Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Kuntaneuvottelut syksy 2013 Toimenpiteet kevään 2013 kuntaneuvotteluissa esille.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Kuntaneuvottelut syksy 2013 Toimenpiteet kevään 2013 kuntaneuvotteluissa esille."— Esityksen transkriptio:

1 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Kuntaneuvottelut syksy 2013 Toimenpiteet kevään 2013 kuntaneuvotteluissa esille nostetuista asioista hallintoylihoitaja Päivi Nygren / Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman asiantuntijatyöryhmä

2 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

3 Kuntaneuvottelut kevät 2013 – sovitut kehittämiskohteet Vakka-Suomen alueen kunnat 30.5.2013 1.Palvelujen tason tarkastelu Tyks Vakka-Suomen sairaalassa järjestämissuunnitelman mukaan: ”…sovitaan alueellisesti ja kunnittain, mitä asioita kuntien tulee tarjota kiireellisenä hoitona virka-aikana ja mitä asioita keskitettyjen päivystysten tulee tarjota kuntien terveyskeskusten ollessa kiinni ja mitä asioita ympärivuorokautisesti.” 2.Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen mahdollinen siirtäminen peruskuntaan. Psykiatrian palveluiden kokonaisuus käsitellään syksyn 2013 kuntaneuvotteluissa. Loimaan alueen kunnat 4.6.2013 1.Loimaan aluesairaalan vuodeosastotoiminnan kapasiteetin vähentäminen ja päivystyksen keskittäminen. 2.Psykiatrian aluepoliklinikoiden yhdistäminen sijaintikuntansa tai sijaintiseutunsa nykyiseen perustasoon uudeksi laajennetuksi perustasoksi.

4 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Salon alueen kunnat 4.6.2013 1.Selvitys terveyskeskuksissa tarvittavista / käytettävistä erikoislääkärityöpanoksista, niiden määrästä ja sisällöstä sekä sijaintipaikoista. 2.Selvitys sairaanhoidollisten tukipalvelujen tarpeesta terveyskeskuksittain. Turun alueen kunnat 13.6.2013 1.VSSHP:n taserakenteen muuttaminen/keventäminen pääomittamalla siitä osa jäsenkuntien taseisiin. (talousjohto) 2.Sairaanhoitopiirin toiminta-alueen toiminnan ja investointien suunnittelun arvioiminen vuosille 2014-2021. Arvioinnin lopputuloksen tulee osoittaa yhteistoiminta-alueen eri toimijoiden palvelurakennetarve väestön hoidontarve- ennusteet huomioituna. Kuntaneuvottelut kevät 2013 – sovitut kehittämiskohteet

5 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Toimenpiteiden eteneminen 1. Erikoislääkäri- ja sairaanhoidollisten palveluiden selvitys Asiantuntijatyöryhmä: –Terveyskeskuksille osoitetun kyselyn vastaukset alustavasti analysoitu ja yhteenveto käsitellään syksyn 2013 aikana. –Vastauksissa korostuu tarve nopeille eri erikoisaloja koskeville konsultaatioille, joissa hoitovastuu säilyy perusterveydenhuollossa. Tarvetta on erityisesti puhelinkonsultaatiolle sekä erikoislääkärin jalkautuvalle konsultaatiolle, jossa potilastapaukset käydään läpi yhdessä henkilöstön kanssa. –Tavoitteena on, että erikoislääkärikonsultaatioihin laaditaan sairaanhoitopiirissä erikoisalakohtaiset toimintamallit, joita toteutetaan samalla periaatteella koko alueella. –Vastausten perusteella muodostetaan kuvaus terveyskeskusalueilla toteutettavista erikoislääkäripalveluista sekä tarjottavista sairaanhoidollisista tukipalveluista. Kuntajohtajakokous: –Asiantuntijatyöryhmän esitys viedään kuntajohtajakokouksen käsittelyyn. –Tavoitteena on, että erikoislääkäripalveluiden ja sairaanhoidollisten tukipalveluiden kuvausta hyödynnetään järjestämissuunnitelman päivityksessä.

6 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Toimenpiteiden eteneminen 2. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden selvitys Asiantuntijatyöryhmä: – Valmistelee syksyn 2013 aikana kaksi päivystystoiminnan selvitystyötä: •Erikoissairaanhoito (VSSHP, Turku, Turunmaa) laatii selvityksen psykiatristen päivystysyksikköjen potilasmääristä, arvion alueen päivystyksellisestä kokonaistarpeesta sekä esityksen päivystyksen palvelurakenteen keskittämisestä. •Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos toteuttaa seurantajakson, jossa selvitetään yhteispäivystyksessä käyvien päihde- ja mielenterveyspotilaiden määrä, käynnin syyt ja ongelman ratkaisu/hoitotoimenpiteet. Lisäksi selkiinnytetään ympärivuorokautisesti toimivien päivystyspisteiden jatkohoitopaikat ja niihin ohjaamisen käytännöt eri kunnissa. –Käsittelee päivystystoiminnan selvitykset vuoden 2013 loppuun mennessä sekä valmistelee esityksen keinoista, joilla palveluiden painopistettä pystytään siirtämään entistä enemmän perustasolle. Kuntajohtajakokous: – Asiantuntijatyöryhmän esitys käsitellään keväällä 2014.

7 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Toimenpiteiden eteneminen 3. Vuodeosastopalvelun selvitys Asiantuntijatyöryhmä: –Tavoitteena on selvittää hoidetaanko potilaita heidän tarpeidensa kannalta oikeassa hoitopaikassa. Vuodeosastojen kapasiteettia ja käyttöä selvitetään ensi vaiheessa Loimaan ja Vakka-Suomen aluetta koskevana pilottina. Aikaisemmin laadittuina alueellisina selvityksinä on huomioitu Vakka-Suomen Maisema- selvitys. –Saadun alueellisen ja kansallisen tilastotiedon lisäksi tarvitaan asiantuntijoiden kuulemista / mahdollista potilasdokumentaation läpikäyntiä. –Kuntajohtajakokoukselle valmistellaan työsuunnitelma jatkoetenemisestä huomioiden myös palvelujen vaikuttavuuden näkökulma. Kuntajohtajakokous: –19.9.2013 kokouksen perusteella Loimaan aluetta koskevan pilottiselvityksen lisäksi kootaan yhteen aiemmin tehdyt Varsinais-Suomen aluetta koskevat selvitykset teemasta. –27.11.2013 seuraava käsittely.

8 http:// www.vsshp.fi/fi/julkaisut/vuosikertomukset

9 V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Kiitos! Kiitos!


Lataa ppt "V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Kuntaneuvottelut syksy 2013 Toimenpiteet kevään 2013 kuntaneuvotteluissa esille."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google