aineen pienillekin pitoisuuksille aiheuttaa allergisen tulehduksen Esim. ihon herkistäjiä formaldehydi ja tärpätti Esim. hengityselimiä herkistävä (allergisen nuha tai astman aiheuttavia) tolueenidi-isosyanaatti

18 SYÖPÄÄ AIHEUTTAVAT Syöpää aiheuttava eli karsinogeeninen aine lisää pahanlaatuisten kasvainten syntymisen todennäköisyyttä altistuneessa ihmisryhmässä Syövän kehittymisessä altistuksen alkamisen ja syöpäsairauden toteamisen välinen aika on yleensä vähintään vuotta Syöpää aiheuttavia puualalla mm. tammi, pyökki

19 VAIKUTUS LISÄÄNTYMISTERVEYTEEN
Perimän muutoksia aiheuttava (geenit, kromosomit) Perimämyrkyllinen (DNA) Syöpää aiheuttava; solun mutaation seurausvaikutus on solun muuttuminen pahanlaatuiseksi, mikä voi johtaa syövän kehittymiseen sikiön kehitys, lapsen kehitys keskenmeno hedelmällisyys eli mutageeninen Perimä (geenit ja DNA,

20 VAIKUTUKSET ELIMISTÖSSÄ (LIUOTINHÖYRYT)
Hermosto Väsyneisyys, päänsärky, muistin ja keskittymiskyvyn heikentyminen, unihäiriöt, ärtyneisyys Näkö Näkökentän supistuminen Värinäön häiriöt Sisäelimistön, maksan ja munuaisten vauriot Lähde: Vainio ym Kemikaalit työssä. Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä. Työterveyslaitos. 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

21 ALTISTUMISREITIT MITEN TYÖNTEKIJÄT VOIVAT ALTISTUA:
- hengittäessään höyryjä, kaasuja, sumuja tai pölyä - ihokosketuksessa silmäkosketuksessa nielemällä (vahingossa, toimimalla epähygieenisesti) ihon rikkoutuessa (harvinaista – terävien esineiden aiheuttamat tapaturmat) 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

22 ÄRSYTYSIHOTTUMA, PESUIHOTTUMA

23 ÄRSYTYSIHOTTUMA

24 KROONINEN IHOTTUMA, IHON HALKEILU

25 KROONINEN IHOTTUMA

26 SUOJAUTUMINEN JA ENNALTA EHKÄISY
Tiedottaminen, koulutus Työn organisointi, työjärjestelyt Tekniset toimet Tuotantoprosessien muuttaminen Aineiden vaihtaminen turvallisempiin Henkilösuojaimet Työn tekeminen turvallisesti (tuuletus, ilmastointi, imuseinät, kammiot) (esim. vesiohenteisiin) 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

27 ESIMERKKI SUOJAUTUMISESTA: TEKNISET TOIMET

28 ESIMERKKI SUOJAUTUMISESTA: TIEDOTTAMINEN JA KOULUTUS
Tunne työpaikkasi kemikaalit: Kansainväliset kemikaalikortit OVA ohjeet Käyttöturvallisuustiedote Pakkausmerkinnät Kemikaaliluettelo Työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on laadittava kemikaaliluettelo Käyttöturvallisuustiedote on oltava helposti saatavilla kaikista kemikaaleista Hyvä käytäntö: Laita kaikkien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet kansioon ja tee niille sisällysluettelo, joka toimii kemikaaliluettelona Lue aina käyttöohjeet ennen kemikaalin käyttöä!

29 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Käyttöturvallisuustiedotteesta selviää: kemikaalin ja sen valmistajan tai maahantuojan tiedot koostumus ja tiedot vaaraa aiheuttavista aineosista fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet terveydellistä vaaraa ja haittaa aiheuttavat tekijät turvallisuus- ja suojaustoimenpiteet käsittely ja varastointi kemikaaleja koskevat määräykset ensiapuohjeet ohjeet tulipalon varalta ja päästöjen torjuminen ympäristövaarallisuus ja jätteiden käsittely Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea 2011

30 PAKKAUSMERKINNÄT

31 KEMIKAALILUETTELO Työnantajan on laadittava luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista ja pidettävä se ajan tasalla Luettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet on säilytettävä työntekijöiden nähtävillä 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu

32 KEMIKAALIEN VAROITUSMERKIT

33 TEHTÄVÄNANTO http://www.gabrieldesign.dk/quiz/FIN/Quiz.html
1. Tee aluksi tietovisa kemikaalien varoitusmerkeistä osoitteessa: 2. Tutustu puualan luokassa käytössä oleviin kemikaaleihin, niiden terveysvaiktuksiin ja suojautumiseen. Etsi edelliset tiedot Kansainvälisistä kemikaalikorteista ja OVA –ohjeista. Kirjaa ohessa olevaan erilliseen taulukkoon. 4/5/2017 Laurea-ammattikorkeakoulu


Lataa ppt "KEMIALLISET ALTISTEET PUUALALLA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google