Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KORKEAKOULUTUTKINTOJEN VIITEKEHYS 2005 Kuvaus suomalaisista korkeakoulututkinnoista (Mattilan työryhmä) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KORKEAKOULUTUTKINTOJEN VIITEKEHYS 2005 Kuvaus suomalaisista korkeakoulututkinnoista (Mattilan työryhmä) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä."— Esityksen transkriptio:

1 KORKEAKOULUTUTKINTOJEN VIITEKEHYS 2005 Kuvaus suomalaisista korkeakoulututkinnoista (Mattilan työryhmä) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:4 http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2005/tr04/kuvailu.html

2 TYÖRYHMÄN ASETTAMISEN TAUSTAA 1 Kotimaisia tekijöitä •nopeasti muuttuneissa oloissa ei ollut selkeää ja ristiriidatonta käsitystä korkeakoulutukintojen järjestelmästä •tarve kuvata yhdenmukaisella, ymmärrettävällä ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla oli muutenkin kasvanut •kahden pilarin järjestelmässä eroja ja yhtäläisyyksiä olisi selvennettävä merkittävästi (esim. yliopistojen ns. maisteriohjelmat) •KESUN määrällinen kehys ja todelliset opiskelijavirrat kk-järjestelmän sisällä jonkinlaisella törmäyskurssilla

3 TYÖRYHMÄN ASETTAMISEN TAUSTAA 2 Kotimaisia tekijöitä •kompetenssilähtöisen OPS-ajattelun vahvistuminen, myös kansainvälisesti •rinnakkaisuus ja työnjako kk-sektoreiden välillä edellyttää myös, että tuodaan toinen vaatimustason ulottuvuus akateemisuusdimension rinnalle •käsitykset jatko-opintoväylistä sekä vaadittavista lähtötasoista ja korvaavuuksista kk-järjestelmän sisällä kelluvat, kansallista politiikkaa ei ole •tarve määritellä AMK-jatkotutkinnon / ylemmän AMK- tutkinnon paikka kk-järjestelmässä

4 TYÖRYHMÄN ASETTAMISEN TAUSTAA 3 Kansainvälisiä tekijöitä •Bolognan prosessin/eurooppalaisen kehityksen tavoitteet → EHEA 2010 •riittävän yhtenäisen tutkintokehyksen puute Euroopassa haittaa liikkuvuutta, laatuyhteistyötä ja laadunvarmistusta, tutkintojen tunnistamista ja keskinäistä tunnustamista jne. •eurooppalaisen tutkintokehyksen ja tavoitetasojen kuvaukset ovat tekeillä, joissakin maissa jo tehty (mm. Irlanti, Tanska, Iso-Britannia) tai menossa (mm. Ruotsi) •Berliinin kokouksen kommunikea

5 TYÖRYHMÄN ASETTAMISEN TAUSTAA 4 Kansainvälisiä tekijöitä •tutkintorakenteiden kv. ymmärrettävyys ja kohtuullinen yhdenmukaisuus •kahden syklin mallin ja opintopistejärjestelmän käyttöönotto kaikissa Euroopan maissa (tavoite) •eurooppalaisen laadunvarmistuksen luominen (olipa ratkaisu tältä osin mikä tahansa) •tutkintojen akateeminen ja ammatillinen tunnustaminen •eurooppalaisten kaksois- ja yhteistutkintojen kehittäminen

6 MATTILAN TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄ 1 •Päätehtävä: laatia ”selvä ja ymmärrettävä kuvaus” (tutkintojen viitekehys) suomalaisista korkeakoulututkinnoista •kansainvälisenä taustana laatia kansainvälisesti vertailukelpoiset kuvaukset suomalaisista korkeakoulututkinnoista ottaen huomioon se, mitä tapahtuu Euroopassa •samalla rakennekuvaus suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, myös englanniksi

7 MATTILAN TYÖRYHMÄN TEHTÄVÄ 2 •Lähtökohtana eurooppalainen kahden/kolmen syklin rakenne ja kotimainen avointen väylien periaate tuli määritellä tutkintojen väliset suhteet vertikaalisesti ja horisontaalisesti, lähtötasot, jatko-opintoväylät ja -edellytykset •Tutkinnot piti määritellä myös –tason –työmäärän –määriteltyjen oppimistulosten –niiden tuottaman ammatillisen pätevyyden mukaan •Tavoitemäärityksissä lähtökohtana lainsäädännön määrittelyt, mutta pyrkimys astetta pitemmälle menevään ja laadullisempaan ilmaisuun •Ylempää AMK-tutkintoa ei saanut ennakoida, vaikka se oli tulossa

8 TYÖRYHMÄN KESKEISIÄ ESITYKSIÄ1 Suomen koulutusjärjestelmän ISCED-luokitus •AMK-jatkotutkinnot vs. ylemmät AMK-tutkinnot

9 ISCED - luokitus

10 TYÖRYHMÄN KESKEISIÄ ESITYKSIÄ2 Korkeakoulututkintojen rakennekuvaus (Taulukko A) •yliopistosektorilla säilyy suora opinto-oikeus ylempään kk-tutkintoon •ns. maisteriohjelmien ja ylempien AMK-tutkintojen keskinäinen asema •muodolliset kelpoisuudet ja tosiasialliset vaatimukset jatko-opintoihin •pääsy AMK-sektorilta tieteellisiin jatko-opintoihin

11 SUOMEN KORKEAKOULUTUTKINNOT

12 TYÖRYHMÄN KESKEISIÄ ESITYKSIÄ3 1. syklin tutkinnot (Taulukko B, alkuosa) •luokitteluperusteina –vaadittava lähtötaso, –tutkinnon työmäärä (laajuus), –oppimistulokset (tarkemmin jäljempänä), –tutkinnon tuottama jatko-opinto-kelpoisuus, –tutkinnon tuottama ammatillinen pätevyys, sekä, –tutkinnon profiili (akateemisesti suuntautunut vs. ammatillisesti suuntautunut kk-tutkinto) •keskenään erilaiset tutkintonimikkeet kääntyvät kumpikin englanniksi bachelor-nimikkeenä •180 op:n AMK-tutkintoja ei käytännössä ole

13 1. sykli

14 TYÖRYHMÄN KESKEISIÄ ESITYKSIÄ4 2. syklin tutkinnot (Taulukko B, jatko-osa) •ylemmän AMK-tutkinnon lähtötasossa riittävä työkokemus ao. alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen •opinnäytetytön määrittelytavasta AMK-sektorilla eriäviä käsityksiä •yliopistosektorin 2. syklin tutkinnon laajuus 1,5-3 lv. ? •kelpoisuus vs. ”muodollinen” kelpoisuus 3. syklin opintoihin

15 2. sykli

16 TYÖRYHMÄN KESKEISIÄ ESITYKSIÄ5 3. syklin tutkinnot (taulukko B, jatko-osa) •”ammatillisesti” suuntautunut → po. akateemisesti suuntautunut kk-tutkinto (lapsus !) •lähtötason määrittelytapa

17 3. sykli

18 TYÖRYHMÄN KESKEISIÄ ESITYKSIÄ6 Tutkintotavoitteet/yleiset oppimistulokset •luokittelun rakenne: tiedot (knowlewdge), taidot (skills), kompetenssit (competences) •yliopistosektorin ja AMK-sektorin tutkintotavoitteiden erilaisuus vs. osittainen samuus (mm. kieli- ja viestintätaidot, kv. toiminnan valmiudet sekä eettiset kompetenssit) •sektoreille tyypilliset terminologiset erot vs. tarpeettomat erot

19 TYÖRYHMÄN KESKEISIÄ ESITYKSIÄ7 Tutkintotavoitteet/yleiset oppimistulokset: 1. sykli •Tiedot: laajuus –tieteenala vs. ammattiala –”käsitys”vs. ”kattava ymmärrys” •Tiedot/syvyys: –tieteellinen vs. ammatillinen –mihin hankitut tiedot perustuvat? –tavoitteiden realistisuus •Taidot: Kieli ja viestintätaidot –pääosin samat, huom: viestiminen yleisölle! –tyydyttävä ruotsi (suomi) pakollisena kaikille –yksi vieras kieli, AMK-sektorilla vahva ammatillinen painotus

20 1. syklin tutkintojen vertailu (1/2) ALEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO TIEDOT (knowledge) laajuus •Oman tieteenalan laaja-alaiset perustiedot. •Käsitys tutkintoon kuuluvien tieteenalojen kattavuudesta ja rajoista sekä tärkeimmistä osaalueista. TIEDOT (knowledge) syvyys •Tutkintoon kuuluvien tieteenalojen tieteellisten perusteiden tuntemus, johon sisältyy alan tutkimuksen keskeiset käsitteet, teoriat ja menetelmät. •Kyky hahmottaa oman tieteenalan perusteet käsitteiden kautta. Kyky hankkia ja arvioida kriittisesti oman alan tietoa. •Tutkinnon suorittaneen hankkimat tiedot perustuvat yliopistossa harjoitettavaan tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin. TAIDOT (skills) kieli- ja viestintätaidot •Yhden kotimaisen kielen erinomainen ja toisen tyydyttävä taito sekä vähintään yhden vieraan kielen riittävä suullinen ja kirjallinen taito. •Riittävä kyky viestiä suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. •Työelämän edellyttämät tietoja viestintätekniset taidot. •Kyky kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TIEDOT (knowledge) laajuus •Oman ammattialan laaja-alaiset perustiedot. •Kattava ymmärrys tutkinnon ammatillisen tehtäväalueen sisällöistä, rajoista ja tärkeimmistä osa-alueista TIEDOT (knowledge) syvyys •Yleiskuva ammatillisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. •Kyky tunnistaa ammatillisen tehtäväalueen keskeisiä ongelmakokonaisuuksia ja arvioida niiden erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. •Tutkinnon suorittaneen hankkimat tiedot perustuvat työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan tai taiteellisiin lähtökohtiin. •TAIDOT (skills) kieli- ja viestintätaidot •Yhden kotimaisen kielen erinomainen ja toisen tyydyttävä taito sekä vähintään yhden vieraan kielen sellainen suullinen ja kirjallinen taito, joka on tarpeen ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta. •Kyky viestiä suullisesti ja kirjallisesti asianomaiseen tehtäväalueeseen liittyvistä kysymyksistä sekä asiantuntijoille että yleisölle. •Työelämän edellyttämät tieto- ja viestintätekniset taidot. •Kyky kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen.

21 TYÖRYHMÄN KESKEISIÄ ESITYKSIÄ8 •Työelämässä vaadittavat kompetenssit –AMK-sektorilla tavoitteena myös kyky/perusedellytykset toimia alan yrittäjänä –sekä osallistua työyhteisön kehittämiseen –molemmilla sektoreilla tavoitteena kansainvälisen toiminnan valmiudet sekä eettiset näkökulmat ammatissa (ethical competences)

22 1. syklin tutkintojen vertailu (2/2) ALEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO KOMPETENSSIT (competences) Kognittiiviset kompetenssit •Valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet. •Edellytykset toisen syklin tutkintoon johtavaan koulutukseen. •Valmius jatkuvaan oppimiseen. Työelämässä vaadittavat kompetenssit •Kyky soveltaa opintojen aikana hankittua tietoa työelämässä. •Edellytykset toimia alan työtehtävissä. •Alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Eettiset kompetenssit •Kyky huomioida eettiset näkökohdat ja toimia niiden mukaan. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO KOMPETENSSIT (competences) Kognittiiviset kompetenssit •Valmius soveltaa oman alan tutkimustietoa ja työtapoja uusiin ja muuttuviin tilanteisiin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet. •Edellytykset toisen syklin tutkintoon johtavaan koulutukseen. •Valmius jatkuvaan oppimiseen. Työelämässä vaadittavat kompetenssit •Kyky soveltaa tietoja ja taitoja työelämässä ja työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä sekä osallistua työyhteisön kehittämiseen. •Tehtäväalueen laaja-alaiset ammatilliset taidot ja perusedellytykset toimia alan yrittäjänä. •Alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Eettiset kompetenssit •Kyky huomioida eettiset näkökulmat ja toimia niiden mukaan.

23 TYÖRYHMÄN KESKEISIÄ ESITYKSIÄ9 Tutkintotavoitteet/yleiset oppimistulokset: 2. sykli •sektoreiden väliset erot tulevat näkyviin 1. syklin tavoitteita selkeämmin, erityisesti asiantuntijuus vs. tieteellisyys •valmius tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen on tyhjänä ruutuna AMK-sektorilla •työryhmän esitykseen on eräin osin jäänyt käsitteellistä ja semanttista tarvetta viimeistelyyn

24 2. syklin tutkintojen vertailu (1/2) YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO TIEDOT (knowledge) laajuus •Ensimmäisen syklin tutkintoa oleellisesti laajentavat tiedot. •Ymmärrys tutkintoon kuuluvien tieteenalojen kattavuudesta, erityispiirteistä ja tärkeimmistä osa-alueista sekä niiden yhteyksistä muihin inhimillisen tiedon alueisiin. TIEDOT (knowledge) syvyys •Tutkintoon kuuluvien tieteenalojen hyvä tuntemus. Ensimmäisen syklin tutkinnon tuottamia tietoja syventävät, yksityiskohtaiset tiedot alan käsitteistä, teorioista, ja menetelmistä. •Kyky hahmottaa oman tieteenalan keskeinen aineisto tieteellisten käsitteiden kautta. Kyky hankkia ja arvioida kriittisesti oman alan uusinta tietoa. •Tutkinnon suorittaneen hankkimat tiedot perustuvat yliopistossa harjoitettavaan tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin TAIDOT (skills) kieli- ja viestintätaidot •Yhden kotimaisen kielen erinomainen ja toisen tyydyttävä taito sekä vähintään yhden vieraan kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. •Hyvä kyky viestiä suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. •Työelämän edellyttämät tietoja viestintätekniset taidot. •Kyky kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen. •Valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai valmius itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työhön. AMMATTIKORKEAKOULUN JATKOTUTKINTO TIEDOT (knowledge) laajuus •Ensimmäisen syklin tutkintoa oleellisesti laajentavat ammatilliset tiedot. •Laaja-alainen ja kattava ymmärrys tutkintoon kuuluvan asiantuntijuusalueen tietojen sisällöistä ja erityispiirteistä sekä niiden yhteyksistä muiden alueiden tietoon. TIEDOT (knowledge) syvyys •Syvällinen kuva ja tietämys asiantuntijuusalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Ensimmäisen syklin tutkintoa syvällisemmät tiedot asiantuntijuusalueen käsitteistä, työ- sekä tutkimusja kehittämismenetelmistä. •Kyky arvioida kriittisesti asiantuntijuusalueen uusia sovellutuksia sekä vaativia/ monimutkaisia ongelmakokonaisuuksia ja niiden erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. •Tutkinnon suorittaneen hankkimat tiedot perustuvat työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan tai taiteellisiin lähtökohtiin. TAIDOT (skills) kieli- ja viestintätaidot •Yhden kotimaisen kielen erinomainen ja toisen tyydyttävä taito sekä vähintään yhden vieraan kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. •Hyvä kyky viestiä suullisesti ja kirjallisesti asianomaiseen tehtäväalueeseen liittyvistä kysymyksistä sekä asiantuntijoille että yleisölle. •Työelämän edellyttämät tieto- ja viestintätekniset taidot. •Kyky kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen.

25 2. syklin tutkintojen vertailu (2/2) YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO KOMPETENSSIT (competences) Kognittiiviset kompetenssit •Valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen. •Valmius jatkuvaan oppimiseen. Työelämässä vaadittavat kompetenssit •Valmiudet toimia työelämässä oman alan asiantuntijana ja kehittäjänä. •Valmiudet asiantuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen. •Alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Eettiset kompetenssit •Monimutkaisten eettisten kysymysten ymmärrys ja kyky toimia eettisesti. AMMATTIKORKEAKOULUN JATKOTUTKINTO KOMPETENSSIT (competences) Kognittiiviset kompetenssit •Valmiudet oman alan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen uusissa ja muuttuvissa tilanteissa tai valmius itsenäiseen vaativaan taiteelliseen työhön. •Valmius jatkuvaan oppimiseen. Työelämässä vaadittavat kompetenssit •Kyky soveltaa tietoja ja taitoja työelämässä ja työskennellä itsenäisesti alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä sekä osallistua työyhteisön kehittämisen koordinointiin ja johtamiseen. •Valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen. •Alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Eettiset kompetenssit •Monimutkaisten eettisten kysymysten ymmärrys ja kyky toimia eettisesti.

26 3. syklin tutkinto TOHTORIN TUTKINTO TIEDOT (knowledge) laajuus •Toisen syklin tutkintoa oleellisest laajentavat tiedot. •Laajat tiedot vähintään yhteen tieteenalaan ja sen kehitykseen, yhteiskunnalliseen merkitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin liittyvistä kysymyksistä. Sellainen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaan liittyvien muiden tieteenalojen tuntemus, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. TIEDOT (knowledge) syvyys •Toisen syklin tutkintoa oleellisesti syventävät tiedot. Erinomainen perehtyminen omaan tutkimusalaan. Vaikuttaminen tieteenalan kehitykseen oman tutkimustyön kautta. •Kyky arvioida kriittisesti ja analyyttisesti oman tutkimusalan uusia teorioita ja tutkimustuloksia. Kyky luoda synteesejä oman tutkimusalan uudesta ja monimutkaisesta informaatiosta. •Tutkinnon suorittaneen hankkimat tiedot perustuvat omaan tieteelliseen tutkimukseen ja oman tieteenalan uusimpaan kehitykseen. TAIDOT (skills) kieli- ja viestintätaidot •Yhden kotimaisen kielen erinomainen ja toisen tyydyttävä taito sekä vähintään yhden vieraan kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. •Hyvä kyky viestiä sekä tiedeyhteisölle että yleisölle suullisesti ja kirjallisesti oman tutkimusalan ja koko tieteenalan kysymyksistä. •Työelämän edellyttämät tieto- ja viestintätekniset taidot. •Kyky kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen. KOMPETENSSIT (competences) Kognittiiviset kompetenssit •Valmiudet luoda uutta tieteellistä tietoa hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Valmiudet kehittää ja soveltaa tutkimusalansa piirissä itsenäisesti, analyyttisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. •Taidealoilla valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita. •Valmius jatkuvaan oppimiseen. Työelämässä vaadittavat kompetenssit •Valmiudet kehittää omaa alaa ja sitä sivuavia aloja tieteellisten lähtökohtien pohjalta. Valmiudet luoda uusia lähestymistapoja työelämässä esiin nouseviin kysymyksiin ja ratkaista monimutkaisia ongelmia myös epätäydellisen tiedon varassa. •Kyky organisoida ja johtaa tutkimushankkeita. Valmiudet tieteellistä osaamista vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin. •Valmiudet toimia alan kehittämiseksi kansainvälisessä ja kansallisessa yhteydessä. Eettiset kompetenssit •Kyky ratkaista monimutkaisia ongelmia eettisiä periaatteita noudattaen.

27 ARENEN KANNANOTTOJA •ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENEn hallitus on jo ottanut kantaa muutamaan asiaan •ongelmina nähdään mm. –ns. maisteriohjelmien ja ylempien AMK-tutkintojen keskinäinen kilpailukyky –sektoreiden välinen ero kelpoisuuden määrittelyssä kolmannen syklin opintoihin

28 TYÖRYHMÄN MUISTION JATKOKÄSITTELY •lausuntokierros käynnissä, lausunnot x.4. mennessä •työryhmä esittää, että OpM tekee asiasta päätöksen •tärkeä kysymys: miten laajasti ja toisaalta yksityis-kohtaisesti asioita ministeriön päätökseen sisältyy ?


Lataa ppt "KORKEAKOULUTUTKINTOJEN VIITEKEHYS 2005 Kuvaus suomalaisista korkeakoulututkinnoista (Mattilan työryhmä) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google