Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SKILLS Lajipäällikköpäivät 20.11.2009, Huki-projekti, Kuntatalo, Ammatillisen koulutuksen kehittämispainopisteet, kansainvälinen toiminta ja Skills Mari.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SKILLS Lajipäällikköpäivät 20.11.2009, Huki-projekti, Kuntatalo, Ammatillisen koulutuksen kehittämispainopisteet, kansainvälinen toiminta ja Skills Mari."— Esityksen transkriptio:

1 SKILLS Lajipäällikköpäivät 20.11.2009, Huki-projekti, Kuntatalo, Ammatillisen koulutuksen kehittämispainopisteet, kansainvälinen toiminta ja Skills Mari Räkköläinen Opetusneuvos Yksikön päällikkö Ammattikoulutuksen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus

2 Kansainvälisyys Opetushallituksessa  Opetushallituksen uudessa organisaatiossa kansainvälisyys on organisoitu uudella tavalla  Kansainvälinen kiinnostus Suomen ammatilliseen koulutukseen kohdistuu sekä yleissivistävään koulutukseen että ammatilliseen koulutukseen  Kansainväliset vierailut  Kansainvälisyys läpäisevästi ammattikoulutuksen kehittämisessä ja uudistettaessa ammatillisten perustutkintojen tutkinnon perusteita

3 Opetushallitus 1.6.2009 lähtien

4 AMMATTIKOULUTUS Toimintayksikössä ovat seuraavat yksiköt: Ennakointi Tutkinnot Ammattikoulutuksen kehittäminen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat sekä Tutkintojen tunnustaminen ja vertailu

5 Ammattikoulutuksen kehittäminen -yksikkö Työjärjestys Ammattikoulutuksen kehittäminen yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ammattikoulutuksen, sen eri alojen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen ja muun työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämistä, kehittämishankkeita ja laadunhallintaa, työelämän kehittämis- ja palvelutehtäviä, osaamisen arviointia, opettajien työelämäosaamista, työpaikkaohjaajien ja näyttötutkintomestareiden koulutusta, ammatillista erityisopetusta, opinto-ohjausta ja henkilökohtaistamista sekä ohjaus- ja neuvontapalveluiden, opiskelijoiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämistä. Lisäksi yksikkö huolehtii kansainvälistymiseen liittyvistä ammattikoulutuksen kehittämis- ja tukitoimista.

6 AJANKOHTAISIA LINJAUKSIA Kansainvälistymiseen liittyvät ammattikoulutuksen kehittämis- ja tukitoimet, ”kansainvälisyys” -näkökulman integrointi muuhun kehittämistoimintaan Ammattikoulutuksen laadunhallinnan ja laatutyön kokonaisuuden selkiyttäminen ja ”laatu” -näkökulman integrointi muuhun kehittämistyöhön, huomioiden myös KV -kehittämistoiminta ”Työelämäpalvelut” -idean edelleen kehittäminen (työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen arvioinnin kehittämistyön kokonaistaminen, työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä, ammatillinen peruskoulutus, ammatillinen lisäkoulutus )

7 TAVOITTEITA, HAASTEITA Ammattikoulutuksen kehittämistoiminnan kokonaistaminen ja selkiyttäminen ja pitkäjänteinen ohjaus -> Painopisteiden johdonmukainen valinta -> Eri koulumuotojen (ammatillinen peruskoulutus/näyttötutkinnot) yhteensovittaminen -> Koulutuksen nivel- ja siirtymävaiheet (perusopetus, jatko-opinnot, työelämä) -> Kehittämishankkeiden, selvitysten tarkoituksenmukainen valinta

8 TAVOITTEITA, HAASTEITA Valtionavustusprosessien kehittäminen -> Toimintaohjelmien pitkäjänteinen suunnittelu ja yhteensovittaminen -> Kohdennetut haut, laajemmat kokonaisuudet -> Verkottuneet yhteistyöhankkeet -> Systemaattinen seuranta (arviointi) ja hyödyntäminen kehittämisessä -> RAPORTOINTI JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN Arvioinnin ja muun tiedontuottamisen ja ammattikoulutuksen kehittämisen yhteyden vahvistaminen -> Arviointitulosten hyödyntäminen koulutuksen kehittämisessä ja osana koulutuksen järjestäjän oman toiminnan seurantaa ja laadunvarmistamista -> Kehittämistoiminnan vaikutusten seuranta, varmistaminen ja tulosten hyödyntäminen

9 Kansainvälisyys Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä Opetushallituksessa Kansainvälisellä toiminnalla tuetaan suomalaisen koulutuksen kansainvälistymistä Ammatillisen koulutuksen kehittämistyö pohjautuu myös kansainvälisestä yhteistoiminnasta saatuun kokemukseen Kansainvälinen yhteistyö ja verkostot ovat välttämättömiä kehitettäessä ammatillista koulutusta ja tutkinnon perusteita OPH on kansainvälinen laadunhallinnan ja EQF:n yhteyspiste Opetushallituksen kansainväliselle toiminnalle ja kansainvälisen toiminnan tuelle laaditaan parhaillaan viitekehystä

10 OPH ja AMMATTIKOULUTUKSEN KANSAINVÄLISTYMINEN Valtionavustukset kansanväliseen toimintaan Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen mukaan lukien FINECVET 800 000 € (2009 – 2010) Kehittämishankkeet Peer Review Extended 2007-2009 -PROJEKTI WBL-TOI MANUAL 2008-2010 -PROJEKTI MOTO-Model of transferability of learning outcomes 2009 - PROJEKTI Kansainvälisyys tutkintojen perusteiden kehittämisessä Muu kehittämistoiminta (oppaat, materiaalit, koulutus) Muut KV-verkostot: Kiina, Intia, Venäjä, Afrikka, Australia, Kanada, USA….

11 Kansainvälisyys ammatillisessa peruskoulutuksessa Opiskelijoiden, tutkinnon suorittaneiden ja opetushenkilöstön liikkuvuus ja vaihdot Koulutuksen järjestäjien vertaisoppiminen Opettajien kansainväliset työelämäjaksot Ulkomaalaiset opettajat ja opiskelijat oppilaitoksissa Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttöjen suorittaminen ulkomailla Kansainvälisyys tutkinnon perusteissa (yhteiset ja alakohtaiset tavoitteet) Skills –valmennustoiminta oppilaitoksissa

12 Kansainvälinen yhteistyö ammatillisen koulutuksen kehittämisessä Tavoitteena -Lisätä koulutusjärjestelmien ja tutkintojen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä -Edistää aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista elinikäisen oppimisen tukemiseksi (myös epävirallinen ja arkioppiminen) -Tukea kansainvälistä liikkuvuutta -Lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta

13 Kansainvälinen yhteistyö ammatillisen koulutuksen kehittämisessä Tavoitteena -Korostaa oppimistulosten merkitystä koulutuksen järjestämisessä (outcome-based orientation) -Lisätä mahdollisuutta vertailla eri koulutusjärjestelmien tuloksellisuutta (learning outcomes) -Varmistaa ammatillisen koulutuksen laatua -Tukea kansainvälistä yhteistyötä ja antaa mahdollisuus toisilta oppimiseen -Hyvien käytäntöjen levittäminen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä -Tutkimus- ja kehittämistyön edistäminen

14 Ammatillisen koulutuksen kansanvälinen kehittämistoiminta  Tutkintojen viitekehys ja opintosuoritusten siirto: EQF / NQF ja EcVet /FinEcVet  Laatu ja verkostot: EQARF, ENQA-VET  Kansainvälinen koulutuksen tuloksellisuuden vertailu: PIAAC, AHELO ja VET-LSA  Liikkuvuus: CIMO  Ammattitaitokilpailut: World Skills ja Euroskills  Tutkimusyhteistyö: ECER –konferenssit ja VETNET –verkosto  Arviointi: EES (European Evaluation Society)

15 Ajankohtaista eurooppalaisesta koulutusyhteistyöstä  EQF suositus  kansallinen tutkintojen viitekehys  Laadunhallinnan viitekehys (EQF) ja suositus (EQARF)  ECVET suositus  FINECVET 3, kansallinen kokeilutoiminta  VET- LSA (European Large Scale Assessment of Vocational Education and Training, feasibility study 2007 – 2009), feasibility study

16 EQF ja NQF - käyttöönotto ja aikataulu Suositus annettu jäsenmaille marraskuussa 2007. Suositus: Jäsenvaltiot vahvistavat yhteydet oman tutkintojärjestelmänsä ja EQF-kehyksen välillä vuoteen 2010 mennessä ja varmistavat, että vuoteen 2012 mennessä uusissa tutkinnoissa ja EUROPASS-asiakirjoissa on viittaus eurooppalaiseen tutkintojen ja osaamisen viitekehykseen. OPM:n asettama n työryhmän muistio – Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys - luovutettu ministeri Virkkuselle 20.8.2009. Muistiosta järjestetään laaja lausuntokierros. Laaja kansallinen seminaari 10.12.09 Kansallinen viitekehys rakentuu EQF –viitekehyksen pohjalle: 8 tasoa kattaen kaikki tutkinnot perustasosta tohtorin tutkintoon. OPH nimetty kansalliseksi koordinaatiopisteeksi

17 Laatu - käyttöönotto ja aikataulu -Suositus yleisen eurooppalaisen laadun-varmistuksen viitekehyksen (EQARF) käyttöönotosta 18.6.2009 -ENQA-VET –laatuverkostossa jäseninä 23 EU:n jäsen- ja ehdokasmaata, EFTA/ETA-maita ja työmarkkinaosapuolten edustajia (EQARF-verkosto 1.1.2010) -Opetushallituksessa laadunhallinnan kansallinen yhteyspiste (QANRP) -Ammattikoulutuksen kansallinen laatuverkosto – jäseneksi ilmoittautuminen: leena.koski@oph.fileena.koski@oph.fi -laatupalkintokilpailut

18 ECVET - käyttöönotto ja aikataulu Suositus jäsenmaille toukokuu 2009 Kokeiluvaihe 2009 – 2012 Täysimittainen käyttöönotto jäsenmaissa 2012 - Kansallisen ECVET -kokeilutoiminnan kolmas vaihe (FinEcvet3): testaa ECVET -järjestelmän soveltuvuutta 4-5 alan perustutkintoihin, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin ja niiden osiin. kohdistuu ECVET- prosessin eri vaiheisiin ja tuottaa käyttöönottoa varten tarvittavia malleja sekä toimintaprosesseja että dokumentointia varten Kolmen vuoden projekti, käynnistyy syksyllä 2009

19 Strategiatyö jatkuu… - opas kansainvälisyysstrategian laatimiseen - OPH ja CIMO tuottavat oppaan tukemaan kj:n kansainvälisen toiminnan suunnittelua -Jatkona selvitykseen ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta - OPH ja CIMO hakevat kumppaniksi ammatillisen koulutuksen järjestäjää

20 VET- LSA (European Large Scale Assessment of Vocational Education and Training) Keskeiset koulutuspoliittiset tavoitteet Tuottaa tietoa ammatillisen peruskoulutuksen tuottamasta osaamisesta ammatillisen koulutuksen ohjauksen ja kehittämisen tueksi Selvittää eri maiden toisistaan poikkeavien koulutusjärjestelmien ja koulutusmuotojen vahvuudet ja heikkoudet ja tarjota näin mahdollisuuksia toisilta oppimiseen Kehittää eurooppalaisten ammatillisten koulutusohjelmien tuloksellisuutta koskevaa avoimuutta Parantaa Euroopan ammatillisen koulutuksen tutkintojen ja koulutusohjelmien tuottaman osaamisen läpinäkyvyyttä ja edistää näin tutkintojen tunnustamista ja liikkuvuutta Euroopan eri maissa

21 21 VET-LSA (Feasibility study) Vertaileva kansainvälinen (eurooppalainen) tutkimus nuorten aikuisten ammatillisesta osaamisesta, joka on hankittu ammatillisessa koulutuksessa Käynnistynyt Saksan aloitteesta kansainvälisesti vuonna 2007, Saksassa jo 2004 Euroopan komissio, Cedefop ja OECD osallistuvat hankkeeseen neuvonantajina ja havainnoijina. Esiselvitys (feasibility study 2008 – 2009) Mukana 8 maata: Saksa, Ruotsi, Norja, Tanska, Itävalta, Slovenia ja Suomi Mukana 4 ammattialaa: Autoala, sähköala, kaupan ja hallinnon ala, sosiaali- ja terveysala

22 VET-LSA ESISELVITYKSEN TAVOITTEET Tavoitteena -Selvittää, onko ko. aloilla riittävästi yhteistä pohjaa vertailla ammatillisen koulutuksen tuottamaa osaamista (oppimistuloksia) eri maissa -Kehittää esiselvityksen pohjalta arviointimenetelmä ja arviointivälineitä ammatillisen koulutuksen laaja- alaiseen arviointiin -Luoda käsitejärjestelmä alakohtaista (domain specific) arviointia varten ammatillisessa koulutuksessa

23 Esiselvityksen menetelmä Menetelmän kehittämisessä kaksi näkökulmaa: Ammatillisen koulutuksen OPPIMISTULOKSET (learning outcomes) ko. aloilla TYÖTEHTÄVÄT (occupational tasks) ja OSAAMISVAATIMUKSET (qualification requirements) ko. aloilla Keskitytään ISCED 3 –tason tutkintoihin (kesto 3-4 vuotta) OPM:n PÄÄTÖS-> Suomi ei lähde tässä vaiheessa mukaan KV-arviointiin, mutta on halukas osallistumaan menetelmän kehittämiseen

24 Kansainväliset ammattitaitokilpailut WorldSkills (2009 Calgary, 2011 Lontoo) EuroSkills (2008 Rotterdam, 2010 Lissabon) Ammatillisen koulutuksen laadun ja huippuosaamisen kehittäminen Koulutus ja valmennustoiminta Huippuosaamisen tutkimus- ja kehittämistoiminta Osaamisen tuotteistaminen Kansainvälisten verkostojen (koulutusjärjestelmät, työelämäyhteistyö) hyödyntäminen Innovaatiot Koulutusjärjestelmän ja opetussuunnitelmien ja arvioinnin kehittäminen

25 Tulossa: Skills –”vaikuttavuusseminaari” 4.2.2010 / Helsinki (varmistuu joulukuussa) -kokemusten jakamiseksi -oman työn kehittämiseksi -kilpailutoiminnan hyödyntämiseksi osana ammatillisen koulutuksen kehittämistä valatakunnallisesti ja koulutuksen järjestäjän taholla Toteutetaan eri toimijoiden yhteistyönä: OPM/ OPH, KJY, HAMK/ Opekorkeakoulu, Skills Finland, koulutuksen järjestäjien edustajia, työelämän edustajia, sponsoreita, experttejä, kilpailijoita, valmennettavia, Taitaja-kisojen järjestäjiä, …

26 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN HAASTEITA -Yhdenmukaisuuden ja vertailtavuuden rinnalla on huomioitava kunkin maan ja yhteistyötahon oma kulttuuri, arvot ja koulutuspoliittiset tavoitteet -Tietoisuus erilaisten ratkaisujen ja toimenpiteiden vaikutuksista ja riittävä kriittisyys soveltamisessa -Arvioinnin ja muun tiedontuottamisen ja ammattikoulutuksen kehittämisen yhteyden vahvistaminen -Ammattikoulutuksen KV -kehittämistoiminnan kokonaistaminen, selkiyttäminen ja pitkäjänteinen ohjaus -Kansainvälisyys osaksi koulutuksen järjestäjien strategisia linjauksia, henkilöstön kehittämistä ja opetuksen laadun varmistamista


Lataa ppt "SKILLS Lajipäällikköpäivät 20.11.2009, Huki-projekti, Kuntatalo, Ammatillisen koulutuksen kehittämispainopisteet, kansainvälinen toiminta ja Skills Mari."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google