Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KA-suunnitteluprosessin iteratiivisuus unohtunut

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KA-suunnitteluprosessin iteratiivisuus unohtunut"— Esityksen transkriptio:

1 KA-suunnitteluprosessin iteratiivisuus unohtunut
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä KA-suunnitteluprosessin iteratiivisuus unohtunut Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi esitetään suoraviivaisena ja lineaarisena. Todellisuudessa kokonaisarkkitehtuurityö on luonteeltaan jatkuvaa ja iteratiivista. Syklisyyttä esiintyy paitsi yksittäisten kehityshankkeiden myös hankkeen sisällä näkökulmien välillä. KA:n suunnittelu on iteratiivinen prosessi, mutta sitä ei korosteta suosituksessa tarpeeksi. Esim. kuva 5 näyttää täysin vesiputousmallilta. Myöskään tekstissä ei riittävästi korosteta iteratiivisuutta. Suunnitteluprosessikuvan muutos kuvaamaan myös iteratiivisuutta (ehdotus kuvaksi olemassa)

2 Kuvauspohjissa unohdettu arkkitehtuuri (elementtien väliset yhteydet)
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Kuvauspohjissa unohdettu arkkitehtuuri (elementtien väliset yhteydet) JHS179-kuvauspohjat nojaavat suuresti Excel-taulukoihin. Erityisesti liitteen 8 taulukot ainoastaan listaavat elementtejä ja niiden ominaisuuksia. Elementtien välisiä riippuvuuksia ja yhteyksiä (eli itse arkkitehtuuria) ei kuvata. Toiminnan, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian kuvaaminen tapahtuu pitkälti erillään toisistaan. Näkökulmien väliset yhteydet jääneet vähemmälle huomiolle (poikkeuksena ”looginen järjestelmäjäsennys”).

3 Käsikirja / soveltamisohje puuttuvat
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Käsikirja / soveltamisohje puuttuvat Tällä hetkellä suosituksessa on runsaasti kuvausnäkymiä ja –pohjia, mutta niiden tarkoituksenmukaista soveltamista ei opasteta. On suuri vaara, että sovelluksen käyttäjät keskittyvät enemmän määrälliseen kuin laadulliseen sisällöntuottamiseen. KA-on niin laaja kokonaisuus ja sitä on vaikea hallita, joten tarvitaan tueksi käsikirja jonka avulla lähteä liikkeelle ja saavuttamaan tuloksia KA-menetelmällä. Käsikirja ohjaa käyttäjäänsä (aloittelijasta mestariksi). Menetelmä tuottaa tällä hetkellä varsin kirjavaa tuotoskantaa, mikä ei ole tuotoksien tekijöiden syy vaan ohjeistuksen yleisluontoisuuden ja epäyhtenäisyyden syy.

4 Enemmän ja parempia esimerkkejä
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Enemmän ja parempia esimerkkejä JHS179-suositus ei juurikaan opasta ja anna esimerkkejä yksittäisten näkymien kuvaamisesta. Esimerkit ovat joukko irrallisia näkymiä eivätkä linkity toisiinsa. Mallinpohjat koottu alun perin melko vähäisellä työstöllä ValtIT:stä ja KuntaIT:stä. Ne eivät ole kovin jalostuneita ja harkittuja sellaisenaan sovellettavaksi. Nyt niitä kuitenkin hyödynnetään paljolti sellaisenaan ja ihmetellään puutteita. Menetelmän on nyt joukko sekalaisia kuvauksia/pohjia. Pitäisi määritellä edes karkealla tasolla kokonaisarkkitehtuurin rakenteen metamalli. Näin tulisi selvästi määriteltyä ja kuvattua ne rakenteet, jotka ko. menetelmässä tulisi kuvata sekä miten ne liittyvät toisiinsa.

5 JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Metamalli puuttuu JHS179:ssä viitataan UML ja/tai Archimate-notaatioiden käyttöön, mutta niitäkin voi käyttää todella monella eri tavalla. JHS179 käsitteistö on osin ristiriitainen ja vaikeasti sovitettava ArchiMaten metamallin kanssa, mikä estää osittain arkkitehtuurikuvausten mallintamisen ArchiMatella ja päinvastoin. Suosituksissa ei ole määritelty diagrammien sisältöä, mikä helpottaisi valtavasti eri arkkitehtuurialueiden kuvaamista. Suosituksissa ei ole määritelty eri diagrammien välisiä yhteyksiä, mikä helpottaisi valtavasti eri arkkitehtuurialueiden kytkemistä toisiinsa.

6 Tietoturvakuvaukset puutteelliset
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Tietoturvakuvaukset puutteelliset Kohdassa ei ole erityisesti edellytetty tietoturvan kannalta olennaisen turvallisuustopologian kuvausta. On kuvattava verkon segmentointi linkkitason kytkimien avulla VLAN:eihin, segmenttien ja ulkoisten yhteyksien kytkentä palomuureihin, VPN:ien terminointi, sekä palomuurisäännöt ja niiden hallinta.

7 Arkkitehtuurikuvausten vaatima työmäärä on liian suuri
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Arkkitehtuurikuvausten vaatima työmäärä on liian suuri Liite 4, luku 1: Mikäli arkkitehtuurityötä tehdään laajalla rintamalla ilman ohjaavaa fokusta, resurssit loppuvat helposti kesken ja sen tulokset jäävät laihoiksi. Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan kuvauksessa tulisi korostaa tarvelähtöisyyttä. Tämän tarkoituksena on optimoida resurssien käyttöä kohdistamalla työ alueille, joissa on käynnistymässä tai jo käynnissä hankkeita. Kuvaukset ovat paikoin raskaita ja niihin sisältyy päällekkäisyyttä, esim tietovirrat voidaan johtaa muista kuvausnäkymistä, mikäli arkkitehtuurin eri näkökulmat on integroitu toisiinsa. Tarkennetaan suositusta siten, että mallinnustyön ja sen jälkeisen ylläpitotyön määrää voidaan vähentää. Erityisesti kuvauspohjat ja matriisit tulisi korvata asiallisella mallinnustyökalulla.

8 Yhteentoimivuus kuitattu yhdellä virkkeellä
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Yhteentoimivuus kuitattu yhdellä virkkeellä Ohjaaminen tietohallintolain tavoittelemaan yhteentoimivuuteen on kuitattu yhdellä johdannon virkkeellä. Yhdenmukaistetaan 179:n sisältö tältä osin samaan linjaan muiden sarjan suositusten kanssa eli kannustamaan yhteentoimivuuden ja yhdessätoimimisen kehittämiseen.

9 Miten ja minne kirjataan päätösten perustelut?
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Miten ja minne kirjataan päätösten perustelut? Nykyinen versio ei anna sijaa arkkitehtonisten päätösten ja niiden perustelujen käsittelemiselle eikä esittämiselle Lisätään perusteluosiot ja ohjeistetaan niiden käyttö.

10 Kustannukset, riskit ja hyödyt mukaan liian myöhään
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Kustannukset, riskit ja hyödyt mukaan liian myöhään Kustannuksia, hyötyjä ja riskejä käsitellään oikeastaan vain toimeenpanon suunnittelussa eli varsin myöhään. Jos kustannus-/hyötyanalyysit tehdään suosituksen mukaisesti, ollaan vaarassa päätyä osaoptimointiin. KA:n kohdistettu tulosvaatimus: Toiminnan tehostaminen ja vaikuttavuus ICT:n avulla. Talousnäkökulma pitäisi lisätä.

11 Palvelun käsite määritelty epäselvästi
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Palvelun käsite määritelty epäselvästi Palvelusalkku/Tietojärjestelmäpalvelu-käsite aiheuttaa hämmennystä, koska kuvauksen mukaan on joko tietojärjestelmällä toteutettavaa, mutta muuta kuin varsinaista Palvelua tai toisaalta tarvittua Palvelua (teknologiapalvelu). Lisäksi kuvauksiin suositeltu Archimate rajaa käsitteen ”application service” liittyvän aina nimetyn tietojärjestelmäelementin tuottamaksi palveluksi, kuten palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa yleisemminkin. Kehikossa ei hyödynnetä tietojärjestelmäpalveluita (oletetulla) tavalla, eli prosessien ja tietojärjestelmien välisen kytkennän välielementtinä eikä muutenkaan. Esim. menetelmä edellyttää suoraan prosessit-tietojärjestelmät matriisin kuvaamisen, mikä toisaalta ei ole Archimaten mukaisissa kuvauksissa oikea tapa. Erityisesti pitäisi kuvata paremmin tietojärjestelmä- ja teknologiapalvelujen ero J/T

12 Liittymät ja rajapinnat väärässä paikassa
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Liittymät ja rajapinnat väärässä paikassa Liittymät ja rajapinnat –kuvauksessa kuvataan loogisia tietojärjestelmien välisiä rajapintoja, joten tämän pitäisi olla Tietojärjestelmäarkkitehtuurissa loogisella tasolla. Lisäksi kuvauspohjan sisältö ei pysty kuvaamaan erilaisia liittymiä ja rajapintoja. Sovelluskerroksen asia teknisesti ja sisällöllisesti myös tieto- ja toimintakerroksen asia. Roolia pitää selkeyttää ja vahventaa yhteentoimivuuden ehtona! J/T

13 Tietoliikennekuvausta ei voi käyttää kilpailutuksissa
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Tietoliikennekuvausta ei voi käyttää kilpailutuksissa KA-kuvauksia käytetään paljon kilpailutuksessa. On hankalaa, jos liian tarkan tason kuvausta ei voi lisätä kilpailutusmateriaaliin eikä ole korvaavaa kuvausta. Myös: jos kuvaamista lähdetään tekemään suht nollasta, karkeampi taso on hyvä välivaihe. Kartturissa tietoliikennepalvelut on jaettu loogiseen (L2-tason kuvaus) ja fyysiseen (L3) verkkokuvaukseen. Loogisen tason kuvausta voi sellaisenaan käyttää tarjouspyynnön liitteenä. J/T

14 Kapasiteetin hankintapolitiikka puuttuu
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä Kapasiteetin hankintapolitiikka puuttuu Nykyisessä versiossa ei oteta kantaa tietojärjestelmien ja kapasiteetin hankintaan vaan kuvataan ainoastaan eritasoisia jäsennyksiä. Lisätään käsitteelliselle tasolle kuvaukset millä perusteilla ja miten järjestelmiä ja kapasiteettia hankitaan (=hankintapolitiikat). J/T


Lataa ppt "KA-suunnitteluprosessin iteratiivisuus unohtunut"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google